Биология

 • Биология пәнінен 9-сыныптар бойынша сабақ жоспары: Макроэвалюция, оның бағыттарыПәні: Биология Сыныбы: 9 Cабақтытың тақырыбы: §31 Макроэвалюция, оның бағыттары. Сабақтың мақсаты: Білімділігі - оқушыларды макроэвалюция және оның бағыттарымен таныстыру. Дамытушылығы - оқушылардың шығармашылық, ойлау қабілетін арттыру. Тәрбиелілігі - адамгершілікке,ұйымшылдыққа тәрбие... Негізгі ароморфоздар Ароморфоздың нәтижесі 1 2 1) фотосинтез; 2) эукариотты жасушалар; 3) жыныс процесі; 4) кеп жасушалылық; 1} атмосферада оттектің жиналуы; 2) жасушада ядро мен органоидтердін пай­да болуы; 3) жасуша арасында генетикальщ ақпа-раттын алмасуы; 4) көп жасушалы организмдердің шығуы 5) екі жакты симметрия; 6) үшқабаттылык; 7) мүшелер жүйесі; 8) ішектің соңғы бөлімі мен аналь тесігі; 9) козғалыс, тыныс алу, канайналым жүйесі; 10) хорданын тірек мүшелері; жалпак күрттардын (үш қабатты), жү-мыр кұрттардың, буылтык кұрттардын шығуы. Бассүйексіз хордалылардың шы-ғуы 1 2 11) өсімдіктердің үлпаларға жіктелуі; 12) жануарлар денесінін бөлімдерден тұруы; 13) жак сүйектерінің түзілуі; 14) омыртқалыларда аяк белдеулері-нІн дамуы; өсімдіктін, сарышаяндардың алғаш күр-лыкка шығуы; белсенді қоректену, түрлі козғалыстар жасау 15) өсімдікте мүшелердің пайда болуы; 16 жүзбе канаттардьщ аякка өзгеруі; 17) ауамен тыныс алу мүшелерінің дамуы; папоротниктәрізділер мен саусақканатты балықтардың күрлықка шығуы 18) іштей үрьщтану; 19) катты қабықты жүмыртқа, тері-нің мүйізденуі, түкымньщ түзілуі; бауырымен жорғалаушылар мен ашық-тұкымдылардьщ шығуы 20) түкым мен тозан. түтігінін түзілуі; жабық түкымды (гүлді) өсімдіктер пайда болды 21) 4 қуысты (камералы) жүрек; 22) артерия, вена қан тамырларына бөлінуі; 23) сүт бездерінін болуы; 24) гүл мен жеміс және жатырдың дамуы; алғашқы жылы қандылардын (қара-пайым сүткоректілер мен қүстар — ар­хеоптерикс) шығуына себеп болды 25) ми кыртысының карқынды да­муы; 26) тік жүру адамның шығуы Ескерту. Кестедегі келтірілген материалдар заманның даму ретіне қарай берілді. Ароморфоз мутациялықөзгергіштік пен табиғи сұрыпталудың негізінде калыптасады. Эволюция барысында ароморфоз ұзақ уақыт сақталады. Үлкен және кіші канайналым шеңберінің қалыптасуы — ароморфоздың жолы. Сүтқоректілердің құрылым деңгейі — миының күрделенуі, тірі туу, жылықандылықпрогресс жолымен дамуы негізінде күрделенді (32-сурет). Сүтқоректілердің жылықандылығы басқа организмдер бара алмайтын Арктика мен Антарктидаға ... 32-сурет. Ароморфоз. Омыртқалы жануарлардың мүшелер жүйесінін күрделенуі б) төменгі сатыдағыдан хордалыларга дейін дамуы және т.б. 2. Идиоадаптация (грекше idios— ерекшелігі, латынша adaptatio — бейімделушілж деген магына береді), аллогенез — биологиялыққұрылым деңгейін күрделендірмей, өзгертпей тіршілік үшін күресте организмдердің өзіне пайдалы белгілі бір орта жағдайына бейімделушілігі. Әрбір түр белгілі бір ортада тіршілік ететіндіктен дәл осы ортаға тән пайдалы бейімделушілік калыпта... 33-сурет. Идиоадаптация мысалдары: 1—камбала, 2—скат балығы Жануарлардағы нағыз идиоадаптация — аяқтарының күрылысындағы ерекшеліктер (көртышқандар, түяктылар, ескекаяқтылар); құс тұмсықтарының түрлі пішінді болуы (жырткыш кұстарда — имек тұмсьщ, балшыкіпы құстарда — өте ұзын тұмсык, кайшыауыздарда — самырсын түқымдарын шағу үшін айқасқан түмсық., т.б.); түрлі жөндіктердің, балықтардың бүркеніш реңдері, т.б. Өсімдіктердегі идиоадаптация — тозаңдануға, жемістері мен тұқымдарын таратуға бейімделуі...
