Тесты для 8 класса

Разработка "Тесты для 8 классов" представляет собой сборник тестов для 8 классов, в котором обобщены темы, изучаемые учащимися в первом полугодии 8 класса (Термодинамика и молекулярная физика; Электричество: электростатика и законы постоянного тока). В сборнике тестов собрано 10 тестов по 20 вопросов в каждом с 5 вариантами ответов, один из которых является правильным. Сборник тестов разработан на казахском языке в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом образования Республ...
Раздел Физика
Класс 8 класс
Тип Тесты
Автор
Дата
Формат rar
Изображения Есть
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

1 нұсқа


 1. Электроплитадан оның үстінде тұрған ыдысқа жылу берілудің тәсілі:

 1. Жылу өткізгішітік

 2. Конвекция

 3. Сәулелену

 4. Жылу өткізгіштік пен сәулелену

 5. Конвекция мен сәулелену

 1. Көп уақыт бойы көрсетуін сақтайтын медициналық термометр құрылысының ерекшелігі:

 1. Температураны өлшеу шегі аз

 2. Аспаптың өлшеу құны аз

 3. Сынабы бар баллон мойыны тарылған

 4. Сынап қолданылады

 5. Шкаласындағы нөлдік мәні жоқ

 1. Дененің ішкі энергиясын өзгерту әдістері:

 1. Жұмыс істеу арқылы

 2. Жылу алмасу арқылы

 3. Энергия алмасу арқылы

 4. Жылу алмасу арқылы мен жұмыс істеу арқылы

 5. Дененің ішкі энергиясы өзгермейді

 1. Металл қасықтың қыздырылған бөлігінен суық бөлігіне энергияның берілу құбылысы:

 1. Конвекция

 2. Сәуле шығару

 3. Сәуле шығару мен жылу өткізгіштік

 4. Конвекция мен сәуле шығару

 5. Жылу өткізгіштік

 1. Массалары 2 кг және 1 кг әр түрлі заттан жасалған денелер (с1 = 230 Дж/кг*0С, с2 = 460 Дж/кг*0С) бірдей температураға қыздырылды. Денелерге берілген жылу мөлшерінің мәнін салыстырыңдар:

 1. Q1 = Q2

 2. Q1 = 2Q2

 3. 2Q1 = Q2

 4. 4Q1 = Q2

 5. Q1 = 4Q2

 1. 00С температурада мұз ериді. Осы кезде энергия:

 1. Жұтылады

 2. Бөлінеді

 3. Жұтылмайды және бөлінбейді

 4. Бастапқыда жұтылады, кейін бөлінеді

 5. Бастапқыда бөлінеді, кейін жұтылады

 1. Массасы 1 кг зат толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін анықтайтын шама:

 1. Меншікті булану жылуы

 2. Меншікті жану жылуы

 3. Меншікті балқу жылуы

 4. Меншікті жылу сыйымдылығы

 5. Жану жылуы

 1. Сұйықтың қайнау температурасы сыртқы қысымға қалай тәуелділігін анықтаңдар:

 1. Тәуелді емес

 2. Қысым артқан сайын қайнау температурасы төмендейді

 3. Қайнау температурасы сыртқы қысымның квадратына пропорционал

 4. Қысым артқан сайын қайнау температурасы да артады

 5. Қайнау температурасы сыртқы қысымның квадратына кері пропорционал

 1. Массасы 5 кг эфирді қайнау температурасында буға айналдыру үшін жұмсалатын жылу мөлшерін анықтаңдар. Эфирдің меншікті булану жылуы 0,4*106 Дж/кг:

 1. 1,25*10-6 Дж

 2. 0,4*106 Дж

 3. 8*104 Дж

 4. 2*106 Дж

 5. 2*10-6 Дж

 1. Қысымы өзгеріссіз болатын термодинамикалық процесс:

 1. Изотермиялық

 2. Изохоралық

 3. Изобаралық

 4. Адиабаталық

 5. Изопроцесс

 1. Жылу қозғалтқышына жатпайтын құрылғыны анықтаңдар:

 1. Іштен жану қозғалтқыш

 2. Дизель

 3. Газ турбинасы

 4. Карбюратор

 5. Реактивті қозғалтқыш

 1. Газға 5 кДж - ға тең жылу мөлшері берілді. Осы кезде газ 2 кДж - ға тең жұмыс атқарды. Газдың ішкі энергиясының өзгеруі:

 1. 5 кДж - ға артты

 2. 2 кДж - ға артты

 3. 3 кДж - ға артты

 4. 2 кДж - ға кемиді

 5. 3 кДж - ға кемиді

 1. Электр өріс кернеудігінің өрнегі:

 1. Е = qd

 2. Е = Fq

 3. Е = Тесты для 8 класса

 4. Е = Тесты для 8 класса

 5. Е = Ud

 1. Электр өрісіндегі зарядтың орын ауыстыру жұмысы нөлге тең болатын жағдайды көрсет:

 1. Күш сызығының бойымен зарядтың орын ауыстырғанда

 2. Кез - келген электростатикалық өрістегі кез - келген тұйық траектория бойынша орын ауыстырғанда

 3. Өрістегі кез - келген тұйық емес траектория бойынша нүктелік зарядтың орын ауыстыру

 4. Біртекті электр өрісіндегі кез - келген тұйық емес траектория бойынша орын ауыстырғанда

 5. Әрқашан нөлге тең

 1. Нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулігі, сол нүктеде өріс тудыратын зарядты 3 есе кеміткенде модулі бойынша өзгеруі:

 1. 3 есе артады

 2. 3 есе кемиді

 3. 9 есе артады

 4. 9 есе кемиді

 5. Өзгермейді

 1. Электр тізбегін құрайтын аспаптар:

 1. Қыздыру шамдары, өткізгіш сымдар мен амперметр

 2. Электр энергиясын қабылдағыштар, сымдар және амперметр

 3. Электр энергиясын қабылдағыштар, амперметр, вольтметр және кілт

 4. Электр энергиясын қабылдағыштар, сымдар және кілт

 5. Электр энергиясын қабылдағыштар, сымдар, кілт және ток көзі

 1. Кернеудің өлшем бірлігі:

 1. Ватт

 2. Ом

 3. Вольт

 4. Ампер

 5. Джоуль

 1. Кедергілері 1 Ом мен 4 Ом екі резистор тізбектей қосылған. Бірінші резистор арқылы 3 А ток өтеді. екінші резистор арқылы өтетін токтың шамасы:

 1. 1 А

 2. 2 А

 3. 3 А

 4. 4 А

 5. 0

 1. Электролиттердегі электр тоғы дегеніміз:

 1. Электрондардың реттелген қозғалысы

 2. Электрон және оң иондардың реттелген қозғалысы

 3. Оң иондардың реттелген қозғалысы

 4. Оң және теріс иондардың реттелген қозғалысы

 5. Теріс иондардың реттелген қозғалысы

 1. 1000С - де қабылданған температура:

 1. Қалыпты жағдайда судың қайнауы

 2. Қалыпты атмосфералық қысымда судың қайнауы

 3. Ащы судың қайнауы

 4. Будың конденсациясы

 5. Судың булануы

© 2010-2020