Заведующей учебным процессом

 • Мектептегі әдістемелік қызмет (мақала)Мектептегі әдістемелік қызмет Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы Әлеуметтік-экономомикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты атты жолдауындағы 7-бөлімінде: Білім беру жүйесін жаңғырту барысында біз үшін келесі іс-шараларды жүзеге асырудың маңызы зор.Біріншіден, оқыту үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізу.Екіншіден, педагогтар құрамының сапасын арттырудың маңызы зор.Үшіншіден, біліктілікті бекітудің тәуелсіз жү... Мектептің әдістемелік қызметтің озық тәжірибелері мен дәстүрлерін сақтау және дамытудың да маңызы зор. Мектептегі әдістемелік жұмысты басқару оның міндеттері, мазмұны және әдістемелік жұмысты ұйымдастыру төмендегі функциялардан тұрады: - мектептік педұжымының педагогикалық тәжірибесін жүйелі түрде зерттеу, жинақтау және тарату, жұмыс тәжірибелерін жариялау; - педагогика ғылымының жетістіктерін жұмысқа қолдану қызметінде инновациялық бағыттылықты қалыптастыру; - мұғалі... Сайыстан көрініс Үздік әдістемелік бірлестік- Қазақ тілі мен әдебиеті бірлестігі бірлестігі.бірлестігі Жалпы елімізде білім саласына қатысты жүргізіліп отырған басты саясатта өзін-өзі дамытуға және өзін барынша көрсетуге қабілетті жоғары сауатты шығармашыл тұлғаны қалыптастыру және дамыту болып табылады. Бұл бағытты біз жаңа формация мұғалімімен іске асырамыз. Жаңа формация мұғалімі дегеніміз, ол-педагогикалық құралдың бүкіл әлеуетін меңгерген , өзін-өзі жетілдіруге үнемі ұмтылып отыратын рухани дамыған,әлеуметік жағынан жетілген шығармашылық тұлға, білікті маман. Білім көкжиегін кеңейтуге...
 • Әдістемелік жұмыс касиби шеберликтин бастауыАхметова Ләззат Шәкиқызы директордың әдістемелік жұмыстары жөніндегі орынбасары. Әдістемелік жұмыс- кәсіби шеберліктің бастауы. Әдістемелік жұмыс – бұл мұғалімдердің өз кәсіби шеберлігін жетілдіру бойынша атқаратын жекелей не топтық жүйелі жұмыс. Ол талдау,бағалау,дағдысын қалыптастыруға, педагогикалық қызметті жобалауға бейімдейді,мұғалімдерді шығармашылық ізденіске жетелейді. Әдістемелік қызметтің қалыптасуында әр мұғалім өз ісіне кәсіби маман ретінде қарауы, оқытудың мазмұнын игеруі, өзіне шы...
 • Годовая циклограмма внутришкольного контроляУтверждаю Директор Луганской СОШ Годовая циклограмма ВШК Луганской СОШ Направление, тема контроля Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь I. Контроль за выполнением нормативных документов об образовании. .Выполнение закона о всеобуче Обучение детей на дому Организация питания Контроль оформления аттестатов, свидетельств об окончании основной школы выпускников 9 , 11 ых классов. Состояние здоровья детей на начало учебного года Соответствие расписания учебной нагрузке Режим учебы и отдыха школьников в течение учебного дня Действия учителей и учащихся школы в условия ЧС. .Выполнение правил техники безопасности в кабинетах физики, информатики, технологии Выполнение программы информатизации Закон о языках Ана тілі Выполнение Президентских тестов в 5, 9 ,11 классах II. Контроль за качеством преподавания. Проверка журналов. Проверка личных дел уч-ся. Календарно-тематическое планирование Проверка тетрадей по алгебре (к . р); физики (к.р, л.р ); по русскому языку (к.р) Проверка дневников Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка 2-4кл. Уровень методической подготовки молодых специалистов, вновь прибывших учителей Состояние преподавания русского языка ; английского языка ; математики; химии . Развитие познавательной активности на уроках казахского языка Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению Развитие навыков решения текстовых задач 2-4 кл. Изучение сложных тем по алгебре 9 кл, немецкому языку 8 кл. Подведение итогов районной предметной олимпиады Подготовка уч-ся 4, 9 классов к ПГК Работа с учащимися по профилактике неуспеваемости Выполнение плана самообразования учителей в соответствии с методической темой школы. Инновационная деятельность по освоению технологий Выполнение образовательных программ ( КТП), . Состояние преподавания предметов в 1-3 кл. с госуд.