Открытое занятие Ээджин цааhин авъяс

Раздел Начальные классы
Класс 2 класс
Тип Презентации
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Есть
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Цаганаманская средняя общеобразовательная школа № 2»

359300, Республика Калмыкия, Юстинский район, п. Цаган Аман, пер. Мацакова, 5

Тел: 8(84744)9-24-90

______________________________________e-mail:[email protected]

_______________________________Открытое занятие

Тема: «Ээҗин цә»

Воспитатель ГПД

Бадмаева Л. А.

П. Цаган Аман, 2015 г.

Ээҗин цәәhин авъясОткрытое занятие Ээджин цааhин авъяс

Төр: Цәәhәс ахнь уга.

Күцл: Хальмг авг-бәрц, авъясла таньлдуллhн.

Цәәhин авъяс сергәллhн.

Цәәhин йорәл дасч авлhн.

Хальмг кел өргҗүллһн.

Зура:

  1. Белдллhн.

  2. Дассан давтлhн.

  3. Шин төр.

  4. Ашлвр.

Йовуд:

  1. Белдллhн.

Нөкцл үгмүд: ааh, хәәсн, шанh.

Наадн: зурата хәәснә тесркәд карточкс тәвх. Карточкд бичәтә үгмүд: усн, давсн, цә, үсн, тосн, зать.

- Эндр мадн цәәhин авъясла таньлдхвидн.

Ирсн гиичнриг барун hар, барун көл ширә хәләлhәд, орулhҗ суулhад дассан давтх.

  1. Дассан давтлhн.

Төрл-садн

Эк Аав Наhц аав Бааҗа

Эцк Ээҗ Наhц ээҗ Җееҗә

Ах Ачнр Зеенр Аак

Дү көвүн Авh Наhцх Җааҗ

Эгч Һаhа Наhцэгч

Дү күүкн Бергн Наhцбергн

Күргн ах

  1. Шин төр.

Наадн «Цә чанлhн»

- Цә чанхларн хәәснд ю кенә?

(Ус кенә. Хар ус хоосаhар буслhдмн биш)

- Уснд ю тәвнә?

(Уснд давс тәвнә)

- Дәкәд уснд ю тәвнә?

(Уснд цә тәвнә)

- Усн цәәтәhән буслхла ю кенә?

(Үснь кенә)

- Бас ю тәвнә?

(Цәәд тос, зать тәвнә)

- Цәәhән чанчквидн. Герин эзн күүкд күн цәәhән самрад, цә кенә.

1 авъяс. Цәәг барун ам эргүлҗ самрдг, хамг сансн күцтхә гиhәд.

2 авъяс. Цәәhәр дееҗ бәрдмн. Дееҗ бәрдг бичкн ааh бәәх йоста.

Дееҗиг бурхна өмн тәвдг.

3 авъяс. Цәәhәр зулг өргдг. Хойр hурвн дусал цә шанhд авад,

Үүдәрн барун көләрн алхад hарад, үүднә деевр тал цацдг йоста.

4 авъяс. Ааhд цә дегд дүүргәд, эс гиҗ дегд дундар кедмн биш. Цә

хойр hарарн бәрҗ өгдмн.

5 авъяс. Түрүләд ах күүнд цә кеҗ өгдмн.

6 авъяс. Цә уухин өмн барун hарин нернго хурhна үзүр норhад цацл

цацна йорәл тәвнә.

Цәәhин йорәл

1.Цә шингн болвчн 2.Улан цәзандрҗ

Идәнидееҗ, Уухиндееҗболҗ

Улан зандарн асхрҗ Уусн маднд,

Уусн маднд аршан болтха! Аршан болтха!

  1. Ашлвр.

Үлгүрмүд.

  1. Цә шингн болвчн - идәнидееҗ

Цаасн нимгн болвчн- номин көлгн.

  1. Цә самрх - дотран зальврх.

Хальмг болн талн келнә бичәчнр хальмг цәәhин туск шүлгүд дала бичсмн: Увша Иван, Даниил Долинский, Гавриил Шутенко, Витислав Ходарев нань чигн.© 2010-2020