Урок на тему «Ділові папери. Протокол»

Тема заняття: Ділові папери. Протокол Мета : Навчальна: вивчити поняття «Протокол»; з’ясувати типи протоколів відповідно до обсягу фіксованих даних; навчитися складати протокол, підбирати мовні засоби, характерні для даного виду документа; навчитися редагувати текст протоколу. удосконалювати вміння студентів фіксувати зміст писемного мовлення. Виховна: виховувати навички колективної та самостійної роботи з підручником; збагачувати й уточнювати словниковий запас студентів; ви... Вид заняття - практичне Тип заняття -формування нових знань, умінь, навичок Форма проведення заняття - евристична бесіда, інформація викладача, переклад словосполучень, робота зі зразками протоколів, редагування текстів протоколів. Окремим файлом додається презентація до уроку. Може бути використана для проведення заняття в 11 класі школи або на 1 курсі вищого навчального закладу І - ІІ рівня акредитаціїї.
Раздел Украинский язык
Класс -
Тип Конспекты
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

П Л А Н З А Н Я Т Т Я

Тема заняття: Ділові папери. Протокол

Мета заняття:

Навчальна:

 • вивчити поняття «Протокол»;

 • з'ясувати типи протоколів відповідно до обсягу фіксованих даних;

 • навчитися складати протокол, підбирати мовні засоби, характерні для даного виду документа;

 • навчитися редагувати текст протоколу.

 • удосконалювати вміння студентів фіксувати зміст писемного мовлення.

Виховна:

 • виховувати навички колективної та самостійної роботи з підручником;

 • збагачувати й уточнювати словниковий запас студентів;

 • виробля­ти в студентів міцні орфографічні та пунктуаційні навички, забезпечувати засвоєння граматичних норм сучасної української літературної мови.

Розвиваюча:

 • розвивати усне і писемне мовлення.

Методична:

 • активізувати розумову діяльність студентів, виявити творчі здібності студентів шляхом самостійної роботи, використанням методів активного навчання.

Вид заняття практичне заняття

Тип заняття формування нових знань, умінь, навичок

Форма проведення заняття евристична бесіда, інформація викладача, переклад словосполучень, робота зі зразками протоколів, редагування текстів протоколів.

Міжпредметні зв'язки

Забезпечуючі: українська мова ( за професійним спрямування )

Забезпечувані: українська література

Методичне забезпечення: додатки 1-6, таблиця «Протокол та його реквізити»

Література

 1. Українська мова: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою : рівень стандарту / М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, JI. О. Попова; за заг. ред. М. І. Пентилюк. - К. : Освіта, 201 1. - 208 с.

 2. Глущик С.В. та інші Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 3-тє вид., переробл. І допов. - К.: А.С.К., 2000.

 3. Польова Є.В. Елективний курс «Ділова українська мова»: Методичний посібник для 11 класу філологічного профілю, 2011. - Віньківці. - 100 с.

Технічні засоби навчання: комп'ютер, мультимедійний комплекс.

Х І Д З А Н Я Т Т Я:

1. Організаційний момент

Вітання, визначення чергових, перевірка присутніх, відмічання відсутніх у журналі, перевірка готовність кабінету до заняття.

2. Ознайомлення студентів з темою та метою заняття

Викладач оголошує тему , мету, завдання заняття

3. Мотивація навчання

Кожен з Вас в майбутньому буде працювати на підприємстві. Політичні, економічні, організаційні питання розглядаються на різних нарадах, конференціях, зборах, з'їздах, пленумах, на яких також приймаються рішення. Ця робота була б безрезультатною, якби ніде не фіксувалася. З цією метою і пишемо протокол.

4. Актуалізація опорних знань

 1. Робота студентів за варіантами

 2. Робота студентів в парах

 3. Робота студентів в групах

5.Коментар відповідей студентів

6. Викладення та вивчення нового матеріалу

 1. Вступне слово викладача, націлювання студентів на удосконалення складання тез даного тексту.

 2. Робота студентів з текстом, складання тез.