языком обучения, самопознания 1-11 кл. 2.Составление экзаменационного материала по проведению государственной аттестации выпускников, переводных экзаменов. 3. Подготовка уч-ся 11-х классов к ЕНТ Диагностика профессиональной деятельности учителей школы. III. Контроль за качеством выполнения ГОСО и школьного компонента Контрольные работы по предметам ( нулевой, полугодовой, годовой). Проверка техники чтения 2-4 кл, устных вычислительных навыков .Уровень освоения стандарта образования по алгебре 10,11 кл. 2. Качество обученности и воспитанности учащихся 9 класса 1. Адаптация учащихся 1,5 кл. 2.Посещение учащимися факультативных и элективных курсов Качество обученности и воспитанности учащихся 8 , 10 кл. Изучение результативности учебного процесса. 1. Уровень подготовленности уч-ся классов предшкольной подготовки к обучению в школе. 2. Предварительный набор в 10 класс.
 • ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА СЫН ТҰРҒЫСЫНAН ОЙЛAУ ҮДEРIСIНIҢ ТИIМДIЛIГI АРҚЫЛЫ НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУФИЗИКАПӘНІН ОҚЫТУДА СЫН ТҰРҒЫСЫНAН ОЙЛAУ ҮДEРIСIНIҢ ТИIМДIЛIГI АРҚЫЛЫ НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ Л.Ш. Ахметова Қостaнaй облысы, Рудный қaлaсының №7 ортa мeктeбi ММ Жас ұрпақты жан – жақты жетілген, ақыл – парасатты, өрісі биік, өз Отанын сүйетін азмат етіп тәрбиелеудегі басты тұлға – ұстаз. Қазіргі таңда жемісті еңбегімізбен шығармашылық ізденісіміз арқылы ғана реалды жаңару жолына шыға аламыз. Мектептегі барлық пәндер бойынша оқу тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі...
 • Паспорт ( информационная справка) школы Паспорт учебного заведения 2012-2013учебный год. 1. Полное наименование учреждения: ГУЛуганская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района 2. Руководство учреждения: Директор: Майдисаров Сакен Игофарович Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Радионова Екатерина Яковлевна. Заместитель директора по воспитательной работе: Шахма... Дифференциация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общеобразовательные + + + + + + + + + + + С углубленным изучением предмета Другие Характеристика учебных планов: 1 А класс-приложение-А (ранее изучение иностранного языка) 2 А класс- приложение-А 3 А класс- приложение-А 4 А класс-приложение - А 1 Б класс-приложение-Д 2 Бкласс- приложение-Д 3 Б класс-приложение-Д 4 Бкласс- приложение-Д 5 класс-приложение-З 6 класс-приложение-З 7 класс- 8класс-приложение-З 9класс- 10 класс- (естественно-научное направления)-приложение-Л 11 класс- естественно-научное направления)-приложение-Л ...
 • План работы методического совета на 2014-2015 учебный годМетодический совет координирует работу педагогического коллектива школы, направленную на повышение качества образования, развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности.Цели деятельности Методического совета : обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы, повышение квалификации педагогических работников, формирование профессионально значимых качеств учителя, роста его педагогического мастерства, организация и...
 • Разработка педагогического совета на тему Формирование коммуникативной компетенции на уроках литературного чтения в начальной школеПедсовет на тему Формирование коммуникативной компетенции на уроках в начальной школе. Цели:· изучение коммуникативной компетенции у учащихся, с помощью различных диагностических исследований;· формирование коммуникативной компетенции на уроках у младших школьников;· совершенствование форм, приемов, методов работы по развитию коммуникативной компетенции в начальной школе План проведения педсовета: 1. Вводно-теоретическая часть.2. Выступления по...
