Математика

 • Жаста берген тәрбие – жас шыбықты игендейЖаста берген тәрбие – жас шыбықты игендей Тәрбие – терең мағыналы ұғым. Оның басты мақсаты – адамның санасын ойлау жүйесін тәртіпке келтіру.Әбу Насыр Әл-Фараби Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы-дейді.Тәрбиелік қуаты бар халқымыздың ізгі дәстүрлерінің қай-қайсысы да кәдеге жарайды.Халықтық педагогика қызықты бұрынғы даму дәрежесіне алып келу мыңдаған жылдар бойына жинаған тамаша салт-дәстүрлерін бүгінгі өркениетке ыңғайлап, дүниетанымымызды кеңейтуге пайдалану десек артық... Адамзат тарихының әртүрлі кезеңдерінде әр өлке, әр елде өмір сүрген атақты білімпаз, ақылгөй даналар айтып, жазып қалдырған, уақыт елегінен өтіп, ұрпақтар зердесіне ұялаған нақылдар, ұлағатты сөздер ұшан-теңіз. Оқушының ойына озық әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді сіңіретіндей, имандылыққа, ізгілікке тәрбиелейтін шешендік сөздерді, нақыл сөздерді, мақал-мәтелдерді жиірек қолдансақ, оқушылардың тіл орамдығы артып, сөздік қоры баийды. Жақсыдан үйреніп, стаздың мұраты – жетілген, толыққанды азамат қалыптасу үшін – ақыл-ой тәрбиесі, имандылық, еңбек, эстетикалық, тілдік қатынас, дене тәрбиесі, сонымен қатар экологиялық, экономикалық, патриоттық тәрбие берілуі тиіс. Тәрбиенің қалыптасуы – ұстаз, бала, ата-ана еңбегімен байланысты екендігі айқын. Елімізде отаншыл, патриот жаңа жас ұрпақ өсіп келеді. Бұлар – тәуелсіздіктің бабалары. Міне, Елбасы осы ұрпаққа айрықша үміт артады. Елдің ертеңі осылар деп қарайды. Тәуелсіз Қазақстанның гүлденуін осы ұрпақпен тікежаманнан жиренуге тәрбиелейді. Тәрбие жұмыстары әр баланы қайталанбас тұлға ретінде қарап, оның өзгеше қасиеттерін дамытуы қажет. Әрбір бала – тұлға, өзінше бір әлем, ал әр педагогтің міндеті әр тұлғаны көре білу, жүректеріне жол табу. Бүгінгі күнде барлық ұстаздардың алдындағы мақсат – өмірдің барлық саласында белсенді, шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін тұлға тәрбиелеу болып табылады. Халықтың болашағы – ұрпағы, ұрпақтың тәрбиесі – ұстазда. Отаншыл, мемлекетшіл жастардың өсіп келе жатқаны өзін қуанышқа бөле... Жастар – елдің болашағы. Ертеңгі күннің жарқындығы, сәулелі болуы соларға байланысты. Аға ұрпақ өмірден озады. Олардың орныны бүгінгі Тәуелсіздік белбалалары басатын болады. Жиырмасыншы ғасырдың басында қазақтың лирик ақыны Мағжан Жұмабаев Мен жастарға сенемін деген өлең жазған еді. Қазақ жерінде заман ауысып, үлкен өзгерістер болып жатқан кезде, ескіні қиратып, жаңа тұрмыс құруға ел кірісіп жатқанда, ұлтжанды ақын алдағы бар болашақты жастармен байланыстырып, соларға үміт артқан еді. Жас қырандар – балапан қанат жайып ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін, мен сенімен жастарға, алаш атың аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін, деп жыр... Ақынның жастарға қайрылуы, ұлт тағдырын солардың ісімен байланыстыруы бекер емес-ті. Өйткені, жастар жігерге толы, жаңалыққа құмар, жасампаз еңбекке ынталы, жаңалықты қабылдауға зерек, қайрат-жігері мол. Сондықтан да, ақын жастарға үміт артты, соларға сенді. Мемлекет жас ұрпақтың осы заманғы біліммен сусындауына барынша жағдай жасап отыр. Елімізде техникалық және кәсіби білім берудің жүйесі қалыптастырлуда. Жастардың бәріне университет, акдемия бітіру міндет емес. Техника тетігін жақсы меңгерген, жаңа технологиямен жұмыс істей алатын маман жұмысшылар біздің экономика үшін ауадай қажет. Бүгінгі жас ұрпақ мұны анық сезініп, білім бұлағынан молынан сусындауға зейін қоюда. Жастар өз күш-жігерін, білімдерін тәуелсіз елінің гүлденуіне жұмсамақ. Тәуелсіз еліміздің ертеңі өткен тарихымызбен тығыз сабақтасып келеді. Жаста берген тәрбие – жас шыбықты игендей, - деп Ы.Алтынсарин айтқандай халқымыздың сан ғасырлық тарихынан өзек тартатын рухани мұрасын ұрпақ бойына сіңіргенде ғана еліміздің жұлдызы жанып, әлемдік мәдениетке ұмтылары айқын.
 • Статья «Приемы сохранения здоровья школьников на уроках математики»В соответствии Законом Об образовании в Российской Федерации здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования. Это тем более важно, что по данным Минздрава, в России лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% - хронические заболевания. что На здоровье человека оказывают влияние факторы, которые можно разделить на две группы: а) внешние факторы: экология; семья и микроклимат в ней; круг общения, вредные привычки; питание; здоровый образ жизни. б) внутренние факторы: организация учебного процесса, методика организации урока; организация и реализация воспитательного процесса; двигательный режим учащихся в урочное и внеурочное время; создание условий психологического комфорта; организация медицинского обслуживания в образовательном учреждении; организация питания; соблюдение санитарно-гигиенических норм.
 • Статья «Из опыта работы учителя математики»Учитель третьего тысячелетия... Тебя окружает все возрастающий объем знаний, который нужно суметь вложить в юные головы, не перегружая их. Нужно сориентироваться в огромном потоке информации, льющейся из телеканалов, современных книг, с улицы - и научить детей отличать думать и отвечать за свои поступки. Пусть где-то бывает обидно и не все гладко в своей жизни - пока об этом забыть. Главное - дети. Их чистые глаза, их ждущие добра и твоего тепла души. Все для детей, для будущего, которое, так хо...
 • Конспект урокаЦели урока: Образовательная: обеспечить овладение всеми учащимися основными алгоритмическим приемами применения свойств корня n-ой степени, обсудить основные свойства корней и их применение к решению задач. Развивающая: развивать умение выделять главное, логически излагать мысли, делать выводы, анализировать, высказывать гипотезы, развивать смекалку и сообразительность. Воспитательная: воспитание дисциплинированности, аккуратности записей в тетради, внимательности, активизировать деятельность учащихся н...
