Физика

 • Программа элективного курса по физике Экология жилища и быта человекаПрограмма элективного курса Экология жилища и быта рассчитана на 16 часов и разработана для образовательной области Естествознание, которая призвана расширить знания учащихся об основных законах природы и правилах оптимального взаимодействия человека и природы.Привлечение дополнительной информации межпредметного характера, о значении физики в различных областях народного хозяйства, в быту, а также решении проблемы сохранения и укрепления здоровья позволяет заинтересовать школьников практич...
 • Урок по физике ИнерцияТема: Инерция. Цели урока Исследовать и сформировать у учащихся понятие инерция. Развивать у учащихся логическое мышление, память, воображение, способствовать овладению исследовательскими навыками через деятельность на уроке. Формировать осознание детьми культурных ценностей науки и умение ценить их и использовать в жизни, умение работать в группе. Создание эмоционального настроя. Учитель. - Добрый день! Я очень рад вас видеть в нашем постоянном научном центре - физической лаборатори...
 • Урок по физике Всемирное тяготение Ц Всемирное тяготение Цель урока: создать необходимые условия для восприятия закона всемирного тяготения. Задачи урока: · постараться организовать групповую работу при закреплении изученного материала; · развивать отношение сотрудничества в коллективе; · активизировать работу, связанную с поиском новой информации; · формировать навык работы со справочным материалом. · постараться организовать групповую работу при закреп...
 • «ШӘКӘРІМ ӨЛЕҢДЕРІ ЖӘНЕ ФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР» мақалаШӘКӘРІМ ӨЛЕҢДЕРІ ЖӘНЕ ФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР Рахимбаева Жұлдыз Сархытхановна, Физика және электротехника пәнінің оқытушысы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы Евразиялық технико – гуманитарлық колледжі Білім беру саясатының тұжырымдамасына сай, шығармашылық тұрғыда ойлай алатын, танымдық мәдениеті биік, ұлттық мәдениетті жете меңгерген, интеллектуалдық өрісі жоғары, өзін – өзі үнемі дамыта алатын белсенді, қабілетті жастарды тәрбиелеуде Шәкәрім шығармаларының маңызы зор. Тарихи кезең жү... қазіргі таңда қолданыста жүрген әдістемелерге шолу жасалынды, олардың тиімділіктері көрсетілді; Шәкәрім шығармаларында кездесетін физикалық құбылыстар бойынша ғылыми-әдістемелік, педагогика-психологиялық, философиялық еңбектерге талдау жасалынды; физикалық құбылыстарды оқытуда Шәкәрім шығармаларын қолданудың әдістемелік жолдары көрсетілді: жаңа сабақты түсіндіруде; оқушылардың білімін тексеруде; физика бойынша сыныптан тыс жұмыстар жүргізгенде. Шәкәрімнің жазып қалдырған мол мұрасы осы күнгі ұрпақты тәрбиелеу үшін баға жетпес құндылықтардың бірі болып табылады. Ақын шығармалары тарихи, мәдени, ғылыми, тәрбиелік ойларға өте бай. Шәкәрімнің поэмаларын тек әдебиет сабағында ғана емес, әдебиет сабағында алған білімдерін жаратылыстану пәндерімен де байланыстыра оқытуымызға әбден болады. Қалқаман–Мамыр поэмасындағы мына өлең жолдары термодинамика заңдарына негізделген. Мектеп бағдарламасы бойынша оқушылар температура ұғымын 7–сыныпта қалы... Планеталар қалай жаралған деп ойлайсыздар? Олар өзгеріске ұшырай ма? Күнделікті өмірде сіз аспанға қараған кезде, өзіңізге таныс жұлдыздар бар ма? Аспандағы жұлдыздарды санауға бола ма? Аспан денелерінің қозғалысы белгілі бір тәртіпке бағына ма? Әлде бейберекет қозғалыста бола ма? Қалай ойлайсыз? Аспандағы жұлдызға қарап, өзіңіздің қай бағытқа қарап тұрғаныңызды анықтауға бола ма? Аспандағы жұлдыздарға қарап сағат неше болғанын анықтауға бола ма? – деген сұрақтарды қоюға болады. Оқушылар аспандағы жұлдыздар туралы мәліметті енді ғана оқып, біліп отырған жоқ. 7–сыныпта физика сабағы қосылған кезде ғана, оқушылар аспан денелері туралы ғылыми тұрғыдағы нақты мәліметтерді алады. Ал, оғанға дейін 5–сыныптан бастап, тарих пәні бойынша, 3–сыныптан бастап