Другое, несортированное

 • Контрольно оценочные средства (промежуточная аттестация)Контрольно оценочные средства при промежуточной аттестации по дисциплине Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Предназначен как методическое пособие для преподавателей. Это кропотливый труд, содержащий в себе все, что необходимо для проверки знаний студентов по этой дисциплине. Разработано Сарапуловой Е.Г. преподавателем ГБОУ СПО ПК №33
 • Разработка урока по самопознанию на тему: Век живи, век учисьрасширить представление детей о самопознании, саморазвитии, самоопределении; формировать положительную нравственную оценку таких качеств, как целеустремленность, воля, настойчивость, желание работать над собой; способствовать формированию адекватной самооценки; побуждать детей к анализу своих поступков, мыслей, чувств, к самонаблюдению, самопознанию, самосовершенствованию.
 • Тест педагогика пәніненПедагогика пәнінен тест жұмысы1.Педагогика ғылымы:А) оқушының даралығын;В)мектептегі оқу-тәрбие процесін;С)оқыту, білім беру және тәрбиелеу процесінің заңдылығын;Д)оқыту мен тәрбиенің заңдылығын;Е)баланы оқытуды зерттейді.2.Педагогика ғылымының негізгі ұғымдары:А)орта, мұрагерлік, тәрбие;В)тәрбие, оқыту, білім беру;С)білім, тәрбие, дағды;Д)оқыту,оқу, сабан бюеру;Е)тәрбие, қалыптасу, даму.3.Ғылыми педагогиканың негізін қалаушы:А)Ж.Ж.Руссо;В)Ы.Алтынсарин;С)К.Д.Ушинский;Д)А.С.Макаренко;Е)Я.А.Каменский.4.Педагогиканы өз алдына жеке ғылым ретінде бөліп көрсеткен ғалым:А)Я.А Каменский;В)Ф.Бэкон;С)Ж.Ж.Руссо;Д)К.Д.Ушинский;Е)Р.Оуэн.5.Тәрбие-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:А)нақтылы тәрбие міндеттерін шешу мен жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына бағытталған, ұйымдастырылған процесс;В)мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;С)оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу әрекеттерін қалыптастыруды ұйымдастыру;Д)сабақ өтетін жер мен уақытын, оқушы құрамын анықтайтын ұйымдастырылған процесс;Е)табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруін және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуін айтады.6.Оқыту-педагогиканың негізгі категориясы ретінде: А)нақтылы тәрбие міндеттерін шешу мен жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына бағытталған, ұйымдастырылған процесс;В)мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;С)оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу әрекеттерін қалыптастыруды ұйымдастыру;Д)сабақ өтетін жер мен уақытын, оқушы құрамын анықтайтын ұйымдастырылған процесс;Е) Е)табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруін және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуін айтады.7.Білім беру-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:А)нақтылы тәрбие міндеттерін шешу мен жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына бағытталған, ұйымдастырылған процесс;В)мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;С)оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу әрекеттерін қалыптастыруды ұйымдастыру;Д)сабақ өтетін жер мен уақытын, оқушы құрамын анықтайтын ұйымдастырылған процесс;Е)табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруін және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуін айтады.8.Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін анықта:А)табиғи эксперимент;В)үлгі-өнеге;С)рейтинг;Д)қоғамдық пікір;Е)проблемалық баяндау.9.Оқу-тәрбие процесінің сандық және сапалық көрсеткішін анықтау:А)тест;В)педагогикалық озат тәжірибені модельдеу;С)математикалық-кибернетикалық әдіс;Д)сұхбаттасу;Е)бақылау.10.Социометриялық әдіс:А)табиғи, лабораториялық түрлері бар;В)алдын ала дайындалған жоспар бойынша ұйымдастырылады;С)іс-қағаздарын оқып үйрену;Д)ұжымдағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас деңгейін анықтау;Е)оқу-тәрбие жұмысының сандық-сапалық көрсеткіштері.11.Іс-қағаздарын, күнделіктерін оқып-үйрену, талдау қандай әдіс::А)эксперимент;В)социометриялық әдіс;С)сауалнама;Д)байқау;Е)мектеп құжаттарын зерттеу.12.Озат педагогикалық тәжірибені талдау және зерттеу әдісі:А)нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процесті әдейі зерттейтін ғылыми тәжірибені ;В)оқушылардың жазба, бақылау және графикалық жұмыстары т.б. зерттеу;С)мәліметтерді әңгіме әдісі арқылы толықтыру;Д)құжаттармен терең жан-жақты танысу;Е)жаңашыл мұғалімдердің іс-тәжірибесімен танысу, насихаттау.13.Педагогикалық эксперимент:А)нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процесті әдейі зерттейтін ғылыми тәжірибені ;В)оқушылардың жазба, бақылау және графикалық жұмыстары т.б. зерттеу;С)мәліметтерді әңгіме әдісі арқылы толықтыру;Д)құжаттармен терең жан-жақты танысу;Е)жаңашыл мұғалімдердіңіс-тәжірибесімен танысу, насихаттау.14.Тест сөзі қай тіл ден енген :А)латын;В)грек;С)орыс;Д)ағылшын;Е)араб.15.Сауалнаманың қандай түрлері бар:А)лабораториялық;В)табиғи;С)ашық, жабық;Д)жасанды;Е)ғылыми.16. Педагогикатермині қандай мағынаны білдіреді:А)басқарушы;В)жетектеуші;С)көмекші;Д)мұғалім;Е)үйретуші.17.Педагогика ғылымының салалары:А)психология, физиология, мектеп гигиенасы;В)тәрбие теориясы, дидактика, мектептану;С)педагогикалық психология, этика, эстетика;Д)мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы;Е)педагогикалық шеберлік, археология, мәдениеттану.18.Білім беру жүйесі дегеніміз:А)оқу- тәрбие мекемелерінің жиынтығы;В)білім, іскерлік, дағдының көлемі;С)белгілі мақсатқа жету жолы;Д)арнайы ұйымдастырылған тәрбиелік іс-шаралар;Е)оқу-тәрбие процесін басқару.19.Орта, жоғары оқу орындары мен мектептен тыс мекемелер жүйесінде білім беру және тәрбие мақсатын жүзеге асыру процесін::А)тұтас педагогикалық процесс;В)оқыту процесі;С)оқу процесі;Д)тәрбие процесі;Е)даму процесі.20.Заңдылық дегеніміз:А)педагогикалық процесс пен құбылыстардың арасындағы мәнді байланыс;В)тәрбие процес інде басшылыққа алынатын ережелер мен талаптардың жиынтығы;С)адамдық қасиеттер туралы теория;Д)мақсат көзделінген процесс;Е)мұғалімнің басшылығымен жүргізілетін жұмыс.21.Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі::А)тәрбиенің принципі;В)тұтас педагогикалық процестің заңдылығы;С) тәрбие әдісі;Д)тұтас педагогикалық процестің принциптері;Е)тәрбие тәсілдері.22. Принципқандай мағынаны білдіреді:А)үйретуші, мұғалім,В)бастапқы, әдіс;С)заңдылық, принцип;Д)әдіс, тәсіл, құрал;Е)бастапқы, негізгі, қағида.23.Оқыту мен тәрбие жұмыстарын белгілі мақсатпен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің үнемі жоспарлы түрде өтуіне игі әсер етеді::А)мақсаттылық принципі;В)мектептің өмірмен байланыс принципі;С)оқыту мен тәрбиенің ғылымилық принципі;Д)түсініктілік принципі;Е)жүйелілік пен бірізділік принципі.24.Тұтас педагогикалық процестің компоненттерін көрсет:А)оқыту мен тәрбиенің мақсаты,мазмұны, формалары мен әдістері, нәтижесі;В)оқыту процесі мен формалары;С)оқыту принциптері мен заңдылықтары;Д)білім берудің мазмұны мен білім беру жүйесі,Е)оқыту диагностикасы.25. Дидактикаұғымын алғаш ғылымға енгізген:А)А.С.Макаренко;В)Я.А.Каменский;С)А.Дистерверг;Д)К.Д.Ушинский;Е)Ратке26.Дидактиканы басқаша не деп атаймыз:А)оқыту теориясы;В)тәрбие теориясы,С)мектептану;Д)білім беру;Е)Дамыту теориясы.27.Дидактиканың негізін салушы:А)А.С.Макаренко;В)Я.А.Каменский;С)А.Дистерверг;Д)К.Д.Ушинский;Е)Ратке28.Я.А.Каменскийдің еңбегі:А) Ұстаздық дастанВ) Ұлы дидактикаС) Дидактикалық материалдарД) Мектептің жас директорымен сырласуЕ) Балаға жүрек жылуы29.Көру, есту т.б. кемістігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогиканың саласы:А)педагогика тарихы;В)еңбектік түзету педагогикасы;С)арнайы педагогика;Д)жоғары мектеп педагогикасы;Е)өндірістік педагогика.30.Дидактиканың категориялары:А)оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің мазмұны, оқыту әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу және бағалау;В) оқыту, тәрбие процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің мазмұны, оқыту әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу және бағалау;С) оқыту, оқыту процесі, тәрбие заңдылықтары мен принциптері, білім берудің мазмұны, оқыту әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу және бағалау;Д)оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің мазмұны, тәрбие әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары;Е) тәрбие, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері,оқыту әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары;31.Дидактикалық концепциялар:А)2;В)3;С)4;Д)5;Е)6.32.Педоорталық концепциясының негізін салған:А)И.Ф.Гербарт;В)А.Дистерверг;С)И.Песталоцци;Д)Д.ДьюйЕ)Ж.Руссо33.Оқытудың функциялары:А)білімдік, тәрбиелік, дамытушылық;В)ынталандыру;С)ізгілендіру;Д)білімдік, ынталандырушылық;Е)тәрбиелік.34.Білім:А)алған білім негізінде оқушылардың практикалық әрекеті іске асырылады;В)адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды,табиғат пен қоғам заңдарын танунәтижесі;С)қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану;Д)білім, іскерлікпен дағдының бірлігі;Е)оқыту нәтижелері.35.Іскерлік:А)алған білім негізінде оқушылардың практикалық әрекеті іске асырылады;В)адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды,табиғат пен қоғам заңдарын танунәтижесі;С)қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану;Д)білім, іскерлікпен дағдының бірлігі;Е)оқыту нәтижелері.36.Дағды:А)алған білім негізінде оқушылардың практикалық әрекеті іске асырылады;В)адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды,табиғат пен қоғам заңдарын танунәтижесі;С)қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану;Д)білім, іскерлікпен дағдының бірлігі;Е)оқыту нәтижелері.37.Құрғақ жаттауға негізделіп оқыту-оқытудың қай түрі:А)проблемалық:В)түсіндірмелі-информациялық;С)догматикалық-схоластикалық;Д)бағдарламалап оқыту;Е)деңгейлік оқыту.38.Дамыта оқыту:А)оқушылардың таным іс-әрекеттерін барынша дамыту, өз бетімен жаңа білімді іздеп табуға және оны еркін игеруге үйрету;В)мұғалім оқушылардыбелгілі білім жүйесімен қаруландырады, іскерлікке үйретеді;С)оқушылардың алдына мәселе қойып отыру, танымдық және творчестволық қабілетін дамыту;Д)оқытуда жаңа бағдарламаланған оқулықтар, оқыту құжаттары, үйрету машиналары қолданылады;Е)оқушының өз жұмысының нәтижелерін басқа балалардың жұмыстарымен салыстыру.39.Түсіндірмелі-иллюстративті оқыту:А)оқушылардың таным іс-әрекеттерін барынша дамыту, өз бетімен жаңа білімді іздеп табуға және оны еркін игеруге үйрету;В)мұғалім оқушылардыбелгілі білім жүйесімен қаруландырады, іскерлікке үйретеді,көрекі құралдар қолданылады;С)оқушылардың алдына мәселе қойып отыру, танымдық және творчестволық қабілетін дамыту;Д)оқытуда жаңа бағдарламаланған оқулықтар, оқыту құжаттары, үйрету машиналары қолданылады;Е)оқушының өз жұмысының нәтижелерін басқа балалардың жұмыстарымен салыстыру.40.Көрнекілік принципінің негізін қалаған:А)Я.А.Каменский;В)К.Д.Ушинский;С)А.Құнанбаев;Д)М.Жұмабаев;Е)И.Г.Песталоцци.41.Түсініктілік принципі дегеніміз:А)оқыту мен тәрбиені оқушылардың дайындық дәрежесіне сай ұйымдастыру;В)табиғат,қоғам, мәдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білу;С)теория мен практиканың байланысы;Д)оқушылардың жас және дара ерекшеліктерін есепке алу;Е)жеке адамның әр жақты дамуына , оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпал жасау.42.Оқыту принципі дегеніміз:А)оқытудың мазмұнын ашатын ережелер мен қағидалар жиынтығы;В)білім беру жүйесі;С)оқытудың заңдылықтары;Д)оқыту әдістерінің жүйесі;Е)тәрбие процес інде басшылыққа алынатын ережелер мен қағидалар жиынтығы.43.Я.А.Каменский оқытудың қандай принципін Оқытудың алтын ережесідеп. атады:А)көрнекілік;В)саналылық пен белсенділік;С)түсініктілік;Д)ғылымилық;Е)жүйелілік пен бірізділік.44.Ізгілендіру принципі дегеніміз:А)оқушыға қысымшылық жасамай, ер кін қатысуына жағдай жасау;В)оқу материалының баланың дайындық деңгейіне сай жүргізілуі;С)оқушылар тарапынан білімді белсенді игеру;Д)дайындық деңгейіне сай білім беру;Е)әр түрлі көрнекіліктерді қолдану.45.