 • Олимпийская геометрическая тройка1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Дискретная математика 1.1. Область применения программы Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах (базовой и углубленной подготовки). Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовки) по специальности: 230113 Компьютерные комплексы и сети 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к Математический и общий естественнонаучный цикл 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач; пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических задач; применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа; В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия комбинаторики; основы теории вероятностей и математической статистики; основные понятия теории графов. 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
 • Осевая симметрия - слагаемое прекрасногоМы живем в стремительно - меняющемся высокотехнологическом, информационном обществе, и не задумываемся, почему некоторые окружающие нас предметы и явления пробуждают чувство прекрасного, а другие нет. Летом –божья коровка ,весной –майский жук. (сл.4-11) . Осенние желтые листья на деревьях или листья, опавшие на землю – очень красивы. А зимой? – Снежинки. Мы идем по улице и вдруг замедлим шаг, увидев пропорциональное и красивое здание. (сл. 12-23) Мимо проходит множество людей, а каждый из нас обратит внимание на кого-то одного и скажет: Этот человек красив и гармоничен. Эту цепочку можно продолжать, но мы сейчас говорим о чем-то едином: о красоте, гармонии и пропорциональности живой и неживой природы. Я приглашаю (прошу подойти специально подготовленную) ученицу этого класса Пучкову Ксению. Дети обращают внимание на симметричные прическу, серьги, шаль с симметричным рисунком,.а, также глаза, уши, очки, руки, ноги, обувь, пальцы рук и ног. -Сегодня у нас в гостях ваша одноклассница и она называется… - Симметрия. (фото) И сегодня мы с вами прикоснемся к прекрасному математическому явлению – осевой симметрии. Кто запишет на доске число и тему урока? Портнова Ксения желает написать на доске число и тему урока. Сегодня на уроке мы попытаемся ответить на следующие вопросы: - Что такое симметрия? - Что собой представляет осевая симметрия? - Научимся определять симметричные фигуры. - Повторим построение симметричных точек и геометрических фигур относительно прямой. - Какую роль играет симметрия в повседневной жизни человека (в природе, архитектуре, в быту)? - Можно ли, зная о тайне гармонии, сделать мир лучше и красивее? Затем предлагает ученикам выбрать из предложенных индивидуальных карточках личностные цели (или личностные результаты), для достижения которых каждый из них постарается максимально поработать на данном уроке. Учащиеся определяют для себя личностные результаты (выбирая из списка), к которым будут стремиться на уроке. (сл.24)
 • Действия с многочленамиДанный материал удобно использовать на этапе проверки знаний по теме Действия с многочленами1. Образовательная: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме Действия с многочленами 2. Воспитательная: воспитывать интерес к алгебре, применяя интересные задания, используя различные формы работы; формирование личностных качеств: точность и ясность словесного выражения мысли; сосредоточенность и внимание; настойчивость и ответственность 3. Развивающая: развивать умение учащихся работать как индивидуально (самостоятельно), так и коллективно (работа в парах); развивать познавательные интересы.
 • Интегрированное занятие (математика+развитие речи)Занятие способствует реализации принципа интеграции образовательных областей Познавательное развитие и Речевое развитие Задачи: лексико-грамматическое развитие речи детей: способствовать усвоению норм согласования существительного с числительным в речи детей; развивать умение определять род существительного, образовывать форму существительных во множественном числе в родительном падеже; упражняться в составлении полных, распространенных предложений по картинке; формирование элементарных математических представлений детей: развивать зрительную память, смекалку, логическое мышление, воображение; упражнять в количественном счете в пределах 10; способствовать формированию умения производить арифметические действия в уме.
 • Разработка урока «Формулы двойного аргумента»Главной целью математического образования является развитие умственных способностей обучающегося. Нужен переход от информационно-объяснительной технологий к деятельностно-развивающей, направленной на развитие личностных качеств каждого обучающегося. Важными должны стать не только усвоенные знания, но сами способы усвоения и переработки учебной информации и творческого потенциала обучающегося. Одним из способов усвоения учебной информации является работа с учебным пособием. Чтобы работа с учебной книгой была целенаправленная и продуктивная, формулируются задачи, планируются виды учебной деятельности, продумываются методы работы с пособием. Определяется время и место этой работы на уроке. Работа с учебной книгой на уроке позволяет ставить и решать образовательные задачи (формировать систему математических знаний, умений и навыков), воспитательные (формировать самостоятельность, навыки учебного труда) и развивающие (формировать некоторые приемы учебной деятельности).
 • КонспектОписание материала: предлагаю конспект урока Сложение и вычитание обыкновенных дробей для учителей работающих в 5 классах. Данный урок формирует навыки самостоятельного мышления, развивает интеллектуальные навыки, воспитывает математическую культуру учащихся. На уроке рассматриваются понятия: обыкновенные дроби, правильные и неправильные дроби, смешанные числа, сложение и вычитание обыкновенных дробей, сокращение дробей. Данный материал можно использовать для уроков обобщения или общественного...
 • Описание системы работыВ данной работе представлена система работы над активизацией познавательного интереса школьников в обучении математике. Рассматриваются методологические принципы и основы деятельности учителя, выделяются основополагающие элементы педагогической деятельности, представлена схема (модель) педагогической деятельности. В работе перечислены эффективные приёмы активизации познавательной деятельности, такие как: постановка и решение проблемных вопросов, использование видео- и компьютерной наглядности, и...
 • Методическое пособие «Решение задач С3: логарифмические уравнения и неравенства»Анализ результатов экзамена по математике в 11 классе обозначил проблемы в обучении предмета, которые проявились при сдаче итоговой аттестации. Выпускниками допускаются грубые ошибки при выполнении заданий базового уровня сложности. По статистике простейшие логарифмические уравнения в части В решают около 65% выпускников по России, а для неравенств эта оценка уменьшается чуть ли не вдвое. Потребности школьной подготовки к итоговым экзаменам вызвали необходимость создания методического пособия. Данное методическое пособие ориентировано на конкретные группы учащихся, которым необходима определённая доработка темы Логарифмы для успешного решения заданий на экзамене.
