Складнопідрядне речення урок мови 9 клас

Раздел Украинский язык
Класс 9 класс
Тип Конспекты
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Есть
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:
Складнопідрядне речення урок мови 9 класСкладнопідрядне речення урок мови 9 класСкладнопідрядне речення урок мови 9 класСкладнопідрядне речення урок мови 9 клас

Складнопідрядне речення

Урок мови 9 клас

Мета: дати поняття про складнопідрядне речення, пояснити, якими сполучними засобами пов'язуються його частини; формувати вміння впізнавати складнопідрядні речення, визначати їх будову; удосконалювати навички роботи в групі; розвивати критичність мислення, логіку судження, вміння узагальнювати; сприяти вихованню дбайливого ставлення до природи, довкілля.

Обладнання: картки із текстами, підручники, план семінару, таблиця «Принципи роботи в групах».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: урок-семінар.

Епіграф:

Люби природу не як символ

Душі своєї

Люби природу не для себе -

Люби для неї.

Ліна Костенко

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

 1. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Бесіда за епіграфом.

- Як розумієте слова поетичного епіграфа?

 1. Ознайомлення з культурологічною змістовою лінією.

Олександр Довженко писав:

«Природа прекрасна. Несмак не притаманний їй ні в сполученні кольорів, ні у формах. Нема в ній ні місця, ні часу, коли б земля не гармонувала з небом чи вода з землею. Нема негарного дерева й квітів негарних». -

Учениця читає напам'ять уривок з твору Василя Сухомлинського.

 • Пішов маленький хлопчик до лісу. По дорозі зустрів Діда, що повертався з лісу. Старий був зморений, але радісно посміхався.

 • Чого ви радієте. Дідусю? - запитує Хлопчик.- Мабуть, у лісі є щось дуже хороше?

 • Так, хлопчику, у лісі є Краса, Натхнення, Радість і Таємниця. Я їх побачив, і мені захотілося жити ще багато-багато років.

Хлопчик побіг до лісу.

Бесіда з учнями:

 • Як ви вважаєте, що мав на увазі дідусь?

 • Яка головна думка тексту?

 • Який наш святий обов'язок перед природою?

 • У Конституції зазначено: «Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі». Отже, ви зрозуміли, що тема природи буде тісно пов'язана з нашим уроком.

 1. «Мозкова атака».

Лінгвістичний диктант (дати короткі відповіді письмово). За кількістю граматичних основ речення бувають... (прості й складні).

Складні речення поділяються на... (сполучникові та безсполучникові).

Сполучникові складні бувають... (складносурядні й складнопідрядні).

У складносурядному прості речення є... (рівноправними).

На основі цього диктату один учень будує на дошці схему.

 1. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми, мети уроку

«Мікрофон». Учні визначають мету, завдання уроку.

 1. Сприйняття й осмислення учнями нового матеріалу

1. Знайомство з планом, регламентом семінару.

(Заздалегідь підготовлені доповідачі виступають із повідомленнями на лінгвістичну тему.)

План семінару

 1. Поняття про складнопідрядне речення, його будова.

 2. Засоби зв'язку в складнопідрядному реченні.

 3. Інтонація складнопідрядного речення.

1-й доповідач. Складнопідрядним називається складне речення, дві або більше частини якого поєднані підрядним зв'язком і в якому одна частина підпорядковується іншій.

Інший учений дає таке визначення: складнопідрядним називається складне речення, що складається з двох або більше синтаксичних одиниць, що поєднані в єдине синтаксичне ціле за допомогою сполучників підрядності чи сполучних слів та інших засобів.

Наприклад:

Землю уявляли живою істотою, яка відчуває біль.

Головне речення - землю уявляли живою істотою, підрядне речення - яка відчуває біль.

Сполучне слово яка поєднує головне і підрядне речення.

І. П. Ющук частини складнопідрядного речення називає нерівноправними.

В українському мовознавстві довгий час не була остаточно вивчена будова складнопідрядного речення в цілому, але різницю окремих складових частин складносурядного та складнопідрядного речення вчені помітили давно. Для незалежної частини складнопідрядного речення із самого початку була назва «головне речення» і таким залишилася. В українських граматиках було кілька назв: «надрядне речення», «самостійне незалежне речення». З 1926 року - назва «головне та підрядне речення». У ранніх тлумаченнях складнопідрядне складалося з нерівноправних речень, одне з яких було залежним.

У своїх працях мовознавці Л. А. Булаховський, Б. М. Кулик зазначили про пояснення одного речення іншим при їх поєднанні. Частину складнопідрядного речення, синтаксично залежну від іншої, називають підрядною. На письмі позначають круглими дужками.

Частина, яка підпорядковує собі іншу називається головною.

