Тестові завдання «Творчість Миколи Вороного та Олександра Олеся»

Мета роботи - допомогти майбутнім учасникам незалежного оцінювання як самостійно, так і з допомогою вчителя підготуватися до виконання тестових завдань з української літератури. Матеріал мможна використовувати під час проведення уроків для навчального тестування, тематичних контрольних робіт, а також для додаткової самостійної роботи учнів у позаурочний час.На тестування виносяться поезія Миколи Вороного «Блакитна панна» та Олександра Олеся «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!». Учасник ЗНО...
Раздел Украинский язык
Класс -
Тип Тесты
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Творчість М.Вороного, Олександра Олеся

1. Які тенденції наявні у творчості О.Олеся?
А Імпресіоністичні, експресіоністичні;
Б імпресіоністичні, неоромантичні;
В неореалістичні, експресіоністичні;
Г неоромантичні, символістські.

2. Визначте віршовий розмір поезії О.Олеся "О слово рідне!"
Визначте художні засоби твору.

О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…

3. У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований
жіночий образ?
А «До моря» М.Вороного;
Б «Інфанта» М.Вороного;
В «Чари ночі» О.Олеся;
Г «З журбою радість обнялась…» О.Олеся.

4. Визначте віршовий розмір поезії О.Олеся «Чари ночі».
Визначте художні засоби твору.

Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
«Цілуй, цілуй, цілуй її,-
Знов молодість не буде!»

5. Неправильним є твердження:

А) Микола Вороний - апологет декадентства;

Б) Микола Вороний - «ідеолог» модернізації української літератури;

В) Микола Вороний належить до когорти «розстріляного відродження»;

Г) Микола Вороний переклав «Інтернаціонал», «Варшав'янку» та «Марсельєзу» українською мовою.

6. Творчість Миколи Вороного стала першою декларацією ідей та форм:

А) неоромантизму;

Б) імпресіонізму;

В) символізму;

Г) футуризму.

7. Перша публікація М.Вороного:

А) вірш «Інфанта»;

Б) переклад «Інтернаціоналу»;

В) поема «Євшан-зілля»;

Г) вірш «Не журись, дівчино».

8. За родовою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:

А) ліричний;

Б) ліро-епічний;

В) епічний;

Г) драматичний.

9. За жанровою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:

А) сонет;

Б) елегія;

В) ліричний вірш;

Г) пісня.

6. Твір М.Вороного «Блакитна панна» належить до такої тематичної групи, як:

А) патріотична;

Б) філософська;

В) пейзажна;

Г) інтимна.

10. У творі М.Вороного «Блакитна панна» звучить мотив:

А) краси перших почуттів;

Б) цілісної, багатогранної людини;

В) возвеличення краси природи навесні;

Г) захоплення красою жінки.

11. Домінуючим художнім засобом у творі М.Вороного «Блакитна панна» є:

А) метафора;

Б) символ;

В) тавтологія;

Г) персоніфікація.

12. Прочитайте текст.

А вона, як мрія сна

Чарівна,

Сяє вродою святою,

Неземною чистотою,

Сміючись на пелюстках,

На квітках

Променистою росою.

У рядках НЕ використано такий художній прийом, як

А) порівняння;

Б) епітет;

В) персоніфікація;

Г) символ.

13. Прочитайте текст.

І уже в душі моїй

В сяйві мрій

В'ються хмелем арабески,

Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні

Голосні

І сплітаються в гротески.

У рядках використано такий художній прийом:

А) синекдоха;

Б) метонімія;

В) метафора;

Г) оксиморон.

14. Неправильним є твердження:

А) Справжнє прізвище Олександра Олеся - Кандиба;

Б) Олександр Олесь належить до когорти «розстріляного відродження»;

В) Олександр Олесь - поет-лірик, нової символістської літератури;

Г) Символіка - вираження ідей, понять або почуттів за допомогою знаків-символів.

15. Домінантними у творчості Олександра Олеся були ознаки такої стильової течії, як:

А) реалізм;

Б) імпресіонізм;

В) символізм;

Г) футуризм.

16. Перша поетична збірка Олександра Олеся мала назву:

А) «З журбою радість обнялась»;

Б) «Чужиною»;

В) «Перезва»;

Г) «Кому повім печаль мою».

17. За родовою ознакою твір Олександра Олеся «Чари ночі»:

А) сонет;

Б) романс;

В) ліро-епічний;

Г) драматичний.

18. Твір Олександра Олеся «Чари ночі» належить до такої тематичної лірики, як:

А) філософська;

Б) інтимна;

В) пейзажна;

Г) патріотична.

19. До характеристики строфи поезії Олександра Олеся «Чари ночі»:

Лови летючу мить життя!

Чаруй, хмілій, впмвайся

І серед мрій і забуття

В розкошах закохайся!

НЕ має відношення такий термін, як

А) метафора;

Б) ямб;

В) інверсія;

Г) риторична фігура.

20. Провідний мотив твору Олександра Олеся «Чари ночі»:

А) оптимістичний погляд на життя;

Б) краса літньої української ночі;

В) сенс людського життя;

Г) краса життя і кохання.

21. Для аналізу твору Олександра Олеся «Чари ночі» зайве поняття:

А) паралелізм;

Б) контраст;

В) символіка;

Г) персоніфікація.

22. Прийом обрамлення використано в такому творі Олександра Олеся, як:

А) «З журбою радість обнялась»;

Б) «О слово рідне! Орле скутий!»;

В) «Чари ночі»;

Г) «По дорозі в казку».

23. За родовою ознакою твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!»:

А) епічний;

Б) ліричний;

В) ліро-епічний;

Г) драматичний.