Білім беру мазмұны дегеніміз:А)білім берудің мемлекеттік стандарттары;В)оқу орнының арнайы типіне меңгеру үшін жасалған БІД-ның жүйесі;С)ғылымдардың біреуі бойынша арнайы жасалған БІД-ның жүйесі;Д)жеке адамның жан-жақты дамуы үшін қажет БІД-нің жүйесі;Е)БІД-ның көлемі мен бағыты46.Материалдық теория бойынша:А)білім қорын жасау;В)адамгершілікке тәрбиелеу;С)ақыл-ойын дамыту;Д)белсенділігін дамыту;Е)логикалық ойын дамыту.47.Формальдық теория бойынша:А)білім қорын жасау;В)адамгершілікке тәрбиелеу;С)ақыл-ойын дамыту;Д)белсенділігін дамыту;Е)логикалық ойын дамыту. 48.Білім берудің мазмұнын ашатын құжаттар:А)оқу жоспары, оқулық;В)Оқулық, оқу бағдарламасы;С)мемлекеттік стандарт, оқу жоспары;Д)мемлекеттік стандарт, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулық;Е)оқу бағдарламасы, әдістемелік құралдар.49.Мемлекеттік стандарт:А)білім берудің қалыпты нормасын көрсететін құжат;В)оқытылатын пәндердің ретін анықтайды;С)сағат санын көрсетеді;Д)апталық жүктемені көрсетеді;Е)оқытудың мазмұнын ашатынқұжат.50.Оқу бағдарламасы:А)мектептің іс-әрекетіне бағыт беретін құжат;В)белгілі пән бойынша меңгеретін білім, іскерлік, дағдының көлемін анықтайды:С)білім, іскерлік, дағдының жиынтығы;Д)дидактиканың талаптарына сай жасалған құрал;Е)оқу пәндерінің құрамын, әрбір пәнді оқытуға қажетті апта бойынша салат санын анықтайтын мемлекеттік құжат.51.Оқу жоспары:А)мектептің іс-әрекетіне бағыт беретін құжат;В)белгілі пән бойынша меңгеретін білім, іскерлік, дағдының көлемін анықтайды:С)білім, іскерлік, дағдының жиынтығы;Д)дидактиканың талаптарына сай жасалған құрал;Е)оқу пәндерінің құрамын, әрбір пәнді оқытуға қажетті апта бойынша салат санын анықтайтын мемлекеттік құжат.52.Оқулық:А)мектептің іс-әрекетіне бағыт беретін құжат;В)белгілі пән бойынша меңгеретін білім, іскерлік, дағдының көлемін анықтайды:С)білім, іскерлік, дағдының жиынтығы;Д)дидактиканың талаптарына сай жасалған құрал;Е)оқу пәндерінің құрамын, әрбір пәнді оқытуға қажетті апта бойынша салат санын анықтайтын мемлекеттік құжат.53.Оқу жоспары қандай бөліктерден тұрады:А)инвариативті, тұрақты;В)вариативті, жылжымалы;С)мектептік, жұмыстық;Д)аймақтық;Е)инвариативті, вариативті.54.Оқу жоспарының түрлерін ата:А)аймақтық, тұрақты;В)мемлекеттік,жылжымалы;С)мектептік-жұмыстық, мемлекеттік, аймақтық;Д)министерствода жасалатын оқу жоспары;Е)мектепте жасалатын оқу жоспары.55.Оқу бағдарламасы неше бөліктен тұрады:А)2;В)3;С)4;Д)1;Е)5.56.Оқулыққа қандай талаптар қойылады:А)гигиеналық, дидактикалық, эстетикалық;В)білімдік, тәрбиелік;С)дамытушылық;Д)ынталандырушылық;Е)ізгілендіру.57. Әдісқай тілден енген сөз:А)ағылшын;В)грек;С)неміс;Д)орыс;Е)латын.58.Оқыту әдісі дегеніміз:А)мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа жету жолы;В)мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;С)оқытудың басты ережелері;Д)құбылыстар мен процестердің арасындағы мәнді байланыс;Е)оқыту процес інде басшылыққа алынатын ережелер мен талаптардың жиынтығы.59.Оқыту әдісі қандай сұраққа жауап береді.А)қалай оқыту керек;В)не үшін оқыту керек;С) неге оқыту керек;Д)қалай тәрбиелеу керек;Е)қандай жолмен оқыту керек.60.Оқыту тәсілі:А)іс-әрекеттің жеке бөлігі;В)әдістердің жеке амалдары;С)мақсатқа жету жолы;Д)ақиқатқа жету жолы;Е)басты ереже.61.Оқыту құралдары:А)таблица,оқулық, аудио-видио материалдар;В)әңгіме;С)түсіндіру;Д)әңгімелеу;Е)лекция.62.Сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер тобы қандай жолмен жүйеленген:А)оқушылардың таным белсенділігін арттыруға қарай;В)білім алудың көзіне қарай;С)оқытудың мақсат-міндеттеріне қарай;Д)дидактиканың мақсат-міндеттеріне қарай;Е)сабақ кезеңдеріне қарай.63.Оқушылардың таным белсенділігін арттыруға негізделген оқыту әдістерінің қатары:А)әңгіме, түсіндіру, лекция;В)үй тапсырмасын тексеру әдістері;С)зерттеу, проблемалық баяндау, ішінара іздену әдістері;Д)жаңа материиалды түсіндіру әдістері;Е)кітаппен жұмыс, практикалық әдістер.64.Оқытудық көрнекілік әдістері:А)репродуктивті, түсіндірмелі-иллюстративті;В)зерттеу, ішінара іздену;С)графикалық, лабораториялық;Д)иллюстрация, демонстрация,бақылау;Е)практикалық.65.Проблемалық әдіс дегеніміз не:А)мәселе туғызу;В)көрнекілік қолдану;С)дайын білімді хабарлау;Д)ішінара іздену;Е)еске түсіру, қайталау.66.Оқытудың жүйелілігі мен бірізділік принципі:А)білімді саналылықпен белсене қабылдап,оның өмір және практикамен байланысын тереңдету, оқытылатын фактілер мен құбылыстардың мәніне түсіну;В)жеңілден қиынға , қарапайымдылықтан күрделілікке көшу;С)оқушылардың таным қабілетінің дамуына, дүниеге көзқарасының және жоғары адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына әсер ету;Д)еліміздің және шетелдердің өмірімен, оларда болып жатқан түрлі оқиғалармен таныстырып отыруды талап ету;Е)оқыту процесіндебалаларды үнемі өз бетімен жұмыс істеуге , білімдерін жүйелі түрде тексеріп, есебін алып отыруда, күнделікті сабаққа дайындықпен келуге үйретеді.67.Оқытудың саналылық пен белсенділік принципі:А)білімді саналылықпен белсене қабылдап,оның өмір және практикамен байланысын тереңдету, оқытылатын фактілер мен құбылыстардың мәніне түсіну;В)жеңілден қиынға , қарапайымдылықтан күрделілікке көшу;С)оқушылардыңтаным қабілетінің дамуына, дүниеге көзқарасының және жоғары адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына әсер ету;Д)еліміздің және шетелдердің өмірімен, оларда болып жатқан түрлі оқиғалармен таныстырып отыруды талап ету;Е)оқыту процесіндебалаларды үнемі өз бетімен жұмыс істеуге , білімдерін жүйелі түрде тексеріп, есебін алып отыруда, күнделікті сабаққа дайындықпен келуге үйретеді.68.Оқытудың ғылымилық принципі:А)білімді саналылықпен белсене қабылдап,оның өмір және практикамен байланысын тереңдету, оқытылатын фактілер мен құбылыстардың мәніне түсіну;В)жеңілден қиынға , қарапайымдылықтан күрделілікке көшу;С)оқушылардың таным қабілетінің дамуына, дүниеге көзқарасының және жоғары адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына әсер ету;Д)еліміздің және шетелдердің өмірімен, оларда болып жатқан түрлі оқиғалармен таныстырып отыруды талап ету;Е)оқыту процесіндебалаларды үнемі өз бетімен жұмыс істеуге , білімдерін жүйелі түрде тексеріп, есебін алып отыруда, күнделікті сабаққа дайындықпен келуге үйретеді.69.