Информатика

 • Оқу құралы Web - дизайнҚазіргі кезде Web – парақты құру үшін HTML ( Hypertext Markup language – гипертексті бөлу тілі) тілі қолданылады , яғни құжатқа қойылатын тегтердің көмегімен құжаттың логикалық құрылысын сипаттайды , құжатты форматтауды және обьектілерді қоюды басқарады. WWW айырмашылығынан ерекшеліктері тақырыбы бойынша байланысты, адресі анық түрде көрсетілмеген бір құжаттан басқа құжатқа ауысу жабдығының бар болуы болып табылады . HTML гипертекс...
 • Реферат тақырыбы: «MS word бағдарламасы»Microsoft Word бағдарламасы – бұл мәтіндік құжаттарды әзірлеуге, қарап шығуға, түрлендіруге және басып шығаруға арналған Microsoft Office қосымшасы. Басқаша айтар болсақ, Microsoft Word – бұл мәтіндерді енгізуге, түзетуге, пішімдеуге және басып шығаруға мүмкіндік беретін мәтіндік процессор. Сонымен қатар, бұл бағдарлама мәтіндік құжатқа суреттерді, диаграммаларды, кестелерді кірістіруге, орфографиялық және грамматикалық қателерді түзетуге және басқа да көптеген амалдарды орындауға мүмкіндік бере...
 • MS Office (Word және Excel) бағдарламалар қосымшасының көмегімен Web-бет жасауMS Office (Word және Excel) бағдарламалар қосымшасының көмегімен Web-бет жасау 1. Жұмыс үстелінде өзіңіздің құжаттарыңызды сақтайтын бума дайындаңыз, буманың атын My Web деп атаңыз. 2. Келесі мазмұндағы Word құжатын құрыңыз. Өзім туралы WordArt нысанын басты тақырып ретінде қолданыңыз, мысалы: Және 3-4 абзац өзіңіз туралы мәлімет қосыңыз (қысқаша автобиография). Әрі қарай келесі мәтінді жазыңыз: Әрі қарай толығырақ...: Және келесі тақырыпшаларды енгізіңіз: Менің хоббиім Менің достарым 3. Құжатты көркемдеңіз және main.doc атымен өз бумаңызда сақтаңыз, құжат фонын қою үшін градиентті құю (заливка) түрін таңдаңыз (Меню – Разметка страницы-Цвет страницы-Способы заливки)
 • Урок информатики в 9-м классе по теме Электронные таблицы Урок информатики в 9-м классе по теме Электронные таблицы Цели урока: применение табличного процессора Excel в решении различных задач; закрепление основных навыков работы с электронными таблицами; знакомство с понятиями: типы выравнивания текста в ячейке, формат числа. Задачи урока: Образовательные: Практическое применение изученного материала. Закрепление знания общих принципов работы табличного процессора MS EXCEL и умения составить таблицу для решения конкретной задачи. Приобретение... Формулы: Рост = (( длина ступни - 15)*100)/15,8 Длина шага = длина ступни * 3 Ширина ступни = Рост / 18 Длина пятки = Рост / 27 Голова = Рост / 8 Плечо = (Рост - 73,6) / 2,97 Предплечье = (Рост - 80,4) / 3,65 Бедро = (Рост - 69,1) / 2,24 Голень = (Рост - 72,6) / 2,53 Идеальная масса = ((Рост * 3) / 10 - 450 + Возраст) * 0,25 + 45 Задача необычна для школы, но за такой необычной задачей лежит самая простая цель и задача: отработка умений ввода формул. Учащиеся выполняют задания на ПК самостоятельно и сохраняют его в виде файла в папке Мой документы \электронные таблицы \... Обобщение, осмысление и систематизация знаний. 8. Подведение итогов урока. \ Домашнее задание. – Вам понравилась индивидуальная работа? В процессе сегодняшнего урока по теме Электронные таблицы мы с вами закрепили полученные знания, умения и навыки...
 • Баяндама Дуальды оқыту — уақыт талабыҚазіргі кезде әлемде оқытудың дуальды жүйесі — кәсіптік-техникалық кадрлар даярлаудың ең тиімді жолдарының бірі. Оның ерекшелігі сол, кәсіптік оқыту үдерісінің басым бөлігі оқу орнында емес, кәсіпорындарда өтеді. Бұл жүйе Германия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция сияқты дамыған елдерде табысты жұмыс істеуде. Іс жүзінде, дуальды оқыту үлгісі— бизнестің, болашақ маман мен мемлекеттің мүдделерінің бірлестігі. Әлеуметтік серіктестіктің мақсаты дуальді оқыту жүйесін енгізу және дамытудың пилоттық ...