 • Лидерство и его разновидностиВизитка ДОО Лидер (Выступление на слёте детских объединений) Не умею быть один! Не хочу я быть один! Одному на свете плохо. Много есть на то причин: Не пойдёшь один в поход, И под ёлкой в новый год Не поводишь хоровод. Не с кем радостью делиться, Мечтать, спорить, веселиться, Мокнуть вместе под дождём И болтать о том, о сём. ( музыкальный номер) 1.Юность идёт по планете, Чётко чеканя шаг, Мы дети XXI века – Мир в наших руках. 2.Здравствуйте! Вас приветствует Детское общественно...
 • ПОЛОЖЕНИЕ О ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ ОО Информационная служба (далее Служба) создается в целях удовлетворения потребностей школьного педагогического коллектива, учащихся, их родителей, а также населения микрорайона в оперативном предоставлении педагогической информации, сведений об учащихся, каталогов учебных информационных материалов, баз данных, нормативно-правовых документов, внедрения форм дистанционного обучения и новых информационных технологий (НИТ) в преподавание различных предметов, накопления и тиражирования различных фондо...
 • ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ Oбеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в точках коллективного доступа к сети Интернет осуществляется работниками школы в соответствии с их должностными обязанностями. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцие...
 • Формы проведения уроков теоретического обученияФормы проведения уроков Методические рекомендации Преобразования, происходящие в обществе, требуют существенных перемен в системе профессионального образования, подготовке подрастающего поколения к жизни в новых социальных условиях, формах хозяйствования. Сегодня в России нужны люди, умеющие творчески мыслить, способные принимать нестандартные решения. В настоящее время в связи с происходящими изменениями в стране, переоценкой ценностей у многих молодых людей отмечается снижение интереса к учеб...
 • Рабочая программа младшая группа ФГОС МДОУ №6 Х. ЗайцевРабочая программа по развитию детей младшей группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МДОУ Детский сад № 6 х. Зайцева, в соответствии с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта к структуре примерной общеобразовательной про­граммы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от17 октября 2013 года). Программа опреде­ляет содержание и организацию обра...
 • Коррекциялық-дамыта оқыту сыныптарында оқу-тәрбие үрдісі негізінде оқушыларды әлеуметтендіруКоррекциялық-дамыта оқыту сыныптарында оқу-тәрбие үрдісі негізінде оқушыларды әлеуметтендіру Жалпы қоғам өміріндегі қазіргі әлеуметтік жағдайда баланың дамуы кәсіби сауатты педагогикалық қолдау көрсетуге мұқтаж.Бұл бала тұлғасының даму болашағын ғылыми түйсінуді,болжауды талап етеді, ал ол оған жауапты адамдардың, білім мекемелері педагогтарының,кәсіби тәрбиешілердің, ата-аналардың,әлеуметтік педагогтардың, балалар психологтары,дәрігерлердің бірлескен жұмыс, күш жұмылдыруы нәтижесінде ғана мүмк...
 • Инклюзивті білім беру назарда!Ауыл мектебінде инклюзивтік білім беру назарда Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасында инклюзивті білім беру жүйесін дамыту белгіленген. Алдындағы оқушылардың физикалық, психологиялық денсаулығын нығайту және сақтау жауапкершілігі мұғалімнің басты міндеті. Қазіргі таңда инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық, ұйымдастырушылық, ғылыми- әдістемелік дамуына көп көңіл бөлінуде . Аталмыш бағдарламаның түпкі мақсаты, ең алдымен адами қа...
 • Методические указания по технике работы при публикации материалов на школьном сайтеМетодические указания по технике работы при публикации материалов на школьном сайте средствами ведения блогов сетевого сообщества педагогов RusEdu. Предназначены для администрации и учителей занимающихся созданием и сопровождением сайтов Для блогов характерны недлинные записи вре́менной значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором ( пример использования : новостной блог сайта http://sch22b.edu22.info/redir-news/
 • Модель оптимизации здоровьесберегающей среды образовательной организацииАктуальность проблемы развития здоровьесберегающей среды учащихся в образовательном процессе школы вполне очевидна. Ценность здоровья в жизни человека выступает как ключевая категория, поскольку здоровье является необходимым условием не только развития и роста, но и выживания общества. Если ранее рассматривали проблему здоровья в рамках дуальной оппозиции - здоровье - нездоровье, то в настоящее время здоровье осознается как фактор социальной жизни (жизни социума). Здоровье осознается человек...