 • Рабочая программа Основы менеджмента-управления персоналомМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Учебной дисциплины Основы менеджмента, управление персоналом Для специальности 072501 Дизайн (по отраслям) Перевоз 2014 г. Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (д... стр. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины 10 Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины 12 1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы менеджмента, управление персоналом 1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 072501 Дизайн (по отраслям). Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке специалистов в рамках специальности 072501Дизайн (по отраслям) при наличии средн... Вид учебной работы Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 в том числе: практические занятия 54 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 Итоговая аттестация в форме зачёт 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы менеджмента, управление персоналом Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем часов Уровень освоения Освоение компетенций 1 2 3 4 5 Тема 1.1 Основные понятия менеджмента Содержание учебного материала 18 1 определение менеджмента, основные понятия 2 1 ОК1-ОК10 ПК4.1-ПК4.3 2 Роли и труд менеджера 2 1 ОК1-ОК10 ПК4.1-ПК4.3 Практическое занятие 2 3 1 Требования к современному менеджеру 2 1 ОК1-ОК10 ПК4.1-ПК4.3 Самостоятельная работа обучающихся: 4 1 1 Обязанности менеджера в организации 4 1 ОК1-ОК10 ПК4.1-ПК4.3 4 Внешняя и внутренняя среда организации 2 2 ОК1-ОК10 ПК4.1-ПК4.3 Практическое занятие: 2 2 1 Внешняя и внутренняя среда организации- сформулировать миссию своей организации, учитывая специфику ее деятельности и факторы, влияющие на ее выбор 2 2 ОК1-ОК10 ПК4.1-ПК4.3 Самостоятельная работа обучающихся: 4 1 1 Внешняя и внутренняя среда организации- Сформулировать кредо своей организации 4 1 ОК1-ОК10 ПК4.1-ПК4.3 Тема 1.2. Коммуникации в менеджменте Содержание учебного материала 14 1 Сущность и цели коммуникации, процесс коммуникации, 1 1 ОК1-ОК10
 • Научная работа Проблемы кумысолечения Волгоградской областиМКОУ Солодушинская средняя общеобразовательная школа Николаевского района Волгоградской области Научная работа Проблемы и перспективы кумысолечения Волгоградской области Консультант: Борзенко А. С. – главный врач, Заведующий кафедрой фтизиопульмонологии, доктор медицинских наук, профессор. Ниталиев Н. К. – директор ... Ленинский 168,2 на 100 тыс. нас. Иловлинский 143,3 на 100 тыс. нас. Котельниковский 130,3 на 100 тыс. нас. Даниловский 132,2 на 100 тыс. нас. Клетский 121,1 на 100 тыс. нас. Заболеваемость туберкулёзом в Волгоградской области превышает заболеваемость по РФ. Основными причинами такой эпидемической обстановки с туберкулёзом следует считать увеличение устойчивых к терапии форм туберкулёза, наличии большого резервуара инфекции в учреждениях пенитенциарной системы, массовые миграционные процессы населения, рост числа ВИЧ инфицированных граждан. Немаловажное значение в распространении туберкулёза имеют состояние окружающеё среды, геогра...