 • Запросы с параметрами. Лабораторная работа № 5 2.3. Запросы с параметрами Лабораторная работа № 5 Цель работы: Сформировать умения для создания запросов с параметрами. Часто встречаются ситуации, когда перед выполнением запроса надо изменять условия отбора. В таком случае целесообразно создать запрос с параметрами. При выполнении запроса с параметрами не требуется открывать окно запроса и вносить изменения в бланк QBE. Вместо этого пользователю надо ввести нужное условие отбора в диалоговое окно Введите значение параметра. Запрос с параме... Рис. 1. Пример записи имени параметра. – Выберите команду Параметры в меню Запрос. На экране появится диалоговое окно Параметры запроса (см. рис. 2). В первую ячейку Параметры введите имя параметра, которое было введено в первую ячейку бланка QBE при составлении запроса с параметром. В ячейке, расположенной справа от имени параметра, установите нужный тип данных. Если запрос содержит несколько параметров, продолжите ввод имен параметров и установку типов данных. При выполнении запроса пользова... Рис. 2. Установка типа данных для параметров. – Выберите команду Таблица в меню Вид или нажмите кнопку Режим таблицы на панели инструментов. На экране появится диалоговое окно Введите значение параметра (см. рис. 3). Рис. 3. Диалоговое окно для ввода значения параметра. – Введите значение параметра и нажмите кнопку OK. MSAccess выполнит отбор данных и выведет на экран динамический набор или, если запрос содержит несколько параметров, на экране появится диалоговое окно для ввода значения следующего параметра. После ввода значений всех параметров на экране появится динамический набор. Задание 1. В качестве упражнения создайте запрос, который будет осуществлять поиск книг по ключевому слову в теме. Назовите... Рис. 4. Поиск книг по ключевому слову в теме. 2. Запросы с параметрами удобно использовать для указания нескольких первых букв искомого значения. На рис. 5 показан бланк QBE для запроса, который будет осуществлять поиск книг по нескольким первым буквам фамилии автора. Рис. 5. Поиск книг по первым буквам фамилии автора. Сохраните данный запрос под именем Поиск книг по фамилии автора и выполните его несколько раз для наборов первых букв фамилии автора, содержащих различное количество символов. 3. Создайте запрос, который будет выводить список читателей, которые вовремя не сдали книги. В качестве параметра возьмите период (количество дней), в течение которого читатель может держать книги на руках. Для этих целей измените ранее созданный запрос с именем Читатели,...
 • Просмотр и изменение динамического набора. Лабораторная работа № 4 2.2. Просмотр и изменение динамического набора Лабораторная работа № 4 Цель работы: Сформировать знания о редактировании дина­мического набора. Сформировать умения изменять свойства запросов и его элементов. Запрос и его элементы (поля и списки полей) имеют свойства. Свойства запроса определяют поведение запроса в целом. Например, можно определить свойство, запрещающее включение повторяющихся значений в динамический набор. Свойства поля определяют поведение данных в поле. Например, можно опре... Рис. 1. Окно Свойства поля. Затем, если требуется определить или изменить какое-либо свойство в этом бланке, раскрывают список возможных значений данного свойства, нажав кнопку раскрытия списка (если такая кнопка есть), и выбирают требуемое значение из списка или вводят допустимое значение. На рис. 2 раскрыт список значений свойства Формат поля с типом данных дата/время. Рис. 2. Определение свойства Формат поля. Для определения значений некоторых свойств, например, Маска ввода, можно использовать построители. Справа от ячейки бланка свойств, соответствующей такому свойству, расположена кнопка Построить, которую можно нажать для вызова построителя. Из списка значений свойства Формат поля, приведенного на рис. 2, видно, что дата может иметь четыре формата: полный, длинный, средний и краткий. В макете базовой таблицы Выдача книг поле Дата заказа имеет краткий фор... Рис. 3. Переименование поля. После переименования поля новое имя будет появляться как заголовок столбца запроса в режиме таблицы. Более того, новое имя будет использоваться в любом новом объекте, основанном на этом запросе, а ссылки на это поле в существующих объектах должны быть изменены пользователем. Если требуется больше места для ввода или редактирования значения свойства, нажмите клавиши SHIFT+F2 для открытия окна Область ввода. Получить дополнительные сведения о свойстве и его значениях...
