Химия

 • Конспект уроку Оксиген як хімічний елементОксиген як хімічний елемент. Кисень проста речовина. Оксиген у природі. Фізіологічна дія кисню. Добування кисню в лабораторії. Каталізатори. Фізичні властивості кисню. Мета. Навчити учнів за планом давати характеристику Оксигену та кисню, порівнювати кисень і Оксиген; розглянути основні лабораторні способи добування кисню. Надавати відомості про відкриття кисню та його фізіологічну роль для живих організмів; ознайомити з поширенням Оксигену у природі. Сформувати поняття “каталізатор”...
 • Контрольная работа по химии по теме Теория электролитической диссоциацииКонтрольная работа по теме: Теория электролитической диссоциации Вариант №1 1 С какими из перечисленных веществ может взаимодействовать гидроксид натрия: оксид углерода, азотная кислота,оксид кальция,хлорид алюминия. Напишите уравнения химических реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 2 Объясните, какую окраску приобретет индикатор в растворах солей: а) карбонат калия б) хлорида меди? Почему? 3 Вычислите, сколько граммов соли может быть получено, если 6,5 г. цинка раствор...
 • Контрольная работа по химии по теме Теория электролитической диссоциацииКонтрольная работа по теме: Теория электролитической диссоциации Вариант №1 1 С какими из перечисленных веществ может взаимодействовать гидроксид натрия: оксид углерода, азотная кислота,оксид кальция,хлорид алюминия. Напишите уравнения химических реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 2 Объясните, какую окраску приобретет индикатор в растворах солей: а) карбонат калия б) хлорида меди? Почему? 3 Вычислите, сколько граммов соли может быть получено, если 6,5 г. цинка раствор...
 • Кремній - Бог неорганічної хіміїБез хімії нині не обходиться майже ні одна галузь народного гос­подарства (металургія, харчова і текстильна промисловість, ну й, звичайно, хімічна промисловість, сільське господарство тощо). Слі­допити-хіміки розшукують слі­ди— мізерні домішки до чистих речовин — германію і кремнію, що заважають цим речовинам бути на­півпровідниками. Хімія допомагає варити сталь з незвичайними якос­тями, злітати в космос, не боючись високих температур, що розвива­ються під час польоту, і робить ще багато в...
 • КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ Химия для профессий СПО технического профиля Учебный план и рабочая программа ГБОУ НПО сельскохозяйственного профессионального лицея № 92 Ростовской области предусматривает по дисциплине Химия форму организации контроля знаний и умений учащихся-дифференцированный зачет. Зачёт проводиться на завершающем этапе освоения учебной дисциплины Химия. Зачёт проводиться в форме тестирования (согласовано на МК № от … 02.2013г.) Курсовой зачёт по дисциплине Химия преследуют цель оценить работу обучающегося за курс, полученные теоретические ...
 • Загальне значення хімії, історія, використання в господарствіХімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві План: 1. Хімія в загальному значенні. 2. Хімія, як наука. 3. Короткі відомості з історії хімії. 4. Значення хімії в народному господарстві і побуті. 3 хімією повязано життя природи й людського суспіль­ства. Хімія відіграє важливу роль у сучасній енергетиці, сільському господарстві, металургії, виробництві будівель­них матеріалів, паперу, фотоматеріалів, барвників, вибухо­вих речовин, пластмас, тканин, гуми тощо. Всюди, куд...
 • АЗОТ І ФОСФОР БЕЗЖИТТЄВИЙ І ЖИТТЯУ школі ви вивчаєте цікаві і дуже важливі для наступного на­вчання і майбутньої роботи розділи неорганічної хімії. Ця книжка роз­ширить ваш кругозір, прищепить, сподіваємось, інтерес до хімії. Справді, хіба не цікаво знати, що відбувається з речовинами. В якому напрямку рухаються заряджені частинки-іони, і чому вони так називаються; яка кислота найкисліша і від чого це залежить; як зробити морську воді придатною для пиття; як влашту­вати електростанцію на столі ? Азот і фосфор — дуже потрібн...