 • Урок математики по теме Умножение семи и на семь и соответствующие случаи деленияТема: Умножение семи и на семь и соответствующие случаи деления. Цель: Составить таблицы умножения семи и на семь ,рассмотреть соответствующие случаи деления. Задачи: - закреплять умения решать задачи на увеличения числа в несколько раз; - развивать внимания, память, логическое мышление; -применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; -воспроизводить таблицу умножения по памяти и соответствующие случаи деления; -воспитывать интерес к предмету. Оборудование для учащихся: тесты, карточки с задачами разного уровня сложности,сказочные герои. Оформление доски: тема урока, сказочные герои, записи заданий.
 • Урок геометрии по теме «Прямоугольный треугольник»Урок по геометрии для 7 класса по теме: Прямоугольный треугольник Цели: 1) проверить знание определений и умения решать простейшие задачи по теме: Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника; 2) изучить новый материал по теме: Прямоугольный треугольник, рассмотреть несколько задач с подробным разбором у доски. Ход урока 1. Организационный момент. Проверяю готовность учащихся к уроку. Отмечаю отсутствующих. 2. Проверка домашнего задания. Устные вопросы: 1) чему равна сумма углов треугольника? (1800); 2) какой угол называется внешним углом треугольника? (внешним углом треугольника при данной вершине наз. угол, смежный с углом треугольника при этой вершине); 3) чему равен внешний угол треугольника? (внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов не смежных с ним). Проверка задач домашнего задания у доски: 2 ученика приготовили записи. № 224 Найдите углы треугольника АВС, если Решение: Пусть k – коэффициент пропорциональности. Тогда угол А будет равен (2k)0, угол В – (3k)0, а угол С – (4k)0. Известно, что сумма углов треугольника равна 1800, поэтому 2k + 3k + 4k = 180, 9k =180, k = 20. Итак, получим , , . № 235 В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС проведена биссектриса AD. Найдите угол ADC, если . Решение: Так как треугольник АВС равнобедренный, то и , по условию задачи AD – биссектриса угла ВАС, поэтому . Сумма углов треугольника ADC равна 1800, значит , отсюда . Прежде, чем перейти к рассмотрению новой темы, давайте посмотрим на задачу, записанную на доске, и решим ее все вместе. Задача: В треугольнике АВС проведена высота CD. Какая из трех точек А, В, D лежит между двумя другими, если углы А и В треугольника острые? Решение: покажем, что точка В не может лежать между точками А и D. Рассмотрим внешний угол АВС треугольника ВDС. Он равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним, т. е (рис.3). , но по условию - острый. Мы пришли к противоречию с условием задачи, т. е точка В не может лежать между А и D. Аналогично показываем, что А не может лежать между D и В. Итак, точка D лежит между А и В. 3. Изучение нового материала. Ребята, давайте вспомним, какой угол называется прямым? Треугольник называется прямоугольным, если он имеет прямой угол. Поскольку сумма углов треугольника равна 1800, то в прямоугольном треугольнике только один угол прямой. Два других угла прямоугольного треугольника - острые (т. е меньше 900). Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 900. Сторона прямоугольного треугольника, что лежит напротив прямого угла называется гипотенузой. Две другие стороны называются катетами (рис. 4). к а гипотенуза т е т к а т е т рис. 4 Вы изучали 3 признака равенства треугольников. Для прямоугольных треугольников также есть признак равенства по гипотенузе и катету: Если гипотенуза и катет одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и катету другого треугольника, то такие треугольники равны. И признак равенства по гипотенузе и острому углу: Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны. Доказательства признаков рассмотрите по учебнику самостоятельно при выполнении домашней работы. 4. Закрепление изученного материала. Задача 1 Из вершины прямого угла треугольника АВС проведено высоту BD. Найдите угол СВD, зная что А = 200. Решение: Рассмотрим АВС. Поскольку BD – высота треугольника, то в АDВ угол АDВ – прямой. Сумма углов треугольника АDВ равна 1800, тогда имеем (в рис. 5) 200 + В + D = 1800, . По условию задачи , тогда получим, что . Ответ. 200. Рис. 5 Задача 2 Высоты треугольника АВС, проведенные из вершин А и С пересекаются в точке М. Найдите , если . Решение: рассмотрим - он прямоугольный, так как CD – высота. Сумма углов треугольника 1800, тогда =1800 – (700 + 900) = 200. Из треугольника AFC аналогичными рассуждениями получаем =1800 – (800 + 900) = 100. Рассмотрим АМС: = 1800 – (= 1800 – (200 + 100) = 1500. Ответ. 1500. Задача 3 (для самостоятельного решения) Найдите углы прямоугольного равнобедренного треугольника. 5. Итог урока. Рефлексия. Домашнее задание: п. 31, №230, №234. Литература: Геометрия, учеб. для7 – 9 кл. сред. шк./ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 2007.; Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 128 с.
 • Математика пәнінен Ұлттық Бірыңғай Тестілеуге арналған есептер10 -сыныпқа арналған математика пәнінен функцияның туындысын қорытындылауға арналған және Ұлттық Бірыңғай Тестілеуге дайындық ретінде қарастырып алуға болады.Функцияның барлық қасиеттеріне жекелей тоқталып, оқушылардың білімдерін тексеруге қолайлы.Туындыға арналған формулаларды жатқа білу дағдыларын дамыту оқушылардың келешекте сынақтан жоғарғы балл жинауларына үлкен көмегі тиеді.Функцияны зерттеуде оқушылардың көпшілігінің кетіретін кемшіліктері ең кіші , ең үлкен мәнін табу мен өсу және кему ...
 • Урок по математике по теме «История возникновения математики»Конспект по истории математики. В конспекте представленный этапы развития математики.В истории математики традиционно выделяются несколько этапов развития математических знаний: Формирование понятия геометрической фигуры и числа как идеализации реальных объектов и множеств однородных объектов. Изобретение арифметических операций. Появление в древней Греции дедуктивной математической системы, показавшей, как получать новые математические истины на основе уже имеющихся. Математики стран ислама ...
 • Статья «Педагогическая поддержка учащихся на уроках математики»Описание материала: В процессе учебной деятельности у обучающихся могут возникнуть трудности на уровне понимания теоретического и практического материала. Тогда им требуется помощь учителя, вступает в силу педагогическая поддержка. Главное правило педагогической поддержки: дать возможность ребенку преодолеть очередное препятствие, развив при этом интеллектуальный, нравственный, эмоциональный, волевой потенциал, почувствовать себя человеком, способным самостоятельное решение. Педагогическая поддержка нужна школьнику для того, чтобы он мог успешно осваивать внешний мир, познавать и развивать свой внутренний мир и, конечно, чтобы успешно учитьс...
