История

 • Разработка урока Финикийские мореплаватели, 5 классТема урока: Древняя Финикия 1. урок продолжает тему Западная Азия в древности. И знакомит учащихся с природными условиями, и вкладом финикийцев в мировую историю. Продолжает развивать умения работать с картой, находить нужную информацию с помощью разных средств и способов обучения. Формирование УУД: знакомство обучающихся с одним из древнейших государств, находящихся на территории современного Ливана – Финикией, которое возникло во втором тысячелетии до н.э., его природными условиями, заняти...
 • План-конспект урока по истории 5 класса: Эллада аллалары һәм геройлары План-конспект урока по курсу истории древнего мира 5 класса, на тему Эллада аллалары һәм геройлары представляет из себя пошаговый конспект урока на татарском языке, по стандартам ФГОС. План разделен на пять разделов: -Организационный момент - Проверка домашнего задания -Объяснение новой темы: *Боги Олимпии *Боги плодородия *Приключения Геракла -Подведение итогов -Запись домашенго задания. Учитывая новые стандарты, были выделены следующие цели: *Ознакомление с д...
 • Разработка урока Древний Китай, 5 класс1. Данный урок один из заключительных в разделе Древний Восток. Он связан с предыдущими и работатет на последующие, т.к. отрабатываются умения читать карту, работать с линией времени, составлять рассказ по опорным словам, выделять главное из текста ЭИ, умение систематизировать материал по плану, работать со словарем, умение самостоятельно добывать знания по истории. Специфика этого урока в том, что весь материал посвящен истории Древнего Китая. 2. В классе дети имеют разноуровневую подготовк...
 • Обобщающий урок по Древней Греции (5 класс)Основная дидактическая цель такого типа уроков — систематизация знаний, полученных при изучении всей темы, закрепление ее наиболее важных положений. Таким образом, обобщающие уроки способствуют прочному и сознательному усвоению знаний, а также оказывают существенное влияние на развитие памяти, речи, мышления учащихся.Под обобщением понимают выделение каких-либо свойств, качеств, присущих целой группе предметов, и формулирование такого вывода, который будет верен в отношении любого ,отдельного пр...
 • Тема. Писемні джерела 5 класУрок 5 5_кл Тема. Писемні джерела Мета: показати роль імен та назв в історії, опрацювати легенди про походження географічних назв, визначити поняття топоніміка, слов’яни, сіверяни; визначити джерела походження українського народу, назви Україна, розвивати просторові вміння, відрізняти художній та науково-популярний історичний текст, складати простий план, робити елементарні узагальнення, виховувати повагу до історії рідного краю. Обладнання: Власов В., Д анилев... Нумізматика Геральдика Сфрагістика Робота в парах Учні перевіряють одне в одного знання понять минулого уроку. Скласти розповідь за опорними словами: скіфи, Північне Причорномор’я, кочівники, войовничий народ, житла на колесах, володарі степу, могили-кургани, Борис Мозолевський. Орієнтовна відповідь У ч и т е л ь. Скіфи мешкали в Північному Причорномор’ї. Вони були кочівниками: шукаючи нових пасовиськ для своєї худоби, вони постійно переходили з місця на місце. Це був мудрий, волелюбний, але водночас войовничий народ. Свої ж... Топоніми Етноніми Чернігів, українці, Десна, Галичина, поляни, білоруси, Дніпро. Формуємо просторові уміння Працюємо з історичною картою Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 31; Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 35. 1. Визначити, які племінні об’єднання мешкали на території України. (Поляни, деревляни, волиняни, хорвати, уличі, тиверці, сіверяни) 2. Для назви різних частин нашої країни з давніх часів використовують такі назви, як Волинь, Полісся...
 • Тема. Історична карта 5 класУрок 4 5-Б. Тема. Історична карта Мета: ознайомити учнів з допоміжними для історії науками — нумізматикою, сфрагістикою та геральдикою, пояснювати походження тризуба; засобами художнього твору розкрити специфіку життя скіфських племен, своєрідність їх побуту; формувати уявлення про розмаїття історичних джерел та про науки, пов’язані з історією; формувати вміння на основі тексту стисло розповідати про історичну подію, свідомо читати адаптований історичний текст; розвивати історич... Нумізматика Геральдика Сфрагістика До цих наук потрібно підібрати таблички з допоміжними словами: герб, сургуч, печатка, монета, тризуб, карбування, монетарня, штамп, гроші. Формуємо просторові уміння У ч и т е л ь. Одним з давніх народів, що мешкав на території України і за часів своєї могутності мав власну монету, були скіфи. Вони прийшли на наші землі понад дві з половиною тисяч років тому й оселилися у Північному Причорномор’ї. Скіфи були кочівниками. Кочівники — племена, які постійно переходили з місця на місце в пошуках но...