 3. Робота студентів зі зразками протоколів.

 4. Робота з таблицею «Протокол та його реквізити» .


7. Закріплення знань

 1. Робота студентів у групах

 2. Робота студентів біля дошки

 3. Виконання вправи

Вправа 85 с.370

Глущик С.В. та інші Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 3-тє вид., переробл. І допов. - К.: А.С.К., 2000


8. Домашнє завдання

Закінчити виконання вправи 85


9. Рефлексія

1. Що ви дізналися на занятті?

2. Що Вам сподобалося, що - ні.

3. Чи потрібна Вам ця тема для майбутньої роботи?

Актуалізація опорних знань


 1. (Робота студентів за варіантами )

Перекладіть фразеологічні моделі українською мовою. В яких видах документів використовуються дані словосполучення?


І варіант

- Принимать решения;

- Принимать к сведению;

- Принимать во внимание;

- Принимать меры;

- Наложение взысканий;

- Приобретать опыт.


ІІ варіант

- Принимать участие;

 • Принимать резолюцию;

 • Принимать за основу;

 • Принимать силу закона;

 • Наложенный платеж;

 • Приобретать права.

Відповіді

Принимать решения - приймати рішення;

Принимать участие - брати участь;

Принимать к сведению - брати до відома;

Принимать резолюцию - ухвалити резолюцію;

Принимать во внимание - брати до уваги;

Принимать за основу - брати за основу;

Принимать меры - вживати заходів;

Принимать силу закона - набрати силу закону;

Наложение взысканий - накладання стягнень;

Наложенный платеж - післяплата;

Приобретать опыт - набувати досвіду;

Приобретать права - набувати права.


 1. (Робота студентів у парах )

Доберіть синоніми до слів повідомляємо, ми домовилися.

Довідка. Знайшли спільну мову, дійшли згоди, порозумілися, домовилися, сповіщаємо, доводимо до вашого відома, дійшли консенсусу.


 1. (Робота студентів у групах)

Чітко усвідомивши особливості граматичного, лексичного, стилістичного оформлення думки, введіть у речення словосполучення:

 • заслуговувати на увагу;

 • мати на увазі;

 • взяти до уваги;

 • до уваги слухачів;

 • вислухати з увагою.


Викладення та вивчення нового матеріалу


 1. Робота студентів з текстом, складання тез

Прочитайте уважно текст. Складіть до нього тези. Які особливості мови характерні для протоколів? Поясніть вислів "протокольна мова".

Політичні, економічні, організаційні питання розглядаються на різних нарадах, конференціях, зборах, з'їздах, пленумах, на яких також приймаються рішення. Ця робота була б безрезультатною, якби ніде не фіксувалася. З цією метою і пишемо протокол - офіційний доку­мент, в якому фіксується хід обговорення питання і ухвалення рішень на зборах, нарадах, засіданнях тощо.

В залежності від повноти висвітлення ходу засідання протоколи бувають стислими, повними та стенографічними.

У стислих протоколах вказують лише порядок денний, прізвище доповідачів, тих, хто виступає у дебатах, та прийняття рішення.

Повні протоколи з викладом змісту виступів дозволяють складати враження не тільки про характер зборів, наради, але й про діяльність організації в цілому.

Стенографічні - дослівно зафіксовано виступи, репліки, запитання, обговорення та весь хід засідання, зборів.

Протокол має чітко визначену структуру і форму. Його реквізити:

 1. Назва організації, закладу чи їхнього структур­ного підрозділу, де відбувається захід.

 2. Назва документа та порядковий номер.

 3. Назва заходу, зібрання із зазначенням його характеру (за­гальні збори; установча, наукова,«ювілейна конференція; виробнича, розширена, позачергова нарада тощо).

 4. Дата проведення заходу, засідання та ін. (ліворуч).

 5. Місце проведення (праворуч).

 6. Посада, прізвище та ініціали особи, яка веде збори.

 7. Посада, прізвище та ініціали особи, яка укладає протокол.