Дамыта оқыту идеясын қалыптастырушы:А)Я.А.КаменскийВ)А.Дистерверг;С)И.Песталоцци;Д)Д.ДьюйЕ)Ж.Руссо70.И.Г.Пестолоцидің дидактикаға қосқан үлесі:А)дамыта оқыту теориясын;В)бастауыш оқыту негізін;С)дейгейлік оқыту теориясын;Д)проблемалық оқыту теориясын;Е)саралап оқыту негізін.71.Дидактикаға қазақша анықтама берген:А)Н.Құлжанова;В)М.Жұмабаев;С)М.Дулатов;Д)А.Байтұрсынов;Е)Ж.Аймауытов.72.Оқыту процесінің қозғаушы күші:А)оқушыларды білім, іскерлік,дағды жүйесімен қаруландыру;В)білімді игеру бағытындағы мұғалімнің және оқушының іс-әрекеттерінің жиынтығы,С)оқытудағы қарама-қайшылық процесі;Д)мадақтау мен жазалау;Е)ата-ананың көмегі.73.Білім беру ұғымын педагогикаға алғаш рет енгізген:А) Я.А.Каменский;В)А.Дистерверг;С)И.Песталоцци;Д)Д.ДьюйЕ)Ж.Руссо74.Ертедегі Грецияда оқытуды ұйымдастырудың қандай формасы пайдаланылды:А)жұппен;В)топпен;С)жеке;Д)ұжымдық;Е)жеке-топтық.75.Сабақ:А)оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы;В)оқытуды ұйымдастырудың жалпы формасы;С)мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;Д)мұғалім мен оқушының шығармашылық еңбегі;Е)оқыту формасы,76.Класс-сабақ жүйесін теориялық дәлелдеп, енгізген:А) Я.А.Каменский;В)А.Дистерверг;С)И.Песталоцци;Д)Д.ДьюйЕ)Ж.Руссо77.Оқытуды ұйымдастырудың басқа формалары:А)семинар, сабақ;В)үйірме, практикум;С)оқу үй жұмысы, емтихан;Д)факультатив,сынақ;Е)экскурсия,семинар,практикум,факультатив, консультация,үй оқу жұмысы.78.Экскурсияның түрлері:А)кіріспе, кезектегі,қорытынды;В)ағымдық, қорытынды;С)тақырыптық,кезектегі;Д)кіріспе,тақырыптық;Е)кезектегі,қорытынды.79.Сабақ құрылымы:А)сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін, оның элементтерінің жиынтығы;В)сабақ бөліктерінің өзара байланысы;С)құрылым элементтерінің аралығындағы ішкі өзара байланыс;Д)оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі белсенділігі мен жинақтылығы;Е)сабан бойында оқушыларды белсенді,тиімді жұмысқа жұмылдыру.80.Сабақ бірліктері:А)логикалық, психологиялық,ұйымдастырушылық;В)дидактикалық, психологиялық;С)ұйымдастырушылық,жинақтылық;Д)көрнекілік,мақсаттылық,Е)логикалық,дидактикалық.81.Логикалық бірлік дегеніміз:А) сабақ бөліктерінің аралығындағы ішкі байланыс заңдылығы ;В)сабақ барысында оқушылардың зейін, қабылдау, қабілеттерін басқара білу;С)оқушыларды ұйымдастырып, сабаққа керекті құралдарды іріктей білу;Д)құрылым элементтерініңаралығындағы ішкі байланыс;Е)танымдық іс-әрекетіндегі белсенділігі мен жинақтылығы.82.Психологиялық бірлік:А) сабақ бөліктерінің аралығындағы ішкі байланыс заңдылығы ;В)сабақ барысында оқушылардың зейін, қабылдау, қабілеттерін басқара білу;С)оқушыларды ұйымдастырып, сабаққа керекті құралдарды іріктей білу;Д)іс-әрекетінің мотивтерін жасау;Е)бүкіл сабан бойына оқушыларды белсенді, тиімді жұмысқа ұйымдастыру,83.Аралас сабақтың құрылымын көрсет:А)ұйымдастыру кезеңі,үй тапсырмасын тексеру,жаңа материалды мұғалімнің баяндауы,жаңа материалды бекіту,үй тапсырмасын беру;В)жаңа материалды баяндау,алғашқы бекіту,үй тапсырмасы;С)ұйымдастыру кезеңі,үй тапсырмасын тексеру, бекіту;Д)танымдық міндеттерді қою, мотивація;Е)таңдау және оқып білудің бірізділігі.84.Оқу бағдарламасы,оқулық, оқу құралдары негізінде жасалатын жоспар :А)тақырыптық;В)күнтізбелік;С)оперативтік;Д)апталық,Е)айлық.85.Бағалау:А)оқу жұмысының сапасы туралы мағлұмат алу;В)педагогикалық басшылықтың және оқушылардың танымдық іс-әрекетін меңгерудің функциясы;С)оқушыжұмысындағы дербестікті ,тапсырманы дұрыс орындау нәтижесін, білімнің ,іскерліктің ,дағдының сапасын анықтауды айтады;Д)оқу бағдарламасының белгілі тарауын оқып болғаннан кейін БІД-ын тексеру;Е)оқушылардың алған білімі туралы хабар алу.86.Бақылау түрлері:А)тақырыптық, тара улар бойынша,қорытынды;В)жылдық, тоқсандық;С)қорытынды,оқтын-оқтын бақылау;Д)кезектегі, ағымдық;Е)тарау бойынша, тақырыптық.87. Білім туралыЗаң қашан қабылданды:А)2007 ж;В)1999ж;С)2006ж;Д)2001ж;Е)1998ж.88.Белль-Ланкастер жүйесі:А)сабақты болдырмауды, жүйелі курстардың оқытылмауын талап етеді;В)коллективтен жекеленетін адамдардың психологиясын тәрбиелеу;С)қабілетті,дарынды балаларға бөліп оқытты;Д)оқушылардың белгілі құрамымен кесте бойынша сабан жүргізілді;Е)600-ден астам оқушылармен алкен залда өткізеді,содан соң топтарға бөледі.89.Нешінші жылдан бастап оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы сабақ болып енгізілді::А)1930ж;В)1932ж;С)1935ж;Д)1936ж;Е)1946ж;90.Тәрбие принципі дегеніміз:А)адам бойындағы жақсылық нышандарына сүйсіну;В)өмір мен практиканың байланысты болуы;С)еңбек арқылы тәрбиелеу;Д)тәрбие процесін, ұйымдастырылуы мен әдістерін айқындайтын ережелер жиынтығы;Е)балаға жоғары талап қою;91.Жеке адамға талап қоюшылық пенбаланы құрметтей білудің бірлікте болу принципі:А)балаға жоғары талап қою, оның күш-жігері мен қабілеті, еркіне сенім көрсетумен ұштасуы керек;В)адамгершілікке жатпайтын іс-әрекеттермен қарсы күресу дағдысын қалыптастырады, тәрбие жұмысында формализм болмауына ықпал жасайды;С)адамды тек материалдық-рухани байлықтарды жасаушығана емес, оны азамат ретінде көрінетін жеке тұлға етіп қалыптастыру:Д)педагогикалық жұмыстың же місті болуының ең басты шарттарының бірі-тәрбиенің анық,айқын мақсатының болуы;Е)адам бойында борыш, ар-ұят, талғам, мәдениетті мінез-құлықтың адамгершілік қадір-қасиеттің үйлесімді дамуының қажеттілігін қамтиды.92.Сана мен мінез-құлықтың бірлікте болу принципі:А)балаға жоғары талап қою, оның күш-жігері мен қабілеті, еркіне сенім көрсетумен ұштасуы керек;В)адамгершілікке жатпайтын іс-әрекеттермен қарсы күресу дағдысын қалыптастырады, тәрбие жұмысында формализм болмауына ықпал жасайды;С)адамды тек материалдық-рухани байлықтарды жасаушығана емес, оны азамат ретінде көрінетін жеке тұлға етіп қалыптастыру:Д)педагогикалық жұмыстың же місті болуының ең басты шарттарының бірі-тәрбиенің анық,айқын мақсатының болуы;Е) адам бойында борыш, ар-ұят, талғам, мәдениетті мінез-құлықтың адамгершілік қадір-қасиеттің үйлесімді дамуының қажеттілігін қамтиды.93.