Програма факультативу Рідна мова для початківців ( 3-4 класи)

Раздел Украинский язык
Класс 4 класс
Тип Рабочие программы
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Есть
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Програма факультативу Рідна мова для початківців ( 3-4 класи )Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Укромновская школа»

Симферопольского района Республики Крым

297536, ул. Путилинская, 24, с. Укромное, Симферопольский район, Республика Крым

тел. (0652) 322-233, e-mail: [email protected]

РАССМОТРЕНО

на заседании МО

______________________цикла

Протокол № от ___________

Руководитель МО:

Семенцовам С.В.___________ФИО

СОГЛАСОВАНО

Замдиректора поУВР:О.Н.Белокриницкая ____________________«___»__________ 2015г

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Приказ от _______ № _____Лесникова Е.В.__________ФИО

Р о б о ч а п р о г р а м а

Факультатива «Рідна мова для початківців»

Класи: 1 - 4 класи

Термін реалізації програми 2015 - 2016 навчальний рікПланування здійснено на основі: Програми для середньої загальноосвітньої школи з російською мовою навчання; видавництво «Початкова школа» , Київ - 2006 р.Робочу програму склала: Устинова Олена Василівна

с.Укромне, 2015 р.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нормативна база викладання української мови

Робочу програму з української мови в початковій школі укладено на підставі наступних нормативно-правових документів:

1. Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897).

2. Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі.

3. Закон РФ «Про освіту»;

4. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

5.Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

6. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

7. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

8. Федеральний базисний навчальний план для основної загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1312 від 05.03.2004;

9. Закона Республіки Крим «Про освіту» (1 глава ; 3, 12 статті ).

10. Навчальний план МБЗЗ «Укромнівська школа» на 2015/2016 навчальний рік.

Робоча програма курсу «Українська мова» для початкової школи 1-4 класів розрахована на рік: у 1 клас - 102 години (3 години на тиждень), у 2 класі - 68 годин (2 години на тиждень), у 3 - 4 класах по 68 годин на рік, а саме: 34 години на українську мову-мовлення і правопис (1 година на тиждень) і 34години на українську. мову-читання (1 година на тиждень) відповідно до Федерального базисного навчального плану для освітніх закладів Російської Федерації .

. На повторення відводиться відповідно 2-1 години у 3 - 4 класах.

Ц і л і

Основні цілі та завдання курсу українська мова 1-4 класів полягають у наступному:

 • Оволодіння системою мовних знань і вмінь, необхідних для використання в практичній діяльності, вивчення суміжних дисциплін, продовження освіти;

 • інтелектуальний розвиток, формування якостей особистості, які необхідні людині для повноцінного життя в сучасному суспільстві: ясність і точність думки, критичності мислення, інтуїції, логічного мислення, здатності до подолання труднощів;

 • формування понять про методи української мови, засоби моделювання явищ і процесів;

 • виховання культури особистості, ставлення до української мови як до частини загальнолюдської культури, яка відіграє особливу роль у суспільному розвитку.

Загально навчальні вміння, навички і засоби діяльності.

Під час викладання української мови в 1-4 класах, роботи над формуванням в учнів перерахованих у програмі знань та умінь необхідно звертати увагу на те, щоб вони оволодівали уміннями загально навчального характеру, різнобічними засобами діяльності, набували досвіду:

 1. вироблення потреби у вивченні української мови;

 2. розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного й суспільного життя на основі засвоєння базових мовленнєвих знань, вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань; оволодіння культурою мовлення;

 3. формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови;

 4. вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність;

 5. формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, моральних і а естетичних переконань, засвоєння українських національних та загальнолюдських цінностей шляхом прилучення через мову до культурних надбань українського народу в контексті культури світової.

Результати навчання подані у Вимогах до рівня підготовки і надають систему підсумкових результатів навчання, які мають досягти учні, що закінчують 1-4 клас. Ці вимоги структуровані за трьома компонентами: «знати/розуміти», «вміти», «використовувати надбані знання та уміння в практичній діяльності та повсякденному житті». При цьому останні два компоненти подані окремо за кожним із розділів змісту.

У зв'язку з тим, що в МБЗЗ « Укромнівська школа» предмет вивчається факультативно, то контрольні роботи, перевірку зошитів, виставлення оцінок не передбачено.