 • Манипулирование данными. Создание простых запросов. Лабораторная работа № 3 2. Манипулирование данными 2.1. Создание простых запросов Лабораторная работа № 3 Цель работы: Сформировать умения создавать простые запросы для выбора данных. Запрос в MSAccess – это требование предоставить информацию, накопленную в таблицах базы данных. Запрос можно получить с помощью с помощью инструментов запроса. Запрос может относиться к одной или к нескольким связанным таблицам. На основании запроса MS Access формирует динамический набор записей. Физически он выглядит как таблица, хо... Рис. 1. Панель инструментов Конструктор запросов. MSAccess допускает два способа создания запроса: с помощью мастера и в режиме конструктора. Для того чтобы приступить к созданию запроса с помощью мастера можно выполнить двойной щелчок мышью на строке Создание запроса с помощью мастера во вкладке Запросы окна базы данных или щелчок мышью на кнопке Создать, а затем выбрать вариант Простой запрос в окне диалога Новый запрос. Создание запроса на выборку для сортировки информации В работе далее дл... Рис. 2. Окно диалога Добавление таблицы. Создание запроса для сортировки информации рассмотрим на следующем примере. Требуется составить список книг московских издательств, рассортированных по фамилиям авторов. В динамический набор надо включить следующие поля: Автор, Название, Наименование и Год издания. Обратим внимание на то, что в нашем запросе будут использоваться поля из двух таблиц: Издательства и Книги. Поэтому в окне диалога надо выделить имена этих двух таблиц. Для этих целей щелкнит... Рис. 3. Окно запроса в режиме конструктора. Окно запроса в режиме конструктора предназначено для создания новых и изменения существующих запросов. При создании запросов в этом режиме используется механизм запросов по образцу QBE (QuerybyExample). Окно в этом случае состоит из двух частей. В верхней части окна размещаются списки полей, из которых будет формироваться запрос. В нижней части окна располагается бланк QBE, в который нужные для запроса поля перемещаются при помощи мыши из списков пол... Рис. 4. Вид бланка QBE для решения задачи. Сейчас выполним созданный нами запрос. Для этого нажмите кнопку Режим таблицы на панели инструментов Конструктор запросов (первая кнопка – см. рис. 1). После нажатия этой кнопки вы увидите список книг московских издательств, рассортированный в алфавитном порядке по фамилиям авторов (см. рис. 5). Для того чтобы установить оптимальную ширину столбца списка, надо выполнить двойной щелчок мышью на правой границе столбца в строке заголовков полей. Установите... Рис. 5. Результат выполнения запроса. После того как запрос создан, его можно сохранить. Для этой цели надо выполнить команду Сохранить запрос или Сохранить запрос как в меню Файл. Если мы выполняем сохранение первый раз, то выполнение этих команд приводит к одному и тому же результату – на экране появляется окно диалога, приведенное на рис. 6. Рис. 6. Окно диалога для сохранения запроса. Сохраните созданный нами запрос под именем Список книг московских издательств. Для этого введите новое имя (старое имя Запрос1, которое предложил Access, после нажатия первой клавиши исчезнет, так что нет необходимости специально его убирать) и нажмите кнопку OK. Отбор данных Основное назначение запроса состоит в формировании динамического набора, записи которого удовлетворяют некоторым условиям. Условия отбора записей вводятся как выражения. Выраже... Рис. 7. Окно диалога Построитель выражений. Вставка операторов в выражение из строки операторов, расположенной ниже поля построителя, выполняется щелчком мыши на операторе. Для вставки элемента поступают следующим образом. В левом нижнем поле построителя выбирают папку, содержащую нужный элемент. В нижнем среднем поле дважды щелкают элемент, чтобы вставить его в поле выражения, или выбирают тип элемента. Если выбран тип в нижнем среднем поле, то значения будут отображаться в нижнем правом поле. ... Символ Назначение Пример Результат отбора * Заменяет любую группу символов; может быть первым или последним символом в шаблоне. ст* *иск стол, станок и т.п. иск, диск, риск и т.п. ? Заменяет любой один символ. ко?а кора, коса, коза и т.п. # Заменяет любую одну цифру. 5#4 504, 554, 514 и т.п. [] Заменяет любой один символ, указанный в скобках. ко[рс]а кора и коса, но не коза ! Заменяет любой один символ, кроме символов, указанных в скобках. ко[!рс]а коза и кожа, но не кора и коса - Заменяет любой один символ из указанного диапазона. ко[к-м]а кока, кола и кома После завершения ввода выражения в ячейку строки Условие отбора (например, нажатием клавиши Enter, клавиш управления курсором или щелчком мыши в другой ячейке) выполняется синтаксический анализ этого выражения и выражение приводится в соответствие с правилами синтаксиса MSAccess. Например, если введено слово Москва, то добавляются прямые кавычки и это слово выводится как Москва. Если выражение не содержит оператор, то подразумевается оператор равняется (=). Например, если в ячейку Условие ... Код читателя Код книги Дата заказа Дата возврата 1 1 01.09.2007 15.10.2007 1 3 05.07.2008 23.09.2008 4 3 07.01.2008 02.03.2008 5 2 23.04.2008 03.05.2008 7 3 20.01.2008 11.04.2008 9 6 02.02.2008 03.03.2008 Составьте запрос, который будет выводить список читателей, которые не сдали своевременно книги (предполагается, что читатель может держать книгу на руках не более 100 дней). В динамический набор включите следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество, Домашний телефон, Автор, Название, Стоимость. Для решения задачи воспользуйтесь функцией Date(). Запрос сохраните под именем Читатели, не сдавшие своевременно книги.
