Робоча програма з української мови в 9 класі, 0, 5 год. на тиждень

Раздел Украинский язык
Класс 9 класс
Тип Рабочие программы
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

МБЗОЗ «Сінокосненська школа- дитячий садок»

УЗГОДЖЕНО

Керівник шкільного МО

____________

Протокол № _____від «____»

______2015р.

УЗГОДЖЕНО

Заступник директора школи з НВР МБЗОЗ «Сіноконенська школа-дитячий садок»

__________О.В.Шкрабкова

«___» ______2015р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор МБЗОЗ «Сінокосненська щкола-дитячий садок»

__________Т.І.Драло

Наказ №_____від «___»_____2015р.

Робоча програма з української мови

для 9 класу

рівень загальноосвітній

Робочу програму укладено на основі Приблизної державної програми з української мови для загальноосвітніх шкіл

«Програма. Українська мова 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою» (укладачі:Бондаренко Н.В., Караман С.О., Ярмолюк А.В., Кононенко В.Л., Савченко О.В.)

Програму розглянуто на засіданні шкільного методичного об˙єднання

Протокол № __ від «__»_________2015р.

Керівник__________________________( __________________________)

Учитель Козирева Т.П

2015 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нормативна база викладання української мови

Робочу програму з української мови 9 класу укладено на підставі наступних нормативно-правових документів:

1. Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897).

2. Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі.

3. Закон РФ «Про освіту»;

4. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

5.Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

6. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

7. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

8. Федеральний базисний навчальний план для основної загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1312 від 05.03.2004;

9. Закону Республіки Крим «Про освіту»

Робоча програма курсу українська мова 8 класу розрахована на 17годин ( 0,5 години на тиждень).

Вона реалізує основні ідеї Федерального освітнього стандарту основної загальної освіти. Її характеризують направленість на досягнення результатів засвоєння курсу українсьської мови не тільки на предметному, а й на особистісному й міжпредметному рівнях, системно-діяльнісний підхід, актуалізація виховної функції навчального предмета «Українська мова».

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких основних завдань:

- Формування загальної культури, духовно-моральний, громадянський, соціальний, особистісний та інтелектуальний розвиток, самовдосконалення учнів, що забезпечують їх соціальну успішність, розвиток творчих здібностей;

- Забезпечення планованих результатів по досягненню учнем цільових установок, знань, умінь, навичок, компетенцій та компетентностей, що визначаються особистісними, сімейними, громадськими, державними потребами і можливостями учнів середнього шкільного віку, індивідуальними особливостями його розвитку та стану здоров'я;

- Забезпечення ефективного поєднання урочних і позаурочних форм організації освітнього процесу, взаємодії всіх його учасників;

- Виявлення і розвиток здібностей учнів;

- Організація інтелектуальних і творчих змагань, навчально-дослідницької діяльності;

- Включення учнів у процеси пізнання і перетворення позашкільного соціального середовища для набуття досвіду реального управління і дії.

В основі реалізації основної освітньої програми лежить системно-діяльнісний підхід, який передбачає:

- Виховання і розвиток якостей особистості, що відповідають вимогам інформаційного суспільства, завданням побудови російського громадянського суспільства на основі принципів толерантності, діалогу культур і поваги його багатонаціонального, полікультурного і поліконфесійного складу;

- Орієнтацію на досягнення мети і основного результату освіти - розвиток на основі освоєння універсальних навчальних дій, пізнання і освоєння світу особистості студента, його активної навчально-пізнавальної діяльності, формування його готовності до саморозвитку та безперервної освіти;

- Різноманітність індивідуальних освітніх траєкторій та індивідуального розвитку кожного учня, в тому числі обдарованих дітей, дітей-інвалідів та дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Робоча програма формується з урахуванням психолого-педагогічних особливостей розвитку дітей .

Облік особливостей підліткового віку, успішність і своєчасність формування новоутворень пізнавальної сфери, якостей і властивостей особистості зв'язується з активною позицією вчителя, а також з адекватністю побудови освітнього процесу та вибору умов і методик навчання.

Об'єктивно необхідний для підготовки до майбутнього життя підлітка розвиток його соціальної дорослості вимагає і від батьків (законних представників) рішення відповідного завдання виховання підлітка в сім'ї, зміни колишнього типу відносин на новий.