На письмі позначають квадратними дужками.

Підрядна частина може займати будь-яке місце щодо головної.

Від головного речення ставиться питання, підрядне відповідає на поставлене питання.

1-й рецензент (з доповненнями й схематичними узагальненнями матеріалу).

План рецензії

 1. Як розкрито тему? (Повно, частково, не розкрито)

 2. Чи є порушення в послідовності викладу?

 3. Чи потребує відповідь доповнення, уточнення?

 4. Чи вдалий початок висловлювання?

 5. Чи наводяться приклади та пояснення до них?

 6. Як викладається матеріал? (Зв'язно, точно, правильно)

 7. Чи вживаються слова, характерні для наукового стилю?

(сп.), [ ]

[ ], (сп.).

[..., (сп.), ...].

1-й журналіст (ставить питання до всіх учнів класу).

 • Чи є прості речення у складнопідрядному рівноправними?

 • Коли з'явилася назва «головне та підрядне речення»?

2-й доповідач. Основними засобами зв'язку є інтонація і сполучні засоби. Сполучники підрядності не належать до складу підрядної частини, вони приєднують підрядну до головної, виражають відношення між частинами в складнопідрядному реченні.

Сполучні слова (відносні займенники та прислівники) є членами підрядного речення. До сполучників підрядності належать такі: що, як, мов, наче, ніби, щоб, бо, якби, якщо, коли тощо; до сполучних слів - відносні займенники що, хто, який, чий, скільки, котрий; відносні прислівники де, куди, звідки, коли, як, чому, навіщо.

Вказівні слова виступають вказівними займенниками {той, цей) та прислівниками (настільки, там, тут, звідти, туди, так, тоді, доти) і є членами головної частини. Вони вказують на те, що підрядна частина повинна розкрити зміст цих слів.

Наприклад: Я вернувся в ту синь Дніпра, звідки сонце розвиднює тьму (П. Усенко).

Слово ту виступає вказівним займенником і буде вказівним словом у головному реченні складнопідрядного.

Саме за семантикою сполучників і виділяють типи підрядних частин у складнопідрядному реченні.

Сполучне слово у підрядному реченні можна замінити повнозначним словом із головного речення. Наприклад: Видно гори, які вкрив ліс. Які - сполучне слово, адже у підрядному реченні його можна замінити іменником гори із головного речення.

2-й рецензент

[ ], (сп. сл. = підр. чл. реч.)

Вказівними словами бувають означальні займенники - весь, всякий, кожний. Вказівні слова стоять тільки у головному реченні.

2-й журналіст

- Чи обов'язково у складнопідрядному реченні повинні бути сполучні засоби?

- Чи завжди у складнопідрядному реченні є вказівні слова?

3-й доповідач. У складнопідрядних реченнях логічні зв'язки і відношення передаються чіткіше. Ці речення використовуються у книжних стилях - науковому, художньому, публіцистичному й офіційно-діловому. Від місця підрядного речення залежить смисловий відтінок усього речення. Інтонація складнопідрядного речення має певні особливості: у кінці першого речення тон підвищується і робиться пауза, а на другому тон знижується.

Наприклад:

Я дивився й слухав цю осінню картину, що мала заворожуючий зоровий та звуковий ряд...

(Євген Гуцало).

За метою висловлювання складнопідрядні речення бувають розповідні, питання, спонукальні, за емоційним забарвленням - окличні та неокличні.

3-й рецензент


[], (сп.)

3-й журналіст

 • У яких стилях частіше вживаються складнопідрядні речення?

 • Які особливості інтонації складнопідрядного речення?

 1. Виконання вправ на закріплення вивченого

 1. Робота в групах

Принципи роботи в групах

 • «Ми» так само важливі, як і «я».

 • Я можу досягти своїх цілей, якщо ти досягнеш своїх.

 • Допомагаймо одне одному.

 • Успіх групи залежить від зусиль та успіху кожного.

 • Оцінка групи - оцінка кожного.

(Кожна група одержує картку із текстом.)

Завдання:

Виписати з тексту складнопідрядні речення, вказати у них головні й підрядні частини, поставити питання. Вказати засоби зв'язку (сполучники чи сполучні слова), прочитати речення з відповідною інтонацією.

Текст № 1

Якщо ви гарячої літньої днини присядете десь на горбку відпочити, то відразу вдихнете освіжаючий дух деревію. Деревій - це рослина, що тут-таки розсипала свої білі суцвіття на високих і міцних внизу брунатних стеблах. Розім'явши в долонях візерунчасті листки, ви відчуєте, як прибувають сили. Ось ви вже й готові бадьоріше продовжувати свою путь.

Текст № 2

Надзвичайно різноманітний світ нашої планети. Він дивує нас багатством видів, форм, барв, надзвичайними плодами, чарує своєю неповторною красою, вабить нерозгаданими таємницями.