Мовленнєва діяльність

Формування умінь мовленнєвої діяльності українською мовою, як і російською, пов'язане з двома її формами - усною (аудіювання й говоріння) та писемною (читання й письмо). У 1 - 2 класах завдання полягатиме, передусім, у розвитку умінь аудіювання і частково

формування мовленнєвих умінь та збагачення словникового запасу, тобто розвитку комунікативного мовлення, а також формування вмінь читання й письма.

У 3 - 4 класах ставиться завдання оволодіти елементарними уміннями й навичками

читати українською мовою. З метою вдосконалення й розвитку читацьких умінь та літературних інтересів уроки української мови й читання проводяться окремо.

Читання. Навички читання українською мовою формуються, починаючи з 2 класу.

Якщо у 3 класі учні переважно читають вголос після попереднього слухання тексту, який читає вчитель, то у 4 класі передбачається читати і мовчки.

Знання з мови. У 1 - 2 класах учні одержували елементарні знання з фонетики й граматики з метою практичного оволодіння орфоепічними й граматичними уміннями.

У 3 - 4 класах ці знання поповнюються й удосконалюються.

Правопис. У 3 - 4 класах учні оволодівають елементарними правилами українського правопису, у них формуються відповідні правописні уміння й навички. Як і на уроках російської мови, у 3 - 4 класах учні мають засвоїти списки слів, написання

яких різниться в російській і українській мовах.
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ

У результаті вивчення української мови учень повинен

знати/розуміти:

 • основні ознаки тексту, його будову; визначати тему та мету тексту, практично розрізняти типи і стильові особливості текстів; застосовувати здобуті знання про текст у процесі побудови власних висловлювань;

 • основні ознаки речення; розрізняти і правильно інтонувати види речень за метою висловлювання та інтонацією; встановлювати логіко-граматичні зв'язки між членами речення; мати уявлення про словосполучення; розпізнавати та вживати однорідні члени і звертання в реченні; практично розрізняти прості і складні речення; застосовувати здобуті синтаксичні знання та міння у власному мовленні;

 • назви значущих частин слова і знаходити їх у словах (у нескладних випадках); розпізнавати і добирати спільнокореневі слова; застосовувати знання про будову слова в мовленнєвій практиці;

 • назви та істотні ознаки частин мови; розрізняти самостійні і службові частини мови; розпізнавати частини мови в текстах; правильно вживати граматичні форми частин мови в усних і письмових висловлюваннях;

 • значення слів - назв предметів побуту, народних звичаїв; використовувати тематичні групи слів народознавчого змісту в мовленні;

 • формули національного мовленнєвого етикету і використовувати їх під час спілкування; дотримуватися правил етикету під час спілкування з представниками різних вікових груп і статусів.Українська мова

уміти:

- уважно слухати і розуміти текст, запам'ятовувати з одного прослуховування його фактичний зміст, послідовність подій, визначати основну думку висловлювання;

- будувати діалог з урахуванням ситуації та учасників спілкування, дотримуватися норм етикету; переказувати прослухані або прочитані тексти; створювати монологічні висловлювання комунікативного характеру;

- правильно та з розумінням читати тексти, які відповідають віковим можливостям учнів;

- будувати письмові перекази і твори з уживанням виражальних мовних засобів, висловленням власної думки, свого ставлення до того, про що йдеться в переказі або творі, дотриманням каліграфічних вимог і правописних норм у межах вивченого матеріалу;

- розрізняти і правильно інтонувати види речень за метою висловлювання та інтонацією; логіко-граматичні зв'язки між членами речення; мати уявлення про словосполучення; розпізнавати та вживати однорідні члени і звертання в реченні; практично розрізняти прості і складні речення; застосовувати здобуті синтаксичні знання та уміння у власному мовленні;

- пояснювати пряме і переносне значення слів, розпізнавати в текстах і пояснювати синоніми, антоніми, омоніми, найуживаніші фразеологізми; використовувати здобуті знання з лексики у власному мовленні; уміти користуватися навчальними словниками різних типів;

- знаходити у словах значущі частини слова (у нескладних випадках); розпізнавати і добирати спільнокореневі слова; застосовувати знання про будову слова в мовленнєвій практиці;

- розрізняти самостійні і службові частини мови; розпізнавати частини мови в текстах; правильно вживати граматичні форми частин мови в усних і письмових висловлюваннях;

- уміти розрізняти звуки і букви; орієнтуватися у звуковій системі мови; дотримуватись найважливіших орфоепічних норм літературної мови у власному мовленні; володіти графічною навичкою і технікою письма; знати алфавіт; розташовувати слова за алфавітом;

- каліграфічно і грамотно списувати і писати з голосу тексти з дотриманням вивчених правил орфографії і пунктуації; дотримуватися правил правопису під час побудови письмових зв'язних висловлювань;

- встановлювати елементарні комунікативні контакти під час виконання тих чи інших соціальних ролей у різних життєвих ситуаціях.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ.