 • Действия с обыкновенными дробяиДействия с обыкновенными дробями Цели урока: 1. Отработка вычислительных навыков с обыкновенными дробями. 2. Развитие зрительной памяти, внимания, умения сравнивать, анализировать и обобщать. 3. Умение работать с тестом, выбирая нужный вариант ответа. 4. Развитие интереса к предмету.Умение работать коллективно, уважая друг друга. Ход урока: 1. Учитель объявляет тему и цели урока. Сообщает сюжетную линию урока. В районе, где живут три поросёнка, прошёл сильный ураган и разрушил их домики. Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф решили объединиться и построить один, но прочный домик. Для этого они пригласили опытного архитектора, который помог бы им сделать проект дома. Расчёты проекта этого домика будете выполнять вы. Для того чтобы узнать какой домик является самым прочным и каким по цвету хотели видеть его поросята надо выполнить 5 заданий на все действия с обыкновенными дробями и выбрать соответствующий правильн... 2. Для устного счёта готовятся на доске примеры с вариантами ответов. С их помощью учащиеся повторяют правила вычисления обыкновенных дробей и правила работы с тестом. 3. Ребята разбиваются на группы, и каждая из них получает тестовые задания на карточке. Каждая группа изображает рисунок домика на отдельном листочке .Решение записывают в тетрадях. 4. Подведение итогов. Работа группы оценивается по соответствию нарисованному домику. При правильном решении должен получиться один и тот же домик Тестовые задания. Ø Форма и цвет дома: Вычислите . а) – квадратная, серый; в) – прямоугольная, серый; б) – квадратная, коричневый; г) – прямоугольная, коричневый. Ø Крыша дома и её цвет: Вычислите . а) – полукруглая, оранжевый; в) – треугольная, оранжевый; б) 1 – полукруглая, красный; г) – треугольная, красный. Ø Форма окон, их количество и цвет: Вычислите . а) 36–круглая, два, жёлтый ( ); в) –прямоугольная, два, голубой( ); б) – треугольная, три, жёлтый ( ) г) – овальная, три, голубой ( ) Ø Расположение трубы и её цвет: Упростите выражение и найдите его значение при . а) 8 – справа, черный; в) справа и слева, чёрный; б) слева, серый; г) трубы нет. Ø Форма двери, её расположение и цвет: Решите уравнение: . а) округлённый прямоугольник, справа, бордовый; б) прямоугольник, справа, бордовый; в) округлённый прямоугольник, слева, зелёный; г) прямоугольник, слева, зелёный.
 • Тест по теме «Прямые и плоскости в пространстве»Знанияо взаимном расположении прямых и плоскостей лежат в основе изучения свойствгеометрических фигур как в планиметрии, так и в стереометрии. Параллельность иперпендикулярность прямых на плоскости являются необходимым материалом для изучениясвойств многоугольников и окружности. Без знания взаимного расположения прямыхи плоскостей в пространстве невозможно изучение свойств многогранных углов,многогранников и круглых тел.Данныйтест составлен для закрепления теоретических знаний и позволяет систе...
 • Проект «Знатоки математики»Данный проект позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данного проекта является и стремление ра...
 • Разработка урока алгебры «Иррациональные уравнения»Урок алгебры и начала анализа в 11 общеобразовательном классе. Цель урока: обобщение и систематизация знаний по теме Иррациональные уравнения, рассмотреть практическое применение иррациональных уравнений. Подготовка учащихся к ЕГЭ. В заданиях Единого государственного экзамена имеется довольно много уравнений, при решении которых необходимо выбрать такой способ решения, который позволяет решить уравнения проще, быстрее. На уроках учащиеся анализируют различные методы решения иррациональных уравнений. Также среди заданий ЕГЭ есть задачки на практическое при... Цель урока: 1. Обобщение и систематизация знаний, умений и навыков по теме урока. 2. Решение задач ЕГЭ по теме урока на практическое применение в жизни. 3. Развивать умение обобщать, правильно отбирать способы решения иррациональных уравнений. 4. Развивать самостоятельность, воспитывать грамотность речи. Задачи урока: 1. Расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения иррациональных уравнений. 2. Помочь овладеть рядом технических и интеллектуаль­ных умений на уровне свободного их использования. 3. Развить интерес и положительную мотивацию изучения математики. Тип урока: урок-практикум с использованием на уроке ЭОР. Форма урока: индивидуальная, групповая. Оборудование: компьютеры, мультимедийный проектор. Продолжительность: 45 минут.
 • Конкурс игра для 5 кл. «Математический турнир»Конкурс-игра для учеников 5 класса Математический турнир Цели игры: -Развитие математической культуры речи, логического мышления, активизация познавательного интереса к предмету. -Развитие творчества, любознательности, инициативы, культуры мышления.Игра состоит из нескольких конкурсов, в которых учащиеся отвечают на вопросы, решают примеры, в следствии чего у них вырабатываются умения работы в команде, развивается ум, быстрота мышления и желание добиться успеха, победы. Мероприятие будет полезно при проведении математических недель.
 • Туындыны есептеу ережелеріСабақтың тақырыбы: Туындыны есептеу ережелері. Сабақтың мақсаты: Қарапайым функциялардың туындысын табуға есептер шығарту арқылы студенттердің білімдерін жинақтап, қорыту. Міндеттері: 1. Студенттерге туындыны табу ережелерін есептер шығаруда пайдалана алу дағдыларын жетілдіру. 2.Әр түрлі деңгейлік есептерді шығарту арқылы студенттердің логикалық ойлау қабілеттерін, теориялық білімдерін түрлендіре пайдалану қабілеттерін жетілдіру. 3.Студенттерді шапшаңдыққа, іздемпаздыққа, тиянақтылыққа, ұқыптылыққа, өзара достық қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу. Сабақтың түрі: бекіту, жүйелеу сабағы. Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақтадағы слайдтар, карточкалар, тест тапсырмалары Сабақтың барысы: 1.Ұйымдастыру. Студенттермен сәлемдесіп, түгендеп, назарларын сабаққа аудару; 2. Үй тапсырмасын тексеру. (Дәптерлерін алмаса отырып, интерактивті тақтадан есептердің дайын жауаптарын салыстыра отырып тексеріледі).
 • ФракталыМатематика, если на нее правильно посмотреть, отражает не только истину, но и несравненную красоту. Вы, конечно же, слышали о фракталах. Вы, конечно же, видели эти захватывающие картинки более реальные, чем сама реальность. Горы, облака, кора дерева - все это выходит за рамки привычной евклидовой геометрии. Мы не можем описать камень или границы острова с помощью прямых, кружков и треугольников. И здесь нам приходят на помощь фракталы. Что же это за знакомые незнакомцы? Когда они появились?Впло...
