Информатика

 • Календарно - тематическое планирование по дисциплине УДМесто учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:учебная дисциплина Управление данными входит в состав специальных дисциплин СД.00 и относится к направлению углубленной подготовки СД.УП.01 Информационно-программное обеспечение систем управления, устанавливающая повышенные знания для получения профессиональных умений и навыков. 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:В результате освоения учебной дис...
 • Календарно - тематическое планирование по дисциплине АИСКалендарно-тематический план преподавателя на 2014-2015 учебный год Наименование междисциплинарного курса: СД.УП.01 Администрирование информационных систем Курс 5й группа АС-10 Специальность: 230103.52 Автоматизированные системы обработки информации и управления Преподаватель: Лютикова Людмила Владимировна Общее количество часов по предмету По учебному плану ...
 • Алгоритм түсiнiгi. Алгоритмнiң қасиеттерi. Алгоритмдi ұсыну тәсiлдерi Мақсаты: Оқушылардың алгоритм ұғымы,оның қасиеттері бейнелеу тәсілдері туралы білімдерін қалыптастыру.Блок-схема құруды үйрету. Білімділік: Оқушылардың алгоритм,алгоритм қаситтері және блок-схема ұғымдары туралы білімдерін қалыптастыру. Дамытушылығы: Оқушылардың алгоритмдеу тәсілдерімен әдістерін меңгеруін дамыту. Тәрбиелілігі:Оқушылардың информатика пәніне деген қызығушылығын жан-жақты дамыту. Сабақтың түрі: лекция сабақ Сабақтың типі: жаңа сабақты игеру Әдіс-тәсілдері:түсіндірмелі -иллюстрат...
 • Рабочая программа Администрирование информационных системРАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Администрирование информационных систем 1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОСТ по специальности (специальностям) СПО 230103.52 Автоматизированные системы обработки информации и управления. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика...
 • Тема 1. 3. Тэги списковТема 1.3. Тэги списков Цель: Научить студентов создавать различные виды списков в HTML-документах Существует три основных вида списков в HTML-документе: · пронуменрованный · непронуменрованный · список описаний Можно создавать вложенные списки, используя различные тэги списков или повторяя одни внутри других. Для этого необходимо разместить одну пару тэгов внутри другой. Будут ли элементы вложенного списка иметь те же маркеры, обозна...
 • Дербес компьютердің құрылысы мен қолдану мақсатыДербес компьютерлер тұрмыстық, оқу жүйесіне арналған және кәсіби деп аталатын үш түрге бөлінеді. Тұрмыстық компьютерлер – компьютерлердің қарапайым түрлері (1970-жылдары дайындалған, қазіргі кезде өндірістен алып тасталған БҚ-0010, Ириша, Aplle II, т.б.). Олардың жадтарының сыйымдылығы үлкен емес, орындайтын іс-әрекеттері де шамалы болатын. 80-жылдардың бас кезінен бастап 90-жылдардың бас кезіне дейін оқу орындарында информатика мен есептеуіш техника негіздері пәнін оқып-үйрену үшін жад көлемі 6...
 • «І 80 86» базалық микпроцессор. (ГП-832)1976 жылы Intel фирмасы і8086 микропроцессордың үстінде жұмыс істеу күшейтілген.Оның конденсатор мөлшер екі есе үлкейген болатын , сонымен қатар ақпараттық шиналардың мөлшері 16-дәрежеге үлкейген болатын, сондықтан да микропроцессорға хабар тапсыру жылдамдық мүмкіншілігі екі есе үлкейді.Оның адрестік шиналар саны-20 битке маңызды үлкейген болатын. Сол сияқты үлкен 8080,і8086 мирасқор болды. Сайып келгенде, олар 16-биттік сияқты өңдей алды , дәл осылай және 8-биттік і8086 және 8080 процесс...
 • МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для семинарских занятийМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для семинарских занятий по дисциплине Автоматизациябухгалтерскогоучета Семинар 1.Тема: Информационные системы (форма контроля – тест-опрос) Цель: Закрепить знания о понятии информации, видах информационных систем, структуре документа. Семинар 2. Тема: Назначение бухгалтерських программ и их характеристики (форма контроля – фронтальный опрос) Цель: Закрепить знания об особенностях компьютерной обработки данных, требованиях к бухгалтерской системе, программных средствах д...