1.Програми для середньої загальноосвітньої школи з російською мовою навчання.

1 - 4 класи Видавництво «Початкова школа» Київ - 2006р.

2. О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота, Українська мова, підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою, Київ «Освіта», 2012р.

3. Н.В.Гавриш,Т.С.Маркотенко, Українська мова, підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою, Київ «Генеза» 2012р.

4..Н.В.Гавриш,Т.С.Маркотенко , Українська мова , підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою, Київ «Генеза» 2012р.

5. . О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота, Українська мова - читання, підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою, Київ «Освіта», 2012р.

6. О.Н.Хорошковська, Н.О.Воскресенська, А.О.Свашенко , Українська мова ( мова і мовлення, правопис ) , підручник для 4 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання, Київ «Промінь» 2004.

7. О.Н.Хорошковська, Н.О.Воскресенська, А.О.Свашенко, Українська мова (художнє слово, читання), підручник для 4 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання, Київ «Промінь» 2004.

Навчально-тематичне планування української мови - правопис

для 3 класу

№ уро-

куПрограма -

зміст уроку

Види навчаль-ної дія-льностіФорми урокуЗУН
Да-та


Повторення вивченого в попередніх класах

1

Ми вивчаємо українську мо-ву. Усне й писемне мовлення

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати й уміти розрізняти усне й писемне мовлення


2

Повторення вивченого про речення. Звертання

Колек-тивна робота

Комбі-нова-ний урок

Знати й уміти знаходити в реченнях звертання, наводити прикладиЗвуки і букви

3

Звуки мовлення і позначення їх на письмі буквами

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати звуки мовлення, уміти розрізняти звуки і букви.


4

Правила української літера-турної вимови. Алфавіт. Велика та мала буква

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати правила літературної вимови, алфавіт; навички правопису букв


5

Голосні звуки, позначення їх буквами. Склад. Наголос

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати голосні звуки, уміти правильно наголошувати слова; розподіляти на склади


6

Приголосні звуки, позначен-

ня їх буквами. Тверді та м΄які приголосні звуки

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати приголосні звуки, тверді та м΄які приголосні; навички визначення їх


7

Уживання Ь знака після Ц, перед О.

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати уживання Ь знака після Ц, перед О; навички правопису слів з Ь


8

Буквосполучення ЙО

Засвоєн-ня умінь і навич.

Комбі-нова-ний урок

Знати буквосполучення ЙО навички правопису слів з

ЙО


9

Подовження м΄яких приголо-сних і позначення їх на пись-мі. Повторення вивченого

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати подовження м΄яких приголосних; навички правопису слів на вивчені правила


10

Пом'якшення приголосних перед І. Уживання И,І після г,к,х та ж,ч,ш,щ

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати пом'якшення приго- лосних перед І, уживання И,І після г,к,х та ж,ч,ш,щ


11

Вісутність Ь після букв, що позначають тверді приг. зв. та після р у кінці слова

Засвоєн-ня умінь і навиок.

Комбі-нова-ний урок

Знати про відсутність Ь після букв, що позначають тверді приг. зв. та після р у кінці слова


12

Апостроф. Повторення вивченого

Засвоєн-ня умінь і навичок.

Комбі-нова-ний урок

Знати і уміти правильно писати слова з апострофомСлово

13

Лексичне значення слова

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про лексичне значення слова; навички визначення лексичного значення слів


14

Слова, близькі за значенням (синоніми)

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про синоні -ми; уміти наводити прикла- ди, визначати їх у тексті


15

Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про антоні- ми; уміти наводити прикла- ди, визначати їх у тексті


16

Багатозначність слів. Пряме та переносне значення

Засвоєн-ня умінь і навиок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про багато- значність слів, пряме та переносне значення; визна-ти такі слова


17

. Повторення вивченого

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Перевірка знань, умінь і навичокБудова слова.