 • Габдулла Тукайның «Кәҗә белән Сарык әкияте» аша математика өйрәнәбезТема: Габдулла Тукайның “Кәҗә белән сарык әкияте” аша математика өйрәнәбез. (Мәктәпкә әзерлек төркеме балалары өчен) Максат: Әкият аша балаларны тапкырлыкка, гади юллар белән тапкырлау алымнарын өйрәтү, белемле кешенең барлык авырлыкларны җиңә алуын төшендерү. Җиһазлау: агачлар, 5 чиләк, бүре киемнәре, маскалар. Дәрес баырышы: Урман күренеше, уртада учак ясала, аңа казан асыла, 5 бала бүре киеменнән кулларына агач кашыклар тотып, казан янында утыралар. Тәрбияче: Балалар, бу кайсы әкият геройлары? Әйе, балалар “Кәҗә белән сарык әкияте” нән. Тәрбияче:Ә бу әкиятне кем язган? Дөрес балалар, татар халкының бөек язучысы Габдулла Тукай язган. Балалар сез бу әкиятне кечкенәдән үк беләсез, әйдәгез әле тагын бер кат кәҗә белән сарыкның тапкырлыгын, зирәклеген кечкенәләргә күрсәтик. / бер бала әкиятнең эчтәлеген сөйләп тора, шөгыльгә башка төркем балаларыда чакырыла/. Алып баручы: Кәҗә белән сарыкны хуҗалары куып чыгаргач, капчык асып урман буйлап киткәннәр. /Кәҗә белән сарык киеменнән капчык тотып ике бала керә/. Кәҗә: Ми-ки-ки, ми-ки-ки, сарык кайда барыйк, кайда куныйк икән? Сарык: Бә-ә-ә, бә-ә-ә, әнә тегендә бер ут күренә кәҗә дус, шунда барыйк булмасаа. Алып баручы: Кәҗә белән сарык капчыкларын асып, ут күренгән якка киткәннәр, барып җитсәләр, ни күрсеннәр, учак янында бүреләр тезелеп утыра икән. Тәрбияче: Балалар санагыз әле, ничә бүре күрәсез? Дөрес балалар, биш бүре. Алып баручы: Кәҗә белән сарыкның бүреләрне күргәч котлары алынган. Бүреләр: (куанышып бергә) О-о-о, менә боткабызга ит! Карт бүре: Менә боткабыз итсез пешә, дип кайгырган идегез, үзләре килеп керделәр. Алып баручы: Кәҗә белән сарык үзләренең курыкканнарын сиздермәгәннәр. Кәҗә: (башын иеп) Исәнмесез, урман дуслар! Күчтәнәч безнең зурдан, Тулы капчык итебез бар Табын булыр бик мулдан. Бар син сарык тиз арада Бүре башын алып кер. Салыйк аны без казанга Боткабызга тәм керер. Алып баручы: Сарык та кәҗәнең хәйләсен бик тиз аңлап алган, чыгып китеп әлеге бүре башын алып кергән. Кәҗә: Әй аңгыра сарык, тинтәк сарык Һәр бүрегә икешәр, Кунак кеше тыйнак була Безгә булыр берешәр. Тәрбияче: Балалар, һәр бүрегә икешәр бүре башы туры килгәч, аларга барысы ничә бүре башы кирәк була инде? Дөрес балалар, 10. Ә кәҗә белән сарыкка берешәр булгач, аларга ничә бүре башы кирәк? Әйе 2. Кәҗә әйтүенчә барсы ничә бүре башы кирәк булыр иде? 12 ке. Балалар капчыкта чыннанда, ничә бүре башы бар иде әле ул? Әйе, берәү генә иде. Алып баручы:Шулай итеп, бүре башын күргән бүреләр куркудан калтырый башлыйлар, бар да ярдәм сораган караш ташлап карт бүрегә карыйлар, аның артына качалар. Карт бүре: Кадерле кунакларыбыз Узыгыз түребезгә, Боткабызның суы беткән Йөгерим әле суга. Алып баручы: Карт бүре чиләк алган да суга йөгергән. “Башлыклары” киткәч калган бүреләр бөтенләй калтырый башлаганнар. Икенче бүре: Безнең “башлык” әллә инде Адашып йөри икән, Боткабыз көя ахыры Бөтенләй суы беткән. Алып баручы: Шулай итеп, икенче бүре дә чиләк алып, суга дип, чыгып качкан. Өченче бүре: Без дә сиңа иярсәк Тиз табарбыз хуҗаны, Кадерле кунакларыбыз Карап торыр ботканы. /Бүреләр кулларына чиләк тотып, чыгып йөгерәлә/. Алып баручы: Кәҗә белән сарык бүреләр качып беткәч, көлешә-көлешә аякларын бөкләп, ботка ашарга учак янына утырганна да һәм сезне күреп үзләре янына чакыралар ди. Кәҗә: -Балалар, килегез безнең янга, бергәләп ботка ашыйбыз! /Карап утыручы балалар, учак янына чүгәләп, ботка ашарга утыралар/. Кәҗә: Башы барның-ашы бар, дип Юкка әйтмиләр аны, Тотыгыз зур кашыкны Ашыйк бергә ботканы.
 • Урок одной задачиОбобщающий урок-исследование по геометрии за курс 8 класса или урок одной задачи.Используемый учебник: Л.С.Атанасян Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных классов. М.: Просвещение, 2013Урок направлен на развитие личности школьника способной к саморазвитию, самосовершенствованию через формирование способностей к новому способу действий, через исследовательскую деятельность и многообразие подходов при решении одной геометрической задачи, позволяющей повторить весь теоретический курс геом...
 • Статья «О Концепции Специального Федерального государственного образовательного стандарта»Данная статья дает краткое представление о разрабатываемом специалистами Института коррекционной педагогики РАО Специальном Федеральном государственном образовательном стандарте, его назначении и актуальности. Дается понятие инклюзивного образования.Описываются уровни образования для детей с ОВЗ, обеспечивающие ребенку сопоставимые с его потенциалом академические знания, умения и навыки и возможность их реализации в жизни.Материал может быть полезен дефектологам, логопедам, учителям и руководит...