 • WORD МӘТІНДІК ПРОЦЕССОРЫ. ҚҰРАЛ-САЙМАНДАР ТАҚТАСЫН БАПТАУ. МӘТІНДІК ҚҰЖАТТЫ ПІШІМДЕУ (9ю-12 топ)WORDқұжаты бетімен орын ауыстыруды басқару үшін арнайы пернелер комбинациялары қолданылады. Кестеде құжат бетімен орын ауыстыруды жылдамдату үшін қолданылатын пернелер комбинациясы көрсетілген. Сонымен қатар құжат бойынша орын ауыстыру үшін сырғытпаны (айналдыру жолағында орналасқан кішкене шаршы) немесе айналдыру жолақтарын қолдануға болады. Егер айналдыру жолағындағы сырғытпада шертіп, оны босатпай жылжытса онда мәтін белгілі бір ара-қашықтыққа дейін жылжиды. Айналдыру жолағының қарайған ж...
 • Внеклассное мероприятие по информатике Интеллектуально – развлекательная игра для учеников 10 класса Тамчы-шоу. Ход мероприятия Ведущий: Добрый день, уважаемые ребята, жюри и гости! Сегодня мы собрались с вами для проведения интеллектуально-развлекательного мероприятия по информатике Тамчы-шоу. Эту игру вы смотрите в каждую неделю по каналу ТНВ. А сейчас будете участниками этой передачи. Итак, команды готовы? Жюри готовы? Тогда начинаем. ...
 • Лабораторная работа по созданию портфолиолабораторная работа предназначена для студентов 1 курса техникума специальности Экономика и бухгалтерский учет, где в качестве освоения материала по работе с презентацией они создают портфолио студента, согласно предложенному шаблону. В методичке описаны все слайды, но редактиование и форматирование студенты выбирают сами и применяют свои творческие способности. Лабораторная работа № 3 Тема: Создание и редактирование презентаций. Цель работы. Научиться создавать, редактировать и форматироват...
 • Единство урочной и внеклассной работы – важнейшее условие качественного образовательного процессаВсе дети талантливы и щедро одарены природой! Доклад На тему Единство урочной и внеклассной работы – важнейшее условие качественного образовательного процесса Разнообразие тем учебника, затрагивающее основные стороны жизни человека в обществе, даёт возможность выдвигать перед учениками большое количество нравственных, этических и других проблем как непосредственно на уроках, так и в процессе проведения во...
 • Тема занятия: «Концепция развития рыночных отношений»Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение краснодарского краяКАНЕВСКОЙ аГРАРНО технологический КОЛЛЕДЖ (ГАПОУ КККАТК) План урока по предмету Маркетинг Тема урока:Концепция развития рыночных отношений План урока подготовил преподаватель А.В. Куприян Количество аудиторных часов, отведенных на изучение темы в соответствии с рабочей программой: 2 ауд.ч. (по 45 мин) План урока одного аудиторного часа:I. ...
 • Защита информации в компьютерных сетях Информационная безопасность, как и защита информации, задача комплексная, направленная на обеспечение безопасности, реализуемая внедрением системы безопасности. Проблема защиты информации является многоплановой и комплексной и охватывает ряд важных задач. Проблемы информационной безопасности постоянно усугубляются процессами проникновения во все сферы общества технических средств обработки и передачи данных и, прежде всего, вычислительных систем. На сегодняшний день сформулировано т...
 • УМК по дисциплине Мультимедиа и Интернет-технологии1.1.Пояснительная записка Рабочая учебная программа дисциплины Мультимедиа-технологии соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-3) подготовки бакалавров по направлению 050100.62- Педагогическое образование профиль подготовки Английский язык и информатика. Целью изучения дисциплины Мультимедиа-технологии является формирование профессионально важных компетенций студента для будущей профессиональной деятельности в рамках и ... 1.2. Цели и задачи дисциплины, и ее место в учебном процессе Целью преподавания дисциплины “Мультимедиа технология” является изучение аппаратных и программных средств, использующих всевозможные аудио и видеоэффекты, различные среды представления информации, объединенные под общим названием мультимедиа. В Основной образовательной программе (ООП) подготовки бакалавра по направлению 050100.62 - Педагогическое образование, определены учебные циклы, разделы и проектируемые результаты их освоения. В...