Еңбек арқылы тәрбиелеу принципі:А)балаға жоғары талап қою, оның күш-жігері мен қабілеті, еркіне сенім көрсетумен ұштасуы керек;В)адамгершілікке жатпайтын іс-әрекеттермен қарсы күресу дағдысын қалыптастырады, тәрбие жұмысында формализм болмауына ықпал жасайды;С)адамды тек материалдық-рухани байлықтарды жасаушығана емес, оны азамат ретінде көрінетін жеке тұлға етіп қалыптастыру:Д)педагогикалық жұмыстың же місті болуының ең басты шарттарының бірі-тәрбиенің анық,айқын мақсатының болуы;Е) адам бойында борыш, ар-ұят, талғам, мәдениетті мінез-құлықтың адамгершілік қадір-қасиеттің үйлесімді дамуының қажеттілігін қамтиды.94.Тәрбиешімен тәрбиеленушінің өзара байланыс іс-әрекеттерінде адамдық қасиеттерінің қалыптасуына бағытталған педагогикалық жұмыс тәсілдері не деп. аталады::А)тәрбие әдісі;В)тәрбие тәсілі;С)тәрбие құралы;Д)тәрбие принциптері;Е)тәрбие заңдылығы.95.Тәрбие әдісінің құрамды бөлігі:А)тәсіл;В)мақсат;С)мазмұны;Д)құралы;Е)әңгіме.96.Тәрбие құралы:А)іс-әрекеттің түрлері, көрнекі құралдар,коммуникация құралдары;В)жаттықтыру,үйрету;С)қоғамдық пікір,талап;Д)тәрбиелеуші ситуація, әңгіме;Е)өнеге, диспут,лекция.97.Сендіру әдістерінің қатарын көрсет:А)мадақтау, жазалау,жарыс;В)әңгіме, үлгі өнеге, қоғамдық пікір;С)жаттығу, үйрету;Д)тәрбиелеуші ситуация, мақтау;Е)өзін-өзі бақылау, аутотренинг.98.Ынталандыру әдістерін көрсет:А)мадақтау, жазалау,жарыс;В)әңгіме, үлгі өнеге, қоғамдық пікір;С)жаттығу, үйрету;Д)тәрбиелеуші ситуация, мақтау;Е)өзін-өзі бақылау, аутотренинг.99.Ю.Бабанский тәрбие әдістерін неше топқа жіктеді:А)4,В)5;С)3;Д)2;Е)6.100.Жеке адамның дамуына әсер ететін факторларды көрсет:А)оқыту мен білім беру;В)макроорта;С)мінез-құлық;Д)тағдыр;Е)орта, тәрбие, тұқымқуалаушылық,101.Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі фактор:А)әлеуметтік орта;В)микроорта,С)тәрбие;Д)тұқымқуалаушылық;Е)мезоорта.102.Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдағы әлеуметтік қатынас, қандай орта деп. аталады:А)табиғи орта;В)әлеуметтік орта;С)микроорта;Д)макроорта;Е)мезоорта,103.Оқушыны жан-жақты зерттеп тани білу қандай іскерлікке жатады:А)зерттеушілік;В)хабар лама;С)танымдық;Д)қарым-қатынас;Е)сөйлеу,104.Адамгершілік тәрбиесі дегеніміз:А)адамгершілік, тәртіп нормаларын білу;В)кез келген жағдайда дұрыс тәртіп нормаларының қалыптасуы;С)діни сенімдердің әдет-ғұрыптардың негізінде сапалардың қалыптасуы;Д)өзінің азаматтық құқықтарымен міндеттерін мегеру;Е)жеке тұлғаның мінез-құлықтарының, әдет-дағдысының, білімдерінің ережелерімен талаптарына және оларды қадағалауға айналған моральдық нормалар.105. …менің негізгі принципім: адамға әрқашан барынша көп талап қою, сонымен қатар он мейлінше қатты сыйлау-кімнің пікірі:А)А.Құнанбаев;В)А.С.Макаренко;С)В.А.Сухомлинский;Д)Ы.Алтынсарин;Е)Ж.Аймауытов.106.Педагогикалық процес те оқушылардың дәлелді талап-тілектері мен мұқтаждықтарын имандылық, демократиялық принцип тер негізінде тәрбиелеу қай заңдылық:А)жеке адам тәрбиесі мен дамуының бірлігі мен өзара байланыстылығы;В)тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі;С)тәрбие процесінің қорытынды нәтижесі бүгінгі өмір талабына сай болуы;Д)тәрбие процесінің қоғам өмірімен байланыстылығы;Е)тәрбиенің әдіс-тәсіл, формаларының бірлікте болуы.107. Мектеп, тәрбиеші және ұстаздар адамның тіпті жалғыз ғана тәрбиешісі емес, онгың сонша кошті, әлде қайда кошті арнайы тәрбиешілері:табиғат, отбасы, қоғам, халқы және оның тілі болады,-деген кім:А) К.Д.Ушинский;В)А.С.Макаренко;С)В.А.Сухомлинский;Д)Ы.Алтынсарин;Е)Ж.Аймауытов.108. Өзін-өзі тәрбиелеу дегенімізА)өз бойындағы жаман-жақсы қасиеттерін анықтап, жақсылығын асырып, кемшілігін жою;В)мақсат көзделген процесс;С)мұғалімнің басшылығымен жүргізілетін жұмыс;Д)өз бетімен білімін толықтыру;Е)адам қасиеті туралы теорія.109. Егер педагогика адамды жан-жақты тәрбиелегісі келсе, ол оны алдымен барлық жағынан білуі тиіс деп. жазған :А)А.С. Макаренко;В)К.Д. Ушинский;С)В.А. Сухомлинский;Д)М. Дулатов;Е)Е.А. Байтұрсынов.110.Педагогика ғылымы өз алдына жеке ғылым болып нешінші ғасырда бөлінді:А)ХҮІ;В)ХҮІІ;С)ХІХ;Д)ХҮІІІ;Е)ХІҮ.
 • Методические рекомендации по выполнению курсовой работыТеоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой литературы.Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие...
 • Олимпиадные задания по учебной дисциплине ЭкономикаЦель: создания оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития, мониторинга и отработки технологий оценки качества экономического образования обучающихся, пропаганды научных экономических знаний;Задачи:1.Образовательная:расширить, углубить знания и умения по экономике2.Развивающая:способствовать развитию потребности в получении экономических знаний и экономического образа мышления3.Воспитательная: обеспечить формирования интереса к...
 • Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиямВажной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вв...
 • Организация внеклассной учебно-исследовательской, проектной деятельности на уроках экономики с использованием ИКТВ представленной работе я хочу осветить некоторые подходы к модели организации Научного общества обучающихся и студентов, включая следующие этапы:Подготовительныйü Анализ ситуации с точки зрения наличия системы в работе педагогов и учащихся в исследовательской, проектной и др. видах деятельности.Организационныйü Консультации с педагогами (о способах организации, направлениях и содержании деятельности) и выявление интересов и склонностей учащихся к тому или иному виду научно -исследовательской де...
 • Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами обучающихся по предмету Предпринимательская деятельностьВведение стандарта второго поколения во многом меняет школьную жизнь ребенка. Речь идет о новых формах организации обучения, новых образовательных технологиях, новой открытой информационно-образовательной среде, далеко выходящей за границы школы. Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности школьника. Важно не просто передать знания школьнику, а научить его овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. На ступе...