Дана робоча програма з української мови розрахована на 17 годин.

Види і форми контролю:

проміжний: постановка навчальної задачі та висновки, правильність виконання вправ і лінгвістичних задач, монологічне усне і письмове мовлення, повні відповіді на запитання, складання схем та розповідей за ними, моделювання мовних ситуацій, планування, індивідуальні завдання та повідомлення, графічне пояснення умов вибору орфограм і пунктограм, синтаксичний розбір речень, аудіювання, планування тексту;

підсумковий: тести, творчі завдання, перекази, диктанти, твори.

Основні особливості програми:

- Актуалізація метапредметних функцій курсу української мови;

- Інтеграція процесів вивчення системи мови і розвитку комунікативної компетенції учнів, їх розумових, інтелектуальних, творчих здібностей, вдосконалення пізнавальної діяльності;

- Посилення аксіологічної (орієнтація на цінності, що сприяють задоволенню потреб людини та відповідають особистим запитам і нормам у певній історичній та життєвій ситуації) спрямованості курсу на основі розширення його культурно-історичної складової.

Згідно з Федеральним державним стандартом другого покоління і Приблизної програми з української мови для основної школи в робочій програмі реалізована дидактична модель освіти, заснована на компетентнісній освітньій моделі: спрямованість на взаємозалежне формування комунікативної, мовної та лінгвістичної, культурознавчої компетенцій. Реалізований в програмі компетентнісний підхід узгоджується з заявленим в ФДОС системно-діяльнісних підходом, що має загальнодидактичний характер.

Таким чином, особливістю програми є її спрямованість на соціальний, особистісний, пізнавальний і комунікативний розвиток особистості учня на основі формування універсальних навчальних дій.

У програмі для 9 класу реалізується когнітивно-комунікативний підхід, основою якого є спрямованість навчання на інтеграцію процесу вивчення системи мови і процесів розвитку учня, його мислення, сприйняття, уяви і процесів оволодіння засобами і способами поводження з інформацією, вдосконалення пізнавальної діяльності.

Зміст комунікативної складової програми направлено на оволодіння вміннями аудіювання, читання, говоріння і письма як видами мовної діяльності, як засобом отримання інформації, як засобом комунікативно доцільної, ефективної взаємодії з оточуючими людьми в ситуаціях формального та неформального міжособистісного та міжкультурного спілкування.

Місце навчального предмета «Українська мова»

Програма вивчення курсу української мови відповідно до Федерального державного стандарту основної загальної освіти у 9 класі розрахована на 17 години.

Результати (особистісні, метапредметні і предметні) освоєння навчального предмета «Українська мова»

Особистісними результатами освоєння програми з української мови у 9 класі є:

- Розуміння визначальної ролі української мови в розвитку інтелектуальних, творчих здібностей і моральних якостей особистості, її значення в процесі отримання шкільної освіти;

- Усвідомлення естетичної цінності української мови;

- Шанобливе ставлення до української мови;

- Потреба зберегти чистоту української мови як явища національної культури;

- Прагнення до мовного самовдосконалення;

- Формування достатнього обсягу словникового запасу і засвоєних граматичних засобів для вираження думок і почуттів у процесі мовного спілкування;

- Формування здатності самооцінки на основі спостереження за власною мовою.

Метапредметними результатами (метапредметні результати освітньої діяльності - це способи діяльності, засвоєні учнями на базі одного, декількох або всіх навчальних предметів і застосовні як в рамках освітнього процесу, так і при вирішенні проблем в реальних життєвих ситуаціях) освоєння програми з української мови у 9 класі є:

- Оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності (адекватне розуміння інформації усного та письмового повідомлення; оволодіння різними видами читання; формування здатності знаходити інформацію з різних джерел; оволодіння прийомами відбору та систематизації матеріалу на певну тему; формування вміння вести самостійний пошук інформації);

- Застосування набутих знань, умінь і навичок у повсякденному житті;

- Знайомство з національно-культурними нормами мовного етикету.

Предметними результатами освоєння програми з української мови у 9 класі є:

- Розуміння визначальної ролі мови в розвитку інтелектуальних і творчих здібностей особистості, при отриманні освіти;

Зміст навчального предмета

Зміст курсу повністю відповідає Приблизній програмі основної загальної освіти з української мови. Виділяються три наскрізні змістові лінії:

- Зміст, що забезпечує формування комунікативної компетенції;

- Зміст, що забезпечує формування мовної та лінгвістичної компетенції;

- Зміст, що забезпечує формування культурознавчої компетенції.