18

Основа слова. Закінчення.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти визначати основу слова й закінчення на практичному матеріалі.


19

Корінь слова. Споріднені слова.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти визначати корінь слова, добирати споріднені слова.


20

Чергування голосних звуків у корені слова.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати про чергування голосних звуків, уміти добирати приклади.


21

Чергування голосних звуків у корені слова.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати про чергування голосних звуків, уміти добирати приклади.


22

Чергування приголосних звуків у корені слова.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати про чергування приголосних звуків, уміти добирати приклади.


23

Чергування приголосних звуків у корені слова.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати про чергування приголосних звуків, уміти добирати приклади.


24

Ненаголошені голосні в корені слова. Дзвінкі й глухі приголосні в корені слова.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти знаходити ненаголошені голосні та дзвінкі й глухі приголосні в коренях слів.


25

Суфікс. Вимова і правопис суфіксів.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про суфікс, на практиці правильно вимовляти і писати суфікси в словах


26

Префікс. Правопис префіксів. Префікси роз-, без-

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про суфікс, на практиці правильно вимовляти і писати суфікси в словах


27

Префікс з- (с-). Апостроф після префіксів.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про префікс, на практиці правильно вимовляти і писати префікси в словах


28

Префікси і прийменники. Написання слів типу серце, сонце, чесний.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти розрізняти пре-

фікси і прийменники, навички правопису слів.


29

Відсутність подвоєння в словах типу клас, група,, колектив.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Навички правопису слів поданого типу.Речення і текст

30

Речення. Види речень за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речення.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Розрізняти види речень за метою висловлювання

Правильно ставити розділові знаки в кінці речення.


31

Звертання, Розділові знаки при звертанні

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про звертання, Уміти визначати його в реченні


32

Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Розрізняти головні та другорядні члени речення


33

Складне речення.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про складне речення, уміти знаходити його в тексті


34

Текст. Структура тексту. Типи текстів. Зв'язок між реченнями. Абзац.

Засвоєн-ня знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати про текст, його структуру, типи текстів, абзац.


35

План тексту. Повторення вивченого.

Складан-

ня плану

Колек-тивна робота

Уміти складати план, переказувати за планом


Зміст навчального предмету для 3 класу

Тематичне планування з української мови - читання

Коло читання - це невеликі за обсягом і нескладні за змістом тексти різних стилів: художнього, художньо-популярного, розмовного.

Жанри текстів: твори усної народної творчості (казки, колискові, прислів'я і приказки, колядки, щедрівки, веснянки, скоромовки, загадки, дитячі ігри тощо), твори сучасних українських письменників і письменників-класиків (вірші, оповідання, авторські казки, небилиці, гумористичні твори).

Тематика читання: про життя дітей, дружбу, товаришування, ігри, взаємини в сім'ї, пригоди, випадки з життя, про роль книги в житті людини, про природу.

Навчально-тематичне планування української мови - читання

для 3 класу

№ уро-

куПрограма -

зміст уроку

Види навчальної діяльн.Форми урокуЗУН
Да-та


Усна народна творчість (6)

1

Вступ. Колискові пісні. «Колискова», «Ходить сон коло «Повішу я колисочку»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати колискові, виразно читати


2

Дитячі ігри, забави: потішки, лічилки, хороводи, звуконаслі-

дування, скоромовки

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Навички запам'ятовува- ння потішок,лічилок, скоромовок


3

Прислів'я, приказки, загадки

Колекти-вна робота

Ком-бі-нований урок

Уміння аналізувати, знати прислів'я, приказки,загадки


4

Українські народні казки. Казка. «Колосок»

Засвоєн-ня знань і умінь

Інсце-нізація

Уміння читати казку за особами, навички виразного читання


5

Казка «Колобок»

Засвоєн-ня знань і умінь

Інсце-нізація

Уміння читати казку за особами, навички виразного читання


6

Казка «Дружні звірі»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного читання за особамиТвори українських письменників і народні твори


Осінь така мила…(5)

7

П.Тичина «Осінь така мила..»,

«А я у гай ходила», «Вечір», «Слово». О.Олесь «Вишиває осінь…».Є.Горєва «Ходить осінь в дібровоньці»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Уміння спостерігати за красою осені, навички виразного читання


8

І.Прокопенко. Казка «Як беріз-

ка листя роздарувала». Літера- турна казка.