 • Устройство компьютера. Программы и файлы. Самостоятельная работа 2 варианта Устройство компьютера. Программы и файлы. I вариант 1. Перечислить дополнительные устройства компьютера. 2. Для чего предназначен процессор в компьютере. 3. Перечислить устройства вывода информации. 4. Сформулировать понятие папки. 5. Из чего состоит полное имя файла. 6. Поставить в соответствие определения: 1 Программное обеспечение А пакет программ, управляющих работой компьютера и обеспечивающих взаимодействие между человеком и компьютером 2 Панель задач Б совокупность всех программ компьютера 3 Значки, ярлычки В программы, с помощью которых на компьютере выполняются конкретные задания 4 Операционная система Г обеспечивают быстрый доступ к объектам – различным устройствам и программам компьютера 5 Рабочий стол Д серая полоска в нижней части рабочего стола 6 Прикладные программы Е изображение на экране монитора готового к работе компьютера II вариант 1. Перечислить основные устройства компьютера. 2. Для чего предназначена память компьютера. Перечислить ее виды. 3. Перечислить устройства ввода информации. 4. Сформулировать понятие файла. 5. Какое количество символов может быть в имени файла? Какие это символы? 6. Поставить в соответствие определения: 1 Операционная система А пакет программ, управляющих работой компьютера и обеспечивающих взаимодействие между человеком и компьютером 2 Рабочий стол Б совокупность всех программ компьютера 3 Панель задач В программы, с помощью которых на компьютере выполняются конкретные задания 4 Прикладные программы Г обеспечивают быстрый доступ к объектам – различным устройствам и программам компьютера 5 Значки, ярлычки Д серая полоска в нижней части рабочего ст ола 6 Программное обеспечение Е изображение на экране монитора готового к работе компьютера
 • Лабораторная работа № 2. Создание базы данных Лабораторная работа № 2 Цель работы: Сформировать умения добавлять таблицы в базу данных с целью расширения ее функциональных возможностей. Иногда в процессе разработки базы данных или в процессе опытной эксплуатации ее возникает необходимость добавления в нее новых таблиц. Очевидно, что спроектированная нами в предыдущей работе база данных Библиотека обладает очень ограниченными возможностями. Эта база данных, состоящая из трех таблиц: Издательства, Книги и Темы, не позволяет автоматизировать... Рис. 3. Схема расширенной базы данных Библиотека. 4. Откройте таблицу Читатели и введите в нее данные, приведенные в таблице 1. Таблица 1 Данные для ввода в таблицу Читатели Код читателя Фамилия Имя Отчество Домашний телефон Домашний адрес 1 Аксенов Виктор Сергеевич 252-88-13 ул. Есенина, 15-19 2 Голубева Елена Андреевна 220-99-29 ул. Чкалова, 7-38 3 Васильев Игорь Петрович 232-64-78 ул. Богдановича, 102-34 4 Кучеров Валентин Степанович 266-24-95 ул. Кнорина, 27-5 5 Мастяница Вячеслав Иванович 246-42-25 ул. Плеханова, 34-98 6 Победимская Лариса Анатольевна ул. Чкалова, 9-10 7 Литвин Борис Николаевич 239-55-76 пр. Независимости, 46-54 8 Германович Рита Мироновна 278-31-51 ул. Казинца, 26-9 9 Бинцаровский Теодор Петрович ул. Корженевская, 1-288 5. Введите в таблицу Выдача книг данные, приведенные в таблице 2. Таблица 2 Данные для ввода в таблицу Выдача книг Код читателя Код книги Дата заказа Код читателя Код книги Дата заказа 1 1 1.09.07 4 3 7.01.08 1 3 5.07.08 4 4 25.10.07 1 4 21.10.07 5 2 23.04.08 2 1 4.11.07 6 1 18.06.08 3 2 3.08.08 7 3 20.01.08 8 7 25.12.07 9 6 2.02.08 Обратите внимание на то, что, если бы вы попробовали вначале ввести данные в таблицу Выдача книг, а затем в таблицу Читатели, то MSAccessэто не позволил бы сделать. Поэтому мы специально раньше установили связи между таблицами, а затем уже вводили данные в таблицы. В этом случае MSAccess будет проверять целостность данных.