математика пәні бойынша бұрынғы заманда сағат, карта болмаған кезде де адамдардың күнге, жұлдыздарға қарап сағатты және өздері жүріп келе жатқан бағыт бағдарларын анық біліп отырғандарын біледі. Сонымен, планеталар дегенімі... Ертеде адамдар күн мен түннің алмасуын Жерді төңіректеп жүрген Күннің айналуы деп қате түсіндірген. Міне, сондықтан күн шығады немесе күн батады деген сөздер қазірге дейін сақталып, қолданылып келеді. Эксперименттік есеп: Әр тасты бір сүздің, Мұз дария жүздірдің, Нұрдан үміт үздірдің, Қажымасқа – ақ бекіп ем Өлең жолындағы Мұз дария жүздірдің–сөзіне қарасақ, дарияның бетінде мұз қалқып жүре алады. Мұз суға батпайды. 7–сыныпта өтіп кеткен Архимед заңын естеріне түсіріп ойландырайық. Бұл ...
 • Программа элективного курса по физике Физика в моем доме Физика является базовым предметом для технического образования после школы. Социальный спрос на технические специальности неуклонно возрастает, это требует качественной подготовки учащихся по предмету. Наилучший результат может дать профильное обучение физике в старшей школе. Целью данного элективного курса является: дать учащимся 9-х классов возможность определится с выбором профиля дальнейшего обучения в старшей школе, при этом показать значимость знаний по физике в жизненных различных ситуац...
 • Разработка урока по физике Путешествие в страну СиломерияУрок-игра Путешествие в страну Силомерия Тема урока: Различные виды сил Цель урока: стимулирование практической деятельности ребят, их познавательной активности, формирование навыков решения задач. Задачи урока: систематизировать знания, отрабатывание практических навыков работы с оборудованием, совершенствовать умения осуществлять зрительный контроль, формировать коммуникативные способности (умение взаимодействовать друг с другом, брать на себя ответственность), воспитывать чувство товарище...
 • Программа для изучения закона Ома и решения задач по данной темеПрограмма для изучения закона Ома и решения задач по данной теме. Паралельное и последоательное соединение проводников. Закон Ома для участка цепи. В программе можно задавать параметры цепи и моментально проверять результат вычисления учеников. Немецкий физик Георг Ом (1787—1854) в 1826 г. обнаружил, что отношение напряжения U между концами металлического проводника, являющегося участком электрической цепи, к силе тока I в цепи есть величина постоянная: U/I=R=const Предлагаются прос...
 • КАРТОТЕКА ПРОГУЛОК ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ Картотека прогулок на зимнее время года для второй младшей группы разработана в форме карточек с учётом возрастных особенностей детей. Цель: укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов организма.В карточках нет индивидуальной работы с детьми,т.к. это мы планируем сами на основании пройденного материала на занятиях (НОД). В ходе каждой прогулки детки не только знакомятся с явления...
 • Звук. Характеристики звука. ЭхоОткрытый урок по физике в 9 классе. Звук. Характеристики звука. Эхо. Цель урока: Ввести понятие звуковых волн. Рассмотреть особенности их возникновения и распространения, характеристики звука, влияние шума на организм человека, взаимодействие звуковых волн с веществом, явление реверберации. Задачи урока: Образовательная: систематизировать и углубить знания учащихся о механических волнах; формирование знаний о физических (амплитуда, период, частота) и физиологических (высота, громкость, тембр)...
 • Разработка урока по физике на тему Тепловые двигателиТема урока: Влияние тепловых двигателей на окружающую среду Класс: 10 Цель урока: Предметная - Достигнуть конструктивного уровня знаний в понимании факторов, влияющих на окружающую среду со стороны тепловых двигателей, умения объяснять указанные факторы с точки зрения теории тепловых процессов и конструкции тепловых машин. Личностная – Формировать у учащихся правильное отношение к явлениям природы, понимание сущности экологических кат...
