Иностранные языки

 • Языковой марафон по английскому языку Преподаватель английского языка должен быть не только учителем своего предмета, но и пропагандистом его, может быть, даже в большей степени, чем учитель любой другой дисциплины. Этому как раз и способствуют различные внеклассные мероприятия по иностранному языку. Данное внеклассное мероприятие Языковой марафон разработанодля проведения в рамках недели иностранного языка в школе. Мероприятие расчитано на учащихся 7-8 классов. От каждого класса должна быть выбрана команда в количестве 5 чел...
 • Ұлы Британия және Қазақстан білім беру жүйесін салыстыруСыныбы: 8Сабақтың тақырыбы: Ұлы Британия және Қазақстан білім беру жүйесін салыстыру.Білімділік: ҰлыБританияжәнеҚазақстанбілімберужүйесінсалыстыраотырып, сөйлеугеүйрету.Дамытушылық: сөйлеу, тыңдау, жазудағдыларындамыту, сынитұрғыданойлауқабілетінарттыру.Тәрбиелік: Білімге, ғылымғақұштарлығынарттыру.Сабақтыңтипі: ПысықтаусабақСабақтыңәдісі: сұрақ - жауап, жобақорғау.Пәнаралықбайланыс: Қазақтілі.Көрнекіліктер: интерактивтітақта, постер “Education in GB and Kazakhstan”, қалпақтар.I. Organization mo...
 • Step four. School RulesGrade: 7I. The theme of the lesson: Step four. School RulesII. The objectives of the lesson:1. To consolidate previous materials, to train the pupils in using model verb. Must mustnt in speech2. To develop pls’ abilities in oral speech and reading.3. To teach pupils to respect each other and to be polite, to develop pls’, knowledge.III. Visual aids: Activ Board.IV. Types: lesson – introduction.V. Method: complex work, association, question – answer, gr. work, Round – Robin.Now, pupils today w...
 • Заявка опытно-экспериментальной рабтыпо теме «Интеграция английского языка и предметов школьной программы как форма повышения языковой компетенции учащихся» В настоящее время перед современной школой ставится важнейшая образовательная задача: сформировать у ребёнка представление о целостной картине мира, его единстве и многообразии. В основе такого понимания лежит идея интеграции. Эта идея возникла на основе всеобщности и единства законов природы и культуры, потому что сами по себе они предполагают объединение, соподчинение, взаимосвязь отдельных компонентов. Современному обществу нужен человек, самостоятельно критически мыслящий, умеющий вид... Цель эксперимента:повышение языковой компетенции учащихся. Задачи эксперимента: · обеспечить решение различных коммуникативных задач для социальной адаптации и достижения взаимопонимания в процессе общения; · создать условия для творческой само­реализации и саморазвития школьников; · формировать лексические навыки научно-технической терминологии; · развивать понимание обучающимисяпрактической значимости изучения английского языка. Новизна проекта состоит не ...
 • Урок по теме My town Ulan-UdeТип урока: урок совершенствования речевых навыков по теме: My town Ulan-UdeЗадачи урока:Практическая: способствовать развитию умений монологической речи по теме Мой город Улан-Удэ типа описания с опорой на учебный текст до уровня СФЕ.Развивающая: способствовать развитию способности к расширению высказывания речевых единиц и к логическому изложению, способствовать развитию логики, внимания, памяти.Воспитательная: способствовать воспитанию уважения и бережного отношения к родному городу.Обра...
 • План-конспект урока английского языка по ФГОС Данный урок рассчитан для учащихся 4 класса, занимающихся по УМК Spotlight.Задания и упражнения урока направлены на формирование УУД учащихся. При организации урока использованы следующие методы: - по источнику знаний: словесные, практические; - по степени взаимодействия учителя и учащихся: беседа, работа в группах, парах; - по характеру познавательной деятельности: репродуктивные, частично-поисковые; - по принципу расчленения или единения знаний: аналитические, обобщающие методы. При п...