 • Проектирование базы данных. Создание базы данных. Лабораторная работа № 1 1. Проектирование базы данных 1.1. Создание базы данных Лабораторная работа № 1 Цель работы: Сформировать умения создавать структуры таблиц и устанавливать связи между ними. Создание файла пустой базы данных выполняют следующим образом. Запускают MSAccess и нажимают на кнопку Создать на панели База данных (можно выполнить команду Создать в меню Файл). На панели Область задач выбирают задачу Новая база данных. В появившемся диалоговом окне Файл новой базы данных указывают имя создаваемого ... Рис.1. Окно таблицы в режиме конструктора. В области проекта таблицы указывают имена полей, типы данных и описание. Колонка Описание является не обязательной – в ней можно записывать комментарии. Нижняя часть окна таблицы в режиме таблицы может быть использована для установки свойств данных, отличных от принципа умолчания. После того, как в таблицу, представленную в режиме таблицы, внесена необходимая информация, ее следует сохранить. Для этого в меню Файл можно выбрать команду Сохранить или на... Название таблицы Имя поля Тип данных Свойства поля Ключ Издательства Код издательства Числовой Размер поля – целое, обязательное поле Да Издательства Наименование Текстовый Размер поля – 15 Издательства Город Текстовый Размер поля – 15 Книги Код книги Числовой Размер поля – целое, обязательное поле Да Книги Название Текстовый Размер поля – 25 Книги Автор Текстовый Размер поля – 15 Книги Код издательства Числовой Размер поля – целое, обязательное поле Книги Объем Числовой Размер поля – целое Книги Год издания Числовой Размер поля – целое Книги Стоимость Денежный Формат поля – денежный Темы Код книги Числовой Размер поля – целое, индексированное поле (совпадения допускаются) Темы Тема Текстовый Размер поля – 30 После того, как вы набрали имена полей таблицы Издательства, указали для них типы данных, установили требуемые свойства и определили ключ, нажмите на кнопку Закрыть окна таблицы в режиме конструктора. При этом появится сообщение: Сохранить изменения макета или структуры таблицы Таблица1 ? Ответьте на него утвердительно. После этого появится диалоговое окно Сохранение, в котором наберите имя таблицы Издательства и нажмите копку ОК. 3. Описанные выше действия выполните для создания таблиц Книги... Рис. 2. Схема базы данных Библиотека. Поскольку при установке связей между таблицами мы указали режим обеспечения целостности данных с его подрежимами, то тем самым мы задали порядок, в котором надо вводить данные в таблицы. Вначале надо вводить данные в таблицу Издательства, затем – в таблицу Книги и лишь после этого – в таблицу Темы. 5. Введите в таблицы Издательства, Книги и Темы базы данных Библиотека данные, приведенные ниже в таблицах 2-4. Ввод данных в таблицу осуществляется в режиме табл... Код издательства Наименование Город 1 Наука Москва 2 Мир Москва 3 Радио и связь Минск 4 Машиностроение Киев 5 Финансы и статистика Москва Таблица 3 Книги Код книги Название Автор Код издате­льства Объем Год изда­ния Стои­мость 1 Педагогика Беспалько 2 340 1994 24 000,00р. 2 Сборник задач Сканави 2 634 1992 60 000,00р. 3 Программирование Арсак 1 273 1989 18 000,00р. 4 Язык Ада Перминов 3 278 1987 16 000,00р. 5 Операционные системы Грибанов 3 446 1991 23 000,00р. 6 БД на Паскале Ульман 4 563 1992 32 000,00р. 7 IBM PC для пользователя Фигурнов 5 368 1994 22 000,00р. Таблица 