Засвоєн-ня знань і умінь

Міні-лекція

Уміння спостерігати за красою осені, навички виразного читання


9

. Г.Демченко «Сонцевик-чарівник і холодний вітер»

«Ходить гарбуз по городу» (укр.. нар. пісня)

Засвоєн-ня умінь і навич.

Комбі-нова-ний урок

Навички переказу прозового твору, уміння виразно читати


10

Т.Коломієць «Хліб». М. Сла-

бошпицький «Папуга з осінньої гілки»

Засвоєн-ня умінь і навич.

Комбі-нова-ний урок

Навички переказу прозового твору, уміння виразно читати


11

Про вірш та віршування. О.Олесь «Білі гуси». Я.Щоголів «Осінь».

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати про вірш і віршування, уміти виразно читатиВсе - із доброго чи злого - починається з малого (4)

12

М.Сингаївський «Дощ із краплі починається». О.Буцень «На вулиці»

Засвоєн-ня умінь і навич.

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного читання, уміти вислов- лювати свою думку


13

Я.Пінясов «Ким бути і ким не бути». Ю.Ярмиш «Два Івани»

Засвоєн-ня умінь і навич.

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного читання, уміти вислов- лювати свою думку


14

О.Хорошковська «Поезія Грицька Бойка»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного читання, уміти вислов- лювати свою думку


15

«Бісер і нитка» (нар. казка). М.

Трублаїні «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку»

Засвоєн-ня умінь і навиок.

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного читання, уміти вислов- лювати свою думкуЗаходь, заходь, сніжна зимонько! (2)

16

А.М'ястківський «Випав сніг». В.Сухомлинський «Як синич-

ка будить мене»

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного чи-тання, уміння спостерігати за зимовою красою


17

Л.Письменна «Чарівна гостя» (казка). М.Рильський «Ново-

Річна-нескінченна». Г.Бойко «Новорічне свято»

Засвоєн-ня умінь і навичок

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного чи-тання, уміння спостерігати за зимовою красою


18

М.Підгірянка. Колядки. .В.Гринько «На колядку». Н.Любиченко «Колядка». С.Когут « Щедрий вечір»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати народні зимові традиції, уміти виразно читати, виробляти навички колядуватиНа щастя, на здоров'я, на новий рік

19

А.М'ястківський«Сію, вію,посіваю». Засівальна. Щедрик-ведрик. Казка про січень

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати народні зимові традиції, уміти виразно читати й переказувати казку


20

Л.Костенко «Пряля». П.Воро-

нько «Сніжинки». Л.Перво-

майський «Срібні дерева». М.Рильський «Хлопчик і сніжинка»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання


21

П Бондарчук «Їхала зима». М.Рильський «Як не любити». Т Коломієць «Снігова казка». Є.Гуцало «Ходить Баба Снігов

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання, уміння відпові-

дати на питання


22

С.Коляда «Омелюхи». В.Ску-

ратівский «Чого лютий лютим зветься». О.Сенатович «Лютий»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання, уміння відпові-

дати на питання


23

Ю.Старостенко «Лісові розмови».

Читання

переказ

Комбі-нова-ний урок

Знати твір, виробляти навички виразного читання, уміння відпові-

дати на питання


24

Г.Бондаренко «Коли зима зустрічається з весною». С.Чер

касенко «Зима і весна». Є.Гу-

цало «Зайці»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання, уміння відпові-

дати на питання


25

Л.Костенко «Баба Віхола». І.Бондарчук «Зимова пригода»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання, уміння відпові-

дати на питанняОдвічні цінності

26

М.Романіка «Як хліб ходить». «Де починається хліб?»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комб-інова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання, уміння відпові-

дати на питання


27

М. Стельмах «Мій дідусь». О.Моторний «Мудрі порадники». «Батьківські поради»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання, уміння відпові-

дати на питанняОй, весна, весна, днем красна


Березень». В.Бичко «Підсніжник»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання


29

Т.Г.Шевченко. Вірші.