 • МОУ «Завет-Ленинская школа» Перспективная программа воспитательной работы на 2014-2019 уч. года в рамках Концепции приоритетных направленийМОУ Завет-Ленинская школа Перспективная программа воспитательной работы на 2014-2019уч.года в рамках Концепции приоритетных направлений. Перспективная цель– Создание в школе системы воспитанию и развитию свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной трудовой деятельности и нравственному поведению, ориентированной на творчество, с чувством гражданина своей страны, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным дост...
 • ПЛАН ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БРОДЯЖНИЧЕСТВА, И ДРУГИХ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯПЛАН правового воспитания, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БРОДЯЖНИЧЕСТВА, и других НЕГАТИВНЫХ явлений учащихся Цели: обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений; создать условия для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Задачи: - повышение уровня воспитательной – профилактической работы с подростками в школе; - защи... № п/п Содержание Сроки Ответственные 1. Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, Сентябрь зам. директора по ВР 2. Обновление стендов по правовому воспитанию Сентябрь зам. директора по ВР 3. Планирование и информационное обеспечение деятельности психолого - педагогической службы Август-сентябрь Педагог – психолог 4. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах учета, формирование банка данных. Оформление карточек учащихся, поставленных на учет В течение года Классные руководители, психолог 5. Выявление и учет обучающихся, воспитанников, требующих повышенного педагогического внимания (группа риска) В течение года Классные руководители, Зам директора по ВР, психолог 6. Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях (в том числе о состоящих на разных формах учета) Сентябрь-октябрь, январь-февраль. Классные руководители, зам. директора по ВР 7. Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на разных формах учета Перед каникулами (в течение года) Классные руководители, Зам. директора по ВР 8. Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска. Обследование условий жизни опекаемых детей В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители 9. Оперативное информирование и предоставление статистического материала по состоянию преступности среди обучающихся Ежеквартально Зам. директора по ВР 10. Проведение месячников, недель по правовому воспитанию Октябрь, декабрь, апрель Зам. директора по ВР Классные руководители, психолог 11. Деятельность по организации всеобуча: - контроль за посещением занятий; - организация работы по месту жительства с целью выявления детей в возрасте от 6 до 15 лет, не получающих общее образование (посещение на дому, составление актов обследования семей) В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители, психолог 12. Дополнительное образование. Организация работы по вовлечению учащихся в секции, кружки. В течение года Зам директора по ВР Классные руководители. 13. Формирование банка данных детей и семей, находящихся в социально опасном положении В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители 14. Индивидуальная работа с родителями по оказанию консультативной помощи в воспитании детей девиантного поведения В течение года Зам. директора по ВР Педагог - психолог 15. Организация летнего отдыха обучающихся Март-август Зам. директора по ВР Начальник лагеря. 16. Собеседование со школьниками группы риска и их родителями по вопросу летней занятости. Апрель Зам. дир. по ВР, Профилактическая работа с классами № п/п Содержание Сроки Ответственные 1. Проведение тематических профилактических классных часов во время месячников и недель по правовому воспитанию Классные руководители 2. Классные часы по формированию правовой культуры, толерантного поведения Один раз в четверть Классные руководители 3. Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушений, бродяжничества Во время месячников Зам. директора по ВР 4. Организация встреч с инспектором СДД, специалистами служб и ведомств системы профилактики В ходе месячников Зам. директора по ВР 5. Занятия по профориентации обучающихся 9 классов Твоя профессиональная карьера В течение года Педагог-психолог 6. Индивидуальные и коллективные беседы с учащимися, состоящих на всех видах учета В течение года Педагог психолог Зам. директора по ВР Классные руководители 7. Диагностическая и коррекционная работа в соответствии с планом деятельности психолого-педагогической службы В течение года Педагог-психолог 8. Развитие детского самоуправления в классах В течение года Зам. директора по ВР Совет старшеклассников, Педагог-организатор. 