4 Темы Код книги Тема Код книги Тема 1 Личность человека 5 Управление заданиями 1 Проектирование ППС 5 Управление задачами 1 Технология обучения 5 Управление данными 1 Анализ учебного процесса 6 Операции с поставщиками 2 Уравнения 6 Бухгалтерская книга 2 Прогрессии 6 Платежная ведомость 2 Геометрические задачи 6 Реляционная алгебра 3 Игры с числами 6 Правила нормализации 3 Игры без стратегии 7 Устройства компьютера 3 Комбинаторные задачи 7 Файлы и каталоги 3 Стратегия без игры 7 Диалог пользователя 4 Программные модули 7 Работа с дисками 4 Лексика 7 Программы архивации 4 Предопределенные типы 7 Конфигурирование системы 4 Операторы 7 Обслуживание дисков 5 Структура ОС ЕС 7 Редактирование текстов
 • Информатика пәнінен бақылау жұмысы1. Мәтінді жаз. Файлдағы мәтінге сурет қой. Мәтінді суреттің контуры бойынша қой. 2. Автофигура және суретті қолдану арқылы хабарландыру жаса. 3. у=2х3+4 функциясының шамалары бойынша таблица жасап, х=[1:5] үшінқадамы 0,1 график құр. 4. Есептеу жүргіз және тек 4 пен 5-ке ғана оқитын студенттерді фильтр көмегімен анықта 1. Мәтінді жазып, қаріп стилін Arial-ға, өлшемін – 18пт-ға, курсив түріне ауыстыр. 2. Мәтінді бірдей үш колонкаға бөл. 3. Математикалық өрнек...
 • Открытое занятие вариативной учебной программы «Информатика в играх и задачах»Открытое занятие вариативной учебной программы Информатика в играх и задачахI год обучения Цель: закрепить знания по работе с таблицами, с различными видами диаграмм и алгоритмов, повторить умения кодировать и расшифровывать информацию, развивать внимание, логическое мышление, любознательность, воспитывать аккуратность, взаимопомощь. Оборудование: тетради, карточки для устного опроса, , карточки с заданием, компьютеры. Ход занятияЦели и задачи урока .Мы сегодня проводим занятие в кабинете ин...
 • Машықтық жұмыстар Excel бағдарламасы бойыншаМашықтық әдіс. Машықтық жұмыстар бес кезеңге бөлінеді. Бұнда оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәжірибе сабақтарында тексеріледі. а) мұғалімнің түсіндіруі, жұмысты теориялы кезеңдермен үйрету; э) көрсету (инструктаж); б) жұмысты жасап көру (екі-үш оқушының жұмыс жасауы, егер қате жіберілсе қалған оқушылар бақылау жасап, мұғаліммен бірге қатесін түзеуі); в) жұмысты әркімнің өзі орындауы; г) бақылау, оқушылардың жұмысы тексеріліп, бағаланады. Орындалу сапасы ескертіледі, уақытты, материалдарды үнемд...
 • Информатика пәнінен тест жұмыстары1. График дегеніміз не ?Бірнеше ұяшықтар тобы Жұмыс кітабына енгізілген графикалық объект Мәтіндік редакторда қолданылытын жазу стилі Жол мен бағанның қиылысуы 2.Аңыз, тақырып, тор дегеніміз не?A. Диаграмма стиліB. Диаграмма түріC. Диаграмма дизайныD. Диаграмма элементтері 3. Суретте диаграмманың қай элементі ерекшеленіп көрсетілген?A. АңызB. КестеC. ТорD. Тақырып
 • Урок, разработка Общие сведения о текстовом процессоре, интерфейс программы, создание и сохранение документаТема: Общие сведения о текстовом процессоре, интерфейс программы, создание и сохранение документа. Цели: -образовательные: учащиеся знают назначении и возможности текстового процессора MicrosoftWord; формируют представления об основных элементах текстового документа, интерфейсе MicrosoftWord, режимах его работы; -развивающие: развивают приемы умственной деятельности, память, внимание, умение сопоставлять, анализировать, делать выводы; -воспитательные: показывают важность знаний и умений в сфере...