Названі змістові лінії нерозривно взаємопов'язані і інтегровані, що знаходить відображення в тематичному плануванні.

Мовна діяльність

Оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності. Адекватне розуміння основної інформації тексту, сприйманого зорово і на слух. Передача змісту прочитаного або прослуханого тексту в стислому або розгорнутому вигляді відповідно до ситуації спілкування.

Текст Поняття тексту, основні ознаки тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротеми тексту. Абзац як засіб композиційно-стилістичного членування тексту. План тексту як вид переробки тексту.

Зміст, що забезпечує формування мовної та лінгвістичної компетенції

Загальні відомості про мову

Усвідомлення ролі мови в житті людини, важливості вміння спілкуватися.

Синтаксис

1. Синтаксис як розділ граматики. Класифікація складних речень. Засоби вираження синтаксичних зв'язків між частинами складного речення. Складні речення сполучникові (складносурядні, складнопідрядні) і безсполучникові. Складні речення з різними видами зв'язку.

Способи передачі чужої мови.

2. Проведення синтаксичного розбору речень різних видів. Застосування синтаксичних знань і умінь в практиці правопису.

Зміст, що забезпечує формування культурознавчої компетенції

Мова і культура

1. Взаємозв'язок мови і культури, історії народу. Український мовний етикет.

Навчально-тематичне планування курсу «Українська мова» 9 клас за програмою М.І. Пентелюка та ін. та ін.

№ п/п

Розділи програми

Кількість годин

З них

Теоретичний матеріал

Розвиток мовлення

Контрольні роботи

1

Вступ

1

1

2

Повторення та узагальнення вивченого

1

1

3

Синтаксис. Пунктуація. Складне речення

1

1

4

Складносурядне речення

2

1

1

5

Складнопідрядне речення

3

1

1

1

6

Безсполучникове складне речення

2

2

7

Складне речення з різними видами зв˙язку˙

2

1

1

8

Лінгвістика тексту

1

1

9

Узагальнення і систематизація вивченого в 5-9 класах

4

2

1

1

Всього:

17

11

4

2

Матеріально-технічна база

  1. Бондаренко Н.В., Біляєв О.М., Паламар Л.М., Кононенко В.Л. Українська мова: Програма для 5- 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. - 152 с.

  2. Заболотний О.В. Українська мова: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. - К.: Генеза, 2009. - 232 с.

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 9 КЛАСІ

17 год.

Тема уроку

Типи уроків

Дата

проведення

Примітки

план

факт

1

Вступ Мова - найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

Урок - лекція2

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Просте речення. Двоскладне й односкладне просте речення.

Комбінований урок

3

Складне речення


Складносурядне речення

4

Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.

Презент.

5

РКС1 Повторення відомостей про стилі, типи мовлення. Усний переказ


Складнопідрядне речення-3 год.

6

Складнопідрядне речення та його будова. Основні види підрядних речень.

Лекція з мультімедійною підтримкою

7

РКС №6. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (за складним планом)


8

Тематична контрольна робота №1 "Повторення й узагальнення вивченого. Складносурядне речення".«Складнопідрядне речення» Читання мовчки.


Безсполучникове складне речення -2год

9

Безсполучникове складне речення, його будова. Смислові відношення між компонентами в безсполучниковому складному реченні.

Лекція з мультімедійною підтримкою Комбінований урок

10

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення (кома, крапка з комою).

Комбінований урок

Складне речення з різними видами сполучникового

і безсполучникового зв'язку -

11

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Тренувальні вправи.

Комбінований урок

12

РКС № 9 Контольний письмовий переказ


Лінгвістика тексту - 1год.

13

Структурна організація тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) в структурі тексту. Внутрішньотекстові зв'язки.

Комбінований урок

Узагальнення і систематизація вивченого в 5 - 9 класах

14

Фонетика. Орфоепія. Орфографія.

Комбінований урок

15

Лексикологія. Будова слова. Словотвір. Орфографія

Комбінований урок

16

Морфологія. Орфографія

Комбінований урок

17

Контрольний диктант. Аудіювання
© 2010-2018