Украинский язык

 • Рабочая программа по украинскому языку для 1-4 классов
 • Розробка уроку мислення в природі за твором В. О. Сухомлинського «Матвіїв дуб»
 • Урок з української мови в 4 класі Тема: Відмінювання прикметників жіночого роду. Родовий відмінокУрок з української мови в 4 класі Тема: Відмінювання прикметників жіночого роду. Родовий відмінок. Мета: Формувати вміння правильно вживати граматичні форми прикметників в усному мовленні і на письмі, удосконалювати орфографічну грамотність, виховувати любов до народної творчості. Обладнання: малюнки дівчини – України, ведмедиці, книга “Первоцвіт”, запис пісні, схема закінчення прикм. ж. р. Хід уроку 1. Сприйняття на слух. “Легенда про пісню”. ст. 171 кн. “Первоцвіт” - Якими тала...
 • Урок української літератури в 4 класі Тема уроку: Байки. Езоп. Леонід Глібов. Коник-стрибунецьУрок української літератури в 4 класі Тема уроку: Байки. Езоп. Леонід Глібов. Коник-стрибунець. Мета: познайомити учнів з жанром байки, її особливостями; розвивати творчу уяву, образне мислення, навички виразного читання художніх текстів; виховувати в учнів відразу доледарів, нероб, поважне ставлення до слова, літератури. Обладнання: підручники, портрети Глібова і Езопа, байки Езопа, словник синонімів, тематичний словник. Хід уроку 1. Організація класу. Сьогодні ми зібралися т...
 • Конспект урока по ураинскому языку на тему: Прикметник. Значення, питання, звязок з іменником. Ступені порівняння (без терміна). (4 клас)Конспект уроку з української мови в 4 класі. Тема: Прикметник. Значення, питання, звязок з іменником. Ступені порівняння (без терміна). Мета:повторити вивчені раніше відомості про прикметник; учити спостерігати за роллю прикметників у мовленні; ознайомити зі ступенями порівняння прикметникоів(без введення терміна); розвивати мовленнєве чуття, культуру мовлення, спостережливість; виховувати інтерес до мови. Обладнання: роздатковий матеріал, підручник, програма Українська мова.4клас, д...
 • Урок украинского языка в 4 классе. Відмінки іменника. Закінчення іменників у Родовому відмінку одниниТема: Відмінки іменника. Закінчення іменників у Родовому відмінку однини.Мета: формувати уявлення учнів про відмінки іменників в українській мові, розвивати уміння визначати іменники серед інших частин мови, розвивати уміння вживати правильно відмінкові закінчення іменників, розвивати навички користування орфографічним словником, розвивати та збагачувати словниковий запас учнів, виховувати інтерес до вивчення української мови.
 • Итоговая контрольная работа по украинскому языку (4 класс) 2. Познач рядок, іменники якого записано правильно.А (по) горах, океанах, середахБ (по) горам, океанам, середамВ (по) горах, океанам, середах3. Обери правильно записане речення.А У лісі з дерев опадають листя.Б Відважний собака кинувся на ведмедя.В Ми вирушили в далекий путь.4. Переклади слова українською мовою і запиши їх. Познач закінчення.Друзья, лыжи, дороги, мячи, улицы, учителей. правильно побудоване речення.А Білочка сиділа на сосні, яка гризла горішки.Б Бі...
 • Урок украинского языка в 4 классе. Час дієсловаДієслово – граматична одиниця, тому вивчення цієї частини мови, її форми і правопису в початкових класах дається в елементарному вигляді і розподіляється за класами.Урок української мови. Тема: часи дієслова. Мета: формувати уявлення учнів про дієслово як частину мови, про часи дієслова; розвивати уміння визначати частини мови, розвивати навички роботи з реченням, текстом, збагачувати лексичний запас учнів; розвивати навички самостійної роботи, виховувати інтерес до вивчення української мови. Ти...
 • Тесты по украинскому языку на темуСуществительное (4 класс)1. Іменник – це частина мови, яка: а) відповідає на питання Хто? Що?, означає ознаку предмета; б) відповідає на питання Хто? Що?, означає предмет; в) відповідає на питання Який? Чий?, означає предмет; 2. На скільки відмін поділяються іменники в українській мові? а) чотири; б) три; в) сім; 3. Скільки відмінків в українській мові? а) шість; б) сім; в) чотири; 4. Визначити рядок, в якому всі іменники належать до першої відміни а) одиниця, вівторок, теля; б) вівця, указка, о...
 • Примерная программа факультативного курса Народоведение для 1-4 классовНародознавство — ключ до пізнання національного духу, усвідомлення неповторності й самобутності кожного народу, його індивідуальних рис у загальній структурі людської цивілізації. Специфіка природно-географічного середовища, господарського укладу, своєрідність історичної долі народу витворюють неповторну соціокультурну атмосферу, специфічну духовну ауру, що стимулює подальші творчі пошуки людини. Народознавство дає відповідь на питання, що може людина зробити в даних конкретних умовах, у яких сф...