 • Разработка. Урок – пресс-конференция по теме «Значение тепловых двигателей и охрана окружающей среды» Урок интегрированный: физика – экология для 8, 10 классов. Класс разбивается на группы: проводится большая подготовительная работа, заранее ребята находят информацию по заданным темам, которые просматриваются учителями физики и экологии; готовятся выступления на уроке. Выступления групп сопровождается электронной презентацией. Основные вопросы конференции: История развития тепловых двигателей. Краткий экскурс; Значение тепловых двигателей в развитии техники, особенно энергетики и транспор...
 • Конспект занятия на тему «Личная гигиена туриста. Профилактика заболеваний»Личная гигиена туриста. Профилактика заболеваний. Гигиена – это область медицины, изучающая влияние внешней среды на здоровье человека. Гигиена человека – наука о создании условий, благоприятных для сохранения организации его труда и отдыха, о предупреждении болезней. Основные задачи гигиены – поиск оптимальных условий существования, способных поднять работоспособность человека, повысить сопротивляемость его организма вредным воздействиям внешней среды. Какие же т...
 • Лабораторные работы по физике 7-9 кл При проведении лабораторных работ по физике, я столкнулась с проблемой нехватки времени в оформлении учащимися работ в тетрадях.С переходом на ФГОС издательства стали выпускать специальные тетради для лабораторных работ. Но возможность приобрести такие тетради есть не у всех. Да, и что делать тем учителям, которые на ФГОС еще не перешли? С целью экономии времени при проведении лабораторных работ предлагаю учителям воспользоваться подобранными и отредактированными мною разработками тетрадей лаб...
 • Открытый урок по специальности фортепиано ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФОРТЕПИАНО ТЕМА:Форирование навыков чтения с листа на первоначальном обучении Цель урока:сформировать комплекс умений и навыков для чтения с листа вижу-слышу-играю. Задачи урока:· Научить учащегося ориентироваться в тексте с помощью графического рисунка.· Выработать умение осознания непрерывности звучания при исполнении.· Передача музыкального содержания, хар...
 • Исследовательская работа по теме: Влияние статического электричества на организм человекаДанная работа посвящена изучению влияния статического электричества на здоровье человека и способов борьбы с ним. И не случайно эта тема представляет особый интерес для науки своей значимостью. Рост смертности от болезней сердечнососудистой системы, резкое увеличение психических заболеваний – всем этим мы обязаны не только стрессам, но и статическому электричеству. Новизна исследования состоит не только в изучении данного явления, но и в изготовлении прибора для обнаружения и измерения стат...
 • Рабочая программа по предмету «Физика» Класс: 7Пояснительная записка Рабочая программа по физике для 7 класса разработана на основе: Примерной программы основного общего образова­ния: Физика 7-9 классы (базовый уровень) авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин Фи­зика 7-9 классы, 2009. Обязательного минимума содержания основного общего образования по физике (Приказ Минобразования России от 19 мая 1998 г. № 1236); (7-9 класс) Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 2-е изд. -М.: Дрофа, 2010. Реа...
 • Описание опыта работы учителя физики В условиях перегрузки учителя возникла проблема нехватки времени для написания каждый день конспектов уроков, которые не были бы формальными, а отвечали бы требованиям времени. Модель системного подхода к проектированию темы дает возможность: * уточнять все обстоятельства изучения учебного материала; * выделять возможности учащихся и мотивы их деятельности, уровень подготовки; * характер и содержание обучения; * особенности обучения; * уточнять цели и задачи обучения заранее. Учител...
 • Рабочая программа по предмету «Физика» Класс: 8Пояснительная записка Рабочая программа по физике для 8 класса разработана на основе: Примерной программы основного общего образова­ния: Физика 7-9 классы (базовый уровень) авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин Фи­зика 7-9 классы, 2009. Обязательного минимума содержания основного общего образования по физике (Приказ Минобразования России от 19 мая 1998 г. № 1236); (7-9 класс) Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 2-е изд. -М.: Дрофа, 2014. Реали...