24. За жанровим різновидом твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!»:

А) сонет;

Б) ліричний вірш;

В) елегія;

Г) ода.

25. Твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!» належить до такої тематичної групи, як:

А) філософська;

Б) інтимна;

В) пейзажна;

Г) патріотична.

27. Романсом є твір:

А) «О, панно Інно….»;

Б) «Чари ночі»;

В) «Блакитна панна»;

Г) «Молюсь і вірю»;

Д) «Ви знаєте, як липа шелестить…».

28. Блавати, камеї, фрески - ці образи емоційно наснажують поезію:

А) «Арфами, арфами..»;

Б) ) «Ви знаєте, як липа шелестить…»;

В) «Блакитна панна»;

Г) «Чари ночі»;

Д) «Різдво».


Контрольна робота за творчістю Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, М.Вороного.

Контрольна робота за творчістю Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, М.Вороного.

1. Укажіть в якому році М.Вороний опублікував звернення до українських літераторів своєрідний маніфест модернізму:

а. 1908;

б. 1901;

в. 1917;

г. 1937;

2. Укажіть назву збірки поезій Олександра Олеся, що вийшла у 1907р.:

а. «З журбою радість обнялась…»;

б. «Драматичні етюди»;

в. «Будь мечем моїм…»;

г. «Чужиною»;

3. Визначте головну думку драми-феєрії «Лісова пісня»:

а. Одвічна проблема реалізації творчої особистості;

б. Перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною;

в. Проблема соціальної нерівності людей;

г. Проблема збереження природного середовища;

4. Укажіть назву твору, яким В.Винниченко заявив про себе як літератор у 1902 р.:

а. «Гріх»;

б. «Сила і краса»;

в. «Між двох сил»;

г. «Відродження нації»;

5. Укажіть назву тритомної мемуарно-публіцистичної праці В.Винниченка, в якій письменник аналізує проблеми становлення української державності:

а. «Студент»;

б. «Відродження нації»;

в. «Між двох сил»;

г. «Заповіт батька»;

6. Синонімом до терміна «верлібр» є:

а. Білий вірш;

б. Строфа;

в. Вільний вірш;

г. Сонет;

7. Образи твору якого жанру є алегоричними?

а. Оди;

б. Балади;

в. Байки;

г. Сонета;

8. Назвіть композитора, який написав музику до поезії Олександра Олеся «Айстри»:

а. К.Стеценко;

б. М.Лисенко;

в. Я.Степовий;

г. Л.Ревуцький;

9. За жанровою спрямованістю драма «Лісова пісня», як зазначила сама Леся Українка, - це:

а. Трагедія;

б. Комедія;

в. Інтермедія;

г. Феєрія;

10. Хто із зазначених героїв твору Лесі Українки «Лісова пісня» за логічним смислом зайвий:

а. Водяник;

б. Лукаш;

в. Потерчата;

г. Лісовик;

11. Псевдонім «Леся Українка» письменниця обрала під впливом прикладу…

а. І.Франка;

б. П.Грабовського;

в. М.Драгоманова;

г. Панаса Мирного;

12. Леся Українка вдається у своїй творчості до циклізації поезій, як це робив…

а. І.Франко;

б. П.Грабовський;

в. В.Грінченко;

г. Т.Шевченко;

Контрольна робота за творчістю Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, М.Вороного.

2 варіант

1. Найбільше Мавка цінує в людині (Леся Українка «Лісова пісня»):

а. Бережливе ставлення до природи;

б. Уміння випікати хліб;

в. Здатність до творчості

г. Розум і кмітливість;

2. Леся Українка - це псевдонім видатної поетеси, справжнє імя якої:

а. Олена Пчілка;

б. Лариса Косач;

в. Ольга Українська;

г. Олеся Квітка

3. Навчалася Леся Українка:

а. У Коростишівській духовній семінарії;

б. У Київському університеті;

в. Удома;

г. У Київській духовній семінарії;

4. Першою поетичною збіркою Лесі Українки вважається:

а. «Відгуки»;

б. «На крилах пісень»;

в. «Думи і мрії»;

г. Та, яка була надрукована після її смерті;

5. З 1902 р. В.Винниченко заявив про себе:

а. Як політик;

б. Критик;

в. Мистецтвознавець;

г. Літератор;

6. Визнання В.Винниченка письменником відбулося після написання ним твору:

а. «Краса і сила»;

б. «Гріх»;

в. «Рівновага»;

г. «Сонячна машина»;

7. Леся Українка - дочка:

а. Канцеляриста;

б. Службовця-юриста;

в. Учителя;

г. Залізничника;

8. Конфлікт драми «Лісова пісня» Лесі Українки:

а. Фольклорно-ліричний;

б. Філософсько-соціальний;

в. Філософсько-психологічний;

г. Соціально-психологічний;

9. Леся Українка дуже полюбляла::

а. малювати;

б. грати в шахи;

в. вишивати хрестиком;

г. грати на фортепіано;

10. Укажіть в якому році М.Вороний опублікував звернення до українських літераторів - своєрідний маніфест модернізму:

а. 1908;

б. 1901;

в. 1917;

г. 1937;

11. Найістотнішим у долі В.Винниченка, політика і митця, були болісні роздуми:

а. Про емігрантів;

б. Рідний народ;

в. Власну родину;

г. Збереження краси рідної природи;

12. В.Винниченко збагатив українську драматургію:

а. Проблемно-філософськими п'єсами;

б. Історичними трагедіями;

в. Інтимними комедіями;

г. Розважальними водевілями;


© 2010-2022