 • Сценарий школьной интеллектуальной игры Что? Где? Когда? для 9-11 классовСценарий школьной интеллектуальной игры Что? Где? Когда? для 9-11 классов. Проводится в декабре каждого года в рамках Ломоносовской недели. В игре пять номинацний, пять команд. Зачитываются вопросы, на бланках даются ответы и сдаются учителю в рамках определенного времени. Если команда вовремя не отвеает, то баллы не засчитываются.
 • Оқушының жұмыс дәптеріАлғы сөзҚазақ тілі пәнінен ҰБТ-ға арналған оқушының жұмыс дәптері пәнді толығырақ, тереңірек оқу мақсатында және оқушылардың сұранысына орай дайындалды. Дәптерге енген тапсырмалардың барлығы ҚР Білім және ғылым министрлігінің бағдарламасына сәйкес жасалған.Оқушы дәптерінде түрлі тестер, талдаулар, мәтінмен жұмыс, грамматикалық тұлғалар кесте түрінде берілген. Тіл білімінің ғылыми негіздерін, олардың заңдылықтары мен ерекшеліктерін меңгерте отырып, оқушының бойында лингвистикалық дүниетанымы, лог...
 • Исследовательская работа на тему Скажи, какая у тебя машина, и я скажу, кто тыИсследовательская работа представляет собой материал по изучению происхождения популярных марок машин, причин выбора человеком того или иного авто, выявлению соотношения цвета автомобиля и психологии человека. Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время, во времена новых технологий человек оказался слабее игрушки, которую сам для себя выдумал. Игрушка стала эволюционировать намного быстрее, чем способность человека адекватно оценивать свое к ней отношение и избегать неадекватност...
 • Урок літератури рідного краю Мандрівка у дивосвіт Володимира СосюриЦей урок дасть змогу глибше пізнати В.Сосюру як звичайну людину, з його болями і життєвими негараздами, з його чистою, відкритою душею, з великими і світлими почуттями, що звуться любов′ю. Ми почуємо поетичні шедеври нашого видатного земляка. Тож хочеться, щоб цей урок був не тільки ще однією сходинкою до вивчення творчості поета, але й став святом душі кожного, хто тут присутній.
 • НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИВ современных условиях, когда происходит интенсивное социально-экономическое реформирование страны, под воздействием непрерывного обновления и развития системы образования усиливается конкуренции на рынке труда и образовательных услуг. Основной задачей учреждений среднего специального образования является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Важным этапом подготовки такого специалиста является развитие научно-исследовательской деятельности, которая становится осн...
 • Урок з української літератури «Щоденник» О. П. Довженка. Світове значення його творчої спадщиниУрок дасть можливість систематизувати, узагальнити та перевірити вивчений матеріал на основі опрацювання щоденникових записів О.Довженка.Мета: Перевірити знання учнів з теми, узагальнити матеріал. Розвивати пам΄ять, мислення, навички часткового аналізу твору та характеристики образів, уміння складати рецензію на відповідь учня і оцінювати його знання. Виховувати інтерес до проблеми життя і смерті, любові та ненависті, почуття гордості за співвітчизників та іх творіння.Форма: урок-залік
 • Методическая разработка урока: Приготовление холодного супа ОкрошкаМинистерство образования и науки Республики Хакасия УТВЕРЖДАЮ З Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образованияЧерногорский механико-технологичекий техникум Методическая разработка урокаУчебная практика: Разработчик:Скаченко Евгения Александровна, мастер п./оЧерногорск 2015 ПЛАН УРОКА Профессия 260807Повар, кондитер УД / МДК/ ПМ ПМ Приготовление супов и соусов + МДК Приготовление супов и соусов Мастер п/о (преподаватель) Скаченко Евгения ...
 • Разработка урока по теме Экономическое значение конкуренцииРазвитие промышленности, производства требует от подрастающего поколения экономических знаний и умений. Этого требует современная жизнь. Мой урок углубит и расширит знания одинадцатиклассников о конкуренции и монополии,откроет им: какое экономическое значение у этого явления. Материал урока поможет понять, что экономическое соперничество - это не война, а соперничество в интересах друг друга. На уроке ребята займутся решением экономических задач, познакомятся с видами фирм, целями их деятельност...
 • Формирование ключевых компетенций на уроках Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую образования позволяет решать проблему, типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.Особое внимание в последнее время уделяется ключевым компетенциям. Этот процесс развивается как под влиянием международных тенденций, так отчасти и ...
 • Конспект открытого урока по педагогике на тему: Ключевые компетенции классного руководителяПредставлена визитная карточка урока педагогики на тему: Ключевые компетенции классного руководителя. В конспекте урока выделены цель, задачи, форма проведения, междисциплинарные связи.Дается кратное содержание урока, выделен практический блок заданий для студентов, отдельно методический блок с выделением используемых технологий на уроке.При подготовке к уроку были использованы следующие источники литературы:1.Общая и профессиональная педагогика./Под ред. В.Д. Симоненко. М., издательский центр ...
 • 11 октября - День РеспубликиСценарий ко дню Республики11 Октября -День нашей РеспубликиБашкирская песня(Диана.Н)Г.У.-Дима: Здравствуйте уважаемые гости! Преподователи и обучающиеся.Г.У.-Дима: От всей души поздравляем Вас с Днём Республики Башкортостан.В народе говорят Самое дорогое что есть у человека- Это мама и родинаСтихи(Алсу.Н)(На баш.)Настя: Наша родина-Россия. В России много областей и республик.Дима: Одна из них наша республика Башкортостан.Настя: Башкортостан древний край. Трудно представить, что миллионы лет ...
 • План урока по самопознанию Быть человекомБыть человеком - так звучит тема данного урока. Не самая простая тема, ведь детям нужно объяснить, что такое праведное поведение, целеустремленность, характер и дисциплина. И зачастую красивых текстов и картинок не хватает, чтобы показать ученику насколько тяжело быть человеком в разных жизненных ситуациях. Для этого необходимо самому учителю быть примером и приводить жизненные примеры.Прежде всего, в начале урока, детей необходимо настроить на восприятие информации. Для этого используется упр...
 • МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ТӘРТІБІНДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ САБАҚТАРЫН ӨТКІЗУДІҢ ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ФОРМАЛАРЫМОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ТӘРТІБІНДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ САБАҚТАРЫН ӨТКІЗУДІҢ ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ФОРМАЛАРЫГүлмира Хасенқызы ҚайырбековаПавлодар қаласы М.Әуезов атындағы № 42 жалпы білім беру мектебі Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжы-рымдамасының басты мақсаты оқушылардың талдау, синтездеу, әрі логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, яғни оқушылардың сабақ бойы ой еңбегімен шұғылдануын қамтамасыз ету, оқушыны ізденуге, өз бетімен қорытынды жасауға үйрету болып ...
 • Научно исследовтельская работаМы отметили 70-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И сколько бы ни проходило времени, Великая Победа в борьбе над фашизмом вечно будет жить в памяти и сердцах людей.Великая Отечественная, это судьба миллионов людей старшего поколения, связанная с неимоверными усилиями труда, и воли к победе, кровью солдат и офицеров, потерей родных и близких, но они глубоко верили в правоту своего дела. Это и есть исток победы, мерило их последующей жизни и пример для нас, их пот...
 • Судьбы ветеранов села Забеловка: известные и неизвестныеВек двадцатый уже в прошлом. Век космоса, атома, век воин, век высокой моды. Как только не называли его современники. И каждый из них был по-своему прав. Двадцатый век дал технической мысли человечества невероятный взлет, но дал также людям самые разрушительные войны, бесчеловечные идеологии. Мы отметили 70-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И сколько бы ни проходило времени, Великая Победа в борьбе над фашизмом вечно будет жить в памяти и сердцах л...