 • Тест по химии к теме Вода. Основания. РастворыТест по теме Вода. Растворы. Основания. 1 Всеми свойствами воды, как индивидуального вещества обладает: 1) морская вода 2) водопроводная 3)дистиллированная вода 4) дождевая вода 2 Растворенные в природной воде вещества препятствуют применению её в : 1)науке 2)сельском хозяйстве 3)быту 4)медицине 3 Фильтрованием можно удалить из воды примеси: 1)растворимые 2)нерастворимые 3)растворимые и нерастворимые 4)нельзя никакие 4 Дистилляцию применяют для очистки воды от: 1)растворенных веществ 2)нера...
 • Модульный урок «Структура Периодической системы элементов Д. И. Менделеева и электронное строение атома»Сущность модульного обучения состоит в том, что учащийся самостоятельно достигает конкретных целей в процессе работы с модулем, а учитель из основного источника знаний превращается в организатора его познавательной деятельности (координирует, консультирует, контролирует). Модуль – это программа, индивидуальная по содержанию, методам обучения и уровню самостоятельности, темпу работы учащихся. Учитель в письменной форме сообщает ученику, как работать на уроке, где найти необходимый материал, что ...
 • Жиры как сложные эфиры Тема: Жиры как сложные эфиры. Цель: Сформировать понятие о жирах как сложных эфирах. Ознакомить учащихся с распространением, составом и физическими свойствами жиров, насыщенных и ненасыщенных жиров, выяснить их значение как продуктов питания и участников метаболизма. Оборудование и материалы: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Базовые понятия и термины: Высшие карбоновые кислоты, многоатомные спирты, глицерин, сложные зфиры, гидролиз, омыление. Тип урока: Комбиниров...
 • Контрольная работа по теме «Водород», «Вода. Растворы»Контрольная работа по теме Водород, Вода. Растворы Вариант 1 1. Две молекулы водорода обозначает запись: а) 2Н2; б) 2Н; в) Н2; г) Н. 2. Вода не взаимодействует с: а) с кальцием; б) с медью; в) с оксидом натрия; г) с серой? 3. Какими способами можно собирать водород в пробирку? На каких свойствах водорода основаны эти свойства? 4. Определите массу соли, которая содержится в 500 г раствора с массовой долей соли 20 %. 5. Смешали раствор массой 250 г с массовой долей глюкозы 10% и раствор мас...
 • Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение Тема: Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. Цели урока: знать строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, области применения; уметь доказывать химические свойства аммиака: записывать уравнения реакций аммиака с кислородом, водой, кислотами и рассматривать их с точки зрения теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных процессов. Ход урока 1. Организационный момент урока. 2. Изучение нового материала. Аммиак – NH3 Амми... В промышленности Для получения аммиака в лаборатории используют действие сильных щелочей на соли аммония: NH4Cl + NaOH = NH3↑ + NaCl + H2O (NH4)2SO4 + Ca(OH)2 = 2NH3↑ + CaSO4 + 2H2O Внимание! Гидроксид аммония неустойчивое основание, разлагается:NH4OH ↔ NH3↑ + H2O При получении аммиака держите пробирку - приёмник дном кверху, так как аммиак легче воздуха: Промышленный способ получения аммиака основан на прямом взаимодействии водорода и азота: N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) + 45,9 кДж Условия: катализатор – пористое железо температура – 450 – 500 ˚С давление – 25 – 30 МПа Это так называемый процесс Габера (немецкий физик, разработал физико-химические основы метода). 4. Химические свойства аммиака Для аммиака характерны реакции: 1. с изменением степени окисления атома азота (реакции окисления) 2. без изменения степени окисления атома азота (присоединение) Реакции с изменением степени окисления атома азота (реакции окисления) N-3 → N0 → N+2 NH3 – сильный восстановитель. с кислородом 1. Горение аммиака (при нагревании) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H20 2. Каталитическое окисление амииака (катализатор Pt – Rh, температура) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O с оксидами металлов 2 NH3 + 3CuO = 3Cu + N2 + 3 H2O с сильными окислителями 2NH3 + 3Cl2 = N2 + 6HCl (при нагревании) аммиак – непрочное соединение, при нагревании разлагается 2NH3↔ N2 + 3H2 Реакции без изменения степени окисления атома азота (присоединение - Образование иона аммония NH4+ по донорно-акцепторному механизму) 5. Применение аммиака По объемам производства аммиак занимает одно из первых мест; ежегодно во всем мире получают около 100 миллионов тонн этого соединения. Аммиак выпускается в жидком виде или в виде водного раствора – аммиачной воды, которая обычно содержит 25% NH3. Огромные количества аммиака далее используются для получения азотной кислоты, которая идет на производство удобрений и множества других продуктов. Аммиачную воду применяют также непосредственно в виде удобрения, а иногда поля пол...