 • Brilliant violin soloist 9 form Тақырыбы Brilliant violin soloist Сыныбы 9 д Күні 07.03.2015 Мақсаты Тақырыпқа қатысты мәтінді оқыта отырып, оқушылардың оқылу, айтылым әрекеттерін қалыптастыру. Міндеттері • мәтіндегі жаңа сөздерге сипаттама беру; • алған білімін тұлға сипаттау кезінде қолдануға үйрету; • әділ бағалауға тәрбиелеу. Күтілетін нәтиже • Оқушылaр aғылшын тілінде М.Бисенгaлиев турaлы сөйлеуге үйренеді. • Мaрaт жaйлы білімін тиімді қолдaнуғa үйренеді. • Шығaрмaшылық қaбілеттері іс-әрекетте көрінеді. • Топтық бaғaлaу мен топішілік бaғaлaуды үйренеді. Ресурстар Оқулық, aудио мaтериaл, ғaлaмтор мaтериaлы. Кіріспе Ұйымдастыру кезеңі. Оқушыларды рөлге бөлу. Үй тапсырмасы Бір оқушыға оқыттым Тұсаукесер Рөлдік тапсырма. Бір оқушы Марат, 3 оқушы оператор, қалғандары журналистер болды. Негізгі бөлім Мәтінмен жұмыс. Джигсо әдісімен топтан екі-үш оқушыларды ауыстырып, мәтіннің мағынасымен толық танысу. Мәтінге байланысты оқушылар бір-біріне сұрақтар қояды. Сөз тіркестерін қолданып, сөйлемді толықтыратын жаттығуды орындау Сергіту сәті Марат Бисенгалиевтың бір туындысын тыңдау Қорытынды бөлім · Сұрақ – жауап арқылы Бағалау Топ аралық, өзін-өзі бағалау Рефлексия Екі жұлдыз бір тілек рефлексиясы. Үй жұмысы Скрипкашының суретін шығарып буклет жасау.
 • Рекомендации учителю иностранного язык при подготовке учащихся к ЕГЭДанные рекомендации содержат указания, как эффективно подготовить учеников к ЕГЭ. Необходимо обращать внимание на эффективные алгоритмы, стратегии выполнения экзаменационных заданий, стремиться к организации комплексной подготовки. Работать над систематизацией знаний учащихся по грамматике, словообразованию.Приучать детей контролировать время при выполнении заданий. Нельзя создавать нервозной обстановки при подготовке, не демонсрировать собственного отрицательного отношения к экзамену. Не реком...
 • КОМИКС КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В данной статье рассмотрены полезные электронные образовательные ресурсы для обучения, которые играют важную роль в образовании. Этот процесс связан с развитием информационных технологий. Электронные образовательные ресурсы повышают эффективность уроков, вносят разнообразие. Наиболее популярными являются комиксы. Они оказывают положительное влияние на процесс обучения учащихся. Комиксы являются связующим звеном между литературой и визуальными развлечениями. Визуальная коммуникация является п...
 • Презентация по английскому языку на тему Мое будущееДанная презентация создана как приложение к методической разработке на тему Мое будущее и относится к дисциплине Иностранный (английский) язык.Она направлена на обобщение полученных знаний по темам Мобильные устройства, Роботы и умный интеллект, Умный дом, Технологии будущего, а также на совершенствование навыков практического владения английским языком. Рассматриваемая тема актуальна при изучении современного технического английского языка в условиях стремительного развития прогресс...
 • The theme of lesson: “My Room”The theme of lesson: “My Room”The aims of the lesson:a) To develop communicative skills and abilities. Developing the vocabularyb) To stimulate the students interest and their power of guessing and thinking in the foreign language.c) Talking about rooms and things of the room. Asking and talking about jobs in the house. Asking and talking about location of things.Language functions: Recycling the language functions.Language structures: Are there... Is there....The connection with other subjects:...
 • “There is a swimming pool next to my house” The theme: “There is a swimming pool next to my house” The aims of the lesson: to form skills in monologue and dialogue speech, to practice pupils to describe their own house and rooms, to train in using construction “there is/there are” in the theme. To introduce pupils with the structure “I want to”. The development objectives: to develop pupils’ ability in working in pairs and individually, to develop pupils’ skills and habits in understanding, reading an... A C H A I R S W D H O U S E R I O E S O F A W N O T A B L E G D R B E D N L V O A M B O O K V W 6. Work in groups of 4. Who was born in winter? Raise your hand. Who was born in summer? Who was born in spring? Now I’ll divide into 3 groups of 4. Your task is to describe these pictures. What is a room? What is there in the room? Do, please. First group. Describe the picture A. Second group. Describe the picture B. Third group. Describe the picture C. IV. Conclusion. T: Dear pupils our lesson is almost over. I’d like ...