9. Организация системы спортивных мероприятий (в соответствии с планом спортивных массовых мероприятий школы) В течение года Зам. директора по ВР Совет старшеклассников, Педагог-организатор, Преподаватели физкультуры Классные руководители 10. Организация работы по воспитанию здорового образа жизни В течение года Зам. директора по ВР Совет старшеклассников, Педагог-организатор, Преподаватели физкультуры Классные руководители Сестра медицинская 11. Знакомство учащихся 1-х и 5-х классов с правилами поведения в школе, Уставом школы. Сентябрь Кл. руководители 1и5 классов 12. Вовлечение учащихся из социальных групп в участие в районных, республиканских конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях По плану района Педагогический коллектив 13. Изучение интересов потребностей, трудностей в классных коллективах В течение года Зам. директора по ВР Социальный педагог 14. Оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций в классных коллективах В течение года и по мере необходимости Зам. директора по ВР Педагог - психолог 15. Оказание индивидуальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, связанной с проблемами в общении В течение года и по мере необходимости Зам. директора по ВР Классные руководители Педагог - психолог 16. Проведение бесед по правам и обязанностям обучающихся В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители 17. Ознакомление обучающихся с Конвенцией правам ребенка и Уставом школы. Правилами школьной жизни В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители Работа с педагогическим коллективом № п/п Содержание Сроки Ответственные 1. Проведение заседаний Совета профилактики В соответствии с планом Зам. дир. по ВР, соц. педагог 2. Организация методической помощи классным руководителям в работе с подростками девиантного поведения В течение года Зам. дир. по ВР, психолог, 3. Проведение педагогической мастерской по вопросам профилактики трудновоспитуемости Март Зам. дир. по ВР 4. Планирование летнего отдыха школьников Май администрация 5. Анализ работы школы один раз в год по профилактике правонарушений В соответствии с планом работы школы Зам. дир. по ВР 6. Оказание индивидуальной консультативной и практической помощи классным руководителям в разрешении конфликтных ситуаций в общении с детьми В течение года Зам. директора по ВР Педагог-психолог 7. Организация работы по правовой информированности педагогов В течение года Зам. директора по ВР Работа с родителями № п/п Содержание Сроки Ответственные 1. Проведение заседаний Совета профилактики В соответствии с планом Зам. дир. по ВР, соц. педагог 2. Предоставлять своевременно информацию о правонарушениях в прокуратуру и милицию. Ежемес. Зам. дир. по ВР 3. Организация методической помощи классным руководителям в работе с подростками девиантного поведения Ноябрь Зам. дир. по ВР, психолог, 4. Проведение педагогической мастерской по вопросам профилактики трудновоспитуемости Март РуководительМО классных руководителей 5. Планирование летнего отдыха школьников Май администрация 6. Анализ работы школы за учебный год по профилактике правонарушений Май Зам. дир. по ВР 7. Постановка на внутришкольный учет неблагополучных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. Сентябрь Кл. руководители 8. Обследование неблагополучных семей. В течение года Кл. рук. 9. Организация просветительской работы с родителями по вопросам воспитания трудных детей, профилактики правонарушений: ü Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс или вновь за школьной партой; ü Секретный мир наших детей или ребенок и улица; ü Ориентация школьников на ценности семьи; ü Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое насилие и его влияние на развитие ребёнка; ü Конфликты и пути их решения; ü Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ... Согласно плана работы родительского лектория Зам. дир. по ВР, Психолог Классные руководители 10. Индивидуальная работа с родителями по оказанию консультативной помощи в воспитании детей девиантного поведения В течение года Зам. директора по ВР Педагог - психолог 11. Оказание консультативной социально-педагогической поддержки в преодолении негативных явлений в семье В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители 12. Привлечение родительской общественности к проведению Советов по профилактике В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители 13. Привлечение родительской общественности к участию в общественной жизни школы с целью положительного влияния на подростков В течение года Зам. директора по ВР Классные руководители
 • Анализ воспитательной работы за I полугодие 2014-2015 уч. год МОУ «Завет-Ленинская школа»Анализ воспитательной работы за I полугодие 2014-2015 уч. год МОУ Завет-Ленинская школа 1. Организация работы по развитию воспитательной системы школы. Основные положения воспитательной работы школы отражены в следующих документах: 1. План воспитательной работы Завет-Ленинской ОШ I-III ступеней по реализации Концепции приоритетных направлений на 2014-2015 учебный год; 2. План работы социально – психологической службы; 3. Планы воспитательной работы классных руководи...