 • Краткосрочное планирование по теме: Зависимость сопротивления проводника от других физических величинI.Актуализация темы: Для создания коллаборативной среды я начала урок с чтения притчи о времени. Во-первых, хотела необычно начать урок, хотела обратить внимание некоторых детей на то, что они зря тратят время. Во-вторых, создать непринужденную, комфортную среду, и одновременно мобилизовать внимание всех на рабочую обстановку. Считаю, что поставленная на этом этапе задача мною выполнена. На фоне эмоционального подъема, перешла к повторению темы, тут у меня вышла оплошность с методом горячего с...
 • Электр тогының жұмысы мен қуаты. Электр тогының жылулық әсері және оны техникада қолдануСабақ жоспары І. Сабақтың тақырыбы: Электр тогының жұмысы мен қуаты. Электр тогының жылулық әсері және оны техникада қолдану. ІІ. Сабақтың мақсаты: а) білімділік: Оқушыларға тұрақты токтың жұмысы және қуаты туралы түсіндіру. б) ой-өрісін дамытушылық: Оқу материалын талдай білу дағдысын дамыту, бақылау, салыстыру, оқылған құбылыстар мен фактілерді салыстыра білу, қорытынды жасай білуге баулу. в) тәрбиелік: Жауапкершілікті сезіне отырып жұмыс жасауға, өз жолдасының пікірін ... VІ. Сабақтың көрнекілігі: презентация, электрондық кітапша, оқулық. Пән аралық байланыс Қамтамасыз ететін пән және тақырыбы: Қамтамасыз етілетін пән және оның тақырыбы: биофизика Сабақтың барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру, дәрісхананың тазалығы, сабаққа дайындығына назар аудару-5 минут. 2. Үй тапсырмасын сұрау өткен тақырып бойынша оқушылардың білімін тексеру-15 минут: 1.Есеп шығару: А.П.Рымкевичің Физика есептерінің жинағы № 772, 782-есептерді тексеру. 3. Сабақтың жаңа тақырыбын хабарлау, мақсатын қою: Оқушыларға сабақтың тақырыбы мен мақсаты хабарланып, тақырып тақтаға жазылады. 4. Жаңа сабақта қаралатын сұрақтар: Электр тогының жұмысы мен қуаты. Электр тогының жылулық әсері және оны техникада қолдану. 5. Жаңа сабақта қаралатын сұрақтардың қысқаша түсінігі - 40 минут Зарядталған бөлшектердің өткізгіш бойымен реттелген қозғалысында электр өрісі жұмыс өндіреді. Оны ток жұмысы деп атаймыз. Қыздыру шамының қылы, электр двигательдерінің орамалары және т.б. арқылы Dt уақытта өткізгіштің көлденең қимасы арқылы Dq заряд өтті делік. Сонда электр өрісі А=DqU жұмыс өндіреді. Dq=IDt болғандықтан А= I U Dt . Тізбектің бөлігіндегі токтың жұмысы ток күшінің кернеуге және жұмыс өндіруге кеткен уақ... Тұрақты ток заңдары. 1 2 3 Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. Толық тізбек үшін Ом заңы. Джоуль-Ленц заңы. Тізбек бөлігі арқылы өтетін ток күші бөліктің ұштарындағы кернеуге тура пропорционал, ал оның кедергісіне кері пропорционал. Тұйық тізбектегі ток күші оған әрекет ететін Э.Қ.К. күшіне тура пропорционал, ал тізбектің ішкі және сыртқы кедергілерінің қосындысына кері пропорционал. Өткізгіштердегі токтың бөліп шығаратын жылу мөлшері ток күшінің квадратына , өткізгіш кедергісіне және электр тогының өту уақытына тура пропорционал. Электр тогының жұмысы, қуаты. Джоуль – Ленц заңы. Электр тогының жұмысы А Дж А=IUt Электр тогының жұмысын есептеу үшін- ток күшінің,кедергінің, уақыттың шамаларын көбейту керек Электр тогының қуаты Р Вт P=IU=U2/R=I2R Токтың қуатын есептеу үшін – ток күші мен кернеудің шамаларын көбейту керек Джоуль- Ленц заңы Q Дж Q=I2Rt Жылу мөлшерінесептеу үшін ток күшінің квадратын,кедергіні,уақытты өзара көбейту керек Электр тогын өткізу қабілетіне қарай заттар бөлінеді. Өткізгіштер Жартылай өткізгіштер Диэлектриктер Металдар Газдар Электролиттер Кейде өткізгіш Кейде диэлектрик Мүлдем электр тогын өткізбейтіндер. 