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати початкові відомості про Великого Кобзаря, його вірші


30

О.Іваненко «Як Тарас учився в школі»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твір, виробляти навички виразного читання, уміння відпові-

дати на питанняУже повсюди йде весна

31

«Як Квітень до Березня в гості їздив» (нар. казка). В.Сухомлинський «Весняний вітер»

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, , уміти виразно читати й переказувати казку


32

С.Носань «День блакитної весни». В.Перелісна «Верба». «Весна красна» (нар. пісня)

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання


33

В.Чухліб «Журавлики-веселики». А.Костецький «Починається весна».Вірші

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання


34

Веснянки. Розвиток мовлення

Засвоєн-ня знань і умінь

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, виробляти навички виразного читання, виробляти навички складання твору за малюнком


35

Повторення в кінці року

Повторення
Навчально-тематичне планування української мови -

мова і мовлення, правопис

для 4 класу

Мета уроків:

Глава 1. Розвивати усне й писемне мовлення; розрізняти звуки і букви, голосні й приголосні звуки, тверді й м'які приголосні; поглибити знання про норми української мови. Вдосконалювати знання про будову слова, спільнокореневі слова. Поглибити знання про текст.

Глава 2. Правильно ставити знаки в кінці речення; розрізняти речення за метою висловлювання. Визначати головні й другорядні члени речення, виробляти вміння ставити питання до членів речення. Формувати навички знаходження однорідних членів речення.

Глава 3. Виробляти вміння правильно визначати частини мови в реченнях. Вдосконалювати навички розрізнення роду та числа іменників української мови. Формувати навички правильно відмінювати іменники, прикметники чоловічого, жіночого та середнього роду за відмінками. Розрізняти частини мови ( іменники, прикметники, займенники, дієслова). Виробляти вміння визначення часів дієслова, змінювати дієслова теперішнього і майбутнього часу за особами й числами.№ урокуПрограма -

зміст уроку

Види навчальноїдіяльностіФорми уроку

ЗУН

Да-та


Повторення вивченого в 3 класі ( 3години)

1

Усне й писемне мовлення. Звуки і букви. Норми української вимови.

Вдоскона-лення знань

Комбі-нова-ний урок

Знати види мовлення, норми вимови; уміти розрізняти звуки та букви


2

Будова слова. Спільнокореневі слова.

Вдоскона-лення знань

Комбі-нова-ний урок

Знати будову слова; уміти добирати спільнокореневі слова


3

Текст.

Вдоскона-лення знань

Комбі-нова-ний урок

Навички розрізнення тексту й речення; знати складові частини текстуРечення ( 4 години)

4

Речення. Види речень за метою висловлювання.

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Навички складання речень за метою висловлювання; виразне читання текстів


5

Головні та другорядні члени речення.

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Розрізняти головні та другорядні члени речення; знаходити їх у тексті


6

Зв'язок слів у реченні.

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти скрадати речення за поданими схемами; знати творення словосполучення


7

Однорідні члени речення.

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Що таке однорідні члени речення; уміти знаходити їх у реченні; знати правопис коми при однорідних членах реченняСлово (27годин)

8

Частини мови.

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати види частин мови; уміння знаходити їх у тексті


9

Іменник.

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти утворювати іменники від інших частин мови


10

Рід іменника.

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Вдосконалювати знання про розподіл іменників на жін.., чол., сер. рід


11

Число іменників.

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Вдосконалювати знання про розподіл іменників на числа


12

Відмінювання іменників. Відмінки.

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знають відмінки іменників; вставляють ім..потрібного відмінку в речення


13

Відмінювання іменників чоловічого та жіночого роду із закінченням (а, --я) в однині

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміють відмінювати іменники чол.. і жін.. роду з закінченнями (а,я) в однині; визначають відмінки поданих у тексті іменників


14

Повторення вивченого.