 • Тема. Мова як джерело знань про минуле 5 клас Урок 6. Тема. Мова як джерело знань про минуле Мета: , ознайомити учнів з Моваїою як джерело знань про минуле, згадати основні поняття та визначення, закріпити вміння працювати зі стрічкою часу, картою, продовжувати формування хронологічних і просторових умінь, вдосконалювати навички роботи в групах. Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань. Обладнання: Власов В., Д анилевська О . Вступ до історії У країни. — К .: Ґенеза, 2005; Мисан В. Вступ до історії У країни. — К .: Ґенеза...
 • Тема. Українські вчені -історики 5 класУрок 2 . 5-кл. Тема. Українські вчені -історики Мета: формувати початкові знання про історичний час, історичний простір та одиниці його вимірювання; знайомити учнів у загальному вигляді з поняттями хронологія, дата, лінія часу, легенда карти; розвивати хронологічні просторові вміння; формувати історичну свідомість, прищеплювати відчуття причетності до минулого України, бажання більше дізнатися про нього. Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь. Обладнання: Власов В., Д... Показуємо 0 від початку нашої ери. Наголошуємо на тому, що 100, 200 — останні роки століття, 101, 201 — перші роки наступного століття. Роздаємо картки з датами кожному з учнів (100 р. до н. е., 359, 782, 814). Учні мають визначити століття, до якого належать запропоновані дати. Учитель записує на дошці слова тисячоліття, ера, століття, десятиліття. Учні мають розташувати у зростаючому порядку відрізки часу: тисячоліття, ера, десятиліття, століття. Розвиваємо просторові вміння Починаюч...
 • Тема. Історія і час 5 клас Урок 3 5-Б Тема. Історія і час Мета: ознайомити учнів із різними видами історичних джерел — писемними, усними, речовими, наголосити на їх значущості під час вивчення курсу; подати початкові відомості про допоміжну для історії науку — археологію, дати визначення понять археологія, історичні джерела, визначити, хто такі трипільці, коли вони жили; розвивати вміння свідомо читати адаптований історичний текст, переповідати його основний зміст, відрізняти художній та наук... Речові Писемні Усні Учитель піднімає картки, на яких написані приклади історичних джерел. Учні відносять їх до певної групи. Наприклад, перекази, малюнки, легенди, зброя, уламки глечика, берестяні грамоти, написи на каменях, листи, монети і т. ін. Картки кріпляться у стовпчик під назвою тієї групи історичних джерел, до якої належать. У ч и т е л ь. Пошуком різних історичних джерел займається археолог. Археологія — наука, що вивчає минуле за історичними джерелами. (Учні записують визначення понять в з...
 • Тема. Історія — наука 5 класУрок 1 5-б кл. Тема. Історія — наука Мета: розкрити суть поняття історія як окремої науки, про минуле; ознайомити учнів з постатями відомих істориків; розвивати вміння на основі тексту стисло розповідати про історичну постать; знаходити слова-історизми та витлумачувати їх на основі тексту; користуватися підручником (орієнтуватися в його структурі, користуватися методичним апаратом тощо); застосовувати поняття історія; сприяти формуванню глибокої зацікавленості учнів у вивченні минулого у...
 • Открытый урок по истории на тему В Афинских школах и гимнасиях (5 класс)Нетрадиционный открытый урок по истории 5 класс В Афинских школах и гимнасиях.Урок с элементами инсценировки и перевоплащения преподавателя 20 века в учителя Древней Греции. Дети переносятся в древнегреческую школу, где учат древнегреческий алфавит, учатся писать буквы, пробуют писать свои имена. В начале урока с детьми проводится Историческая разминка, где повторяется изученный материал Древней Греции.Затем Ребята! Мы с вами перенесемся в Древнюю Грецию, в Афинское государство. Главная з...
 • Первые киевские князья. Ольга, Олег, Игорь. 6 классТест Задание #1Вопрос:События 882 г. и 907 г. связаны с именем князяВыберите один из 4 вариантов ответа:1) Рюрика2) Олега3) Игоря4) Святослава Задание #2Вопрос:Один из военных походов князя Святослава был направлен в землиВыберите один из 4 вариантов ответа:1) монголо-татар2) древлян3) варягов4) болгар Задание #3Вопрос:Позднее других произошло событиеВыберите один из 4 вариантов ответа:1) призвание варягов на Русь2) поход князя Игоря на Царьград3) государственная реформа княгини Ольги4) объедине...