 • Некоторые особенности преподавания математики в гуманитарных классахВ нашей системе образования математика до недавнего времени занимала приоритетную роль. Интерес к этой дисциплине был высок. В последнее время в связи с профилизацией школ наблюдается усиление интереса к гуманитарным дисциплинам: история, общество и т.д. Появилось значительно число профильных гуманитарных школ и классов. Характерными особенностями таких школ и классов является: увеличение числа часов, отводимых на изучение дисциплин гуманитарного цикла; сокращение времени на изучение естественно...fb
 • » Ұлттық өлшем бірліктерді білесің бе?!Көлем өлшемдері. Ине жасуындай,алақандай-өте шағын. Жапырақтай,ат төбеліндей. Уыс-қол саусақтарын жымдастыра бүккенде шұңқырайған алақан аясының іші,алақанға сиярлық мөлшер. Құшақ-қауышқан екі қолдың ішкі жағын қамтитын адамның алдыңғы иіні,қойын. Ұлтарақтай-адам табанының көлемі. Табақтай –жалпақ Тулақтай-мал терісінің көлемі. Бір танап жер-гектардың алтыдан бір бөлігі. Бір мойын жер- бір гектар. Көлдей-өте көлемді,кең. Үй орнындай-киіз үйдің ішкі көлеміндей. Салмақ өлшемдері Титімдей,титтей,тинақтай,тырнақтай,оймақтай, шүйкедей,түйір. Бір жапырақ-бір жұлым. Бір жұтым-ауыз толтырып бір ішерлік.(сүт,т.б.) Бір шайнам-ауызға бір салар.(тағам) Бір тілім,үзім-өте жұқа,артық бөлшек. Бір татым-бір рет шегуге жетер шылым.Көлге ,өзенге бір рет ау салып тартқанда торға ілінетін балық мөлшері. Бір шөкім,бір шымшым,бір атым (насыбай)-үш саусақтың ұшымен . Бір қайнатым(шәй)-шымшып аларлық өлшем. Бір мысқал,бір шелек(су,сүт)-10л. Бір торсық (айран)-6-7л. Бір саба(қымыз)-10-15л. Бір қап(ұн,қант)-50-60кг. Бір арқа(жүк)-45-50кг. Бір пұт-16 кг Бір мысқал-100 арпа саны салмағы Бір қадақ- 96 мысқал-400г Найза қап,қанар-70-80кг. Бір құлақ су-3-4м3. Қадақ-200г. Батпан-51 пұт Дағар-6-8 пұт-100-130 кг Қашықтық өлшемдері Қол созым жер.Қарға адым жер.Қамшы салым жер-тым жақын жер. Таяқ тастам жер,иек астында жер-бір қыр асты,таяу жер. Иек артпа жер,әудем жер-тиіп тұрған жер. Шақырым-1000м(1 км) Дауыс жетер жер-2-3 шақырым. Ит үргені естілер жер.Қара көрінім жер.Көз ұшындағы жер-2.5-3 шақырым жер. Қозы өрісіндей жер-5-6 шақырым. Тай шаптырым жер.Аяқ жетер жер.Қозы көш жер-6-7шақырым. Құнан шаптырым жер-8-10 шақырым. Бір көш жер-10-15 шақцырым. Ат шаптырым жер-20-35 шақырым. Түстік жер-30-40 шақырым. Күншілік жер-90-100 шақырым. Ара қаным жер-200-250 шақырым. Ит өлген жер.Ит арқасы қиянда-қашық,жырақ. Жер аяғы қиянда-қиыр.жан өтер жер. Жер түбі-өте алыс,шет жер. Жер мойны-қашық. Алты айшылық жер-тым шалғай жер. Уақыт өлшемдері Бір сәт-1 секунд Сүт пісірім-5-10-минут Бие сауым-1,5 сағат Ет пісірім-2,5-3-сағат Бір түн-бір күн,тәулік-24 сағат Апта-7 күн Ай-30-31 күн Тоқсан-3 ай Жыл-365 күн
 • КОРРЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕТЕМА:И.Г. ИСТОМИНЦЕЛЬ: Содействовать развитию личностных качеств воспитанников через знакомство с жизнью и творчеством первого писателя Ямала И.Г.Истомина Задачи:1.Пополнить знания детей о биографии первого писателя Ямала;2.одействие формированию таких личностных качеств воспитанников как мужество, целеустремленность, настойчивость, любовь к жизни познанию, честность и доброта;3.Развитие творческих начал воспитанников в декламации стихов рисовании;4.Воспитание чувства гордости за родной край через знакомство с произве...
 • «Правовое государство»Цель правового государства - обеспечение границ свободы индивида, недопустимость нарушения пространства свободы, очерченного правом, запрет применения насильственных мер, не основанных на праве. Таким образом - принцип персоноцентризма главный принцип правового государства. В основе правового государства лежит идея автономной личности, обладающей естественными, неотъемлемыми правами. Права человека поддерживают дистанцию между индивидом и государством. В правовом государстве проведен принцип раз...
 • Исследовательская работа учащегосяИсследовательская работа ученика Пименова Алексея Руководитель работы учитель математики Кутузова Елена Вячеславовна. Работа была представлена на VII городских научных чтениях им. И.В. Курчатова, отмечена дипломом II степени Что такое время? До сих пор понятие время является неразрешимым вопросом философии и естествознания. И во все времена на него отвечали по-разному. В работе собран материал о понятии времени, единицах и приборах для его измерения, о видах календарей. Приведены пословицы и поговорки о времени, интересные факты о времени и его измерении. Собранный материал можно использовать как в некоторых жизненных обстоятельствах, так и на уроках.
 • «Функцияның өсу және кему белгілері. »Сабақтың тақырыбы:Функцияның өсужәне кему белгілері. Сабақтың мақсаты:Функцияның туындыларын табу ережелерін пайдаланыпфункцияның өсу және кему белгілерімен танысу,туындының көмегімен функцияның өсу мен кему аралықтарын табу дағдыларын меңгерту. Функцияның өсу және кему аралықтарын анықтау алгоритмін енгізу. Сабақтың көрнекілігі: Туынды табу формулалары, сан түзуі,оқулықтағы суреттер,графиктер,т/б. Сабақтың типі: Жаңа сабақты меңгерту сабағы. Сабақтың барысы: 1.Ұйымдастыру жұмысы. Сыныппен сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, назарларын сабаққа аудару 2.Өткен тақырыптар бойынша сұрақтар: а)Туынды табу ережелері ә)Жанама теңдеуі б)Лагранж формуласы в)Күрделі функцияның туындысы г)Тригонометриялық функциялардың туындысы Жаңа сабақ: Функция графигі оның геометриялық кескіні болып табылатынын және Графиктің координаталар жазықтығында (x,y) нүктелер жиынынан тұратын қисық екенін білеміз.Графиктер бойынша функцияның келген функцияның өсу мен кему аралықтарын туындының көмегімен табуды қарастырамыз. Теорема. Егер дифференциалданатынf(х) функциясының туындысы Х аралығының әрбір нүктесінде оң таңбалы, яғни f(х) немесе теріс таң- балы, яғни f (х) 0 болса, онда сол аралықта өспелі немесе кемімелі болады.