 • Урок Операциялық жүйелер және олардың дамуыОперациялық жүйелердің (ОЖ) дамуы көбінесе компьютерлердің аппараттық базасының жетілдіруімен байланысты. Ең бірінші компьютерлердің операциялық жүйесі болған жоқ – олар бір ғана енгізілген программаны орындады; программаны дайындау мен енгізу бойынша барлық әрекетті, сонымен қатар деректер мен нәтижелерді енгізу/шығару пайдаланушыдың өзімен қамтамасыздандырылды. Сонымен бірге ОЖ шығу тарихы компьютерлердің ең алғаш пайда болуынан басталды, 1949 жылы ағылшын компьютері ЕDSАС өзінің бірінші авто...
 • Реализация компетентностного подхода как фактор повышения качества знаний учащихся с повышенной учебно-познавательной мотивациейВ основе проекта лежит проблемная ситуация противоречия между современными запросами общества к системе общего образования и уровнем развития этой системы. Обществу требуются активные, творческие, мыслящие выпускники, способные не только это общество преобразовывать и совершенствовать, но и готовые к саморазвитию и самообразованию в течение всей жизни. Современная школа с явным преобладанием объяснительно-иллюстративных технологий, комбинированного урока не всегда может решить эту задачу. Налич...
 • Программа по информатике начальные классы Данная программа по информатике носит пропедевтический характер и активизацию воспитательной деятельности.Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться информатикой вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, если не умеет человек. Развивает коммутативные и интеллектуальные способности учащихся. Создает мотивацию для уч...
 • Применение электронных образовательных ресурсов при обучении информатике XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре — он должен стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть новыми образовательными технологиями и современными методиками, чтобы общаться на одном языке с ребёнком и не отставать от прогресса. Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития общества, а знания – предметом ненадежным и о...
 • Формирование информационной культуры посредством ИКТФормирование информационной культуры посредством ИКТ. Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Вовлеки меня, и я научусь. Китайская пословица В последние годы произошло осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии. Наше время называют “веком информации”. Когда компьютеры стали широко использоваться в процессе образования, появился термин новая информационная технология обучения. XXI век – век высоких ко...
 • Введение в мир 3DСегодня вокруг нас полно объемного контента – 3D видео, стереофотографии, 3D игры. Для того чтобы увидеть стереоэффект есть несколько способов, поговорим о них… Для полноценного просмотра 3D видео или фото лучше всего использовать специальное оборудовании, это 3D телевизор или проектор с 3D очками: 3D монитор (не менее 120 Гц) в комплекте с 3D очками и видеокартой, поддерживающей стерео режим: Конечно это лучший вариант для просмотра 3D видео и стереофото, но это оборудование настолько дорогое, ...
 • Построение графиков функций в электронных таблицахСоздаем таблицу, в первом столбце которой будет аргумент x, а во втором - значение функции. Заполняет первый столбец значениями аргумента x таким образом, чтобы они заполнили необходимый нам диапазон (в нашем примере, это числа от до через). В ячейку А2 вводим начальное значение (-6), в ячейку А3 вводим формулу =А2+1, так как шаг равен 1. Подводим указатель мыши к правому нижнему углу ячейки А3, (при этом указатель мыши превращается в черный крестик), нажимаем на левую кнопку мыши и, не отпуская...
 • ФОС по Информатике и ИКТ Министерство просвещения ПМР Государственное образовательное учреждение среднего профессионального учреждения Рыбницкий политехнический техникум ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по учебной дисциплине Информатика и ИКТ Профессии НПО: · технический профиль : - 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка - 110800.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве ...
 • Создание и форматирование документов в Microsoft WordЗадание 3. В тексте 2 определите количество слов – Африка. Замените слово Африка на слово Азия.Ключ к заданию:Алгоритм поиска текста:1. Выделите фрагмент текста для поиска.2. Выполните команду Найти на вкладке ленты Главная.3. Задайте слово Африка для поиска.4. Подсчитайте количество выделенных последовательно слов в фрагменте текста.Алгоритм замены текста:1. Выделите фрагмент текста 2.2. Выпол...
 • Графические возможности текстового процессора Microsoft Word1. Выделите Рисунок на вкладке формат в группе размер выберите команду обрезка.2. На вкладке формат в группе размер выполните команду обрезкаàобрезать по фигуре. В группе прямоугольники выберите фигуру прямоугольник с двумя вырезанными противолежащими углами На вкладке формат в группе Стили рисунков выполните команды Эффекты для рисункаàЗаготовкиàЗаготовка 10.