 • УМК по дисциплине Аппаратное и ПО ЭВМ1. Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о компонентах настоль­ных и переносных компьютеров, навыков установки программного и аппаратного обеспече­ния, обновлений, устранения неисправностей. Задачами освоения данного курса является подготовка к работе на начальных пози­циях в сфере информационных технологий при различных условиях: • внутри компании или на выезде при активном взаимодействии с клиентами; • удаленная работа, в... · Модуль 2. Операционные системы, · Модуль 3. Локальные сети и сетевые службы. 2. Место дисциплины в образовательной программе Данный курс является первым в ТОП-программе Основы информационно­коммуникационных технологий и сетевое администрирование и приобретаемые в ходе его изучения компетенции необходимы для последующего изучения курсов: • Основы сетевых технологий, • Проектирование и техническое сопровождение компьютерных сетей. Данный курс не требует с...
 • УМК по дисциплине Программирование1.1. Пояснительная записка Учебная дисциплина Программирование является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения специальных дисциплин. Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводиться в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными дисциплинами:Информационные технологии, Операционные системы и среды, Дискретная математика, Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. В результате изучения дисциплины студент дол...
 • Рабочая программа по дополнительному образованию Лепка из солёного тестаПояснительная записка Одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного творчества является лепка. Сегодня такой материал как соленое тесто становиться все более популярным в нашей стране, успешно конкурируя с традиционными материалами – глиной и пластилином. В работе с ним многих привлекает не столько доступность и относительная дешевизна, сколько безграничные возможности, которые предоставляет этот материал для творчества. Изделия из данного материала в отличие от пластилина долго...
 • План урока: «Рынок. Его виды?»Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение краснодарского краяКАНЕВСКОЙ аГРАРНО технологический КОЛЛЕДЖ (ГАПОУ КККАТК) План урока по дисциплине Экономика План урока:Рынок. Его виды? План урока подготовил преподаватель А.В. Куприян 2. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания устный опрос по пройденным темам. (7 мин) II. Основная часть.3. Изучение нового матери...
 • Позициялық және позициялық емес санау жүйесіСабақтың мақсаты: 1. Санау жүйесіне, екілік арифметиканың ережелерін үйрету және есептер шығарту; 2. Компьютордің арифметикалық негізін дамыта оқыту; 3. Оқушыларды белсенділікке, дәлдікке үйрету. Білім мен біліктілікке қойылатын талап: - Оқушылар санау жүйесі мен арифметикалық операциялардың ережелерін білуі тиіс; - Бір санау жүйеден екінші санау жүйесіне сандарды аударуды үйренуі тиіс. Бағдармалық – дидактикалық қамсыздандыру: Электрондық оқулық, инженерлік калькулятор, жұмыс дәптері. Жаңа са...
 • ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ (баяндама) Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы мол. Қоғамның ақпарттандырылуы білім беруге қойылатын талаптарды да өзгертеді. Білім беру саласының қызметкерлерінің міндеті ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, баланың рухани мүмкіндігін дамыту, білім беру, тәрбиелеу, олардың өзіндік жұмыс ...
 • УМК по дисциплине ИКТ в образованииI. Программно-планирующий блок. Рабочая программа. 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с основной образовательной программой подготовки студентов, обучающихся по специальности Английский и арабский, Английский и французский. В УМК включено содержание курса лекций, семинарских занятий. УМК также содержит формулировки основных определений и список вопросов для зачетов. Настоящая программа, как по тематическому, так ...
 • Power Point бағдарламасында гиперсілтеме құру. (ашық сабақ)Сабақтың мақсаты: а) Білімділік: Гиперсілтеме жайлы түсініктеме беру. Оқушыларға Power Point бағдарламасында гиперсілметеме жасауды үйрету. ә) Дамытушылық: 1. Компьютердің басқа программаларын меңгерте отырып, логикалық ойлау қабілетін дамыту. 2. Оқушылардың шеберліктерін, тапқырлықтарын бақылау. б) Тәрбиелік: 1. Компьютермен жұмыс істеу барысында ұқыптылыққа баулу. 2. Қауіпсіздік ережесіне байланысты балаларды сақтылыққа үйрету. Сабақ түрі: Аралас. Сабақ әдісі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, ...
 • План ВШК 2014-2015 учебный годПлан внутришкольного контроля предполагает контроль со стороны администрации школы в областях учебного- воспитательного процесса, состояния безопасности школы, внеурочной деятельности, аттестации педагогов и выпускников школы, повышения квалификации педагогов, работы методических объединений школы, подготовки школы к летне-оздоровительному сезону. В плане ВШК предусмотрены виды, цели контроля, сроки и ответственные. Так же предусмотрены управленческие решения по проведенному контролю и формы пре...
