Изобразительное искусство и Мировая художественная культура

 • Рабочая программа по изо система занкова автор ашиковаВ качестве основы художественного воспитания отечественная педагогика рассматривает художественное творчество детей как процесс их приобщения ко всем видам искусства. Еще в конце XIX века на Первом съезде русских художников и любителей художеств была принята формулировка: Элементы художественного образования необходимы для полноты развития личности. Сегодня особенно важно понимание того, что от решения вопросов художественного образования зависит сохранение и развитие культуры, а эстетическое ...
 • Методические рекомендации Анализ художественного произведения Данная методическая рекомендация, разработана для анализа художественных произведений, как литературного характера, так и изобразительного. С помощью этой канвы анализа художественного произведения. Дети смогут более подробно проанализировать то или иное произведение. Так же в данной методической разработке дан: Примерный план характеристики художественного образа-персонажа. План разбора лирического стихотворения. Как вести краткую запись о прочитанных книгах
 • Обобщение опыта по ИЗО учителя Земляной Л. АВ работе представлены методы и приемы нетрадиционных техник, интерактивные методы обучения, которые используются на уроках ИЗО и на внеурочных занятиях.Описан один из интерактивных методов обучения- метод проектов. Предлагаетс обучающимся создать собственную книжечку с собственными рассказами, стихами, сказками.Работа выполняется в группах.Итогом работы является презентация книг группами. Из нетрадиционных техник прелагается техника раздувания картин или кляксография с трубочкой, работа с трафа...
 • Программа по внеурочной деятельности. Кружок - изобразительное искусство Программа рассчитана на учащихся начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю По ходу занятий обучающиеся посещают выставки, мастер-классы художников обсуждают особенности их мастерства, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства. Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового искусства(живопи...
 • Өзімнің іс-тәжірибеме өзгерістер енгізу туралы рефлективті ойлау жазылған есепМұғалімдерге арналған нұсқаулық бойынша: 2Дәстүрлі оқытудан алынған механикалық есте сақталған мәліметтерді емтихан кезінде ұтымды пайдалануға болады бірақ мән-мағынасы терең меңгерілмей, жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты оқыту аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады және оқушы оны өмірде пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде , кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасы...
 • Бейнелеу өнері пәнінен сабақ жоспары: Абайдын шығармаларына иллюстрация жасауАбайдың шығармаларынан жыл мезгілдерімен балаларды таныстыру. Иллюстрация деген ұғыммен таныстыру. Суретті топпен салуды меңгерту, оқушы алған білімі өз дамуына әсер ету өмірде алған білімін қолдана алу. 1. Абайдың жыл мезгілдері туралы өлеңдерімен таныстыру арқылы сабаққа оқушылардың қызығушылығын ояту, 2. Жаңа тақырыпқа оқушылардың білетін білімі арқылы кіру, Б-Б-Б арқылы білетіндерін, білгендерін белгілеп алу. 3. Оқушылардың өздерін-өздері оқыту арқылы білім беруге ықпал жасау, сыни тұрғыд...
 • Бейнелеу өнері пәнінен сабақ жоспары: Өрнектердің түстері мен бояуларыӨрнек-әшекейлерді бояудың түсіне қарай оюластырудың зор мәні бар. Әрбір түс белгілі тәртіппен кезектесіп отырмаса өрнек әрсіз, нашар болып шығады. Ретсіз орналасқан бояу түстері қандай әсем көрнекті болса да кұңгірт, салқын түске айналдырады. Бояу мен түстерді таңдап пайдаланудың қазақ халқының этнографиялық тарихымен байланысты символдық мәні болған. Әрбір халық түрлі символдық мәнге ие. Фон және суреттердің түсі жөніндегі шешімдер композициялы болып келеді. Қазақта кейбір түстердің мына...
 • Бейнелеу өнерінен сабақ жоспары: Өрнектерді құрудың композициялық негізіҰлттық өнер оның ішінде ұлттық ою-өрнектер қазіргі таңда эстетикалық тәрбие мен көркем білім беруде мектептерде кеңінен пайдаланып жүр. Халықтың қолданбалы өнерінен үйренеріміз көп, ол әмбебап, өзіндік ерекше қасиетке ие өнер. Бұл қасиетті қазақ өнерімен танысемес шетелдіктер де бір қарағанда түсініп, бағалайды. Қазақтың халықтық қолөнерінде әрбір қазақ қызы, әйелі өзінің тұрған үйін безендіре білген. Олардың шебер де қамқор қолынан киіз басу, кілем тоқу, құрақ көрпе-төсек, қоржын мен ыдыс-...