 8. Склад учасників заходу зазначається за таким принципом:

 • посада, звання, прізвище та ініціали керівників уста­нови, службових осіб, почесних гостей та інших запро­шених, членів президії (якщо є);

 • якщо кількість присутніх членів колективу не перевищує 15 осіб, то вказують прізвища та ініціали всіх учасників (за абеткою);

 • якщо кількісний склад присутніх перевищує зазначену вище цифру, у протоколі вказують лише загальну кіль­кість, додавши до нього реєстраційний лист (укладе­ний за абеткою).

 1. Порядок денний (питання, що розглядаються, формулю­ють у Н. відмінку, зазначивши посаду, прізвище та ініціа­ли особи доповідача).

 2. Текст поділяють на розділи, що відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить пункти:

 3. «СЛУХАЛИ:», «ВИСТУПИЛИ:», «УХВАЛИЛИ:» (ці слова подають із нового рядка великими літерами):

 • після римської цифри на позначення розділу (питан­ня) в одному рядку пишуть «СЛУХАЛИ:»;

 • прізвище, ініціали та посада чи статус доповідача пи­шуть із нового рядка в Н. відмінку й підкреслюють. Далі в тому ж рядку, після тире, викладають зміст доповіді у формі прямої мови. У стислих і повних протоколах зазначають «Текст доповіді додається»;

 • нижче занотовують питання та відповіді на них (для повного і стенографічного протоколу);

 • розділ «ВИСТУПИЛИ:» (без цифри перед ним) офор­мляють аналогічно попередньому. Арабськими циф­рами зазначають порядок виступаючих, якщо їх більше одного;

 • розділ «УХВАЛИЛИ:» оформляють аналогічно попе­редньому розділу. Різні за характером питання ухва­ли групують і позначають арабськими цифрами з но­вого рядка. У цьому розділі повністю фіксується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи декількох пунктів, або з констатуючої частини та ре­золюції.

 1. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок і примірників.

 2. Посади керівників засідання або наради (ліворуч), підпи­си та їх розшифрування (праворуч).

Тези до теми

Протокол - це документ колегіальних органів, у якому фіксують місце, час, мету й результат проведення зборів, конференцій, засідань, нарад та ін.


Види протоколів за обсягом

 1. Стислі - текст містить лише назви обговорених питань (під рубрикою «СЛУХАЛИ:») та ухвалу або поширену резолюцію щодо цих питань (під рубрикою «УХВАЛИЛИ:»).

 2. Повні - текст, окрім ухвал, містить стислий запис виступів доповідачів та інших учасників зібрання. До повного протоколу заносять також запитання доповідачам та конспективний запис виступів під час обговорення.

 3. Стенографічні - дослівно зафіксовано виступи, репліки, запитання, обговорення та весь хід засідання, зборів.


Реквізити протоколу

 1. Назва організації, закладу .

 2. Назва документа та порядковий номер.

 3. Назва заходу.

 4. Дата та місце проведення заходу.

 5. П.І.Б. голови та секретаря зборів.

 6. Склад учасників заходу.

 7. Порядок денний.

 8. Текст : «СЛУХАЛИ:», «ВИСТУПИЛИ:», «УХВАЛИЛИ:».

 9. Перелік додатків.

 10. Підписи голови, секретаря зборів, його учасників (за необхідності).


 1. Робота зі зразками протоколів

Знайдіть відповідні реквізити на зразках документів (додаток 5)


Закріплення знань


 1. Робота по групах

Виправити помилки, допущені при перекладі слів та словосполучень


 1. Коллектив

 2. Діректор

 3. Черкасси

 4. Арендне придприємство

 5. Інжинер

 6. Звітний доклад


 1. Филипов

 2. Билкина

 3. Малінін

 4. Воронин

 5. Головенска


 1. Проекта

 2. Корпуса

 3. Профілакторія

 4. Квартала

 5. Валько Гліба Борисовича (Р.в.)

 6. Гірьняк Евгенія Тімуровича (Р.в.)