 • Қарауылдық қызметті тағайындау және оның міндеттері. Қарауылдық қызметті ұйымдастыру. Сақшының міндеттеріСабақ жоспары Қарауылдық қызметті тағайындау және оның міндеттері. Қарауылдық қызметті ұйымдастыру. Сақшының міндеттері 10 сыныптарға арналып жасақталған. Сабақ құрылымы ұйымдастыру бөлімінен, өткен тақырыпты қайталаудан, жаңа тақырыпты түсіндіруден, бекіту сұрақтарынан тұрады.
 • Абай Құнанбайұлының «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңіПәні: Абайтану Сыныбы: Күні: Сабақтың тақырыбы: А. Құнанбаев Қансонарда бүркітші шығады аңға Сабақтың мақсаты: 1. Білімділік: Оқушыларға Ұлы Абай атамыздың қалдырған асыл мұраны әр тәрбиеленушінің ой – санасына жеткізу, өлеңнің мағынасын терең меңгерту. Халқымыздың саясатшылық өнері туралы мағлұмат беру. 2. Тәрбиелік: Балаларға эстетикалық әрі экологиялық тәрбие беру. Құсбегілік өнеріне баулу. 3. Дамытушылық: Оқушылардың сөйлеу, тыңдау мәдениетін, мәнерлеп оқу техникасын жетілдіру. Сабақтың ...
 • Презентация по профессии Лаборант-аналитик на тему ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ «ЖИВОЙ» и «МЕРТВОЙ» ВОДЫТема эта была выбрана нами не случайно, ведь вода является одной из самых главных составляющих человеческого организма. С помощью различных жидкостей работает весь организм человека. Вода способствует всем физиологическим процессам нашего организма. Она помогает пищеварению, поддержанию жизнедеятельности организма в нормальном состоянии. В настоящее время водопроводная вода далека от идеала. Она имеет довольно много примесей. Все знают, что в воду добавляют хлорку для обеззараживания, но хлор – ...
 • Презентация по профессии Слесарь по ремонту строительных машин РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПМ02. 01Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилейПрограмма профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машинв части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Техническое обслуживание и ремонт систем и агрегатов строительных машин, автомобилейи соответствующих профессиональных компетенций (ПК):ПК1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилейПК2. Демонтировать систем...
 • Тахауи Ахтанов БоранАшық сабақ. Тахауи Ахтанов Боран романы. 11-сынып. Тахауи Ахтановтың Боран романы 11-сыныпқа арналған дәстүрлі емес аралас сабақ түрінде өтті. Сабақтың мақсаты Т.Ахтанов өмірі туралы мағлұмат бере отырып, жазушының шығармашылық зертханасына үңілу, талдау, Боран романының мазмұнымен танысу, кейіпкерлер жүйесіне талдау жасау болды. Сабақта сұрақ-жауап, топтық таныстырылым, мәтінмен жұмыс жүргізілді. Интернет материалдары, интерактивті тақта, бағалау парақтары қолданылды. Хронологиялық кесте ...
 • Статья Духовно-нравственное воспитание молодежиВ статье рассматривается роль семьи в духовно-нравственном становлении личности; обосновывается необходимость изучения и использования в духовно-нравственном воспитании девочек средств и методов подготовки к семейной жизни ногайской народной педагогики.Духовно-нравственное воспитание возможно только при условии преемственности поколений, тесной духовной связи с культурным наследием прошлого. Такую связь обеспечивает полноценная семья.
 • Классный час: Ер есімі-ел есіндеТақырыбы: Ер есімі-ел есінде!Мақсаты: 1. ҰлыЖеңістідәріптеу, өзОтанын, елін,туғанжерінсүю, туғанжерінедегенсүйіспеншілігінарттыру,Отанын, туғанелінқорғайбілугетәрбиелеу.2. ҰлыОтансоғысындаерліккөрсеткената – бабаларымыздыңерлікістерінқастерлеп, рухынкөтеру, үлгіөнегетұту.Көрнекілігі: Мәңгіалаудыңмакетіжасалып, гүлшоқтарықойылған, оныңтұсынаәсембезендірілгенМұныұмытуғаболмайдытақырыбыбойыншаплакатілінген. Ондаерлікжайындатүрлі – түстісуреттер, буктемелер, мақал – мәтелдержазылған.1.Батыртуса...
 • Тесты по предмету Основы электротехники на тему Айнымалы электр тогыАйнымалы электр тогы. (тест сұрақтары.)1. Жиілігі мен амплитудасы бірдей, ал фазасы жағынан периодтың 1/3 бөлігіне ығысқан гармониялық үш ток жүйесі не деп аталады және оны кім ойлап тапты? А)Үш фазалы ток 1889 ж. Ампер В)Үш фазалы ток 1888 ж. М.О. Доливо-ДобровольскийС) Электр тогы. 1895 ж. М. Фарадей Д) Индукциялық ток 1905 ж. Лоренц Е)Жауаптардың дұрысы жоқ2. Трансформатордың бірінші реттік орамасы кернеу көзіне қосылған кезде, екінші реттік орамасы электр қабылдағышқа қосылмай тұрған болса (...
 • Эссе «Мой путь в профессию»В эссе говорится о том как и почему я выбрала профессию воспитателя. Ещё в детстве твёрдо решила, что непременно стану работать только с маленькими детьми. Ведь они такие необыкновенные и милые крошки, смотрят тебе в глаза так искренно и ждут от тебя защиты, понимания, сочувствия, помощи. Всё начинается с детской мечты!А мечты у всех разные, необычные!
 • Тест по предмету Новые педагогические технологииЖаңа педагогикалық технологиядан тест сұрақтары1. Занков жүйесінің басты міндетіА. ПсихологиясындамытуВ. Ойлау қабілетін дамыту С. Сөйлеу қабілетін дамыту Д. Логикалық ойлау қабілетін дамыту Е. Елестеу қабілетін дамыту2.Оқытудың педагогикикалық техналогиясының модулдік құрамы неше А. 2В. 7С. 4Д. 5Е. 33. Педагогикалық техналогия дегеніміз не А. Сын тұрғыдан ойлаудыңдамыту бағдарламасы В. Оқытудың теориялық және әдіістемелік негіздерін зерттейтін ғылым саласы С. Адамның іс-әрекетін басшылыққа алы...
 • Қазақ тілінен тест тапсырмаларыБатыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Базаршолан ауылында орналасқан Ғ. Махамбетов атындағы орта жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ескулов Руслан Амангелдиевич. Бұл көмекші құрал жоғары сыныпқа келген балаларды ұлттық бірыңғай тестіге дайындауда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне көмегін тигізе алады. Бұл жұмыста қазақ тілінің фонетика, лексика, морфология салаларын қамтиды.
 • Педагогическая концепция Проектирование уроков специальных дисциплин с элементами модерации С целью разрешения выделенных противоречий и осознания необходимости изменить подход к традиционному уроку возникла необходимость поставить во главу угла моей педагогической деятельности интерактивное обучение, где я отдаю предпочтение технологии модерации, которая позволяет эффективно управлять группой в процессе урока, максимально полно вовлекать всех студентов в образовательный процесс, поддерживать высокую познавательную активность студентов на протяжении всего урока, гарантировать достижен...