 • Урок 5. Преобразование объектов в кривую в программе Corel DrawВ данном уроке рассматривается использование инструмента Художественное оформление, применение эффекта тени к объектам, использование градиентной заливки, а также преобразование объектов в кривую в программе Corel Draw. Урок включает в себя четко сформулированную цель обучения, пошаговую инструкцию для выполнения упражнений, проверку усвоения учебного материала: контрольные вопросы и контрольные задания, а также практическую работу. Урок 5 из серии уроков Работа в программе Corel Draw может ...
 • Урок 4. Заливка объектов в Corel DrawВ данном уроке рассматриваются виды заливок, применяемых к объектам в программе Corel Draw. Урок дает возможность научиться выполнять различные виды заливок, а также создавать собственные градиенты с произвольным количеством цветов. Урок включает в себя четко сформулированную цель обучения, пошаговую инструкцию для выполнения упражнений, проверку усвоения учебного материала: контрольные вопросы и контрольные задания и практическую работу. Урок 4 из серии уроков Работа в программе Corel Draw м...
 • Урок 3. Операции над ОбъектамиВ данной разработке рассматриваются основные операции над объектами в программе Corel Draw. Урок дает возможность научиться выполнять операции объединения, пересечения и исключения объектов и используя панель свойств, устанавливать угол скругления прямоугольников. Урок включает в себя четко сформулированную цель обучения, пошаговую инструкцию для выполнения упражнений, проверку усвоения учебного материала: контрольные вопросы и контрольные задания и практическую работу. Урок 3 из серии уроков Р...
 • Урок 2. Дополнительные инструменты программы Corel DrawВ данном уроке рассматриваются основы построения дополнительных примитивов программы Corel Draw, таких как многоугольник, спираль, разлинованная бумага, совершенных форм и текста, а также возможность точно ориентировать дополнительные фигуры на рабочем поле и задавать их точные размеры, используя панель свойств. Урок включает в себя четко сформулированную цель обучения, пошаговую инструкцию для выполнения упражнений, проверку усвоения учебного материала: контрольные вопросы и контрольные зад...
 • Математика, информатика, физика апталығына арналған cыныптан тыс жұмысТақырыбы: Озық ойлы оқушы Білімділік: Оқушылардың білімдерін сарапқа салу арқылы жеңімпаз топты анықтау. Тәрбиелік:Өз білімдеріне деген сенімділіктерін нығайту, қиындықтарды жеңе білуге тәрбиелеу. Математика, информатика, физика пәндерге, білімге, шығармашылыққа, ойын еркін жеткізе білуге, топта бірлесе жұмыс істеуге, еңбек сүйгіштікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу, ұшқыр ойлы, шығармашылық қабілеті бар жеке тұлғаны қалыптастыру. Дамытушылық: Оқушыларды тапқырлыққа баулып, зейінін, ой –өрісін, белсенд...
 • 8 «а» сыныбына информатика пәнінен орташа мерзімді жоспары 8 а сыныбына информатика пәнінен орташа мерзімді жоспары. № Оқытудың нәтижесі және негізгі мақсатымен тақырыбы. Сіз оқушыларыңызға тізбектелген сабақ соңында қандай білімді түсінікті және үйренуді қалыптастырғыңыз келді Белсенді жұмыс түрі. (жеке, жұптық, топтық) Сіз оқытуды жақсарту үшін АКТ қолдана аласыз ба? Сіз ОҮБ қалай қолданасыз? Сіз сыныптағы барлық оқушыларды қамти аласыз ба?