 • Биология пәнінен 9-сыныптар бойынша сабақ жоспары: Популяция, оның сипаттамасыКүні: 10.01.13 Пәні: Биология Сыныбы: 9 Cабақтытың тақырыбы: §30 Популяция, оның сипаттамасы. Сабақтың мақсаты: Білімділігі - оқушыларға және оның сипаттамалары туралы мағлұмат беру. Дамытушылығы - оқушылардың шығармашылық, ойлау қаб... ♀ ♂ 0,5 А 0,5 а 0,5 А 0,25 АА 0,25 Аа 0,5 а 0,25 Аа 0,25 аа Сөйтіп, бүл мысалдан еркін будандасу жағдайында әр буын сайын доминантты жөне рецессивті гендері бар гаметалардьщ мелшері бір деңгейде, яғни 0,5 А және 0,5 а болатынын көреміз. Бірак кейде популяциядағы гомозиготалар санының тең бол-майтындығы байкалады. Мысалы, карабидайдың бір популяция-сындағы сабағының түгі бар өсімдіктер түгі жоқ осімдіктерге кара-ганда терт есе көп болып келеді (4АА:1аа). Бүл жағдайда гаметалардың аракатынасы 0,5 А:0,5 а емес, 0,8 А:0,2 а болады. Будандастыру нөтижесінде ... 0,8 А 0,2 а 0,8 А 0,64 АА ОДбАа 0,2 а 0,16 Аа , 0,04 аа Нөтижесінде өр жүз есімдіктің орта есеппен 96-сы түкті (64 гомозигота, 32 гетерозигота), тек төртеуі ғана түксіз болып шығады. Бүл жағдайда келесі будандарда да А аллелі бар гаметалардың молшері 0,8 (0,64 гомозигота АА-дан, 0,16 гетерозигота Аа-дан), ал а аллелі бар гаметаньщ мөлшері 0,2 (0,04 гомозигота аа-дан, 0,16 гетерозигота Аа-дан келеді) болады. 231Харди—Вайнберг заңы. 1908 жылы ағылшын математигі Г.Харди мен неміс дөрігері В.Вайнберг популяциядағы генотип пен фенотиптін таралу жиілі...
 • Урок-презентация по биологии Семейство бобовыхТема: Семейство Бобовые. Цель урока: определить признаки строения бобовых растений, сравнить их с растениями семейства Розоцветные и Крестоцветные, классифицировать бобовые по областям их применения. Тип урока: изучение нового материала. Методы обучения: поисковые. Этапы урока 1. Организационный момент. 2. Мотивационный. 3. Аналитический. 4. Оценочный 5. Рефлексивный Организация индивидуальной работы: Задание 1. Индивидуальная работа с текстом . Назвать признаки строения растений семейства бобовых. Приём Светофор После того как учащиеся прочитали текст, они получают сигнальные карточки. На вопрос учителя Кто все понял? Ребята поднимают зеленые сигнальные карточки, не все понятно- желтые карточки, не понял- красные. Организация работы учащихся всем классом: Совместное обсуждение. Ребята называют признаки, учитель вносит записи на интеллект карту. ...
 • Внеклассное мероприятие Берегите Землю, берегите!Внеклассное мероприятие по экологии Берегите землю, берегите! Цели: Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе, ко всему живому. Привлекать к природоохранной работе. Оборудование: плакаты, рисунки учащихся, выставка экологических журналов и книг. На фоне медленной музыки. Когда-то, собравшись с последними силами, Создал Господь планету красивую. Дал ей форму шара большого И посадил там деревья, цветы, Травы невиданной красоты. Много животных там стало водиться. Змеи, слоны, чере...
 • Разработка урока по естествознанию на темуТема урока: Как человек изменил Землю. Место и роль урока в изучаемой теме: урок открытия нового знания и закрепления навыков. Цели урока: образовательная : выявить последствия воздействия человека на природу; развивающие: определить экологические проблемы; воспитательные: воспитывать бережное отношение природе. На протяжении своей истории человечество не только познавало природу. Люди использовали природные богатства. Уже древние люди, охотившиеся на крупных животных, погубили многих из них. Как вы думаете чем мы будем заниматься сегодня на уроке? Итак, мы с вами сегодня совершим путешествие и определим количество вреда, нанесённого нашей планете. Какова цель нашего урока? Может это вам как-то пригодиться в жизни? Учитель интересно, сколько весил взрослый мамонт. Как вы думаете?
 • Рабочая программа по биологии основного образования базовый уровеньпрограмма по биологии для 6-9 классов общеобразовательной школы составлена на основе: федерального компонента государственного стандарта основного общего образования ( приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №1089), примерной программы по биологии ( письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), программы курса биологии для 6-9 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, биология. Природоведение 5 класс. Биология 6-9 классы, биология...