 • 8 нче сыйныфта укучы рус балалары өчен татар теленнән һәм әдәбиятыннан эш программасыПрограмма нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, ТР Мәгариф министрлыгы тарафыннан расланган Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы (Казан, Мәгариф, 2010 ел) , 8 нче сыйныф өчен Ф.С.Сафиуллина, Р.Х.Мөхиярова тарафыннан эшләнгән (Казан, Мәгариф, 2008) дәреслеккә нигезләнеп төзелде. Әдәбиятка уку планында 1 сәгать, программада 2 сәгать каралган. Тематик план сөйләм теле үстерү, язучылар иҗатын өйрәнүгә бирелгән дәресләр санын кыскарту, гомумиләштерү исәбеннән 35 итеп төзелде.Татар теленең эш программасы түбәндәге өлешләрдән өлештән тора: титул битеннән, аңлатма язуыннан, төп бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган тематик планлаштырудан, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән, әдәбият һәм укыту чараларыннан, шул исәптән, электрон укыту ресурсларыннан..
 • «Саннан вакланма табу»Образова­тельные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащих­ся. Законом об образовании учителю предоставляется право са­мостоятельного выбора методических путей и приемов решения этих задач.Принципиальным положением организации школьного мате­матического образования в основной школе становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обяз... Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений, а основой служат навыки устных вычислений. Устные вычисления — эффективный способ развития у детей устойчивого внимания, оперативной памяти и других важных для обучения качеств. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического развития школьников.
 • Тест-тренинг по теме: «Сектор на клетчатой бумаге»Тест-тренинг по теме: Сектор на клетчатой бумаге предназначен для учащихся 9 и 11 классов. С помощью этого теста они смогут проверить свои знания по данной теме накануне сдачи ГИА и ЕГЭ. Тест содержит такие задания: 1) записать дробью, какую часть круга составляет закрашенная часть; 2) определить радиус круга; 3) найти площадь закрашенной части. Тест содержит 30 рисунков, которые при необходимости можно будет разделить на несколько вариантов и использовать для контроля знаний. Уровень заданий,...
 • Тригонометриялық өрнектерді ықшамдау және теңдеулерді шешу әдістеріне есептер шығаруЖіберіліп отырған сабақтың тақырыбы: Тригонометриялық өрнектерді ықшамдау және теңдеулерді шешу әдістеріне есептер шығару.Мақсаты: тригонометриялық теңдеулер туралы ұғымын кеңейтіп,олардың берілу тәсілдерін, түрлерін және кейбір қарапайым қасиеттерін қарастыру.Оқушылардың тригонометриялық өрнектер мен теңдеулерді ажырата білу бейімділіктерін қалыптастыру.Топтық жұмысқа бейімдеу.Өз ойын ашық жеткізе білуге тәрбиелеу. Сабақта көрнекілік ретінде интербелсенді тақта,үлестірмелі материалдар,бағ...
 • КОНСПЕКТ УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ Числа 0-10Тема: Числа 0 – 10. ( Обобщение и закрепление изученного материала). Основные предметные цели: Обобщить и закрепить: - состав чисел 0 – 10; - случаи сложения и вычитания на основе знания состава чисел в пределах 10 и связи части и целого; - умение составлять выражения и сравнивать их; - умение составлять математический рассказ к рисункам; - умение работать в группе и самостоятельно. Задачи: 1. Развивать интеллектуальные умения: формировать мыслительные операции. 2. Развивать коммуникативные умения: самостоятельно находить необходимую информацию в тексте учебнике. 3. Развивать организационные умения: самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать и исправлять ошибки. 4. Развивать логическое мышление, речь. 5. Воспитывать дружелюбие, аккуратность.
 • Сложение и вычитание чисел в пределах 1000Разработка урока по математике в 5 классе по программе коррекционной школы VIII вида. Цель урока: закрепить умения выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Формирование навыка использования полученных знаний в новых условиях. Образовательная задача урока: повторить правило сложения и вычитания в пределах 1000 с переходом через разряд. Коррекционно-развивающая задача: развивать память, внимание мышление. Развивать речь учащихся, обогащать их словарь математическими терминами и выраж...
 • Учебный проект по алгебре «Производная и ее применение»Учебный проект по алгебре Учись учиться всю жизнь. Совершенствуй себя и умей находить истину Тип проекта : исследовательский. Дидактические цели проекта: формирование предметной компетентности - самостоятельной познавательной активности, навыков работы с большими объемами информации, умений видеть проблему и наметить пути ее решения, применять базовые знания для решения конкретной проблемы, развитие креативных способностей, логического мышления; формирование коммуникативной компетентности - умения кратко, логично и понятно излагать свои мысли, математически грамотно говорить; формирование социальной компетентности - навыков работы в команде: умения отстаивать свою точку зрения, считаться с чужим мнением, проводить объективную рефлексию.
 • Дидактические материалы по алгебре и началам анализа к уроку-практикуму. «Логарифмическая функция»Материал представляет собой набор заданий по теме Логарифмическая функция,а именно-задания,охватывающие свойства логарифмической функции,в том числе математический софизм, задания на построение графиков логарифмической функции, логарифмические уравнения и неравенства. Тема Логарифмическая функция является одной из основных в курсе Алгебры и начал анализа старшей школы. Она широко представлена в КИМах ЕГЭ по математике:B5,B7,C1 и C3.Данные упражнения предназначены для подготовки к выполнению ...
 • Проект «Длина окружности и площадь круга»Тип проекта: практико-ориентированный. Цель: научить применять знания по указанной теме в практической деятельности при создании проекта декоративного оформления закрепленного за классом пришкольного участка; формирование навыков решения задач. В процессе работы над проектом учащиеся класса в составе групп выполнили следующую работу: * 1) провели измерения на местности и составили план участка в масштабе 1:30. 2) предложили эскизы клумб и варианты названий. * 3) подобрали цветущие растения для оформления цветочной клумбы * 4) рассчитали массу и стоимость
 • Реализация программы «Балапан»Тәуелсіздік жылдары ұлт көшбасшысы, ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен білім саласы үлкен табыстарға қол жеткізіп, Балапан бағдарламасы да өмірге келді. Балапан бағдарламасы - мемлекет басшысының еліміздің ең кішкентай азаматтарына жасаған айрықша қамқорлығы. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты- балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуды ұлғайту болып саналады. (1-слайд ) Осы бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында Тәуелсіздіктің мерейтойы қарсаңында, Көкшетау қ... Бес уақыт тамақтану. Жұмыс істейтін топтар: 11. Соның ішінде: логопедтік топ - 2, мемлекеттік тілде оқу – тәрбие жұмысын жүргізу топтары – 9, орыс тілінде – 2топ.