 1. Главбух

 2. Состав

 3. Співдоклад

 4. Уманьський філіал

 5. Замістник

 6. Предоставлення


 1. Експертіза

 2. Вентілятори

 3. Фильтри

 4. Пожарний вихід

 5. Перестройка

 6. Секретарша


 1. Сістема

 2. Сбірний

 3. Общий

 4. Сдати

 5. Відповідаючий

 6. Кладовщик


 1. Виконання вправи

Вправа 85 с.37

Глущик С.В. та інші Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 3-тє вид., переробл. І допов. - К.: А.С.К., 2003


Вправа 85. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Протокол.

про збори коллектива арендного придприємства «Дінамо», що сталися 17 листопада 2003 р. у м. Черкассах.


Повістка дня


1. Звітній доклад генерального діректора В. П. Филипова.

2. Затверженя проекта реконструкції головного корпуса АП «Дінамо».

3. Інше.

Присутні - гендіректор Филипов В. П., головінженер Валь­но Г. Б., главбух Булкина Н. Ю., члени коллектива в составі 45 робітників.

І. Слухали

1. Звіт В. П. Филипова за працю коллектива АО в 2002 - 2003 p.p.

2.Співдоклад діректора Уманьського філіала АО К. Ф. Тіхонова.


Ухвалили - Визначити результати задовільними.


II. Слухали - Інформацію замістника гендіректора АО А. Б. Малініна про результат незалежной екологічной експертізи.


Ухвалили

 1. Замінити вентілятори й фильтри у цехі.

 1. 2.Побудувати запасний пожарний виход.

 2. Перестроїти сістему освітлювання сбірного цеха з общого на локальне.

 3. Сдати головний корпус в експлуатацію не пізніше III квартала 2004 p.

 4. Відповідаючім назначити гол. інжинера Валько Глеба Борисовіча.


III. Слухали - Заяву кладовщика Гірьняк Євгенія Тімуровіча про предоставления йому путівки до профілакторія.


Ухвалили - Предоставити Гірьняк Є. Т. путівку до профілакторія.


одатки:


 1. Доклад В. П. Филипова.


Голова

Воронин П. Л.

Секретарша

Головенска P. I.


Додатки


Додаток 1 (Робота за варіантами )


Перекладіть фразеологічні моделі українською мовою. В яких видах документів використовуються дані словосполучення?


І варіант

- Принимать решения;

- Принимать к сведению;

- Принимать во внимание;

- Принимать меры;

- Наложение взысканий;

- Приобретать опыт.


ІІ варіант

- Принимать участие;

 • Принимать резолюцию;

 • Принимать за основу;

 • Принимать силу закона;

 • Наложенный платеж;

 • Приобретать права.

Додаток 2 (Робота у групах)

Чітко усвідомивши особливості граматичного, лексичного, стилістичного оформлення думки, введіть у речення словосполучення:

 • заслуговувати на увагу;

 • мати на увазі;

 • взяти до уваги;

 • до уваги слухачів;

 • вислухати з увагою.

Додаток 4 (Тези до теми)

Протокол - це документ колегіальних органів, у якому фіксують місце, час, мету й результат проведення зборів, конференцій, засідань, нарад та ін.


Види протоколів за обсягом

 1. Стислі - текст містить лише назви обговорених питань (під рубрикою «СЛУХАЛИ:») та ухвалу або поширену резолюцію щодо цих питань (під рубрикою «УХВАЛИЛИ:»).

 2. Повні - текст, окрім ухвал, містить стислий запис виступів доповідачів та інших учасників зібрання. До повного протоколу заносять також запитання доповідачам та конспективний запис виступів під час обговорення.

 3. Стенографічні - дослівно зафіксовано виступи, репліки, запитання, обговорення та весь хід засідання, зборів.


Реквізити протоколу

 1. Назва організації, закладу .

 2. Назва документа та порядковий номер.

 3. Назва заходу.

 4. Дата та місце проведення заходу.

 5. П.І.Б. голови та секретаря зборів.

 6. Склад учасників заходу.

 7. Порядок денний.

 8. Текст : «СЛУХАЛИ:», «ВИСТУПИЛИ:», «УХВАЛИЛИ:».