Узагальнення та систематизація знань

Комбі-нова-ний урок

Визначають види речень за метою висловлювання; знаходять головні та другорядні члени речення, однорідні члени речення; уміють відмінювати вивчені іменники


15

Відмінювання іменників чоловічого роду з нульовим закінченням та закінченням -о

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміють відмінювати іменники чол.. роду з нульовим закінченням та закінченням (о)


16

Відмінювання іменників середнього роду

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Мають навички відмінювання іменників сер.-роду


17

Відмінювання іменників жіночого роду з нульовим закінченням та іменником мати

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Мають навички відмінювання іменників жін. роду з нульовим закінченням та іменником мати


Частини мови

18

Відмінювання іменників - назв маленьких істот та іменників типу ім'я

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти відмінювати іменники, визначати відмінок ім. у реченні


19

Відмінювання іменників у множині

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти відмінювати іменники, визначати відмінок ім. у реченні


20

Відмінювання іменників у множині

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нован-ий урок

Уміти відмінювати іменники, визначати відмінок ім. у реченні


21

Повторення теми «Іменник»

Повторення на практиці

Комбі-нов-ний урок

Правильно писати закінчення іменників, визначати відмінок ім. у реченні


22

Прикметник

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Визначати прикметники у тексті, утворювати прикметники від імен.


23

Прикметник

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Визначати прикметники у тексті, утворювати прикметники від імен.


24

Відмінювання прикметників чоловічого і середнього роду в однині

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти відмінювати прикметники, визначати відмінок прикметників у реченні


25

Відмінювання прикметників жіночого роду

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти відмінювати прикметники, визначати відмінок прикметників у реченні


26

Відмінювання прикметників жіночого роду

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти відмінювати прикметники, визначати відмінок прикметників у реченні


27

Розвиток мовлення

Складан-

ня тексту за малюн-ком.

Комбі-нова-ний урок

Навички монологічного мовлення


28

Відмінювання прикметників у множині

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти відмінювати прикметники, визначати відмінок прикметників у реченні


29

Займенник

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-урок

Знати поняття про займенник, особові займенники


30

Дієслово. Часи дієслова

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про дієслово, часи дієслова і розрізняти їх


31

Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами й числами

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Навички змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами й числами


32

Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами й числами

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Навички змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами й числами


33

Неозначена форма дієслова

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати неозначену форму дієслова, уміти знаходити її у реченні


34

Дієвідміни

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати поділ дієслів на дієвідміни, уміти визначати дієвідміни дієслів


35

Повторення й узагальнення матеріалу, вивченого за рік

Повторен-ня
Зміст навчального предмету для 4 класу

Тематичне планування з української мови - читання

Коло читання - це невеликі за обсягом і нескладні за змістом тексти різних стилів: художнього, художньо-популярного, розмовного.

Жанри текстів: твори усної народної творчості (казки, колискові, прислів'я і приказки, колядки, щедрівки, веснянки, скоромовки, загадки, дитячі ігри тощо), твори сучасних українських письменників і письменників-класиків (вірші, оповідання, авторські казки, небилиці, гумористичні твори).

Тематика читання: про життя дітей, дружбу, товаришування, ігри, взаємини в сім'ї, пригоди, випадки з життя, про роль книги в житті людини, про природу.

Навчально-тематичне планування української мови - читання

для 4 класу

№ уро-

куПрограма -

зміст уроку

Види навчаль-ної дія-льності

Форми урокуЗУН
Да-та


Усна народна творчість(6)

1

Вступ. Прислів'я і приказки.

Колектив-на робота

Комбі-нова-ний урок

Знати поняття про прислів'я та приказки; розвивати вміння аналізувати їх


2

Загадки. Скоромовки. Звуконаслідування. Небилиці.

Засвоєння різновидів усної нар. твор.

Комбі-нова-ний урок

Розрізняти види усної нар. творчості; вміти виразно читати їх у текстах


3

Казки. Чарівні казки. «Золоте яєчко».

Читання й аналіз казки

Комбі-нова-ний урок

Виробляти навички виразного читання; вміння переказувати


4

Народна казка «Орися»

Читання й аналіз казки

Комбі-нова-ний урок

Виробляти навички виразного читання; вміння переказувати


5

Легенди. «Легенда про річку Либідь». Народна обрядова поезія. Обжинкові пісні.

Засвоєння поняття про легенду, народну обрядову пісню

Комбі-нова-ний урок

Розрізняти казки й легенди; розуміти народні традиції; навички виразного читання творів


6

В.Скуратівський «Як у серпні дбаємо, так зимою маємо»

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Розуміння тексту; вміння спів ставляти зміст тексту з картиноюІде нашим краєм чарівниця-осінь (3)

7

Г.Черінь «Осіння вистава», Ю.Збанацький «Щедра осінь»

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного читання віршованих та прозових творів


8

Ю.Старостенко «Чарівна осінь», Г.Коваль «Осінь».