 • Бейнелеу өнері пәнінен сабақ жоспары Ою-өрнек түрлеріБейнелеу өнері пәнінен сабақ жоспары: Ою-өрнектердің түрлері Ұлттық ою-өрнек түрлері. Қазақтың ою-өрнектерінің түрлері де, атаулары да көп. Бұл жерде 360-қа тарта түрлері қарастырылады. Ою- өрнек өнері ғасырлар бойы қазақ халқының бейнелеу өнерінің жеке түрі боп келеді. Үй ішінің тұрмысына қажетті заттарды, ұлттық киімдерді, бұйымдарды әшекейлеудегі негізгі мәнерлі өнер әдісі - ою-өрнек элементтерін меңгері болып табылады. Ою-өрнек сөзі өзінің нағыз мәнін толығымен аша ...
 • Конспект урока ИЗО Осень в словах и краскахВ очарованье русского пейзажа Есть подлинная радость, но она Открыта не для каждого и даже Не каждому художнику видна Учить ребят иллюстрировать поэтические произведения, вкладывая в рисунок свое отношение к стихотворению и настроение;
 • Святой Сергий - игумен земли РусскойРазработка урока по ФГОС - воспитание способности к духовному развитию и нравственному самосовершенствованию - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества - формирование первоначальных представлений о традиционной религии, её роли в культуре и истории России; - становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на духовных традициях России; - осознание ценности человеческой жизни.
 • Разработка проекта по ИЗО Русский город-крепостьПроект русского города крепости выполнен на уроках изобразительного искусства по программе Неменского Б.М. в четвёртом классе /из расчёта два урока в неделю, всего-70 часов/. В календарно- тематическом планировании все темы разбиты на блоки. Один из них посвящён древнерусским городам , соборам, жителям и защитникам. Учащиеся должны знать и любить прошлое своей страны, развивать творческий подход к оценке культуры прошлого, понимания архитектуры как вида искусства. Проект содержит в себе устав,...
 • Конспект урока ИЗО Дымковская игрушкаКрасота окружает нас повсюду, нужно только научиться ее видеть и создавать своими руками. Этим мы и занимаемся на уроках изобразительного искусства, особенно когда знакомимся с народными промыслами. Учащиеся, обучающиеся по программе 8 вида, регулярно занимаются изображением предметов декоративно-прикладного искусства, но темы уроков из года в год повторяются (особенности программы вспомогательных классов). При этом теряется интерес и снижается мотивация. Учитель вынужден искать новые формы раб...
 • Дипломная работа Практическое освоение языка графики на уроках изобразительного искусства в 5-м классе Страна, в которой учили бы рисовать так же, как читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах. Дидро (1713 - 1784) Внимательно изучив высказывания великих мастеров в области искусства, слова, философии, физиологии, начинающему учителю изобразительного искусства, понятно, графика – азбука начинающего художника. Вместе со своими учениками познаем, шаг за шагом графическую грамоту, интересно, но и трудно на первых этапах.
 • Доклад по изобразительному искусствуОксана Петровна Прохорова, учитель изобразительного искусства второй квалификационной категории. На протяжении нескольких лет я работаю по проблеме: Развитие интеллектуально – познавательных способностей обучающихся при использовании нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного искусства. Я убеждена, что изобразительное искусство в силу своей многогранности, как никакой другой предмет, позволяет формировать и совершенствовать компетентностные умения и навыки учащихся. А, ка... Возьму палитру, холст, мольберт,Смешаю краски.Бравурный танец пляшет кисть:Рисую сказку. ПЯТЬ КИТОВ ТВОРЧЕСТВА : НАГЛЯДНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ЧУВСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА Символы изобразительного искусства – его алфавит, первичные элементы художественного текста. Как фраза складывается из слов, так и художественное произведение составляется из подобных элементов. Правила складывания символов – это определённый код. Из символов – высказываний образуется развёрнутое сообщение. ( точка, линия, пятно) РАЗВИТИЕ ЧУВСТВЕННОЙ СФЕРЫ В жизни человек оперирует преим...
 • Статья Культура речи - наше будущееРечь – это основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации, это ведущее средство и форма общения. Чем лучше развита речь, тем легче подростку стать полноправным членом социума. Чем ярче и образнее его речь, тем больше шансов найти отклик в душе другого человека. Поэтому обучение должно строиться с учетом необходимости формирования речевой компетентности, т.е. развития таких видов деятельности, как слушание, чтение, говорение, письмо. Одна из задач учителей гуманитариев, в частности ...