 • Урок-игра по истории Поле исторических чудес 6 классТип урока: урок повторения и систематизации знаний. Форма проведения: урок – игра Цели урока:формирование и развитие надпредметных универсальных умений и навыков учащихся: учебно-коммуникативных, учебно-информационных, учебно-логических. Задачи урока: 1. повторение в игровой форме, ранее изученного материала; 2. закрепление знаний учащихся по истории; 3. развитие познавательного интереса учащихся; 4. создание условий для проявления творческих возможностей учащихся и умений работа...
 • Формирование Древнерусского государства 6 классТест Задание #1 Вопрос: Какое событие древнейшая русская летопись Повесть временных лет относит к 862 г.? Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) первый договор князя Олега с Византией 2) призвание варягов в Новгород 3) крещение князя Владимира 4) восстание древлян Задание #2 Вопрос: Зарождение государственности у восточных славян относится к Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) VI-VII вв. 2) IX-X вв. 3) X-XI вв. 4) XI-XII вв. Задание #3 Вопрос: Основным торговым партнером Древнер...
 • Рабочая программа по истории 6 класс ФГОСРабочая программа явялется авторским документом учителя истории Точилкина Е.А. Написана с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения и иных нормативных документов. Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, описание места учебного предмета, календарно-тематическое планирование с описанием УУД, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса. Данный материал призван помочь учи...
 • Методические материалы по работе с текстом на уроке истории 6 классОсновой основ практической работы по формированию предметных и метапредметных умений учащихся в процессе обучения является сам текст: текст учебника, включающий разные способы представления информации — основной и дополнительный текст, таблицы, графики, карты, диаграммы, рисунки; текст рассказа учителя; тексты разных стилей и типов речи, создаваемые учащимися, — сочинения, устные сообщения по теме, представления результатов проектных и исследовательских работ, рефераты, конспекты, планы и так да...
 • Рабочая программа по истории 6 классРабочая программа по истории 6 класс. Программа предполагает углубленное изучение истории в 6-х классах. Программа рассчитана на 4 часа в неделю. Программа состоит из пояснительной записки, имеется краткое содержание учебного предмета , учебно-тематическое планирование на 136 часов, форма контроля, планируемые результаты, список используемой литературы. Программа рассчитана на использование следующих учебников: Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс под.ред.Агибаловой Е.В. Донско...
 • Рабочая программа по истории России 6 класс Рабочая программа по истории России для 6 класса составлена к УМК: 1. Программа общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2009 г. Авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 2. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.- М.: Просвещение, 2010. Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, основное содержание программы, ...
 • Рабочая программа по истории (6 класс)Рабочая программа составлена на основе: Сборника нормативных документов История Федеральный компонент государственного стандарта. Москва Дрофа 2007. Учебника: В.А.Ведюшкин. История средних веков 6кл. Москва Просвещение 2008. Учебника: Е.В.Пчелов История России с древнейших времен до конца ХVI века. Москва Родное слово 2009 Учебника И.А.Гилязов. История Татарстана (с древнейших времен до второй половины XVI века). Казань ТаРИХ 2004 Программа включает 3 курса истории : ...
 • План-конспект на тему Торговля в Средние века (6 класс)План-конспект на тему Торговля в средние века. Цель: охарактеризовать развитие торговли в период Средневековья; объяснить значение понятий и терминов гильдия, ярмарка, банк; формировать навыки самостоятельная работы с текстом учебника, составления плана текста, установление причинно-следственной связи; определить роль развития торговли на развитие городов; прививать интерес к истории. План изучения нового материала: 1. Что с возу упало, то пропало. 2. Расширение торговых связей. 3. Ярмарки...
 • Проверочная работа по истории Казахстана для 6 класса на тему: Кангюи Кангюи жили в IIIв.до н.э.-Vв.н.э. В священной книге древнего Ирана VI в. до н.э. Авесте говорится о народе Канха. Древнекитайский историк Сыма Цянь в Исторических записках описал жизнь и быт кочевников. В китайском источнике Цянь Ханыну имеются сведения о времени возникновения государства кангюев, о его границах, других моментах их истории. Кангюи были не только кочевниками, но и земледельцами. Исследователи считают, что у кангюев существовала письменность, по утверждению китайских посл...