 • Урок-конференция «Человек и природа: сегодня и завтра»С острыми проблемами экологии общество столкнулось сравнительно недавно. Да это и понятно, ведь раньше люди даже не задумывались о вреде, который они наносят природе, да и сам вред в прошлом был намного меньше чем сейчас. (Выдержки из статей) ...Вопрос о сохранении природы, ее судьба зависит от нас. Она имеет право на защиту и продолжение жизни, ведь когда-то именно природа дала жизнь человечеству. Сегодня мы видим ту природу, которое создало прошлое поколение, но завтра, мы увидим то, что соз...
 • Устный журнал на тему Устный журнал на тему Животные на войне Мы родились уже после войны и, к счастью не узнали её ужасов, но глубоко гордимся тем, что наш народ сумел выстоять в жестокой битве с фашизмом и победить. Победа далась нелегко, использовались все возможные ресурсы. В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их научили люд...
 • Урок по биологии на тему: Бунақденелілердің көптүрлілігі және маңызыСолтүстік қазақстан облысы Уалиханов ауданы Қайрат орта мектебінің Химия және биология пән мұғалімі Шарипов Еділ Сансызбайұлы Сабақтың тақырыбы:Бунақденелілердің көптүрлілігі және маңызы Сабақтың мақсаты: білімділігі– бунақденелілер көптүрлілігін айқындау, табиғаттағы және адам өміріндегі маңызын түсіндіру; дамытушылығы – оқушылардың ойлау, есте сақтау, өз бетінше іздену, шығармашылық қабілеттерін дамыту; тәрбиелілігі – оқушылардың тірі ағзаларға деген дұрыс көзқарасын қалыптастыру, қоршаға... Бунақденел ілер класы Алғашқы қанатсыздар класс тармағы: камподия, аяққұйрық, қанатты қабыршақ Қанаттылар класстармағы: көбелек, ара, шыбын, инеліктер және т.б Бунақденелілер класы — жануарлар әлеміндегі ең алуан түрге бай, көп таралған жәндіктер тобы. Сондықтан бұл класс екі класс тармағына бөлінеді:біріншісі — алғашқы қанатсыздар, екіншісі—қанаттылар. Алғашқы қанатсыздар класс тармағы ең қарапайым құрылысты бунақденелілер, оларда ешқашан қанат болмаған. Бұлар жай көзді, тура дамитын жәндіктер. Алғашқы қанатсыздар класс тармағына камподия, аяққұйрық, қанатты қабыршақ жатады. Олар жер шарының барлық бөліктерінде кең тараған. Терісінің жұқа болуына... Отряды Түрлері 1. Турақанаттылар отряды 2. Жарғаққанаттылар отряды 3. Теңқанаттылар отряды 4. Қатқылқанаттылар отряды 5. Қосқанаттылар отряды 6. Қабыршаққанаттылар отряды а) қоңыздар ә) шегіртке, шекшек, бұзаубас б)
 • Конспект внеклассного мероприятия по биологии «Путешествие в лесное царство» (6 Класс)Данное внеклассное мероприятие Путешествие в лесное царство может быть рекомендовано для проведения во время Недели естественных наук. Учащиеся 6 классов благодаря особенностям своего младшего подросткового возраста, проявляют большой интерес и творческую активность при участии в конкурсах данного мероприятия. Такой эмоциональный настрой, способствует более эффективному развитию познавательного интереса и лучшему восприятию информации. Так же увеличивает интерес к изучению предмета, разв...
 • Тест по теме Эволюционное учение Ч. ДарвинаЧ. Дарвин доказал, что огромное многообразие видов, населяющих Землю, образовалось благодаря постоянно возникающим в природе разнонаправленным наследственным изменениям и естественному отбору. Способность организмов к интенсивному размножению, и одновременное выживание немногих особей привели Дарвина к мысли о наличии между ними борьбы за существование, следствием которой является выживание организмов, наиболее приспособленных к конкретным усповиям среды и вымиранию неприспособленных. Движущие силы эволюции: Борьба за существование - совокупность многообразных и сложных взаймоотношений, существующих между организмами и условиями среды. Различают борьбу внутривидовую (между особыми одного вида), межвидовую (между особями разных видов) и борьбу с неблагоприятными условиями. Внутривидовая борьба является наиболее острой, так как особи одного вида имеют сходные потребности для выживания. Естественный отбор - процесс избирательного воспроизведения организмов, происходящий в природе, в результате которого...
