Опис виховної системи Я-школяр, я-громадянині

Раздел Другое
Класс -
Тип Другие методич. материалы
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Опис виховної системи «Я - школяр, я -громадянин»

У школі другий рік працює виховна система «Я - школяр, я - громадянин», опис якої на обласному конкурсі виховних систем посів третє місце.

Результатом запровадження у школі такої системи роботи мала стати сформованість у школярів громадянської компетентності, тобто здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства.

На вирішення цієї проблеми було спрямовано роботу всіх ланок школи.

Структурними підрозділами внутрішньо-шкільної системи керування виховним процесом, які координують науково-методичну та організаційну роботу класних керівників є методичне об'єднання класних керівників, психолого-педагогічний семінар для класних керівників, шкільний парламент, штаб по профілактиці правопорушень, Рада школи, батьківський комітет, Традиційними в школі стали такі загально шкільні заходи: свято Першого дзвоника, конкурс патріотичної пісні, День школи, презентація п'ятокласників, день зустрічей, виставки поробок, Свято врожаю, виставка фотоальбомів конкурси малюнків, «Осінній бал», тематичні лінійки, спортивні змагання, конкурси «Веселі старти», «Старти надії».

Виховна система школи має концептуальну ідею - це виховання Громадянина, Патріота. Метою виховання є становлення громадянина України, патріота своєї країни.

Завдання виховної системи: забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог; реалізація індивідуального підходу до особистості; сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу; виховання національної свідомості, любові до рідної землі свого народу, держави; формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, турбота про молодших, хворих; виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки.

Принципи виховної системи: любов до батьківського дому; повага до старших, піклування про них; бережливе ставлення до природи та її ресурсів; уміння підпорядкувати власне суспільному; дотримання звичаїв, обрядів, традицій свого народу; відповідальність перед суспільством за свою поведінку; відповідальне виконання громадських обов'язків і правових норм; правова свідомість і самосвідомість; громадянський обовя'зок перед родичами, старшими поколіннями.

У ході постійної узгодженої роботи колективу формуємо в учнів громадські уміння:

  • у політичній сфері суспільного життя: орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні та визначати власну позицію; ініціювати громадську активність;

  • у правовій сфері суспільного життя: реалізовувати й послідовно обстоюват свої права, застосовувати процедури і технології захисту власних інтересів, прав і свобод та прав і свобод інших громадян;

  • у соціальній сфері суспільного життя: ефективно спілкуватися; долати стереотипи; расизм та нестерпність, визнавати і приймати різноманітність, іти на компроміст з різними етнічними, релігійними групами; прислухатися, розуміти й тлумачити доводи інших людей4 робити свідомий вибір, застосовувти демократичні технології прийняття індивідуальних і колективних рішень, ураховуючи власні інтееси, інтереси та потреби інших громадян; брати участь у самоорганізації, самоврядуванні дітей та молоді;

  • в економічній сфері суспільного життя: реалізовувати й обстоювати свої права як суб'єкта ринкових відносин, споживача і платника податків;

  • загальнопізнавальних: мислити та сприймати інформацію критично й незалежно; формулювати, висловлювати й обстоювати публічно власну позицію; вести дискусію на захист своєї токи зору;

Активна участь учнів, викладачів і батьків у демократичному управлінні школою, демократизація методів навчання та виховання, взаємовідносин суб'єктів навчально-виховного процесу повинна сприяти формуванню громадянських цінностей, ставлень, установок:

  • загальнолюдських: доброта, чуйність, милосердя, совість, чесність, правдивість, працелюбність, справедливість, гідність, терпимість до людей, повага і любов до батьків, роду, бережливе ставлення до природи.

  • демократичних (громадянського суспільства): почуття власної гідності, шанування прав людини і свободи особистості; повага до законів; визнання головними свободи, справедливості, рівності можливостей, здатності жити разом, поваги до гідності й прав людини, солідарності, захисту довкілля, відданості миру; активна громадянська позиція, впевненість у своїй спроможності впливати на життя суспільства; повага до інтересів, прав, самобутності великих і малих народів, міжкультурне взаєморозуміння, толерантність;

  • національних: обов'язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною, державою; віра в духовні сили свого народу, його майбутнє; любов до України та рідного краю, повага до національної історії, культури, мови традицій.

В ході з'ясування доцільності запровадження виховної системи «Я - школяр, я - громадянин» стало зрозумілим, що жоден учитель, якою б високою психологічною майстерністю він не володів, не може оцінити громадянськість своїх школярів у різних умовах і видах його життєдіяльності, оскільки обмежений у безпосередніх, просторово-часових контактах з ними. Тому для повноти діагностики було залучено людей, які спілкуються з цим учнем та запропоновано їм визначити рівень його громадянської вихованості, незалежно один від одного, за однією і тією ж схемою та за умовною оцінною шкалою. Такий метод називається методом узагальнення незалежних характеристик.

Окремими методами також були продіагностовані батьки учнів школи, так як важливою умовою у створенні та забезпеченні системи виховної роботи є організація сімейного виховання, співпраця з батьками, робота Ради школи, проведення педагогічного всеобучу батьків. Батьківський комітет школи, який збирається один раз на чверть, намічає шляхи вирішення важливих завдань. Сюди запрошуються фахівці з питань медицини, психології, правознавства. Практикуються такі форми з батьками, як диспути, семінари з актуальних питань, тренінги, анкетування. Батьки - почесні гості на кожному святі, концерті, змаганнях.

Результативність системи громадянського виховання великою мірою залежить від того, наскільки ті чи інші форми та методи виховної діяльності стимулюють розвиток активності, свідомості, цілеспрямованості, самоорганізації, самоуправління.
© 2010-2018