У наш час з усіх кінців земної кулі лунають голоси вчених, які з тривогою повідомляють про значне збіднення рослинності в різних регіонах.

В окремих країнах створено Червоні книги, які містять відомості про рідкісні види їхньої аборигенної флори.

Червона книга - це не просто перелік видів для ознайомлення з ними. Рослини, занесені до неї, охороняються законом. Усі види, що є в ній, повинні охоронятися скрізь, де б вони не росли.

(За В. Протопоповою)

Текст № З

Тихо надворі було. Дощик, що пробіг вулицею молоденьким галопцем, зник у полях за садами. І після нього стала над селом блакитно-зелена прозорість. Білий вишневий цвіт засвітився, набравши у свої чашечки роси. Земля показала кожну свою травинку майбутню, що вийшла на сонце зеленими жальцями. Небо - усю свою голубінь, яка тільки в нього була.

Те свято прозорості тривало однісіньку лиш мить.

(За Г. Тютюнником)

 1. Словникова робота

Брунатний - коричневий, темно-жовтий.

Суцвіття - сукупність квіток, зібраних у вигляді китиці, зонтика.

Регіон - територія, що відрізняється від інших комплексом географічних та природних рис.

Аборигенний - корінний.

Флора - сукупність усіх видів рослин, що ростуть на певній території.

Галопцем - дуже швидко.

3. «Творча лабораторія»

Робота в парах.

Високий рівень

Навести власні речення, які відповідали б схемам.

1. [ ]. ( ).

2. ( ). [ ].

3. [ , ( ) , ].

Перша група

Продовжити підрядне речення.

1. Із західного краю неба загуркотів несподівано грім, наче...

2. Хотілось знайти у лісі місцину, де...

3. Я вірю в те, що...

Друга група

З кожної пари простих речень утворити складнопідрядні речення, використовуючи сполучні засоби (як, що).

1. Сьогодні ввечері я спостерігав за тим.

Заходило сонце.

2. Стежка повела в лісок.

Він вабив золотобагряною осінньою красою.

3. Послухайте.

Дихає земля.

 1. Підсумок уроку

Отож на сьогоднішньому семінарі ми ще раз переконалися, що природа прекрасна, це наш з вами дім.

Тестовий контроль

1. Складнопідрядні речення - це:

а) складні речення з безсполучниковим зв'язком;

б) складні речення зі сполучниковим зв'язком;

в) прості речення з відокремленими додатками, означеннями, обставинами.

2. Складнопідрядні речення складаються з:

а) двох чи кількох головних речень;

б) двох чи кількох підрядних речень;

одного головного й одного (чи кількох) підрядних речень.

3. З яких частин-речень складається складнопідрядне речення?

а) 3 двох чи більше рівноправних, незалежних;

б) з головного та підрядного(або кількох підрядних).

4. Від якої частини складнопідрядного речення ставиться питання?

а) Від головної;

б) від підрядної;

в) взагалі не ставиться, оскільки прості речення в ньому є незалежними.

5. Як називаються засоби оформлення зв'язку у складнопідрядному реченні?

а) Сурядні сполучники;

б) підрядні сполучники та сполучні слова.

6. Якими є частини складнопідрядного речення?

а) Рівноправними;

б) нерівноправними.

7. Підрядна частина може стояти:

а) перед головною і після;

) у середині головної;

в) перед головною частиною, у середині й після неї.

8. Сполучні слова - це:

а) повнозначні слова, які є членами підрядної частини;

б) повнозначні слова, що пояснюються підрядними частинами;

в) різновид сполучників,

9. Які частини мови можуть виступати в ролі сполучних слів?

а) Займенники й прислівники;

б) прикметники й числівники.

10. Речення

Вливається день до долини,

Мов світле молоко до миски.

(Б. І. Антонич)

є:

а) просте;

б) складнопідрядне;

в) складносурядне.

11. Місце підрядної частини відносно головної:

а) не можна змінювати ніколи;

б) можна змінювати завжди;

в) іноді можна змінювати.

12. На які види поділяються складнопідрядні речення за значенням і будовою?

а) Підметові, присудкові, додаткові;

б) означальні, з'ясувальні, обставинні.

 1. Рефлексія

 • Чи сподобався семінар?

 • Чого навчилися на уроці?

 • Які будуть зауваження щодо проведення семінарського заняття?

 1. Оцінювання класу

 2. Домашнє завдання

Скласти й записати три складнопідрядні речення про природу рідного краю за даними схемами:

1. [ ], ( )

2. ( ) , [ ]

3. [ , ( ) , ]

Пояснити їх будову і засоби зв'язку.© 2010-2018