 • Урок украинского языка в 4 классеУрок украинского языка в 4 классе. Учебник для 4 класса Рідна мова 1 часть, авторы М.С.Вашуленко, С.Г.Дубовик. На данном уроке формируется представление учащихся о падежах в украинском языке, развивается умение различать имена существительные среди других частей речи, развивается умение правильно употреблять падежные окончания существительных в Родительном падеже, совершенствуется активный лексический запас учащихся, воспитывается интерес к изучению родного языка. На уроке используется работ...
 • Урок украинского чтения в 4 классеУрок украинского чтения в 4 классе.Материал к уроку: стихотворение А. Костецького Краще з друзями разом. Учебник для 4 класса Читанка 1 часть, автор О.Я. Савченко.Данный урок развивает и совершенствует навыки выразительного чтения на украинском языке, обогащает словарный запас учащихся, развивает их творческие способности.Для работы учащихся с текстом используется приём технологии РКМЧП Чтение с остановками, рефлексия проводится путём составления синквейна. В итоге урока учащимся необход...
 • Авторська програма розвитку зв’язного мовлення з української мови для учнів 4 класів (уроки творчості «Майстерня красивого мовлення»)Мова і мовлення є продуктом культури і невідємною її складовою. Саме мова сформувала людину як особистість і творця культурних цінностей. З розвитком мовлення тісно й органічно повязане насамперед питання інтелектуального розвитку особистості. Володіння мовою, запасом слів та граматичними формами створює умови для розвитку мислення. У новому Державному стандарті початкової загальної освіти (освітня галузь Мови і літератури) вказано, що основною змістовою лінією є мовленнєва. При цьому мовна, соціокультурна і діяльнісна змістові лінії спрямовані на забезпечення мовленнєвої. Відомо, що розвиток мови тісно повязаний з розвитком мислення дитини. В мові розвивається процес і результати мислення, а оформлена в мові думка краще усвідомлюється, стає точнішою. Через спостереження і слово засвоює дитина доступні їй факти навколишнього життя. Через мову ми передаємо знання про природу, побут, суспільні явища. Без мови неможливим був би розвиток аналітико-синтетичної діяльності дітей.
 • Види речень за метою висловлюванняТема: Види речень за метою висловлювання. Мета: повторити й узагальнити поняття про види речень за метою висловлювання, формувати вміння розпізнавати види речень за метою висловлювання; формувати ключові компетентності; розвивати творчі вміння побудови речень, різних за метою висловлювання, розвивати усне й писемне мовлення; виховувати взаємоповагу, толерантність, почуття любові до рідної мови, Батьківщини. Очікувані результати: учні розпізнають види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні; учні правильно інтонують речення різних видів за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні; учні ставлять та обґрунтовують розділові знаки в кінці речення; учні знаходять і виправляють граматичні і пунктуаційні помилки. Тип уроку: узагальнення і систематизація знань. Методи: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, робота з картками); наочні (демонстрація таблиці за допомогою ІКТ); практичні (вправи, творча робота, ігри, практична робота). Види роботи: створення проблемної ситуації, творчі завдання, гра Незакінчене речення, творча робота з таблицею, творче конструювання, графічний диктант, гра Редактор, тестове завдання (підготовка до ЗНО), Метод ПРЕС. Обладнання: малюнки-смайлики, ноутбук, проектор, екран, картки зі словами, картки із завданнями до самостійної роботи.
 • Цикл уроків української мови у 5 класі з теми «Синтаксис»У данній роботі представлена система уроків української мови у 5 класі з теми Синтаксис з досвіду роботи над проблемою Управлiння розвитком творчого потенцiалу дитини. Рекомендовані різноманітні форми роботи, ефективні методи опрацювання нового матеріалу та його закріплення.
 • Добірка завдань з української мови для учнів 5-6 класів Підібраний матеріал спрямований на формування здорового способу життя, бо підліткам необхідні не тільки знання, але й життєві навички, які допоможуть зробити правильний вибір, досягти мети, скорегувати поведінку, зберегти здоров’я і покращити якість життя. Запропонований матеріал стосовно здорового способу життя допоможе викладачам у роботі щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів. У ньому вміщені тексти, які відповідають навчально-виховним завданням шкільної освіти і віковим ...
 • Серия уроков чтения в 5 классе коррекционной школы VIII вида по рассказу С. АлексееваДанная разработка включает в себя 3 последовательных урока в 5 классе по рассказам С. Алексеева Рассказы о войне 1812 года. Бородино, Рассказы о войне 1812 года. Ключи, Рассказы о войне 1812 года. Конец похода. Уроки направлены на ознакомление обучающихся с текстами,содержащими исторические факты, имена исторических лиц и событий. Для детей с интеллектуаными нарушениями восприятие подобных текстов вызывает трудности. Именно поэтому, для более доступного восприятия предложено использование...