 9. Перелік додатків.

 10. Підписи голови, секретаря зборів, його учасників (за необхідності).

Додаток 3 (Робота з текстом, складання тез)

Політичні, економічні, організаційні питання розглядаються на різних нарадах, конференціях, зборах, з'їздах, пленумах, які також приймають і рішення. Ця робота була б безрезультатною, якби ніде не фіксувалася. З цією метою і пишемо протокол - офіційний доку­мент, в якому фіксується хід обговорення питання і ухвалення рішень на зборах, нарадах, засіданнях тощо.

В залежності від повноти висвітлення ходу засідання протоколи бувають стислими, повними та стенографічними.

У стислих протоколах вказують лише порядок денний, прізвище доповідачів, тих, хто виступає у дебатах, та прийняття рішення.

Повні протоколи з викладом змісту виступів дозволяють складати враження не тільки про характер зборів, наради, але й про діяльність організації в цілому.

Стенографічні - дослівно зафіксовано виступи, репліки, запитання, обговорення та весь хід засідання, зборів.

Протокол має чітко визначену структуру і форму. Його реквізити:

 1. Назва організації, закладу чи їхнього структур­ного підрозділу, де відбувається захід.

 2. Назва документа та порядковий номер.

 3. Назва заходу, зібрання із зазначенням його характеру (за­гальні збори; установча, наукова,«ювілейна конференція; виробнича, розширена, позачергова нарада тощо).

 4. Дата проведення заходу, засідання та ін. (ліворуч).

 5. Місце проведення (праворуч).

 6. Посада, прізвище та ініціали особи, яка веде збори.

 7. Посада, прізвище та ініціали особи, яка укладає протокол.

 8. Склад учасників заходу зазначається за таким принципом:

 • посада, звання, прізвище та ініціали керівників уста­нови, службових осіб, почесних гостей та інших запро­шених, членів президії (якщо є);

 • якщо кількість присутніх членів колективу не перевищує 15 осіб, то вказують прізвища та ініціали всіх учасників (за абеткою);

 • якщо кількісний склад присутніх перевищує зазначену вище цифру, у протоколі вказують лише загальну кіль­кість, додавши до нього реєстраційний лист (укладе­ний за абеткою).

 1. Порядок денний (питання, що розглядаються, формулю­ють у Н. відмінку, зазначивши посаду, прізвище та ініціа­ли особи доповідача).

 2. Текст поділяють на розділи, що відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить пункти:

«СЛУХАЛИ:», «ВИСТУПИЛИ:», «УХВАЛИЛИ:» (ці слова подають із нового рядка великими літерами):

 • після римської цифри на позначення розділу (питан­ня) в одному рядку пишуть «СЛУХАЛИ:»;

 • прізвище, ініціали та посада чи статус доповідача пи­шуть із нового рядка в Н. відмінку й підкреслюють. Далі в тому ж рядку, після тире, викладають зміст доповіді у формі прямої мови. У стислих і повних протоколах зазначають «Текст доповіді додається»;

 • нижче занотовують питання та відповіді на них (для повного і стенографічного протоколу);

 • розділ «ВИСТУПИЛИ:» (без цифри перед ним) офор­мляють аналогічно попередньому. Арабськими циф­рами зазначають порядок виступаючих, якщо їх більше одного;

 • розділ «УХВАЛИЛИ:» оформляють аналогічно попе­редньому розділу. Різні за характером питання ухва­ли групують і позначають арабськими цифрами з но­вого рядка. У цьому розділі повністю фіксується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи декількох пунктів, або з констатуючої частини та ре­золюції.

 1. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок і примірників.

 2. Посади керівників засідання або наради (ліворуч), підпи­си та їх розшифрування (праворуч).


Додаток 5 ( Зразки)

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів ательє « Народна швачка»

«__»____2010р м. _______

Голова зборів Прізвище та ініціали

Секретар зборів Прізвище та ініціали

Присутні: _______ осіб: _________________________________________


ПОРЯДОК ДЕННИЙ


 1. Створення ательє « Народна швачка»

 2. Прийняття Статуту ательє « Народна швачка»

 3. Призначення директора ательє.