 • Открытый урок по биологииСолтүстік қазақстан облысы Уалиханов ауданы Қайрат орта мектебінің Химия және биология пән мұғалімі Шарипов Еділ Сансызбайұлы Сабақтың тақырыбы:Бунақденелілердің көптүрлілігі және маңызы Сабақтың мақсаты: білімділігі– бунақденелілер көптүрлілігін айқындау, табиғаттағы және адам өміріндегі маңызын түсіндіру; дамытушылығы – оқушылардың ойлау, есте сақтау, өз бетінше іздену, шығармашылық қабілеттерін дамыту; тәрбиелілігі – оқушылардың тірі ағзаларға деген дұрыс көзқарасын қалыптастыру, қоршаға... Бунақденел ілер класы Алғашқы қанатсыздар класс тармағы: камподия, аяққұйрық, қанатты қабыршақ Қанаттылар класстармағы: көбелек, ара, шыбын, инеліктер және т.б Бунақденелілер класы — жануарлар әлеміндегі ең алуан түрге бай, көп таралған жәндіктер тобы. Сондықтан бұл класс екі класс тармағына бөлінеді:біріншісі — алғашқы қанатсыздар, екіншісі—қанаттылар. Алғашқы қанатсыздар класс тармағы ең қарапайым құрылысты бунақденелілер, оларда ешқашан қанат болмаған. Бұлар жай көзді, тура дамитын жәндіктер. Алғашқы қанатсыздар класс тармағына камподия, аяққұйрық, қанатты қабыршақ жатады. Олар жер шарының барлық бөліктерінде кең тараған. Терісінің жұқа болуына... Отряды Түрлері 1. Турақанаттылар отряды 2. Жарғаққанаттылар отряды 3. Теңқанаттылар отряды 4. Қатқылқанаттылар отряды 5. Қосқанаттылар отряды 6. Қабыршаққанаттылар отряды а) қоңыздар ә) шегіртке, шекшек, бұзаубас б)
 • Рабочая программа по озеленению школырабочая программа по озеленению школы составлена в рамках проведения эколого-воспитательной работы в школе.Учтена работа на пришкольном участке, садовом участке, работа по размножению и разведению комнатных растений.В рамках данной работы можно проводить проэктную деятельность по изучению и описанию пришкольной территории, по изучению свойств и типов почв пришкольного участка, по описанию и количественному учету древесных растений, произрастающих на пришкольной территории.Расчитана на разновозра...
 • Методические указания по выполнению практических работ по экологииДанные методические указания разработаны для выполнения практических работ по экологии студентами первого курса всех специальностей. В результате проведения цикла практических работ, студенты приобретают определенную систему знаний, умений и навыков работы с экологическими объектами. Приведенные практические занятия призваны сформировать базовый уровень практических умений и навыков у студентов, необходимый им для освоения курса учебного предмета. Важнейшим компонентом обучения является не тол...
 • Методические указания по выполнению практических работ по биологииДанные методические указания разработаны для выполнения практических работ по биологии студентами первого курса всех специальностей. В результате проведения цикла практических работ, студенты приобретают определенную систему знаний, умений и навыков работы с биологическими объектами. Приведенные практические занятия призваны сформировать базовый уровень практических умений и навыков у студентов, необходимый им для освоения курса учебного предмета. Важнейшим компонентом обучения является не тол...
 • Практическое занятие по технической графике на тему «Линии чертежа. Нанесение размеров на чертеже»Практическое занятие по дисциплине Техническая графика на тему Линии чертежа. Нанесение размеров на чертеже предназначена для студентов профессий Станочник (металлообработка) и Слесарь. В практическом занятии изложен кратки теоретический курс видам чертежных линий и их выполнению на чертеже, а также правила и порядок написания букв чертежным шрифтом. Это сделано с целью, чтобы пропустивший теоретическое занятие обучающийся мог бы сам, самостоятельно разобраться и выполнить задание. В данной ра...