 • Методическая разработка занятия по английскому языку на тему Мое будущееДанная методическая разработка относится к дисциплине Иностранный (английский) язык и направлена на обобщение полученных знаний по темам Мобильные устройства, Роботы и умный интеллект, Умный дом, Технологии будущего, совершенствование навыков практического владения английским языком. Методическая разработка по этой теме создается впервые. Рассматриваемая тема актуальна при изучении современного технического английского языка в условиях стремительного развития прогресса. Цель методической...
 • Неделя иностранного языка в школеС удовольствием делюсь с коллегами-учителями английского языка идеями проведения тематической недели иностранного языка в школе. с 20 по 24 апреля в нашей. Одесской специализированной школе проходила неделя английского языка под единой темой Я-Одессит, где ребята и учителя имели возможность проявить всю свою активность и изобретательность,чтоб сделать уроки истории родного города яркими в презентациях и представлениях. В школе состоялись презентации рабочих кабинетов на темы относящиеся к ис...
 • Проект урока для онлайн платормы Courseraс 16 апреля по 11 мая имею возможность быть участником онлайн курсов повышения мастерства учителей английского языка как неродного на бесплатной онлайн платформе Coursera, supported by United States University of State Oregon. Курс расчитан на 5-6 часов еженедельной работы- просмотрв вебинаров, видеороликов, чтения рекомендованной литературы и, одним из заданий даннного проекта является написание плана-конспекта урока в старшей или младшей (на выбор) школе по определенным критериям и требованиям...
 • РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 03 Иностранный язык для специальности 43. 02. 11. Гостиничный сервис (базовая подготовка среднего профессионального образования)1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплины Иностранный язык (ОГСН.03) относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСН.00). Дисциплина направлена на формирование общих (ОК 1 – 9) и профессиональных (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 -...
 • РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 11 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации специальности 43. 02. 11 Гостиничный сервис1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: данная дисциплины входит с состав общепрофессионального цикла и реализуется за счет вариативной части ОПОП. 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обуч...
 • КЛАССИФИКАЦИЯ СТИХОВ И РИФМОВОК, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ УРОКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУУрок иностранного языка в начальных классах начинается с организационного момента и продолжается около двух минут, а то и больше, чтобы установить с каждым ребенком персональный контакт. Данные рифмовки рекомендуется использовать для организации класса, эмоционального настроя на урок.Начинать основной этап необходимо с фонетической зарядки и речевой разминки, для того, чтобы ребята смогли разогреть свои язычки для дальнейшей работы на уроке. Во время фонетической зарядки выполняется преимущест...
 • РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОДБ. 03 Иностранный язык Для профессии: 35. 01. 15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: · дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной) : ·...
 • РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 03 Иностранный язык специальности 19. 02. 10 Технология продукции общественного питания (базовая подготовка среднего профессионального образования)1.1. 1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы специальности 29.02.10 Технология продукции общественного питания. Программа направлена на формирование общих (ОК 1-9) компетенций. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: программа входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 1.3. Цели и задачи дисциплины – требов...
 • Урок английского языка на тему: «Christmas»Урок английского языка на тему:Christmas Цели: - Активизировать лексику по теме Рождество, - Совершенствование навыков диалогической речи и письмаанглийского языка, - Познакомить учащихся с традициями страны изучаемого языка, Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, разноцветные бумажные шары, рождественские открытки. Ход урока английского языка Вводный этап: Teacher: Good morning, dear children! Today we will speak about Christmas – a wonderful holiday, loved by children and grown-... Физкультминутка для урокаСделайте свои уроки яркими, необычными и интересными!videouroki.net Teacher: Well done, my dear! And now answer my questions about Christmas in England and Russia. (за каждый правильный ответ команда получает 1 шар). When do English people celebrate Christmas? What holiday do English people celebrate on the 24th of December? Why do English children put Christmas stockings on the bed? What is the traditional Christmas dinner in England? When do Russian people celebrate Christmas? What do Russian people do at Christmas? What do they wear? What can Russian people ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A C D E H I K M O R S T U W Y 3 4 1 10 7 6 3 11 ! 6 14 6 11 5 15 9 13 1 8 4 10 10 15 2 5 10 6 11 12 8 1 11 ! Teacher: (объявляет победителя); Your marks are …. Teacher: Well done! But there is another Christmas tradition, do you know? English people usually sing Christmas songs! Let sing the song all together! (исполняется песня Jingle Bells). Teacher: Thank you for your brilliant work! The lesson is over.