 • Компетентностный подход в обучении информатикиКонкурентоспособность выпускника организаций профессионального образования сегодня требует от него умение осваивать новые технологии и способность быстро подстраиваться к постоянно меняющимся требованиям рынка рабочей силы. Сегодня в профессиональном образовании и не только, берет своё начало компетентностный подход, который позволяет: · облегчить работу преподавателя за счет постепенного повышения самостоятельности обучающихся; · приравнять цели обучения, стоящие перед пре...
 • Успешная реализация новых образовательных стандартовУспешная реализация новых образовательных стандартов всецело зависит от уровня профессиональной компетентности педагогических работников. Несомненно, современный преподаватель обладает ценнейшим опытом, багажом эффективных методик, педагогических приемов. Однако, как показывает практика, формула успеха педагога – это постоянное совершенствование своей компетентности. Сегодня, в XXI веке, в условиях новых требований к образованию качество знаний учащихся непосредственным образом зависит от того...
 • Методические рекомендации по использованию техники декупаж на занятиях кружка декоративно-прикладного искусстваМетодические рекомендации по использованию техники декупаж включают в себя краткую историю указанной техники. Цель декупажа - добиться эффекта нарисованной картины на декорируемом предмете. Поверхность может быть не только твердой (фарфор, стекло, дерево, керамика, пластмасса), подойдет ткань и даже картон. В Методических рекомендациях... приведены алгоритм выполнения декупажа, материалы и инструменты (объект декорирования, бумажная салфетка, ножницы, кисть, клей, акриловый лак), способы...
 • Логика и логические выраженияВ данной рзработке имеютя 6 вариантов заданий необходимых для закрепления даной темы Логика и логические выражения. Данные задания помогут учащимся отработать логические операции; конъюнкцию, дизъюнкцию, инверсию, импликацию, эквиваленцию, а так же их сочетание. Умение по таблице строить логические выражения, выполнять правильно преоритет логических действий. Этот материал позволит векторно нацелить учащихся на выполнение заданий из ЕГЭ. закрепление материала прожлых уроков. Необходимые знания... А = . Двойное отрицание исключает отрицание. 2. Переместительный (коммутативный) закон: — для логического сложения: A V B = B V A — для логического умножения: A&B = B&A. Результат операции над высказываниями не зависит от того, в каком порядке берутся эти высказывания. В обычной алгебре 2 + 3 = 3 + 2, 2 ´ 3 = 3 ´ 2. 3. Сочетательный (ассоциативный) закон: — для логического сложения: (A Ú B) Ú C = A Ú (BÚ C); — для логического умножения: (A&B)&C = A&(B&C). При одинаковых знаках скобки можно ставить произвольно или вообще опускать. В обычной алгебре: (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 2 + 3 + 4, 5 ´ (6 ´ 7) = 5 ´ (6 ´ 7) = 5 ´ 6 ´ 7. 4. Распределительный (дистрибутивный) закон: — для логического сложения: (A Ú B)&C = (A&C) Ú (B&C); — для логического умножения: (A&B) Ú C = (A Ú C)&(B Ú C). Определяет правило выноса общего высказывания за скобку. В обычной алгебре: (2 + 3) ´ 4 = 2 ´ 4 + 3 ´4. 5. Закон общей инверсии (законы де Моргана): — для логического сложения = & ; — для логического умножения: = Ú 6. Закон идемпотентности — для логического сложения: A Ú A = A; — для логического умножения: A&A = A. Закон означает отсутствие показателей степени. 7. Законы исключения констант: — для логического сложения: A Ú 1 = 1, A Ú 0 = A; — для логического умножения: A&1 = A, A&0 = 0. 8. Закон противоречия: A& = 0. Невозможно, чтобы противоречащие высказывания были одновременно истинными. 9. Закон исключения третьего: A Ú = 1. 10. Закон поглощения: — для логического сложения: A Ú (A&B) = A; — для логического умножения: A&(A Ú B) = A. 11. Закон исключения (склеивания): — для логического сложения: (A&B) Ú ( &B) = B; — для логического умножения: (A Ú B)&( Ú B) = B. 12. Закон контрапозиции (правило перевертывания): (A Û B) = (BÛ A).┐(А→В) = А&┐В┐А&(АÚВ)= ┐А&ВАÚ┐А&В=АÚВ Формула имеет нормальную форму, если в ней отсут­ствуют знаки эквивалентности, импликации, двойного от­рицания, при этом знаки отрицания находятся только при переменных.
© 2010-2022