 • ШаршыМатематика Тақырыбы: Шаршы. Мақсаты: Білімділігі:Геометриялық фигураларды еске түсіре отырып, шаршы жайлы түсінік беру. Есепті әртүрлі тәсілмен шығаруға үйрету. Дамытушылығы: Ой-өрістерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Тәрбиелігі:Тапқырлыққа, алғырлыққа шапшаңдыққа тәрбиелеу. Көрнекілігі: Оқулық, геометриялық фигуралар, шаршы. Әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, ізденушілік, өзіндік. Типі: аралас. Пән аралық байланыс: сурет Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі. Сабаққа әзірлік ІІ .Үй тапсырмасын тексеру:№ 4 , 91 ІІІ.Өткенді пысықтау.Тік төртбұрыштың қасиетін айт? Қосудың қандай қасиеттері болады? Геометриялық фигураларды ата? ІҮ. Мақсат қою: Шаршы. Есепті әртүрлі тәсілмен шығару. Ү. Жаңа сабақ:Оқулықпен жұмыс. 1) № 1 а/ Суреттер барлығы неше тік төртбұрыш барын айту. /2,4/ Барлық қабырғалары тең төртбұрыштарды табу. /1,3/ Бұлар шаршылар екенін түсіндіру. ә/ Төртбұрыштардың нөмірлерін теріп жазу. 3,4,5,6,7 /3, 4,/ ҮІ. Білімдерін тексеру. № 2 Есепті әртүрлі тәсілмен шығару. Қыз – 20 Ұл – 10 Келді – 4 оқушы ? /20 + 10 / + 4 = 34 20 + / 10 + 4 / = 34 /20 + 4 / + 10 = 34 Жауабы: 34 оқушы. Сергіту сәті. № 3 Түптеуге тиіс – 48 кітап. Түске дейін – 20. Түстен кейін – 10 Қалғаны - ? 48 - /30 + 10 / =18 /48-20/-10=18 /48-10/-20=18 Жауабы: 18 кітап № 4. Қосындыларды салыстыру. 50 + 10 + 10 Ұқсастығы: қосылғыштар бірдей 50 + 20 + 10 Айырмашылығы: орындары ауысып отыр. 20+ 10 + 50 20+ 50 + 10. № 6. 8+5= -5= 18+5 -5 т.б Шығармашылық тапсырманы орындау. ҮІІ .Қорыту:шаршы дегеніміз не? ҮІІІ .Үйге тапсырма:Бағалау.
 • Балабақшадағы мемлекеттік тілдің жүргізілуіҚазір Қазақстанның болашағы қазақ тілінде екенін түйсінген өзге ұлт өкілдері де балаларын қазақ балабақшасына беруді үрдіске айналдыра бастаған. № 6 Нұрай балабақшасында бүгінде 68 өзге ұлт өкілі тәрбиеленеді.Балабақша тәрбие бұлағы десек , мемлекеттік тілдің уызына жарытатын да осы жер. Балабақшадағы ең басты мәселе – жас жеткіншектерге ұлттық рухта тәрбие беру, баланың зердесіне ұлт құндылықтарын сіңіру.Бүгінгі бала – ертеңгі азамат екенін басты нысанда ұстау.Осы тұрғыдан алғанда , біздің балабақшада балалардың елін сүйген саналы азамат болып өсуі үшін мемлекеттің басты құндылықтарын дәріптеудеміз.
 • «Чтобы путь счастливым был!»Интегрированный урок математики и ОБЖ в 5 классе Чтобы путь счастливым был!. Целями урока является на основе полученных знаний о тормозном и остановочном пути научить применять их для решения задач, способствовать закреплению знаний правил дорожного движения, обучению безопасному переходу проезжей части дороги, развитию чувства взаимопомощи, умению правильно делать обобщения и выводы, воспитанию контроля и самоанализа. В актуализации знаний используется интерактивная доска . В ходе этого урока...
 • Умножение обыкновенных дробей (урок)Задачи: - закрепить материал по данной теме - содействовать развитию мышления - воспитывать познавательный интерес к предмету, любовь к Родине ХОД УРОКА I. Организационный момент II. Сообщение темы и цели урока III. Опрос правила умножения обыкновенных дробей. - Каким образом мы умножаем обыкновенные дроби? - Каким образом мы умножаем натуральное число на обыкновенную дробь? - Каким образом мы умножаем смешанные числа? - Какие дроби называются правильными, неправильными? 1. Определить, какие из дробей правильные, а какие неправильные:
 • ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, математическая игра «Счастливый случай»Для формирования познавательного интереса, развития логического мышления, повышения мотивации учения важной является систематическая внеклассная работа по предмету.Разработка внеклассного мероприятия математическая игра Счастливый случай предназначена для учащихся 7-9 классов, возможно объединение детей в разновозрастные команды, например, на неделе математики. в разработке предусмотрены как индивидуальные, так и групповые задания, задания для зрителей (болельщиков) из различных разделов мате...
 • Формы и методы опроса как средство повышения качества знаний. Выступление на семинареПредназначение школы – передавать подрастающим поколениям все наиболее ценные, стабильные знания и опыт, накопленные предыдущими поколениями, и воспитывать граждан, способных к дальнейшему развитию общества. Исходя из данной трактовки предназначения школы, можно выделить три важнейших направления работы педагогов. Первое – интеллектуальное развитие детей. Второе – социальное развитие учащихся. Третье – эмоциональное творческое развитие учащихся. Строя урок, я стараюсь определить не только какие знания должны быть усвоены, но и на каком уровне: на уровне восприятия, осмысления и запоминания; на уровне применения знаний по образцу; на уровне применения знаний в новой ситуации. Одним из важнейших элементов учебного процесса является контроль. Благодаря ему реализуется обратная связь в обучении, связь, позволяющая оперативно регулировать и корректировать ход обучения.
 • Статья. «Теоретические и технологические аспекты планирования деятельности учителя в свете ФГОС нового поколения»Заня­тие — это система взаимообусловленной организационной и учебно-воспитательной деятельности преподавателя в единстве с учебно-познавательной деятельностью учащихся, направленная на достижение цели и задач общего образова­ния, воспитания и развития учащихся. Серьезные недостатки в организации образовательного процесса обусловлены в первую очередь теми затруднениями, которые испытывает преподаватель в правильной постановке главной дидакти­ческой цели намечаемого учебного занятия. Преподаватели испытывают затруднения в правильном выборе конкретных целей и ставят их в виде общих формулиро­вок.
© 2010-2022