 • Конспект урока по английскому языку на тему: Формирование навыков чтения и устной речи Тема урока: Формирование навыков чтения и устной речи. Задачи урока: а) основные (коммуникативные): совершенствование навыков работы с текстом (изучающее чтение);развитие умений обучающего чтения; формирование умений оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; совершенствование умений говорения учащихся (монологической и диалогической речи) по теме; овладение умениями общаться на изучаемом языке. б) сопутствующие: совершенствовать фонетические и лексик... время конспект знания умения примечание 5 мин 10 мин 2 мин 10 мин 15 мин 3 мин Деятельность учителя Деятельность учащихся речевого этикета Формирование артикуляции, ритмико-про- износительных навыков 1.The Wizard `s balloon fell down. 2. The Woodman told Dorothy his secret. False. True. for to down about for fall down decided a) because she had many friends there b)because it was not good poetry. 1-b 2-a учащиеся показывают знание содержания текста и извлекают необходимую информацию из прочитанного. Написание транск... Учебно-организационные: Организовывать учебный труд; умение слушать и слышать. Информационные: Умение работать с книгой, пользоваться компьютером. Самоконтроль. Учебно-интеллектуальные Умение формировать приемы диалектического и формально логического мышления. Коммуникативные Умение пользоваться монологической и диалогической речью. Формирование культуры диалогового общения. Уме... 1. 1. - Good morning, children! I’m glad to see you! Sit down, please! What is the day оf week today? What is the date today? How are you? 2. - Today we`ll work with chapters 5 and 6 of our home reading. As usually 2 students comes up to me and read, translate some parts of the text. 4 students work at the computer,fulfilling exercises, while others work in pares, reading to each other. Your classmates will act the dialog from chapter 5 and at last we`ll start w...
 • Памятка Правила написания открыткиРазвитию навыков письменной речи на уроках иностранного языка уделяется большое внимание.В различных УМК мы можем найти примерные образцы открытки, но не всегда учащиеся могут четко отследить правильно ли они пишут открытку, все ли нормы соблюдаются.Написание открытки другу является первым шагом к написанию письма личного характера, что является одним из объектов контроля в ОГЭ в 9 классах. Памятки являются одним из эффективных средств организации самостоятельной деятельности учащихся.Для облег...
 • Тест по английскому языку на темуВопрос № 1 My name ... Ann. am is areВопрос № 2 I ... ten. am is areВопрос № 3 I ... a pupil. am is areВопрос № 4 ... you a pupil? Am Is AreВопрос № 5 I have two pets. My rabbit ... fat. am is areВопрос № 6 My cat ... cunning. am is areВопрос № 7 I like my cats. They ... nice and funny. am is areВопрос № 8 We ... friends. am
 • Запись о среднесрочном планировании уроков по английскому языку Для практической реализации основных идей Программы на уроках английского языка во время практики в школе я постараюсь внедрить все семь модулей. Обоснованием для этого является мое убеждение в необходимости нового подхода в учебном процессе и обучении. Тема среднесрочного планирования SecondConditional, цель: сформировать знания учащихся об условных предложениях второго типа. Данноепланированиесостоитизтем: If you were…? , Living in the desert island, Living in the desert island, Hom...
 • Тема урока: “ Eating healthy food” ( 2 курс, специальность Технология продукции общественного питанияГАПОУ РК Сортавальский колледж, 2015 Разработала: C.Г. Рейзнек, преподаватель английского языка. Дисциплина: английский язык Технология урока: развитие критического и творческого мышления как основы формирования УУД Тема урока: “ Eating healthy food” Тип урока: Формы работы: Индивидуальная работа, фронтальная, работа в группах Цель урока: продуцирование высказывания - рассуждения (письменного и устного) путем активизации речемыслительной деятельности через комплекс речемыслительных упраж...