6. Жаңа материалды бекіту – 10 минут Теориялық есептер шығару: 1. Егер қалта фонары шамының кернеуі 3,5 В, ал ток күші 0,28 А болса,ондағы электр тогы 5 мирутта қандай жұмыс істейді 2. Егер резистордағы ток күші10мА,ал кедергісі 1кОм болса, онда 10 минут ішінде қанша жылу мөлшері бөлініп шығады. 3. Кедергісі 1кОм резисторды кернеуі 100 В тізбекке қоссақ,онда 10 минут ішінде қанша жылу мөлшері бөлініп шығады. 4. Кернеуі 400 В электр двигателіндегі токтың күші 92А.Электр двигателінің ... Кернеуі 220 В болатын дәнекелегіштегі ток күші 0,9А. Дәнекерлегіштегі токтың қуатын табыңдар Электр тогын сипаттайтын параметрлер. Формуласын жазып көрсету керек № Таңбалануы Атауы Формуласы Өлшем бірлігі Бірлік атауы 1 I ток күші 1A=1кл/1с Ампер 2 U электр кернеуі 1В=1А*1Ом Вольт 3 R,r кедергі 1Ом=1В/1А Ом 4 q заряд 1кл=1А*1с Куллон 5 ¿ электр қозғаушы күші 1В=1Дж/1кл Вольт 6 A токтың жұмысы 1Дж=1А*1В*1с Джоуль 7 P токтың қуаты 1Вт=1А*1В Ватт 8 Q жылу мөлшері 1Дж=1А2* 1Ом*1с Джоуль 7. Сабақты қорытындылау-5 минут Оқушылардың жаңа сабақта алған білімдерін пысықтау, сабаққа белсенді қатысқан оқушыларды мадақтау. 8. Оқушылардың білімін және сабаққа белсенділігін бағалау-2 минут Бағалар Топтар 5 4 3 2 9. Үй тапсырмасы-5 минут: Есеп шығару: А.П.Рымкевичің Физика есептерінің жинағы № № 793, 794, 795796, 798-есептер. 2. Тәжірибелік есеп: 1.Үтікті 5 минут қыздырып, оның техникалық көрсеткіштерін пайдаланып, Үтіктен бөлініп шығатын жылу мөлшерін есептету 2.Плойка-шаш бұйралағышты 7 минут қыздырып барып, одан бөлініп шығатын жылу мөлшерін есептету 10. Әдебиеттер: Конграт Б.А., Кем В.И., Қойшыбаев Н. ФИЗИКА /Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытына арналған оқулық/ -Алматы:Мектеп,2006 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. ФИЗИКА / Орта мектептің 10-11 сыныптарына арналған оқулық/ - Алматы: Мектеп: 2001 3.Рымкевич А.П. Физика есептерінің жинағы. Алматы: Рауан, 1998 ж.
 • Конспект урока на темуДействие жидкости и газа на погруженное в них телоБез сомнения, все наше знание начинается с опыта Эммануил Кант Учитель физики: Муллабаева С.Ш. Цели урока: Образовательная: сформировать представление о действии жидкости и газа на погружённое в них тело, помочь учащимся осмыслить практическую значимость действия, полезность приобретаемых знаний и умений. Развивающая: создать условия для развития исследовательских и творческих навыков, навыков общения и совместной деятельности. Воспитательная: способствовать привитию культуры умственного тр...
 • Конспект урока по физике Основы кинематики На изучение темы Законы движения и взаимодействия тел в 9 классе отводится по программе 25 часов, 10 часов из них учащимися изучается тема Основы кинематики, в течение которых учащиеся получают понятия о видах механического движения и об их основных характеристиках.Обобщающий урок – заключительный урок по этой теме, для проведения которого перед учащимися в начале изучения темы была поставлена цель: что они должны знать (основные вопросы теории) и что уметь (практические навыки...