І. СЛУХАЛИ:

_____________________, який запропонував для здійснення діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб створити ательє « Народна швачка».

УХВАЛИЛИ: Створити ательє « Народна швачка» за юридичною адресою: __________________________________

ІІ. ВИСТУПИЛИ:

______________________, який ознайомив усіх присутніх з проектом Статуту ательє « Народна швачка» та запропонував прийняти Статут в цілому.

УХВАЛИЛИ: Прийняти Статут ательє « Народна швачка»

ІІІ. ВИСТУПИЛИ:

___________________: Запропонувала для забезпечення поточної діяльності ательє «Народна швачка» призначити директором Фонду ______________________

УХВАЛИЛИ: Призначити директором ательє «Народна швачка» ___________________________

Голова зборів __________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар __________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Зразок 2

ПРОТОКОЛ

зборів найманих працівників

_____________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)

"____"______________20___року _____________________

(назва населеного пункту)

Голова зборів Прізвище та ініціали

Секретар зборів Прізвище та ініціали

Чисельний склад найманих працівників: _____ осіб

Присутні: _____ працівників підприємства (реєстраційний лист додається)


Порядок денний

 1. Обговорення вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника).

 2. Визначення органу (особи, осіб), що буде представляти інтереси найманих працівників.


І. СЛУХАЛИ:

__________ - Інформація про затвердження вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника).

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити такі вимоги найманих працівників до власника або уповноваженого їм органу (представника):

№ з/п

Зміст вимог

1


2


3


2.Направити їх власнику або уповноваженому ним органу (представнику).

Результати голосування:

за - _______ осіб

проти - _______ осіб

утримались - _______ осіб


2.СЛУХАЛИ:

________ - Інформація про визначення органу (особи, осіб), що буде представляти інтереси найманих представників.

ВИСТУПИЛИ:_____________________________________________________

УХВАЛИЛИ:

1.Доручити представляти інтереси найманих працівників підприємства (установи, організації), у тому числі формувати примирні органи, вчиняти інші дії, необхідні для вирішення колективного трудового спору,

Варіант 1: профспілковому комітету підприємства (установи, організації).

Варіант 2: уповноваженому органу в складі:

1)______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

2)______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)


Голова зборів __________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар __________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Додаток 6


Вправа 85. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Протокол.

про збори коллектива арендного придприємства «Дінамо», що сталися 17 листопада 2003 р. у м. Черкассах.


Повістка дня


1. Звітній доклад генерального діректора В. П. Филипова.

2. Затверженя проекта реконструкції головного корпуса АП «Дінамо».

3. Інше.

Присутні - гендіректор Филипов В. П., головінженер Валь­но Г. Б., главбух Булкина Н. Ю., члени коллектива в составі 45 робітників.

І. Слухали

1. Звіт В. П. Филипова за працю коллектива АО в 2002 - 2003 p.p.

2.Співдоклад діректора Уманьського філіала АО К. Ф. Тіхонова.


Ухвалили - Визначити результати задовільними.


II. Слухали - Інформацію замістника гендіректора АО А. Б. Малініна про результат незалежной екологічной експертізи.


Ухвалили

 1. Замінити вентілятори й фильтри у цехі.

 2. 2.Побудувати запасний пожарний виход.

 3. Перестроїти сістему освітлювання сбірного цеха з общого на локальне.

 4. Сдати головний корпус в експлуатацію не пізніше III квартала 2004 p.

 5. Відповідаючім назначити гол. інжинера Валько Глеба Борисовіча.


III. Слухали - Заяву кладовщика Гірьняк Євгенія Тімуровіча про предоставления йому путівки до профілакторія.


Ухвалили - Предоставити Гірьняк Є. Т. путівку до профілакторія.


Додатки:


 1. Доклад В. П. Филипова.


Голова

Воронин П. Л.

Секретарша

Головенска P. I.


© 2010-2022