 • Music keeps me happy! 9 form Тақырыбы Music keeps me happy! Сыныбы 9 д Күні 04.03.2015 Мақсаты Сын тұрғысынaн ойлaй отырып, оқушылaрды aғылшын тілінде музыкa турaлы сөздік қорлaрын молaйту. Міндеттері • жаңа сөздермен танысу және оларды сөйлем ішінде қолдана білуге үйрету; • оқушылардың уақытын тиімді пайдалануын дағдыландыру; • оқушы бойында өз бетімен білім алу, өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыру. Күтілетін нәтиже • Музыкaғa бaйлaнысты жaңa сөздерді үйренеді. • Сыни ойлaу aрқылы психологиялық сенім қaлыптaсaды. • Оқушылaр іс-әрекеттер бaрысындa бірін-бірі және өзін-өзі бaғaлaу aрқылы ізденімпaздыққa, жaуaпкершілікке қaлыптaсaды. Ресурстар Оқулық: Aяповa Т.М. Aғылшын тілі, 9 сынып, Aлмaты, Мектеп бaспaсы 2013. Интерaктивті тaқтa,мaтериaлдaр. Кіріспе Сәлемдесу. Миға шабуыл сұрақтары. Жұлдызша таңдау арқылы топқа бөліну Тұсаукесер Мәтін оқу. Постер қорғау. Негізгі бөлім Жаңа сөздермен танысу Барабан – drum Пианино – piano Сыбызғы (флейта) – flute Гитара – guitar Виолончель – cello Скрипка – violin Домбыра – dombra Сәйкестендіру тапсырмасы: Қорытынды бөлім Диалог оқып, оқушылар бірлесіп аударды Бағалау Формативтібағалау: топтық, өзара, жеке бағалау; мадақтау 3 мин Рефлексия Әр оқушыға жұлдызша берілген. Сабаққа жұлдызшасын өздерінің таңдаған смайлик қалташасына салу арқылы кері байланыс жасады. Үй жұмысы Music тақырыбына қысқа әңгіме жазу.
 • РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 03 Иностранный язык для специальности 111801. 51 Ветеринария (базовая подготовка среднего профессионального образования1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы специальности 111801.51 Ветеринария. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплины Иностранный язык (ОГСН.03) относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСН.00). Дисциплина направлена на формирование общих (ОК 1 – 9) и профессиональных (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4) ...
 • Конспект урока на тему: Развитие навыков аудирования и говорения по темеУчитель: Бадртдинова Э.Р. Тема: Развитие навыков аудирования и говорения по теме Еда. Цель: Совершенствование коммуникативных навыков по темам Еда и Неопределенные местоимения. Задачи : Обучающая: - активизировать лексику по теме Еда; - систематизировать знания учащихся по грамматической теме неопределенные местоимения; - развивать навыки аудирования. Развивающая: - развивать активное самостоятельное мышление учащихся; - способствовать развитию интереса к изучению английского языка; - ... Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся Приме чание I.Орг. момент 1.Привет-е 2.Реч. Разминка II.Основ. этап 1.определ-е темы урока 2.Введение лексики 3. Разв-е грам-х навыков 4.Физминут ка 5.Разв-е критич-го мышления 6.Развитие навыков аудирова ния III.Закл. этап 1.Рефлек Cия 2. Подача д/з 3.Оцени вание 4. Про щание Good morning, boys and girls. I’m glad to see you. We have guests today. Let’s greet them. Sit down, please. Ok, let’s start our lesson. Answer my questions, please. -How are you? -What did you have for breakfast today? -What do you usually do after lessons? -What is the weather like today? - What fruits do you like? - Do you like porridge? - Do you have coffee every morning? -What do you usually have for dinner? - How are you? -Do you like tea with milk or with lemon? -How old are you? -Ho... Good morning teacher. We are glad to see you too. Goodmorning, dearguests. Отвечают на вопросы Смотрят видео и угадывают тему урока Читают за диктором Используя картинки, переводят слова. Вспоминаютглаголы many, much, a little, a few. Отвечают на вопросы. Yes, thereis. No, there isn’t. Yes, there are. No, therearen’t. Описывают 1 продукт с 6 сторон. Работают в группах. Пишут предложения на 1 карточке. ...