 • План занятия по теме Эволюционное учение Ч. ДарвинаЧ. Дарвин доказал, что огромное многообразие видов, населяющих Землю, образовалось благодаря постоянно возникающим в природе разнонаправленным наследственным изменениям и естественному отбору. Способность организмов к интенсивному размножению, и одновременное выживание немногих особей привели Дарвина к мысли о наличии между ними борьбы за существование, следствием которой является выживание организмов, наиболее приспособленных к конкретным усповиям среды и вымиранию неприспособленных. Движущие силы эволюции: Борьба за существование - совокупность многообразных и сложных взаймоотношений, существующих между организмами и условиями среды. Различают борьбу внутривидовую (между особыми одного вида), межвидовую (между особями разных видов) и борьбу с неблагоприятными условиями. Внутривидовая борьба является наиболее острой, так как особи одного вида имеют сходные потребности для выживания. Естественный отбор - процесс избирательного воспроизведения организмов, происходящий в природе, в результате которого...
 • Внеклассное мероприятие по краеведению для 4-5 клВнеклассное мероприятие -игра С рюкзаком по Крыму проводится в рамках недели биологии или экологии в школе. Это мероприятие расширяет знания детей о родном крае - о Крыме,вызывает интерес к науке биологии, пробуждает любовь к растениям,птицам, млекопитающим, помогает увидеть и осознать красоту родной природы, учит охранять и заботиться о ней. Этот материал может быть полезен не только учителям биологии, но и классным руководителям, педагогам-организаторам внеклассной работы, руководителям кру...
 • Проект по теме: «Экология Крайнего Севера»Актуальность и важность проекта. Я считаю, что актуальность и важность проекта очень востребована в наше время. Ведь человечество всегда заботиться о своем здоровье, и все знают как экология влияет на него, поэтому экология Крайнего Севера щепетильная тема для нас, так как в данной местности проживаю с детства. Изначально эту тему я выбрала отталкиваясь от собственных интересов, меня очень волнует экология моего края, а еще я думаю есть такие люди которые хотят чтобы их окружающая среда б...
 • Статья по теме: Роль УОУ в воспитании школьника Чем больше заковывает человек землю в бетон и асфальт, тем чаще тянет его на природу. Поэтому мы считаем, что необходимо раскрывать красоту сельскохозяйственного труда при воспитании школьников в процессе внеклассной работы, в частности, на учебно-опытном участке школы. Процесс обучения и воспитания двухсторонний, и его эффект достигается совместными усилиями педагогов и обучаемых. Развитие опытничества в нашей школе помогает реализации идей комплексного подхода к воспитанию...
 • Партеногенез тақырыбына жоспар 9 сынып9 сынып биология сабағы (ашық сабақ) Қожабаева Г.Б. Сабақтың тақырыбы Партеногенез Сабақтың мақсаттары Білімділік: оқушыларды партеногенез-жынысты көбеюдің түрімен таныстыру,өту механизмін түсіндіру, басқа көбею түрлерінен айырмашылығы және артықшылығын табуға үйрету, білімін бекіту және тереңдету. Дамытушылық: логикалық ойлау қабілетін дамыту Тәрбиелік: Тірек- сызба нұсқаларды пайдалана отырып, оқушыларды өз бетінше жұмыс істеуге жұмылдыру, тақырып бойынша алған білімдерін, өз ойларын ғылыми түрде жеткізе білулеріне, өздігінен ізденіп еңбек етуге тәрбиелеу. Сабақтың түрі дәстүрлі Күтілетін нәтижелер жынысты көбейю және оның маңызы туралы оқушылар білімдерін кенейтеді ,бар білімдерін көрсетеді, мұқият тыңдайды, қорытынды жасайды Оқушы үшін тұлғалық маңызы Партеногенез адамда кездеспейді Сабақ жоспары 1.Үй жұмысын тексеру Әр жұпқа тест (деңгейлік) беріледі 2.Жаңа тақырып: партеногенез - жынысты көбейюдің маңызы және негіздігі 3.Жаңа тақырыпты бекіту 4.Қорытынды, бағалау, үй жұмысы Оқыту әдістері Проблемалық. Жынысты көбейюдің артықшылығы мен кемшіліктері Оқу әрекетін үйымдастыру формалары Топтық жұмыс, жұппен, Мұғалімнің тәсілдері Үй жұмысын тексеруді үйымдастыру, сабақ жоспарымен таныстыру, оқулықпен және ббасқа сабақ құралдарымен топтық жұмысты үйымдастыру, сабақтың проблемасын талқылау Танымдық тапсырмалар Оқушылардың әрекетін үйымдастыру Тапсырмаларды орындайды, сұрақтарға жауап береді, топтағы достарының жауаптарын тыңдайды, сабақтың проблемалық сұрағына жауап береді, дәптерде қысқаша конспект жазады Оқушылардың дағдыларын дамыту Бар білімдерін көрсетеді, мұқият тыңдайды, қорытынды жасайды Сабақтың негізгі түсініктері және терминдері Аталық без, аналық без, гаметалар, жұмыртқажасуша, сперматозоид, даражынысты, қосжынысты, гермафродит, ұрықтану, зигота, хромосома, хромосоманың қосарлы жиынтығы Ақпараттық көзі Негізгі: оқулық,81-88 бет; Қосымшалар: презентация Үй жұмысы Оқулық , 81-88 бет. Гүлдің құрылысын қайталау бағалар Әр топтың жұмысын бағалау; 1-2 толықтырып жауап бергендерге, сұрақтарға жауап бергендерге
 • Научный проект Экологические аспекты кочевой культуры казахского народаТерритория Казахстана занята в основном аридными ландшафтами. Суровые условия обитания повлияли на формирование особенной кочевой культуры. Кочевая культура казахского народа наилучшим образом соответствует экологическим условиям Казахстана. Нередко в науке встречается мнение об исторической ограниченности номадизма. В данной работе предпринята попытка доказать, что культура возникшая в глубине минувших тысячелетий и прошедшая долгую эволюцию в сторону рационализации природопользования остаётся ...