( дарынды және талантты) Сіз ағылшын тілін үйренудегі тіл тосқауылын қалай жеткізесіз? Сіз жоспарлап келген сабағыңды оқушылар толық түсініп үйренеді ме? Сіз қалай білесіз? Негізгі мақсат: Ақпарат және ақпараттық үдерістер бойынша негізгі түсінік және жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру. Сабақ .1 Тақырыбы: Кіріспе .ТҚ және жұмыс орнын ұйымдастыру. Мақсат және күтілетін нәтиже: ТҚ ережесін ұйымдастыруды білу: ТҚ ережесінің мән-мағынасын түсіну: ТҚ ержесін қолдануды үйрену: Топпен жұмыс жасауды үйрену: Диалог оқыту әдісін қолдану, миға шабуыл Шағын топпен жұмыс. Сабақтың тапсырмасы мен мақсатын анықтау Флипчартпен жұмыс.Интерактивті тақтаман жұмыс. Шағын топта айнымалы типтердің түрлеріне талқылау. Электронды оқулықпен жеке жұмыс Өзін-өзі бағалау және шағын топтағы жұмыстарды өзара бағалау парағы. Оқушылардың өткен тақырып бойынша ауызша ойлануы. Оқу үрдісінде барлық оқушылардың белсенді түрде жұмыс істеуі қамтылады. миға шабуыл стратегиясын практикалық тапсырмаға қолданғанда дарынды оқушылардың қабілетін суретті өзгерте отырып көрсетуге мүмкіндік бар Ағылшын тіліндегі бейне сабақты қолдану арқылы Сабақ өткенде сөздік терминдерді қалыптастырамын 1.Өзін-өзі бағалау парағы. 2.Оқушыларды бақылау нәтижесі бойынша . 3.Тапсырманың нәтижесі бойынша бағалау. 4.Жекелей жұмыс жүргізу арқылы. Сабақ 2 Тақырып: Санау жүйелері. (екілік, сегіздік, ондық,оналтылық,) Мақсаты және күтілетін нәтиже. Санау жүйелерін жазуды білу және түсіну. Екілік, сегіздік, ондық, он алтылық санау жүелерді жазуды үйрену. Шағын топта жұмыс жасап үйрену. Диалог арқылы сөйлесу Интерактивті тақтамен жұмыс. Флипчартпен жұмыс. Жеке , жұппен жұмыс Сабақтың мақсаты мен тапсырмасын анықтау. Шағын топта математикалық өрнектерді Pascal тілінде жазумен жұмыс. Электронды оқулықпен жұмыс. МОТ-ң ойын элементтерін пайдалану Өзін-өзі бағалау. Бағалау әдісінің тәсілдерін қолдану Оқушылардың өткен тақырып бойынша диалог бойынша сөйлесу. Оқу үрдісінде оқушылардың белсенді жұмыс істеуі қамтылады. Сабақ өткенде термин сөздерді пайдалануды қалыптастырамын. 1. Өзін-өзі бағалау. 2. Топпен бағалау. 3. Бағалау 4. тәсілдерін қолдану. 5. Жұппен бірін-бағалау 6. Тапсырманың нәтижесі бойынша бағалау. Сабақ 3 Тақырып. Сандарды бір санау жүесінен,екінші санау жүйесіне аудару. Мақсаты және күтілетін нәтиже: Сандарды бір санау жүесінен,екінші санау жүйесіне аударуды үйрену. Сандарды бір санау жүесінен,екінші санау жүйесіне аударуды білу. Санау жүйелерімен жұмыс істеуді үйрену. Критеридің көмегімен жұмысты бағалап үйрену. Шағын топпен жұмыс. Жеке жұмыс, жұппен жұмыс Диалогты оқыту әдісін қолданып сөйлесу. Интерактивті тақтамен жұмыс. Флипчартпен жұмыс. Фигуралар мен дизайндарға бағдарлама құру, бейнені өңдеу. Тақырыптар бойынша электрондық оқулықпен жұмыс. Дарынды және талантты оқушымен жұмыс. Көшбасшыны анықтау Оқушылардың өткен тақырып бойынша диалогпен жұмыс. Бағалау әдісінің басқа да тәсілдерін қолдану. Оқу үрдісінде оқушылар тапсырма орындау барысында белсенді жұмыс істеуі қамтылады. Дарынды және талантты оқушыны анықтау Сабақ өткенде термин сөздерді қолдануды қалыптастырамын. 1.өзін-өзі бағалау. 2. тапсырманың нәтижесі бойынша бағалау. 