 • Современный урок иностранного языка в условиях реализации ФГОС ОО. Для формирования универсальных учебных действий в контексте обучения английскому языку следует учитывать, что ученику следует для себя найти ответы на следующие вопросы: Зачем я учу иностранный язык?, Зачем я выполняю то или иное упражнение на уроке (читаю, пишу, слушаю)?, Чему я научился на уроке и что еще мне следует сделать?. Язык должен осваиваться осознанно. Важно создавать условия, когда дети учатся слушать друг друга, умеют адекватно оценивать свой ответ, хотят узнавать новое. Так...
 • Short term planning, School after K. Satpayev English lesson, AkbissenovaS. KRead the text and make a list of species. Learn the new words. read the text very attentivеly It is necessary to learn foreign languages. Thats why pupils have got such subject as a foreign language at school. Everybody knows his own language, but it is useful to know foreign languages. I learn English, because I understand that I can use it. For example, if I do to England Ill be able to speak English too. English is used not only in England, but also in other countries. I learn English becau...
 • Short term planning, School after K. Satpayev English lesson, grade 5 Teacher: Akbissenova S. K to teach students to express their own points of view and work in groups; • to develop skills of reading, listening, speaking and unprepared speech; • to enlarge country studying knowledge and educate the feeling of love towards • our motherland. An expected results of the lesson: at this lesson I could organize an active participation during the lesson. Students with great pleasure planned their work, could discuss, control and mark themselves Visual aids: An interactive board, pictures of in... Procedure of the lesson I.Organizational moment 1. Greeting 2.Well, children let’s begin our lesson Today we have a new lesson and an interesting lesson. First of all I want you to take cards with different colours. Please, take cards. According colours I want to devide you into two groups. Pupils with red coloures sit here, Your groups name is “English” and the second groups name is “Kazakh”
 • Short term planning, School after K. Satpayev English lesson, AkbissenovaS. K1. Educational: to revise and practice grammar material “modal verbs”, to notice how word order changes in affirmative, negative and question forms, to enlarge students’ vocabulary, to motivate self-study and group work; 2. Developing: to develop student’s abilities in thinking, in expressing their own opinions in speech and in recourcefulness, to enrich students’ outlook. 3. Up bringing: To bring up pupils to respect other countries friendship, to be more attentive. Procedure of the lesson I.The procedure of the lesson Greeting and checking attendance -Good morning children. Sit down, please. -Who is on duty today? -What day is it today? Pupils greet the teacher Phonetic drill I scream. You scream. We all scream for the ice-cream
 • Применение современных образовательных технологий на уроках иностранных языков Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены, которые охватывают практически все стороны педагогического процесса. Личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования. Мне, как учителю, необходимо знать, на какие стороны личности ребёнка могут повлиять знания иностранного языка, какие использовать технологии в учебном процессе, чтобы получить планируемые результаты. Одной из главных задач считаю, является повышение педагогического мастерства учителя путём ...
 • Урок-игра «Найди клад» (по теме «Модальные глаголы Can и Must)Методическая разработка конкретного учебного занятия на тему: Модальные глаголы Can и Must (5 кл.) Данная методическая разработка содержит конспект и приложения к уроку английского языка в 5 классе по учебнику Английский в фокусе. Spotlight Дженни Дули, Юлии Ваулиной, Вирджинии Эванс, Ольги Подоляко. Методическая разработка посвящена проблеме использования в работе игровых технологий. Дидактическая цель урока: создание условий для закрепления речевых и грамматических навыков Общеобразо...
 • План-конспект викторины “Интеллектуальный марафон”, 6 e класс (2 группы) Подготовила: учитель английского языка СШ. им. К. И. Сатпаева Акбисенова Салтанат КурманалиевнаПлан-конспект викторины “Интеллектуальный марафон”, 6 e класс (2 группы) Подготовила: учитель английского языка СШ.им.К.И.Сатпаева Акбисенова Салтанат Курманалиевна Цель: развитие коммуникативных навыков учащихся. Задачи: создание положительной мотивации к изучению языка; обучение детей работать в коллективе; формирование интереса к культуре страны изучаемого языка; расширение кругозора; развитие логического мышления; воспитание умения слушать других и быстро выражать свои мысли; обучение навык... Clap, clap, clap your hands Clap your hands together Clap, clap, clap your hands Clap your hands together Wiggle, wiggle, wiggle your fingers Wiggle your fingers like spiders Shake, shake, shake your shoulders Shake your shoulders now Flap, flap, flap your arms Flap your arms like flying birds Move, move, move your hips Move your hips around Bend, bend, bend your knees Bend you knees down Slide, slide, slide your feet Slide your feet like James Brown Dance, dance, dance around Dance around toge... Задание 5. Конкурскапитанов. These people are well-known. What are they? 1. John Lennon was a…(singer and composer) 2. Lewis Carol was a …( writer) 3. Charlie Chaplin was an …(actor) 4. Mark Twain was a …(writer) 5. Charles Darwin was a …(scientist) 6. Joseph Turner was a …(painter) 7. Margaret Thatcher was a …( politician) 8. Joan Rowling was a …(writer) Match the verbs and the prepositions (удоски): to get rid on to wait ...