 • Конспект урока по изобразительному искусству по темеСоздать условия для формирования представлений о множественности направлений и образных языков изображения в искусстве XX в., о метафорическом претворении реальности в изобразительном искусстве; способствовать расширению понимания учащимися беспредметного абстрактного искусства XX в., языка изображения в искусстве XX в. и множественности направлений XX в. полон открытий в науке и технике, изменений взглядов на окружающий мир, ценностных ориентиров. Все это не могло не отразиться на развитии изоб...
 • Түстану ерекшеліктері. 5 сынып Сабақтың тақырыбы: Түстану ерекшеліктері.Сабақтың мақсаты:а) Білімділік: Пән бойынша білім-білік дағдыларын қалыптастыру.ә) Дамытушылық: Жалпы қабілеттілікті дамыту. б) Тәрбиелілік: Адамгершілік тәрбиесін беру. Құрал-жабдықтар, көрнекті құралдар:Плакаттар, түрлі-түсті қарындаштар, ақ қағаз, және тағы басқа. Сабақтың өту барысы:1. Ұйымдастыру кезеңі.2. Үйге берілген тапсырманы тексеру.3. ...
 • Конспект урока по МХК Библейские притчиК сюжетам этой книги обращались знаменитые композиторы, художники ; архитекторы создавали храмы, посвящённые Богу; библейские сюжеты использовали в своих произведениях поэты, писатели, по ним снимают фильмы, ставят спектакли и оперы. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Булгаков... Этот список можно продолжать и продолжать. Каждое новое поколение, появляющееся на земле поколение людей вновь и вновь обращается к этой книге. Откуда же появилась притча и что обозначает это...
 • Материал на тему Цветоощущение или цветовое зрениеЗрительная функция осуществляется благодаря сложной системе различных взаимосвязанных структур зрительного анализатора и позволяет ориентироваться в пространстве, воспринимать форму и цвет предметов, видеть их на разном расстоянии, при ярком свете и в сумерках. Функции глаза включают центральное и периферическое зрение, светоощущение, цветоощущение, бинокулярное зрение. Глаз человека способен различать до 200 цветовых тонов, до 600 градаций каждого цветового тона по светлоте, до 10 градаций разл...
 • Статья на тему Башкирское искусство на уроках ИЗО Расскажи мне и я узнаю, покажи мне и я запомню, вовлеки меня и я пойму. Эта американская пословица очень точно передает суть педагогического опыта, накопленного поколениями людей. Где, как не на уроке изобразительного искусства необходимо рассказать, показать и вовлечь ученика в творческую деятельность. Этот предмет считают необязательным и ему уделяют мало внимания, но я думаю, что второстепенных предметов в школе нет! Главная моя цель – научить детей видеть красоту окружающего мира, чувствова...
 • Бейнелеу өнері пәнінен сабақ жоспары: КөктемОқушы алған білімінің деңгейін: оқушының белсенділігі, оған деген сенім, бірігіп жұмыс жасау ынтымақтастық арқылы дәлелдей аламын. Мысалы: шағын топтардың өлеңді алғашқы түсінудегі іс-әрекет нәтижесін флип чартта сурет ақылы ғана көрсетуімен түсіндіруге болады. Мұнда оқушылар ынтымақтаса отырып ілім беру үдерісіне белсенді араласуы, жеке тұлға ретінде өз-өзіне сеніммен қарап жұмыс жасауы(өзін-өзі бағалауы), білім берудегі жаңа мүмкіндіктерді (достарымен бірге жұмыс жасау) пайдана алды. Бұл ж...
 • Топтық тұсаукесерге қатыстқаны туралы бір есеп1“Маған айт, мен оны ұмытамын, көрсет, мүмкін, есімде сақтармын, мені қызықтыр, мен сонда түсінемін деп Қытай мақалында айтылғандай, балаларды сабақтарға қызықтырған өте маңызды. Осыған байланысты, шағын топта балалар өздері бірін бірі қызықтыра алады. Мұғалімнің айтқаны балаларға үйреншікті жағдай, ал өз сыныптастарынан білім алу сабаққа ынтасы жоқ балаларды қызықтырады, ал жақсы оқитын балалардың әрі қарай дамуына ықпал жасайды. Еламан Мұратбек Әлішер Шахназар Бірінші Бетпе-бет кезеңнен кейін сабақ беру әдіс-тәсілдер мен сабақ беру формаларын ауыстырдым. Ең алдымен балаларды топқа отырғызудан бастадым. Топта отырудың басты мақсаты балаларды ұйымшылдыққа тәрбиелейтіні түсінікті. Топтық жұмыстын пайдасының нәтижелілігі түсінікті. Өйткені оқушылар арасында байланыс болады, бір біріне деген қарым-қатынас іс әрекет жасай отырып әлеуметтік ойлану болады. Бірінші сабақта тақырыпқа байланысты өлең жолдарымен балаларды шағын топтарға бөліп алдым.