 • Методическая разработка урока по биологии «Химический состав клетки»В разработке представлены цели ,задачи урока по теме Химический состав клетки в рамках ФГОС. Разработка содержит исследовательские опыты, которые помогут обучающимся выяснить химический состав клеток, по ходу выполнения опытов ,обучающиеся учатся оформлять исследования в тетрадь, самостоятельно делать выводы.Учащимся предлагается вместе с учителем принять участие в следующих опытах:Наличие воды в клетках, Наличие углеводов и белков в клетке, Наличие белков, Наличие жира в клетке. Для...
 • Гигиеническая оценка инсоляционного режима, естественного искусственного освещенияГигиеническая оценка инсоляционного режима, естественного искусственного освещения. Цель занятия: ознакомить студентов с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению помещений лечебно- профилактических учреждений, показателями для их оценки и нормированием. Практические навыки: научить студентов оценивать инсоляционный режим, состояние естественного и искусственного освещения в помещениях. Задание студентам: 1.Ознакомиться с работой люксметра и определить коэффициент...
 • Гигиеническая оценка питьевой водыГигиеническая оценка питьевой воды и источников водоснабжения. Цель занятия: Ознакомить студентов с влиянием качества воды на здоровье населения, гигиеническими принципами нормирования качества питьевой воды, правилами выбора источников водоснабжения. Практические навыки: Научить студентов давать заключения о качестве питьевой воды и условиях использования источниками водоснабжения по результатам анализов воды и данным обследования водоисточников. Задание студентам: 1.Ознакомиться с нормативными...
 • Радиация и ее влияние на окружающую средуЭкологическая катастрофа... Данное словосочетание страшное даже (или особенно) для обывательского сознания. И все же специалисты оказываются или наиболее чувствительными, или наиболее толстокожими, оперирующими цифрами о катастрофах и катаклизмах с таким спокойствием в языковых средствах, что начинаешь и их подозревать в антиэкологическом сознании. Известно, что экологические проблемы возникают из-за антиэкологического характера общества, а в конечном счете - всего человечества. Вспомним Ф.Ницше...
 • Продукты питания как источник заражения гельминтамиРядом с человеком существуют в параллельном мире паразиты, которые живут и размножаются за счет других живых организмов. Возбудители гельминтозов и протозоозов человека, приносят немалый ущерб организму, в результате развития патологии органов, в которых они паразитируют, патогенного действия в целом на организм – замедление умственного и физического развития детского организма, интоксикации, нарушения иммунного статуса, в том числе с развитием тяжелой органной иммуннопатологии. Поскольку гел...
 • Внутрибольничные инфекции, их актуальность ВБИ - Любое клинически выраженное заболевание микробного или вирусного происхождения поражающие больного в результате его госпитализации или посещения ЛПУ с лечебной Целью , а так же – больничный персонал – в силу осуществление или профессиональной деятельности не зависимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц в больнице. Хорошо изучены ВБИ стационарных больных, хуже – амбулаторных больных и совсем плохо изучены у заболевших медработн...
© 2010-2022