 • Оқушы бойына патриоттықты қалыптастыруОқушы бойына патриоттықты қалыптастыру Алматы қаласы Әуезов ауданының № 104 жалпы білім беретін мектепің Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, директордың тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары Нурабилова Гулбану Азимжанқызы Қазақстанды Отаным деп таныған әр азаматтың осыған өз әлінше үлес қосуы – бұның басты шарттарының бірі.Жастарға патриоттық тәрбие берудің бағдарлы идеяларын Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан мұраты Қазақстан - 2030 деп аталатын бөлімінде біздің балаларымыз бен немер...
 • Тақырыбы: Дауыссыз дыбыстардың түрлері Тақырыбы: Дауыссыз дыбыстардың түрлері Алматы қаласы Әуезов ауданының № 104 жалпы білім беретін мектепің Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, директордың тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары Нурабилова Гулбану Азимжанқызы Сабақтың мақсаты: а) білімділік – оқушыларға дауыссыз дыбыстар туралы теориялық түсінік беру ә) дамытушылық – оқушылардың сауаттылығын, алғырлығын, зейінділігін, ойлау қабілетін дамыту б) тәрбиелік – оқушылардың адамгершілікке, имандылыққа сөз мәден...
 • Тақырыбы: «Мақал – сөздің атасы» Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ сайысы Тақырыбы: Мақал – сөздің атасы Алматы қаласы Әуезов ауданының № 104 жалпы білім беретін мектепің Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, директордың тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары Нурабилова Гулбану Азимжанқызы Жүргізуші: Армысыздар құрметті ұстаздар мен оқушылар! Бүгін Ана тілім - ардағым атты қазақ тілі аптасына қош келдіңіздер! Мақал – сөздің атасы атты тақырыбына байланысты Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ сайысын бастауға рұқсат е...
 • Статья О профессиональной компетенции учителей в условиях модернизации образованияВ статье раскрывается понятие профессиональной компетенции педагогов в условиях модернизации образования.Дается научное обоснование проблемы в истории педагогики.Какие компетенции должны формироваться у современного учителя?Какую роль уровень педагога играет в повышении качества обучения ?Что должны делать управленцы для профессионального развития своих кадров?Указывается важность использования новых подходов в профессиональном развитии,применение современных методов взаимодействия ,важность кол...
 • Неделя русского языка и литературы Дата Мероприятие Учитель 1.Открытие Недели. Объявление конкурсов. 2.Грамматический хоккей по теме Причастие в 6Б классе 3.Уроки тётушки Совы для уч-ся 3-4 классов Тарас Шевченко. Сказки картинной галереи 4.Устный журнал По страницам живой классики для уч-ся начальной школы 5. Олимпиада по русскому языку Олимпус для 5-9 классов 1.Грамматическая эстафета для учащихся 5-х классов Правописание чередующихся гласных в корне слова.(в 13.00. каб.№31) 2. Грамматическое двоеборье (диктанты с грамматическим заданием на олимпийские темы) в 5-8 классах 3. Эстафета интеллектуальных предметных игр · Волонтёры Сочи 2014 (игра Умники и умницы) в 7В классе · Лингвистическая спартакиада в 5В и 6А классах 4. Олимпиада по литературе Олимпус для 5-9 классов 1.Конкурсные словарные диктанты в 5-7 классах. 2. Тотальный диктант для учащихся 9-11 классов в 13.20. в 31 каб. 3. Эстафета интеллектуальных предметных игр · Соревнования в городе Олимпия (игра Сильное звено) в 6 В классе. · Лингвистический турнир в 7Г классе. · Турнир знатоков русского языка Путешествие в страну филологию в 6 Г классе. · Брейн-ринг Знаем русский язык в 9А классе · Турнир знатоков словесности в 9Б классе 4.Часы поэзии Душа велико... 1.Грамматическая эстафета для учащихся 6-х классов Правописание приставок пре- и при- (в 13.00. в каб.17) 2.Конкурсные словарные диктанты в 8-11 классах. 3.Эстафета интеллектуальных предметных игр · Лингвистический кёрлинг Знаю ли я орфографию в 10 Б классе. · Игра Умники и умницы для 8-х классов · Литературный турнир В дорогу за сказками в 5Б и 6В классах · Олимпийская эстафета в 9В классе · Лингвомарафон в 5А и 5Б классах 1.Грамматическая эстафета для учащихся 7-х классов Правописание н и нн в разных частях речи (в 13.00. каб.№31) 2. Эстафета интеллектуальных предметных игр · Литературная шкатулка в 7А классе · Литературная гостиная Мои любимые странички классики в 11Б, 11В классах · Конкурс знатоков Люби и знай русский язык в 7Б классе 3.Смотр-конкурс Лучшая тетрадь по русскому языку среди учащихся 5-6-х классов. 4.Электронная газета Слово о Ко...