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного читання віршованих та прозових творів


9

Є.Шморгун «Осінь у лісі», В.Іванович «Осінь мрійна»

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Вміння бачити красу осінньої пори; розвивати мовленняЯк не любити зими сніжно-синьої (8)

10

А.Костецький «Грудень», Є.Шморгун «У полях», О.Лупій «Тінь ворога»

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Навички виразного читання; вміння відповідати на питання


11

Л.Привалова «Білі коні», І.Гудзик «Вертеп»

Засвоєння навичок і вмінь

Міні-лекція

Знати народні традиції; вміти розповідати про них


12

Т.Коломієць «З Новим роком», «Січень», Колядники.

Засвоєння навичок і вмінь

Міні-лекція

Знати народні традиції; вміти розповідати про них


13

Щедрівки «Ой сивая та і зозулечка», «Щедрик, щедрик, щедрівочка», «Засівальна»

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Знати народні традиції; виразне читання


14

О.Леонтович «Три сестриці», В.Конопелець «Якого кольору сніг?», З.Мензатюк «Мільйон мільйонів сестричок»

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Розрізняти народну й літературну казки; розвивати мовлення за допомогою переказу


15

Є.Гуцало «Іній», А,Камінчук «Іній», П.Сингаївський «Іній», Леся Українка «Спить озеро»

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Навички повної відповіді на питання, описуючи усно природу; складання розповіді про природу за картиною


16

Н.Бічуя «Чотири руді лисиці»,О.Цегельська «Пригода на ковзанці»

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Вчити думати й відповідати за свої вчинки


17

І.Калинець «Снігобородьки», І.Жиленко «Вечір гномів»

Засвоєння навичок і вмінь

Комбі-нова-ний урок

Вдосконалювати навички виразного читання; розвивати мовлення за допомогою усного малюванняЧитаємо байки , небилиці, безкінечники

18

«Хворий ворон» Езоп. Байка. Український байкар. «Коник-стрибунець»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати байкарів Езопа, Л.Глібова, їх твори; навички виразного читання19

«Безкінечник», «Дідів обід», «Без кінця-краю», «Небилиця», «Сміхота»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Знати твори, навички виразного читання
А вже весна, а вже красна...

20

Д.Павличко «Весна», В.Перепелюк «Степовий соловейко»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, давати розгорнуті відповіді на питання


21

Г. Комарова «Тарас Шевчен-ко», О.Іваненко «Тарасові пісні»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, розповідати про Великого Кобзаря


22

Т.Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий…», «Встала весна…», «Дивлюсь - аж світає»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати. Знати зміст вивчених творів поета.


23

В.Скуратівський «Березень". Вірші Чубач, Грабовського, Франка

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, поповнювати словниковий склад.


24

Розвиток мовлення. Складання оповідання за малюнком.

Розвиток мовлення

Комбі-нова-ний урок

Навички складання оповідання за малюнком


25

М.Слабошпицький «Лелеча весна», Леся Українка «Уже весняне сонце припікає…»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст


26

М.Коцюбинський «І.Я.Франко», І.Франко «Дивувалась зима»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст, давати розгорнуті відповіді на питання


27

І.Франко «Заєць та їжак», В.Суратівський «Берегиня»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст, давати розгорнуті відповіді на питання


28

Р.Завадович «Наш Велик -день». Про писанки і про Великдень. М.Хоросницька «Навбитки»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст, давати розгорнуті відповіді на питання


29

К.Полякова «Промінь - син сонця»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст, давати розгорнуті відповіді на питання


30

В.Нестайко «Тореадори з Васюківки»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст, давати розгорнуті відповіді на питання


31

В.Гончаренко «Старі окопи», М.Станович «Біля пам'ятника»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст, давати розгорнуті відповіді на питання


32

О.Донченко «Гроза»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст, давати розгорнуті відповіді на питання


33

Вірші про матір. І.Процьків «Легенда про матерів»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст, давати розгорнуті відповіді на питання


34

В.Сухомлинський «Скільки ж ранків я проспав…», Л.Компанієць «Твоя земля»

Засвоєння знань і навичок

Комбі-нова-ний урок

Уміти виразно читати, переказувати текст, давати розгорнуті відповіді на питання


35

Повторення за рік© 2010-2022