 • Тема: Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, изомерия и номенклатураТема: Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, изомерия и номенклатура. Цель: Ознакомление учащихся со строением предельных одноатомных спиртов, с изомерией и номенклатурой, с влиянием спиртов на живой организм. Тип урока: комбинированный Ход урока: 1.Организационный момент. 2.Повторение состава и свойств углеводородов. О каких углеводородах идет речь в загадках? По свойствам на алкены мы похожи Взаимодействуем с бромной водой мы тоже. В молекулах П-связи – наказанье, Наш суф... СН3-СН2-СН2-СН2-ОН и СН3-СН(СН3)-СН2ОН Бутанол-1 2-метилпропанол-1 Изомерия положения функциональной группы Например, СН3-СН2-СН2ОН и СН3-СН(ОН)-СН3 Пропанол-1 пропанол-2 Межклассовая изомерия: спирты изомерны простым эфирам. Например, СН3-СН2ОН и СН3-О-СН3 Этанол диметиловый эфир (Учащиеся выполняют задание на закрепление на отдельных карточках.) Задание: Среди приведенных формул найдите изомеры пентанола-1 и определите вид изомерии. Дайте названия всем соединениям: 4. Закрепление (5 минут) В конце урока учащиеся получают задание на дом: по учебнику Рудзитис, Фельдман Химия-10 стр. - и решить задачу: Это вещество можно получить из любого углеводородного сырья, угля, природного газа, древесины. О каком веществе идет речь, если при сгорании 1,28г его образовались угл...
 • Контрольные вопросы для итоговой аттестации по курсу «Введение в индустрию туризма и гостеприимства»1. Дайте определение понятиям турист, рынок, бренд.2. Назовите факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского обслуживания.3. Что означает туристический рынок не ограничен определенным местом или географической зоной?4. Каково значение туризма в обеспечении занятости населения? 5. Какие пять важнейших составляющих образуют инфраструктуру туристического рынка? 6. Как с помощью туризма решается проблема безработицы? Каковы особенности занятости в туризме?7. Каково экономичес...
 • Программа занятий Час творчества - ТЕСТОПЛАСТИКА - ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Соленое тесто стало в последние годы очень популярным материалом для лепки. Работа с ним доставляет большое удовольствие, не требуется больших расходов и сложных приспособлений. Изделия из теста могут послужить прекрасным подарком для знакомых и близких, украшением интерьера. Особенность работы с тестом заключается в том, что оно очень пластичное и позволяет проработать разные детали. Это учитывалось при планировании работы. Данная программа предназначена для воспитанников специальной...
 • КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 10 КЛАССДанная рабочая программа по химии составлена в соответствии с: - Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного 05. 03. 2004 года № 1089. - Примерной программой среднего (полного) общего образования по химии 2004 года (базовый уровень). - Программой авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. - Годовым календарным учебным графиком МБОУ Островянской С...