 • Знаки письма. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. 5 класТема: Знаки письма. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. 5 клас. Мета: поглибити знання учнів про звуки і букви, алфавіт; навчити правильно вимовляти голосні й приголосні звуки, а також грамотно передавати їх на письмі; розвивати культуру мовлення; виховувати повагу до традицій рідного народу. Хід уроку Ніжна мова –ти ніжний цвіт, Ти п’яниш нас, як рута – ... (Буква, літера) Це слова –синоніми, таким чином ми поговоримо про букви, які розташовані в певній послідовності і записані де? ( алфавіт, азбука, абетка). А скільки букв в українському алфавіті? ( 33). Кожна з них позначає якийсь звук ( крім ь), має свою назву і своє місце. 2.Робота з підручником. Читання вірша про алфавіт ( ланцюжком по 1 рядку). 3.Розповідь про Гг і Ґ ґ (вимова і правопис). Фізхвилинка 4.Гра Розшифруй слово За допомогою алфавіту розшифрувати слова (цифра –це но...
 • Народознавчий захід «Український віночок» у 5 класі Народознавчий захід Український віночок у 5 класі ( у рамках предметного тижня 10.03.2015) Мета: пробуджувати пізнавальний інтерес до історії України, її культури, традицій, обрядів; збагатити знання учнів про обереги українців; розвивати уяву, мовлення, творчі здібності дітей; виховувати в школярів повагу до народних символів України, бажання берегти національну культуру.. Обладнання: квіти штучні, фотоілюстрації квітів – презентація...
 • Урок з лексикології. 5 клас Урок з лексикології. 5 клас Тема: Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником (урок-дослідження) Мета:поглибити знання школярів про лексику, лексикологію; загальні відомості про лексичне значення слова; призначення тлумачного словника; символи Укракїни; формувати вміння і навички пояснювати ( у нескладних випадках) відомі слова; розрізняти лексичне і граматичне значення слова; користуватися тлумачним словником; пеояснювати значення символів. Тип уроку: засвоєння нових знан...
 • Урок-обобщение по украинскому языку В стране звуков (5 класс)Основу для данного урока нашла в интернете, сам замысел заинтересовал вот и решила создать подобную, но уже со своими заданиями и дополнениями. Это еще один урок про путешествие но уже для учащихся пятого класса. Честно говоря, это мой первый открытый урок, поэтому переживала, что будет много замечаний. Все наглядности подготовила сама. Решив, что в заключение урока ученики должны найти ключевое слово. Героем урока было Красное Солнышко, которое потеряло свои лучи из-за коварных ромашек. Ромашки...
 • Календарно-обрядові пісні зимового циклу 5 клас Тема. Календарно-обрядові пісні зимового циклу: Ой хто, хто Миколая любить, Засівна, Добрий вечір тобі, пане господарю!, Щедрик, щедрик, щедрівочка, Нова радість стала Мета: ознайомити учнів зі змістом та художніми особливостями пісень цього циклу; розвивати навички виразного читання творів, коментування їхнього змісту, виділ...
 • Урок-гра «У країні звуків» 5 классТЕМА. Звуки мови МЕТА: повторити й узагальнити знання про голосні та приголосні звуки, розвивати фонетичний слух учнів; виховувати в учнів пізнавальний інтерес до української мови. ОБЛАДНАННЯ: Сонечко з зайчиками, ромашки із завданням, цеглинки з літерами, підручник. ТИП УРОКУ: урок повторення й узагальнення. ФОРМА УРОКУ: урок-гра У країні звуків. ХІД УРОКУ І. Організаційний момент 1. Створення ігрової ситуації. ІІ. Повідомлення теми й мети уроку ІІІ. Актуалізація опорних знань уч...
 • Повторення й узагальнення про речення 5 класТЕМА. Повторення й узагальнення про речення. Мета: повторити й узагальнити вивчене з теми; розвивати критичне мислення методом передбачення, логічне мислення, мовлення, уяву, творчі здібності учнів; виховувати свідому потребу до знань, бережне ставлення до природи. Тип уроку: узагальнення та систематизація вивченого. Форма: урок-ярмарок. ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. Гра Поле чудес. ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ІІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІУ. ПІДСУМОК УРОКУ. (Закінчення по...
 • Урок украинской литературы в 5 классе. Автобиографические мотивы в поэзии Т. Шевченко Мені тринадцятий миналоМета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Т. Шевченка, ознайомити учнів зі змістом вірша, його художніми особливостями, з’ясувати автобіографічну основу; розвивати навички виразного читання, аналізу віршів, асоціативне мислення, память, уміння висловлювати власні думки; виховувати почуття пошани та поваги до творчості Т.Шевченка, прищеплювати риси доброти, співчуття, милосердя, естетичний смак.Очікуваний результат:Учні знатимуть: основні події життя Тараса Шевченка; зміст поезії;...
 • Урок Читання мовчки - розвиток навичок читання мовчки
 • Конспект урока в 5 классе Фонетика
 • Урок украинского языка Правопис слів іншомовного походження
 • Урок. Члени речення. Головні та другорядні члени речення
 • Урок по украинскому языку Люблю тебе, рідний Донбас! (школа 1 вида 5 класс)
10 11 12 13 15 17 18 19 20 21
© 2010-2022