 • THERE IS / ARE / SOME / ANY 4 КЛАССРАЗРАБОТКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ГАЛКИНОЙ ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ НА ТЕМУ ВВЕДЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ THERE IS / ARE / SOME / ANY ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 - 4 -Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ . В РАБОТЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ДАННОЙ ТЕМОЙ В ВИДЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ ( ВКЛЮЧАЯ ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЕ ДАННЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ И ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ) А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА И ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО НА ...
 • What do you want to be?What do you want to be?The theme of the lesson: “What do you want to be?”The aims of the lesson:1) To enrich the pupils knowledge about profession.2) To develop oral speech, listening, writing habits.3) To bring up love for the English language and interest in the subject.The visual aids:Type of a lesson: mixed lessonThe methods of the lesson: group work, pair work, question - answer, the game.Plan:I. Organization moment.II. Warm - up.III. Checking the homework.IV. New lesson.a) To introduce the...
 • How is the weather in …? It’s …The theme of the lesson: What is the weather in …? It’s … The aims of the lesson: • Білімділік: оқушыларға “Whatistheweatherin …?” тақырыбын таныстыра отырып, ауа-райы туралы және жаңа сөздермен жұмыс жасай отырып,сөйлемді жалғастыра алуға үйрету; түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып ағылшын тілінде табиғат құбылыстарын айтуға, жаңа сөздерді, сөз тіркестерін дұрыс қолдана білуге үйрету; • Дамытушылық: жаңа сөздер мен сөз тіркестері арқылы ауызекі сөйлеу қабілеттерін дамыту,ойлау қабілеттерін ... • The 1st group a. rain,foggy,yellow trees,snow,cloudy b. warm,green trees,first birds,May, New Year c. snow,frost,flowers,skate,cold,January d. sunny,July,snowman,swim,hot • The 2nd group a. rain,windy,yellow leaves,snow,cloudy b. warm,green leaves,April,frost c. snow,frosty,green leaves,cold,skate d. sunny,July,ski,hot,flowers Crossword W E A T H E R F S S I V F A O F R O N O N U F L T R K G O W T T O R M O M I W E E R A I N S U N N Y R H A R C T W I N D C L O U D Y T A P E Check yourself /test 1. Fill in the gaps: a…tum… a. autumn b. aotumn c. autumm d. outume 2. Spring,summer,autumn,winter are … a. time b. years c. seasons d. months 3. ______ is the coldest season. a. summer b. winter c. autumn d. spring 4. Зат есім сөзі: a. sunny b. wind c. cloudy d. snowy 5. Сын есім сөзі: a. snow b. rain c. warm ... Hometask will be … • Exercise 7 p.159 • New words to learn by heart The lesson is over. Good bye!
 • Русская кухня.План-конспект открытого занятия по теме: Русская кухняРазделы: Преподавание иностранных языковТип учебного занятия: Урок комплексного применения знаний, умений и навыков в новых условияхФормы организации познавательной деятельности студентов: коллективная, индивидуальная, микрогруппыМетод проведения: интегрированный урок с использованием информационно-компьютерных технологийВнутрипредметные связи:Английский язык:“Приготовление различных блюд”, “Еда и продукты”, “В ресторане”.Технология пригот...
 • Доклад на тему: Использование материала по страноведению на занятиях по английскому языку как средство приобщения обучающихся к иноязычной культуре В процессе преподавания английского языка как иностранного особый упор делается на современный контекст изучения и использования языка, отмечается высокая степень интеграции между всеми элементами; они отличаются от традиционных литературно-языковых, так как придают особое значение современному языку и современному обществу. Приоритет отдается структуре языка наших дней и общественному содержанию языка. Процессы глобализации в современном мире в последние десятилет...