3. топпен бағалау. Сабақ 4 Тақырып. Сандарды бір санау жүесінен,екінші санау жүйесіне аудару. Мақсаты және күтілетін нәтиже: Сандарды бір санау жүесінен,екінші санау жүйесіне аударуды үйрену. Сандарды бір санау жүесінен,екінші санау жүйесіне аударуды білу. Санау жүйелерімен жұмыс істеуді үйрену. Критеридің көмегімен жұмысты бағалап үйрену. Шағын топпен жұмыс. Жеке жұмыс, жұппен жұмыс Диалогты оқыту әдісін қолданып сөйлесу. Интерактивті тақтамен жұмыс. Флипчартпен жұмыс. Фигуралар мен дизайндарға бағдарлама құру, бейнені өңдеу. Тақырыптар бойынша электрондық оқулықпен жұмыс. Дарынды және талантты оқушымен жұмыс. Көшбасшыны анықтау Оқушылардың өткен тақырып бойынша диалогпен жұмыс. Бағалау әдісінің басқа да тәсілдерін қолдану. Оқу үрдісінде оқушылар тапсырма орындау барысында белсенді жұмыс істеуі қамтылады. Дарынды және талантты оқушыны анықтау Сабақ өткенде термин сөздерді қолдануды қалыптастырамын. 1.өзін-өзі бағалау. 2. тапсырманың нәтижесі бойынша бағалау. 3. топпен бағалау. Сабақ 5 Тақырып. Екілік арифметика Мақсаты және күтілетін нәтиже. Екілік арифметикамен есептеуді үйрену. Екілік арифметиканы есептеуді білу. Екілік арифметикаға аударуды үйрену. Жеке жұмыс Шағын топпен жұмыс Компьютермен жұмыс. Интерактивті тақтамен жұмыс.Флипчартпен жұмыс. Жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту. Сыни тұрғының стратегиясының әдісін қолдану. Электрондық тест Үй тапсырмасын сұрағанда Диалог оқыту әдісін қолдану. Бағалау әдісіне тесті қолдану Шығармашылық жұмысын қорғау барысында оқушылардың белсенді жұмыс істеуі қамтылды. Сабақ өткенде термин сөздерді қолдануды қалыптастырамын. 1.Өзін-өзі бағалау. 2.Топпен бағалау. 3.Тест бойынша бағалау. Сабақ 6 Тақырыбы: Логика және логикалық операциялар. Мақсат және күтілетін нәтиже: Логика және логикалық операциялардың түрлерін білу: Логика және логикалық операциялар мән-мағынасын түсіну: Логикалық операциялармен жұмыс істеуді үйрену: топпен жұмыс жасауды үйрену: Диалог оқыту әдісін қолдану, миға шабуыл Шағын топпен жұмыс. Сабақтың тапсырмасы мен мақсатын анықтау Флипчартпен жұмыс.Интерактивті тақтаман жұмыс. Шағын топта айнымалы типтердің түрлеріне талқылау. Электронды оқулықпен жеке жұмыс Өзін-өзі бағалау және шағын топтағы жұмыстарды өзара бағалау парағы. Оқушылардың өткен тақырып бойынша ауызша ойлануы. Оқу үрдісінде барлық оқушылардың белсенді түрде жұмыс істеуі қамтылады. миға шабуыл стратегиясын практикалық тапсырмаға қолданғанда дарынды оқушылардың қабілетін суретті өзгерте отырып көрсетуге мүмкіндік бар Ағылшын тіліндегі бейне сабақты қолдану арқылы Сабақ өткенде сөздік терминдерді қалыптастырамын 1.Өзін-өзі бағалау парағы. 2.Оқушыларды бақылау нәтижесі бойынша . 3.Тапсырманың нәтижесі бойынша бағалау. 4.Жекелей жұмыс жүргізу арқылы. Сабақ 7 Тақырып: Ақиқаттық кесте Мақсаты және күтілетін нәтиже. Ақиқаттық кестені білу және түсіну. Ақиқаттық кестемен жұмыс жасауды үйрену. Шағын топта жұмыс жасап үйрену. Диалог арқылы сөйлесу Интерактивті тақтамен жұмыс. Флипчартпен жұмыс. Жеке , жұппен жұмыс Сабақтың мақсаты мен тапсырмасын анықтау. Шағын топта математикалық өрнектерді Pascal тілінде жазумен жұмыс. Электронды оқулықпен жұмыс. МОТ-ң ойын элементтерін пайдалану Өзін-өзі бағалау. Бағалау әдісінің тәсілдерін қолдану Оқушылардың өткен тақырып бойынша диалог бойынша сөйлесу. Оқу үрдісінде оқушылардың белсенді жұмыс істеуі қамтылады. Сабақ өткенде термин сөздерді пайдалануды қалыптастырамын. 1. Өзін-өзі бағалау. 2. Топпен бағалау. 3. Бағалау 4. тәсілдерін қолдану. 5. Жұппен бірін-бағалау 6. Тапсырманың нәтижесі бойынша бағалау. Сабақ 8 Тақырып. Компьютердің логикалық негіздері. Мақсаты және күтілетін нәтиже: Компьютердің логикалық негіздерімен жұмыс жасауды үйрену. Компьютердің логикалық негіздерінің мағынасын
© 2010-2022