 • Статья-исследование на тему Качество импортных продуктов, реализуемых в Волгоградской области Объектом исследования является качество импортных продуктов, реализуемых в торговых организациях Волгоградского региона. Цель работы – познакомиться и получить более подробные сведения о качестве импортных продуктов, выявить предпочтения региональных потребителей. Работа носит не только ознакомительный характер, также в процессе работы проводился сравнительный анализ качества импортных и отечественных продуктов и потребительских предпочтений жителей Волгоградского региона, выя...
 • Сабақ жоспары Дамытып оқыту технологиясыПәні:педагогикаТақырыбы: Дамытып оқыту технологиясыМақсаты:1.Оқыту технологиясы туралы түсініктерін пысықтау, жаңа материалды меңгерту, дамытып оқыту технологиясымен таныстыру; 2. Ойға шабуыл, ассоциация стратегиялары арқылы сыни тұрғыдан ойларын дамыту;3.Ізденімпаздыққа тәрбиелеу, таңдаған мамандықтарына деген қызығушылықтарын кеңейту.Түрі: араласӘдістері: СТО стратегиялары, КСОКөрнекілік: кестеСабақ барысы1.Ұйымдастыру.Оқушыларды түгендеу.2. Миға шабуыл , кезекші оқушы жүргізеді..-Технология...
 • Экономическая олимпиадаОсновные задачи олимпиады:1. Повышение интереса учащихся к изучению дисциплины и будущей профессии.2. Развитие у учащихся логического мышления, пробуждение интереса к решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике.3. Выявление сильнейших учащихся по дисциплине, всестороннее развитие интересов, способностей учащихся.
 • ҚМЖ I am learning EnglishОқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу туралы түсінік беріп, іс- тәжірибеде қолдану жолдарын көрсету Метатанымды оқушылардың жас ерекшелігі тұрғысынан ұғындыру. ü Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу туралы түсінікті меңгереді. ü Іс-тәжірбиеде қолдана алады. ü Метатаным туралы ұғым қалыптасады. ü Метатану стратегиялары мен танысады. Оқушылар сабақта өзіндік оқу және проблемаларды шешу стратегияларын жүзеге асыруды үйренеді.
 • Методическая разработка заседания предметного кружка «Начинающий менеджер» Тема: Разработка рекламы на любую сельскохозяйственную продукцию или на любой вид услуг (в виде эскизов, рисунков, экспонатов)Новые жизненные условия, в которые поставлены современные студенты, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования:-быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения;-быть ориентированными на лучшие конечные результаты. Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями.Творчество- это преобразующая деятельность, в результате которой создается нечто новое. Творчество является высшим проявление человеческих способностей. Большие...
 • «Ұшырса ұямыз, қалайша қиямыз»1жүр :Алтын ұя мектебім аялаған , Жас жаным жапырағын саялаған . Қарлығаш ұландарың қанат қақты , Сыйлауын сені мәңгі қоя ма адам . 2 жүр :Сен - бұлақ өзге қуат келмегенде , Шарапат сусын болған шөлдегенде. Ғалым да , диқан дағы сенен ұшты , Сенен ұшпақ біз сияқты түлектер де .
 • Митинг посвященный 70-ти летию ПобедыМитинг посвященный 70-ти летию Победы. Проводится у мемориала Скорбящая мать. Можно провести как для жителей села, так и города, района. На митинге присутствуют ветераны войны, труда, дети, жители села. яркое красочное запоминающиеся мероприятие. с музыкальным оформлением, возложением цветов, гирлянды. запуском воздушных шаров.
 • Методическая разработка профориентационного урокаВажность и актуальность проблемы профориентации заключается в необходимости преодоления противоречий между желаниями школьников и потребностями общества. Ежегодно из школ выпускается большое количество абитуриентов, которым необходимо сделать правильный выбор будущей профессии или специальности. Ведь правильный выбор – залог успеха! В перспективе материалы данной методической разработки можно использовать в работе ответственных за профориентационную работу в учреждениях среднего профессиональног...
 • Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине ЕН. 02. Экологические основы природопользованияМетодические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы по дисциплине Экологические основы природопользования предназначены для студентов различных специальностей, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы приви...
 • Коучинг СТО БЛУМ таксономия Сыни тұрғысынан ойлауға үйрету туралы түсінік қалыптастыру. Блум таксономиясы туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Бл т деңгейлері бойынша сұрақ құрастыруды меңгерту. Тәжірибеде қолдану әдісін үйрету. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету туралы түсінік қалыптасады. Бл т туралы түсінік қалыптасады. Сұрақтардың мазмұны мен құрылымын ажыратады. Мұғалімдер сабақ үрдісінің белгілі бір кезеңінде Бл. т. тиімді қолдана отырып, оқытуды бағалауды үйренеді.
 • Коучинг ДиалогСыни тұрғысынан ойлауға үйрету туралы түсінік қалыптастыру. Блум таксономиясы туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Бл т деңгейлері бойынша сұрақ құрастыруды меңгерту. Тәжірибеде қолдану әдісін үйрету.Сын тұрғысынан ойлауға үйрету туралы түсінік қалыптасады. Бл т туралы түсінік қалыптасады. Сұрақтардың мазмұны мен құрылымын ажыратады. Мұғалімдер сабақ үрдісінің белгілі бір кезеңінде Бл. т. тиімді қолдана отырып, оқытуды бағалауды үйренеді.
 • Сыныптан тыс сабақ жоспары Тіл білгіріТіл білгіріМақсаты: Оқушылардың өтілген материалдарды меңгеруін, білім деңгейін тексеру. Оқушылардың ойлау, еске сақтау, қайта жаңғырту қабілеттерін дамыту:ана тілін сүюге, құрметтеуге тәрбиелеу, көркем әдебиетті сүйіп оқуға, ізденімпаздыққа баулу; Көрнекілігі: интерактивті тақта, слайд, суреттерПәнаралық байланыс: орыс тілі, шет тілі, қазақ әдебиетіБарысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі. 1) Алдын ала тағайындалған топтарды шақыру. 2) Әділқазылар алқасын сайлау. - Қымбатты ұстаздар, оқушылар! Бүгінгі Ті...
 • Методические указания по выполнению самостоятельной работыСамостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной специальности (профессии) и характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности.Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятел...
 • Сабақ жоспарыОқытушы: Жұматаева З.ЖПән: Қазіргі қазақ тілі және оқыту әдістемесі, каллиграфия .Топ: ББМ-01 Сабақ типі: аралас сабақ Әдістері: сұрақ- жауап, баяндау, жаттығу, топпен жұмыс, топтастыру, т.б. Сабақтың тақырыбы: Етістік, жасалуы.Сабақтың мақсаты: Оқушыларды етістің тұлғасына, құрамына, іс-әрекеттің жүзеге асу- аспауына қарай, мағынасына қарай түрлерімен, етістіктердің жасалуымен таныстыру, меңгерту. Жаттығу жұмыстары арқылы етістіктерді таба білуге, мағыналық түрлерін ажырата білуге, етістіктерд...
 • Сабақ жоспарыПән: Балалар әдебиетіОқытушы: Жұматаева З.Ж.Топ: МДТ-11 ( Мектепеке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы) Сабақ типі: Аралас сабақ Әдіс- тәсілдер: сұрақ- жауап, баяндау, ойландыру, салыстыру, көрнекілік, шығармашылық жұмыс, Венн диаграммасы т.б. Сабақтың тақырыбы: Халық даналығына баулуда мақалдар мен мәтелдердің тәрбиелік рөлі.Сабақтың мақсаты: 1. Оқушыларға мақал мен мәтелдің айырмашылығы, шығу тарихы, ерекшелігі жөнінде мәлімет беру, халық даналығына баулуда мақалдар мен мәтелдердің тәрбие...
© 2010-2022