 • Сообщение на тему Технологическая карта урока физикиТехнологическая карта урока – современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. Технологическая карта урока – обобщенно-графическое выражение сценария урока, основа его проектирования, средство представления индивидуальных методов работы. Технологическая карта урока позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второ...
 • Проблемное обучение на уроках физики из опыта работыМетодическое объединение Проблемное обучение на уроках физики как современное средство развития школьников в условиях модернизации образования из опыта работы МАРАШОВОЙ ДИНАРЫ АЙСЕЕВНЫ учителя физики МОУ Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №30 го Саранск Мышление возникает из проблемной ситуации (С.Л. Рубинштейн) Глава республики Мордовии Владимир Дмитриевич Волков обратился с ежегодным Посланием к народу. В своем выступлении Волков В.Д. подроб...
 • Исследовательская работа на тему: Выращивание кристалловКраткая аннотация. Мы живем в мире кристаллов. Кристаллы окружают нас повсюду. Кто не рассматривал песчинки на речном берегу или не любовался снежинками? И морозные узоры на стеклах окон и иней, украшающий зимой голые ветки деревьев. В земле иногда находят камни такой формы, как будто их кто-то тщательно выпиливал, шлифовал, полировал. Правильность и совершенство формы этих камней, безукоризненная поверхность - поражают. Трудно поверить, что такие многогранники образовались сами без помощи челов...
 • Великие открытия и ученые XVIII века На дворе XXI век и каждый человек на нашей планете хоть раз задумывался кто и как открыл какой либо закон или изобрел различные механизмы. Ученики школ узнают об этом из книг и учебниках. Некоторые хотят углубить свои знание в одном направлении, я не исключение. Вот уже несколько месяцев меня мучает вопрос: Что же такое свет? Откуда он? Как он действует на людей, животных и природу? Кто открыл законы связанные с ним? Из уроков физики я узнала о русском ученом, которому впервые удалась...
 • Екологічна освіта на уроках фізикиЕкологічна освіта учнів на уроках фізики– 2014. – 44с. В цій роботі проаналізовано суть та значення екологічної освіти та виховання учнів у навчально-виховному процесі з фізики. Одним з прийомів, що дозволяють підвищити інтерес учнів до фізики і спонукати їх до усвідомлення і розуміння екологічних проблем, є вкраплення в зміст фізичних задач екологічної складової. За допомогою представлених задач автор спробував поглянути на питання і проблеми екології крізь призму фізичних знань. Практична...
 • Проект Адаптация человека к космическим полетамВ данном проекте исследуется: действие на человека факторов космического полета,что чувствует человек под действием этих факторов и как происходит его адаптация. В работе рассматривается виды и функции адаптации, дана классификация адаптивных форм поведения человека,сравниваются действия законов природы на земле и в космосе,исследуется влияние на человека перегрузок,невесомости,вибраций,шума,космических излучений,барометрического давления.Подробно описывают...
 • Лабораторная работа: устройство рычажных весов и измерение массы этими весамиРабота имеет большое практическое значение, так как при ее выполне­нии формируются приемы обращения с одним из наиболее распространен­ных измерительных приборов — рычажными весами. Полученные навыки взвешивания потребуются ученикам не только для выполнения дру­гих лабораторных работ, но и в повседневной жизни. Вначале ученики рассматривают набор гирь и определяют е го состав, количество гирь, масса которых указана в граммах, количество миллиграм­мовых разновесов, порядок размещения гирь и пин...
 • Статья по теме Здоровьесбережение на уроках физикиВопрос сохранения здоровья школьников продолжает оставаться актуальным на протяжении многовековой истории развития образования. В разное время разные специалисты утверждали , что школа из года в год наносит непоправимый вред здоровью школьника.Сохранение здоровья ребенка – одно из приоритетных направлений национальной образовательной инициативы Наша новая школа.Здоровьесбережение – это не только охрана здоровья, но и укрепление здоровья, воспитание культуры здорового образа жизни учащихся и пе...
© 2010-2022