 • Решение задачь по генетике Цели: обобщить знания учащихся по теме Генетика, обосновав место и роль биологических знаний в практической деятельности людей. развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе изучения биологии, путём применения метода решения генетических задач, имеющих место и роль в практической деятельности людей. воспитывать убеждённость в возможности познания живой природы, необходимости уважения мнения оппонента при обсуждении биологических проблем. С начала изу...
 • Рабочая программа Аккомпанемент 7 кл. ДШИМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениедополнительного образования детейДетская школа искусств Морозовского района РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ7 КЛАССАпо учебному предмету АККОМПАНЕМЕНТ Преподаватель Моисеева О.В. г. Морозовск2014-2015 учебный год Содержание 1. Пояснительная записка2.Задачи предмета3.Методические рекомендации4. Примерный репертуарный список5. Список рекомендуемой методической литературы6. Учебно – тематический ...
 • ҚАЛАЛЫҚ СЕМИНАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН АШЫҚ САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ «АНА ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕУ» Қазақ тілі 7сыныпҚостанай қаласы әкімдігінің білім беру бөлімінің А.М.Горький атындағы гимназиясы Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғаліміБекболатова Айгүл Адамбекқызы Ашық сабақтың жоспары.Қазақ тілі7 Г сынып. Сабақтың лексикалық тақырып Ана тілінде сөйлеуСабақтың грамматикалық тақырып: Жай және құрмалас сөйлемСабақтың мақсаты:1.Білімділік: Оқушылардың жай және құрмалас сөйлемнен алған теориялық білімдерін іс жүзінде қолдану,ауызша,жазбаша талдау жұмыстарын жүргізу. Ана тілінде сөйлеу деген лекси...
 • Маленькие хитрости при подготовке руки к письму Работая, много лет с маленькими детьми в подготовительной группе, я заметила, что дети не хотят писать. Они не проявляют большого желания выпол нять задания, где нужно написать букву. А если желания нет, то, как показывают наблюдения, от такой работы мало толку. Тогда я начала подбирать к каждой букве игры. Рядом с буквой дети рисуют простенькую картинку. Детям такие игры очень нравятся. Они стали применять её и дома. В результате они стали лучше писать, красивее и чётче. И ещё, если...
 • Методическая разработка урока химии Амины и анилинМетодическая разработка урока химии предназначена для изучения на 2 курсе НПО и СПО темы Азотосодержащие органические вещества, урок дан в виде разработки со ссылками на слайды презентации и видео материалами ЦОР. Презентация, входящая в состав урока по дисциплине Химия на тему Амины, анилин: строение, свойства, получение и применение является иллюстрационным материалом к первому уроку темы Азотосодержащие органические вещества. Презентация рассказывает о строении, классификации,...
 • Химия тұрмыста атты қолданбалы курстың жоспарыЖапсарбаев атындағы орта мектеп Химия -тұрмыста атты қолданбалы курстың бағдарламасы11 сынып 2014-2015 оқу жылыПән мұғалімі: Наурызбаева.Г.Ч. Жаратылыстану- математикалық бағытбойынша химия пәнінен Химия тұрмыстаатты қолданбалы курстың тақырыптық- күнтізбе жоспары. Химия пәні бойынша бағдарлы оқытудың Химия тұрмыста тақырыбы бойынша құрастырылған бағдарлама(Барлығы 68 сағат, аптасына 2 сағаттан)Химия өнімдері біздің өміріміздің барлық салала...
 • Конспект урока по химии Путешествие в мир кислотТема урока: Путешествие в мир кислот ТИП УРОКА: изучение нового материала Технологические приёмы: приёмы активизации познавательнойдеятельности учащихся – урок-путешествие, лабораторный и демонстрационный эксперимент, индивидуальный подход, сотрудничество, связь с жизнью, наглядность и т.д. Формы обучения: групповая и индивидуальная. Цель урока: познакомить учащихся с составом, классификацией и представителями кислот. Задачи урока: 1. Образовательные: - продолжить обучение учащ...