 • Методическая разработка внеурочного мероприятия по английскому языкуЦели и задачи проведения внеклассного мероприятия:- практическая – систематизировать и обобщить знания учащихся по теме Англоязычные страны;- образовательная – расширить кругозор учащихся; формировать у них интерес к культуре народов стран изучаемого языка;- воспитательная – создать положительную мотивацию к дальнейшему изучению языка;- развивающая – совершенствовать у учащихся память, воображение, внимание, логическое мышление, способность к догадке.
 • Доклад «Формирование коммуникативной компетенции обучающихся посредством использования Интернет-ресурсов на уроках английского языка» Развитие образования в наши дни органично связано с повышением уровня его информационного потенциала. Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, которое значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало создание Интернет, что буквально означает “международная сеть” (англ. international net) .Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов: - электронную почту; - теле...
 • Методическая разработка Олимпиады по английскому языку Олимпиада по английскому языку осуществляет поиск юных талантов, определяет наиболее подготовленных, одаренных учащихся, проявивших особый интерес к изучаемому предмету. Использование данной разработки направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной
 • Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Иностранный (английский) язык Для специальности_050715. 52 Коррекционная педагогика Программа учебной дисциплины Английский язык является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050715 Коррекционная педагогика (по отраслям) и предназначена для изучениякурса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу для подготовки квалифицированных специалистов среднего звена. Согласно Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) обще...
 • Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный (английский) язык Для специальности_030912. 51 Право и организация социального обеспечения Программа учебной дисциплины Английский язык является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (по отраслям) и предназначена для изучениякурса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу для подготовки квалифицированных специалистов среднего звена. Согласно Рекомендациям по реализации образовательной программы средн...
 • Доклад на тему: Мотивация обученияДоклад на тему: Мотивация обучения включает в себя три раздел. Первый раздел посвящен раскрытию понятия Мотивация. Второй раздел познакомит вас с различными приемами нетрадиционного начала урока. В третьем разделе я поделилась тем, как можно оригинально начать свой урок, мотивировать детей таким образом, чтобы урок прошел успешно.В своей работе я рассмотрела важные аспекты познавательной мотивации, виды мотиваций, такие как компенсаторная мотивация, мотивация избегания неудач, престижная мот...
 • Тәрбие сағаты ХХ1 ғасыр көшбасшысы. ( Наурыз мерекесіне арналған)Мақсаты: Қазақтың салт- дәстүрлері туралы білімдерін кеңейту.Өлеңді мәнерлеп оқу дағдысын, сұрақтарға толық жауап беру дағдыларын қалыптастыру. Сөйлеу шеберлігін жетілдіру, белсенділігін арттыру.Оқушыларды ұлттық салт- дәстүр үлгісінде тәрбиелеу.-Армысыздар, ағайын! Бүгінгі біздің төл мерекеміз Наурызға қош келдіңіздер! Осыған орай біз мерекелік сайысымызды өткізгелі отырмыз. Сайысқа қатысушылар мен әділқазылар алқасымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер.Кіріспе сөз:-Қазақ халқының тұрмыс- тір...
 • Самостоятельная работа по действительному и страдательному залогу в 8 кл. к УМК Кузовлева (тема Спорт)Fill in the gaps, using Past Simple/ Past Simple Passive/ Present Perfect/ Present Perfect Passive.Table tennis (to play) with rules since the beginning of the 20th centuryThe Olympics (to hold) since the ancient times.Rowing a boat (to start) in England in the 18th century.The opening ceremony of the Olympic games (to celebrate) by lightning a flame since 1936.O.Korbut (to win) 3 gold medals at the Munich Olympics Games.Our team (to set) a new record in the 400 metres race.The last match (to lo...
 • Методическая разработка предметной недели по английскому языкуОдной из форм организации учебной деятельности, позволяющей развивать у обучающихся творческое мышление, познавательную активность, воспитывать потребность в знаниях и интерес к изучаемому предмету, умение увидеть практическую значимость учебного материала, является проведение предметной недели в техникуме. Проведение данного мероприятия способствует обобщению, систематизации знаний обучающихся и раскрывает насущную потребность в этих знаниях для будущей профессиональной деятельности.
© 2010-2022