 • Сценарий ко дню работников сельского хозяйстваСценарий ко Дню работников сельского хозяйства на государственном и русском языке. В сценарии отражается труд сельского работника, награждения и поощрения, а также музыкальное сопровождение. Труд сельского труженика отмечается в этот день Почётными Грамотами, ценными призами, а также денежной премией. в номинации Лучший механизатор, Лучшая доярка, Лучший скотник и другие по итогам года. Также работники сельского хозяйства получают 13-зарплату. Детские танцевальные коллективы, детский сад...
 • Формирование нравственности, патриотизма в детском объединении «Шелковое чудо» Дома детского творчества города Сорска Тема нравственно - патриотического воспитания волновала во все времена и продолжает быть актуальной в наше время. К. Д. Ушинский писал: Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека… В наши дни одно из направлений отечественной педагогики предполагает обращение к нравственным ценностям отечественного образования и воспитания. Нравственное воспитание является стержнем отношений, формирующих лично...
 • Сценарий праздничного мероприятия ко Дню учителяСценарий связан с морской тематикой, поэтому зал оформлен специально: морской фон, кораблик, чайки. В начале по сценарию выходят чтецы, все они одеты в тельняшки и бескозырки. Звучит музыка моря и удар колокола начинает праздник.Ведущий также одет в морском стиле. .... - А теперь новое испытание. Смогут ли наши капитаны поддержать не только нас, но и друг друга в трудную минуту? (приглашается учитель музыки), пожалуйста, на сцену! - Представьте себе, что уже звенит звонок на урок, к вам на занят...
 • Конспект НОД по окружающему миру в подготовительной группе на тему: «Зимняя одежда»Конспект НОД в подготовительной группе по окружающему миру на тему: Зимняя одежда. Программное содержание: · Продолжать учить детей называть зимние природные явления. · Формировать умение детей правильно называть предметы верхней зимней одежды. · Закреплять умение правильно относить 3-4 предмета к обобщающему понятию одежда. · Развивать мышление, внимание, умение детей отвечать на заданные вопросы. · Обогащать активный словарь детей. · Воспитыва...
 • Мектептегі пән апталығы туралы ереже Рудный қаласы әкімдігінің №7 орта мектебі КММ директоры Қ.И.Бірманова Мектептегі пән апталығы туралы ЕРЕЖЕ1. Жалпы ережелер1.1. Мектептегі пән апталықтарын әдістемелік бірлестіктер жыл сайын мұғалімдердің кәсіптік құзіретін арттыру мақсатымен әдістемелік жоспар шеңберінде, сондай-ақ оқуш...
 • Сатылар арасындағы сабақтастықты нығайту-білім сапасының кепіліСатылар арасындағы сабақтастықты нығайту- білім сапасының кепілі ҚР-ның 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысында білім беру жүйесі оның сапасын арттыруға бағытталған серпінді өзгерістерді бастан өткізуде: - мектеп 12- жылдық оқыту моделіне көшуге дайындалуда; - интербелсенді құрылғылармен ,заманауи оқу кабинеттерімен жабдықталуда; - оқытудың түбегейлі жаңа түрі- электронды ( Е- ленинг бағдарламасымен) оқытуды игеру қолға алынды; - бі...
© 2010-2022