 • Сабақтың тақырыбы: Табиғаттағы су 8 сынып. ХимияКүні:2.03.2015 сабақ : № 48 пәні:химия Сыныбы:8 сынып Сабақтың тақырыбы: Табиғаттағы су. Су табиғи әмбебап еріткіш, сулыы ерітінділер және жүзгіндер, қоспаларды бөлу жлдары №5 көрсетілім. Сабақтың мақсаты: Білімділік: Судың тіршілік үшін маңызын тиімді пайдалану жолдарын түрлі әдістерді қолдана отырып, оқушыларға меңгерту. Дамытушылық: Оқушылардың реакция теңдеулерін дұрыс жазуға, теңестіруге шығармашылық қабілетін ойын, жаңа технологияға сүйене отырып дамыту...
 • Материал для НОУ Пенопласт Пенопласт - экологически чистый, композиционный материал, который состоит из твердого органического полимера и пузырьков газа. Большую часть объема материала занимает газ, поэтому пенопласт фактически представляет собой затвердевшую пену. Благодаря такому строению пенопласт имеет очень низкую плотность и отличается хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными, а также противоударными свойствами. Пенопласт очень легко обрабатывается, в отличие от древесины он устойчив к действию бакт...
 • Методика проведения урока Мужества Тема: Химия на защите Родины.Класс: 9 Цель: воспользоваться логической последовательностью изучения учебного материала в школьном курсе химии для объяснения разработок химической науки в оборонной промышленности времён Великой Отечественной войны. Задачи: Обучающая -повышение мотивации к учению, выявление и оценка степени овладения системой знаний и комплексом общеучебных навыков и умений, а именно систематизация знаний о структуре школьного курса химии применительно к различным отрас...
 • ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ· Цели: закрепить умения сравнивать, сопоставлять, анализировать; • продолжить развитие логического мышления, умения использовать теоретические знания в новых ситуациях; • воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки. • Задачи: Повторить и систематизировать знания учеников о классификации, номенклатуре, свойствах основных классов неорганических соединений; • закрепить умение решать расчетные задачи и записывать химические свойства клас...
 • Урок по химии Бериллий, магний и щелочноземельные металлы, их соединенияТема урока: Бериллий, магний и щелочноземельные ме, их соединения: оксиды, гидроксиды и соли. Цели и задачи урока: ü Разобрать строение атомов элементов II группы главной подгруппы; ü Познакомить учащихся с физическими и химическими свойствами этих элементов, а также со свойствами их соединений: оксидов, гидроксидов и солей. Оборудование: Периодическая система, презентация, ЦОРы. 1. Физические свойства. Be, Mg, Ca, Sr, Ba– серебристо-белые металлы, тверже, чем щелочные металлы, покры...
 • Химия на защите Родины Ведущая идея: большой вклад в дело Победы над врагом внесли учёные химики, которые на протяжении всех военных лет направляли свои силы и энергию на выполнение работ, способствующих укреплению обороноспособности страны. Содержание: значение химии в период Великой отечественной войны определялось её участием в развитии следующих основных направлений, по которым проводились научно-исследовательские разработки для нужд фронта: - содействие развитию металлургической, машиностроительной и обо...
 • Химическое объяснение природы цвета Многообразие разноцветий продолжает волновать научный мир. Традиционно изучение света считается привилегией физиков, а сущностью цвета интересуются в основном химики. Я решила совместить, насколько возможно, понятия химия и цвет и появилась вот эта работа, в ходе которой я осуществила поставленную цель и подтвердила выдвинутую гипотезу. Гипотеза: если вещества обладают разнообразием цветовой гаммы, то это определяется состоянием электронов в молекуле химического соединения. Цель:...
78 79 80 81 83 85 86 87 88 89
© 2010-2022