 • Рабочая программа по истории. 6 классРабочая программа по истории 6 класс, 2 ч в неделю ФГОС Учебник: всеобщая история.История Средних веков Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. М.Просвещение 2014 учебник: история России. С древнейших времен до конца XVI века. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.М.Просвещение 2014 Рабочая программа состоит: - пояснительная записка - учебно-тематическое планирование - основное содержание - планируемые результаты - учебно-тематическое планирование по истории средних веков и истории России - форма контроля - список лите...
 • Конспект по истории на тему МЕЗОЛИТ (6 класс)6 кл. Ист.Каз. Тема: МЕЗОЛИТ Цель: Рассказать, об особенностях среднего каменного века Задачи: А) образовательная: Объяснить учащимся, какие изменения произошли в этом периоде Б) Развивающая: дальнейшее углубление знаний и понятий об эпохе камня на территории Казахстана В) Воспитывающая: Объяснить, что развитие научных знаний, образования, архитектуры влияет на улучшение уровня жизни человека, воспитание у учащихся чувства прекрасного, уважение к достижениям человеческого разума Тип урока: к... Периоды, хрон. рамки Эволюция человека Время и место нахождения Природно-климатические условия Орудия труда Техника обработки камня и др. Общественные отношения Казахстанские исследователи, стоянки
 • Тематическое планирование по истории и обществознанию 6 классРабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по истории для среднего (полного) общего образования и региональной программой по истории. Рабочая программа по истории.6 класса конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особеннос...
 • Тематическое планирование по истории и обществознанию 6 классОсновные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – Истории России и Всеобщей истории. Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, ...
 • Тест по теме Русь Древняя 6 классДва варианта работы дают возможность проанализировать недостатки усвоения первого блока истории России. Задания подобраны как на причины событий, так и на соответствие термина и его значения, на фактический и хронологический материал.Ответы 1 вариант: 1 - а, 2 - а, 3 - 4, 4 - в, 5 - б, 6 - Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир, Ярослав Мудрый, 7- 1в, 2д, 3б, 4а, 5г, 8 - Рюрик, 9 -1, 10 -3, 11 - 4, 12 - в, 13 - 1, 14 - 2134, 15 - Святополк, 16 - 1г, 2а, 3в, 4б, 17 - 988г, Владимир Святой, неу...
 • Итоговая работа по истории России (6 класс)В 6 классе учащиеся начинают изучать историю России. Очень важно в конце изучения курса подвести итог, систематизировать знания и закрепить изученный материал. В разработке представлены тесты и задания по курсу История России. 6 класс в трех вариантах. Вариант 1. 1. Древнейшая русская летопись называлась: а) Повесть временных лет б) Слово о погибели русской земли в) Слово о полку Игореве 2. Назовите славянское племя, которое не желало платить Киеву дань и постоянно восставало против ...
 • Разработка внеклассного мероприятия по истории Историческое ассорти (6 класс)Разработка внеклассного мероприятия по истории в 6 классеИсторическое ассортиИгра по истории Древней Руси может быть использована как на уроках обобщения, так и во внеурочное время при проведении недели истории. Игру лучше всего проводить в виде состязания между командами. Игра рассчитана на урок.Цель: развитие познавательного интереса к предмету, Оборудование: песочные часы, магнитные удочки (изготавливаются заранее), небольшие мячики или снежки из бумаги, шаблоны животных и рыбок, карт...
 • Разработка урока по истории древнего мира Культура Древнего Китая (6 класс)Целью данного урока является знакомство с культурой Древнего Китая. Задачи были поставлены следующие : Образовательные: остановиться на особенностях древней китайской культуры; достижениях письменности , литературы ,научных знаний и искусства. Развивающие: дать представление о высоком уровне развития культуры Китая; приобщить учащихся к культуре древних народов, Воспитательные: вызвать интерес учащихся к культуре древнего Китая. Для эффективного проведения урока необходимо мобилизовать всех ...
 • Повторительно-обобщающий урок в 6 классе по теме «Откуда есть пошла земля Русская…»Цели и задачи урока. 1. Повторить и обобщить пройденный материал, закрепить знания учащихся по истории родной страны и родного края, содействовать формированию следующих образовательных компетенций: ценностно-ориентированной, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной и компетенции самосовершенствования. 2. Способствовать развитию интереса учащихся к истории России и родного края, содействовать формированию чувства гордости за свой народ и страну, осознанию ценности научных з...
© 2010-2022