 • Орта мерзімді жоспарлау үлгісіСәулет өнернің стильдерімен таныстыру. Сәулет өнерінің стильдерін өткен сабақтағы көрген ғимараттармен байланыстыра білуін қадағалау. Ғимараттарды безендіру түрлерін туралы ұғымдарын қалыптастыру, оқушы алған білімі өз дамуына әсер ету өмірде алған білімін қолдана алу Диологтік оқыту, топтық жұмыс. Тақтаға қызығу-шылықты сәулет өнерінің стильдеріне байланысты суреттер шығарып, осы суретте не көріп отырғанын бір сәт іштей жеке диалогтік оқытуға, витраж туралы сурет көргенде жеке ойлау, жұпта ойла...
 • Сабақтарым 7 модульді еңгізгеннен кейін қалай өзгердіКурста алған негізгі материал жеті модульден тұрады, жеті модульде қарастырылған идеялар сабақта пайдаланылатын жекеленген сратегиялар мен тәсілдер сияқты өзара байланысты болады. Осы кезеңде өзіме көп тәжірибе жинақтап, шыңдалған сайын, сыни көзқарасым өзгере түсті. Сабақта осындай әдіс-тәсілдерді қолдану өте тиімді, сабақ үстінде бірнеше әрекет жасауға мүмкіндік болып отырғанына нақты көзім жетті, сабақтар балаларды ұйымшылдыққа, түсініспеншілікке үйретті, нәтижелі болып өтті деп сені...
 • Разработка внеклассного мероприятия Путешествие по островам искусстваМероприятие адресовано учителям изобразительного искусства в начальных классах для закрепления знаний учащихся с видами изобразительного искусства – графика, живопись, скульптура. Данное мероприятие было разработано исходя из уровня обучения, воспитания и развития учащихся, в соответствии с возрастными особенностями. Для создания положительной эмоциональной атмосферы, путешествие было организовано на корабле Красота, где каждый член экипажа проявил сноровку, знания и показал практическ...
 • Разработка урока ИЗО Зимний пейзаж Урок ИЗО адресован учителям изобразительного искусства в начальных классах с целью продолжения знакомства учащихся с видом изобразительного искусства – живопись, с жанром – пейзаж для последующего выполнения практической работы – зимнего пейзажа. Данный урок был разработан исходя из уровня обучения, воспитания и развития учащихся, в соответствии с возрастными особенностями и по календарному планированию уроков изобразительного искусства 1 класса. В уроке были исп...
 • Урок по МХК Кто лечит произведения искусстваУрок МХК адресован учителям изобразительного искусства и мировой художественной культуры в начальных классах с целью знакомства учащихся с профессией реставратора произведений искусства, с последующим выполнением индивидуальной работы - восстановление по частям живописной картины. Данный урок был разработан исходя из уровня обучения, воспитания и развития учащихся, в соответствии с возрастными особенностями и по календарному планированию уроков МХК 3 класса. В уроке были ис...
 • Разработка урока по ИЗО Сказочный жанр. Образ Жар-птицыУрок ИЗО адресован учителям изобразительного искусства в начальных классах с целью продолжения знакомства учащихся со сказочным жанром в живописи и графике, для последующего выполнения групповой практической работы - создания образа Жар-птицы. Данный урок был разработан исходя из уровня обучения, воспитания и развития учащихся, в соответствии с возрастными особенностями и по календарному планированию уроков изобразительного искусства 2 класса. В уроке были использованы: презен...
 • Организация деятельности педагога дополнительного образования по проведению профессиональной ориентации воспитанниковРоль педагога дополнительного образования по формированию всесторонне развитого, готового к трудовой деятельности подрастающего поколения обуславливает ведущую позицию педагогических коллективов в едином многогранном процессе профессиональной ориентации, осуществляемой школой, семьей, всей общественностью. Педагог дополнительного образования помогает школьникам осознать им склонности и способности, направляет развитие их профессиональных интересов. Педагог дополнительного образования должен умет...
© 2010-2022